Napi Hírek, 1924. szeptember/1

1924-09-15 [0091]

§ A Meteorológiai Intézet jelenti: ^szakon depressziók vonulnak,mig I a kontinensen a légnyomás mindenütt magas.Két maximuma közül az egyik Oroszországban van, a másik az Oceái.ról került Franciaország főié,ahol a hőmé:séklct az éjjel arősen lehűlt.Az^Alp^ e esett kisebb . • • soktol eltekintve a kontinensen az idő száraz és^o-yne, Ai azánkban túlnyomóan száraz,derült és enyhe idő uralkodik, a feőmérséklet jórészt a normális főlőtt van,maximuma 25 fok C.volt Eger­ben és Debrecenben. Idcprognőzis: Átmenetileg felhős idő némi lehűléssel./MTI/ § Szófia, szeptember 15. /Polgár Távirati Iroda/ mace­dónok különböző pártjainak viszálya az utóbbi időkben rendkívül kiélese­dett. -Ez az áldatlan viszálykodás tegnap ujabb áldozatokat kcvet&lt ma­gának. G-orna Dzsumajaban megölték Aleko Vasalev - másnéven Aleko basa ­és Georgi Athanaszov macedón vajdákat, Szói iában pedig Szlavcso^Kovacsóv békebirot és Eadzsi Dimov kommunista képviselőket. Az első kettő a mace­dón autonóm pártnak, a két utóbbi pedig a bolsevista irányzatú federálista csoportnak volt a tagja. A szófiai két gyilkosság elkövetői önként je­lentkeztek a rendőrségen. /MTl/ § Szófia, szeptember 15. /Bolgár Távirati Iroda/ Az uj szófiai székesegyház felszentelése alkalmából rendezett három napos^ün-^ népségek tegnap fejeződtek be, Az ünnepélyen ott vo.-t az egész bolgár ^fő­papság, továbbá a diplomáciai kau Az ünnepi hangulatot kínosan zavartak mc| a Szófiában és Górna Dzsumajaban elkövetett politikai gyilkosságok. A vidéken több helyütt,-igy Haskovo, Kostenec és Malko Ternovo kornyéken - rablóbandák zavarták meg a közbiztonságot. A politikai gyilkosságokat, ­amelyek a macedón csoportok széthúzásával állanak összefüggésben, minden­felé igen élénken tárgyalták. /MTI/ § Genf, szeptember 15. /Ma yar Távirati Iroda/ A Nemzetek Szövetségének tanácsa legutóbbi ülésén az ujjáépitési programm második jegyzőkönyvének rendelkezéséhez képest megválasztó ta a hitalezok bizalmi fé. fiait. A bizalmi férfiak a következők: Sir Henry Strakosch, Ter ívieulen és Bianchini. . * § Marseille, szeptember 15. /havas/ Kamellar Lajos ma­gyar férfiszabó, aki feleségétől elyáiva Lyonban lakik, tegnap Mar­seiliebe jött, hogy négy-éves kislányát magával vigye. Amikor^aposa r megtagadta kérése"teljesitését, revolverrel lövöldözni kezdett. A go­lyók nem találtak senkit. Kamellar azután magajellen forditotta a fegyvert, | Sebesülése halálos. /MTI/ -á-> J rrv ^t ' * ... . , 0 § S.zombathely, szeptember 15. Vasvarmegye törvényha­tósági bizottságai . ülést tartott, amelyen Bezerédj István nyugai­' mázott főispánnak és Weöress István kormányfőtanácsosnak indítványára elhatá: ózták, hogy üdvözlik Bethlen István gr ü f miniszterelnököt es Apponyi Albert grófot a Nemzetek Szövetségének közgyűlésen végzetu erea menyed munkájukért, /MTI/ L"*Nöl törvényhatósági § Hz o m b a t h e 1 y , szeptember 15. A vármegye bizottságá­nak h,-..< (ülésén bu suztatták el herbst Géza, a vármegye nyugaiomca vonuló főispánját. A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a tavozo alispán érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg. /í.iTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom