Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-01 [0252]

-0- 5 V e s u p r ém Június 1. Enying község és az enyingi járás meleg bucsuünnepséget rendezett dr.Kenessey Pongrác, Veszprém varme­gye u,j főispánja tiszteletére, aki 25 évig állott a járás közigazgatásának szolgalatában Mint főszolgabíró. _ A község­házán lefolyt ünnepélyes búcsúzáskor ,a közigazgatási tisztviselők' "J^Iolnár Imre tiszteletbeli főszolgabíró, a katolikus egyházét dr.Szabó J-ézsef plébános, a .református egyházét Medgyaszay Vince esperes és dr.Vass Vince lelkész, a járásbíróságét és az ügyvédi karét dr.Kovács Gyula járásbirósá— f i elnök, a leventékét., Minder Róbert nyugalmazott alezredes, a csendőrségét iró Kálmán százados, a oósta- ós vasúti tisztviselőkét Krausz László, Enying községet Tóth Jenő főjegyző, a járási községekét Moharos Péter enyingi községi bírd vezette. Kenessey Pongrác dr, köszönetet mondott "a szeretet és ragaszkodás impozáns megnyilvánulásáért és hangoztatta, hogy azt a szellemet,amely Enyingen megbeisj'cülést ós bizalmat szerzett neki/most egész megyéje területére ki akarja terjeszteni. Az ünnepséget 150 teritékes bankett követte. Az uj főispánt Torma ferenc lepsényi plébá­nos köszöntötte fel. .Gróf Festetiqr Sándor dégi földesúr Bethlen István gróf miniszterelnökre. Szűcs Zoltán nyugalmazott mezőföldi református es­peres a főispánra ürítette pohár át ^Több más felköszöntő elhangzása után Kenessey Pongrác főispán ;köszonte("meg/az ünneplést ./MTI^J^Q^jJt^eJb B é c s,június 1./Magyar Távirati Ir-da/ A magyar kolónia vasárnap a kapucinusok templomában a háborúban elesett magyar állampolgá­rod elékez étére ünnepi istentiszteletet rendezett,amelyen Ambrózy Lajos gróf bécsi magyar követ vezetésevei részt vett a követség egész személy zetej ott voltak a Bécsben működő magyar intézmények és egyesületek képvi­selői az osztrák szövetségi hadsereg és az osztrák nyugdíjasok kiküldöttei és sokan a bécsi magyar kolónia tagjai közül, A misét nagy segédlettel . Koromoay József dr, % a bécsi Pazmaneum spirituálisa celebrálta.Mise után könyörgő ima volt a hosi halált halt magyarokért, mag^ a magyar Himnuszt énekelték el. 5a- év-.q +pHniAL\M s W h h-,i 'j^& 8 1 * Kovács-Szegény Márton pvarlfnnn^ Békéscsaba állonás előtt a SlHdonot inlí 6 ^^^ 1 ?^" trolit .... A gazdálkodó 500 hold Í!^^°™ s í V0 /1£t S / öngyilkosságinak oka anyagi romlásán kivül családi gyaszo. \ ol t. /LTI/ ^ tJUÁto*, -,« , § P é c s,június 1. Peniczy Ignác dr. orszá^vülési kémn­tStotf e r ÍÍV^° r ^? 1Ón é8 környékén, valamin! Sásdon beszISÍó beszédit ÍSS;?íli ^ n J; ndanu tt na^y lelkesedéssel fogadták, Sásdon ajárás összes köz­JfSÍA+ lg5 S na # y közönség gyUlt össze. Itt Szűcs espereá üdvözölte a kép­viselőt, majd a Beszámoló elhangzása után Kerese György dr. mondott a a járás nevében köszönetet és közölte hogy a kerületi ^ g « zd S? r í i Sy ? lé8 ö í elölte a kerület jövendőbeli képviselőiéül. Sás­%Tp^JmÜ megaÍakUlt F ll n Í CZ ?. IgnáC elköklésé^el a kergeti így

Next

/
Oldalképek
Tartalom