Napi Hírek, 1926. június

1926-06-05 [0132]

§ 3 u k a r e s t ; június 5, /Orient Radio./ A p c n t k r o 1- szombat­ra virradó éjfélkor volt a romániai í ttezer kilóméteres aütomobilverst ny startja. A v .rsenyyen huszonöt kocsi ve £í részt. /MTI./ § A Magyar Protestáns Diákszövetség az idén is megrendezi szo­kásos nyári tanulmányútjait. Mindkét tanulmányút résztvevői július első napjaiban indulnak Budapestről, a tanulmányutak időtartama tizenöt nap. Az első ut Tirolon és Svájcon keresztül Parisba vezet, ahol a csoport tiz napig fog tartózkodni és szakszerü vozetés mellett megtekinti Paris­nak és kornyékének /Versailles, Fontainebleau/ nevezetességeit,^A vissza­utazás alkalmával Bécs nevezetességeit tekinti meg egynapi tartózkodás alatt. Részvételi díj 2.850,000 korona. A másik ut Olaszországba vezet. Útirány: Budapest-Trieszt-Velence-Pirenze-Róma-Nápoly-Ancona-Piume-Budapest. A csoport a rendelkezésre álló idő alatt megtekinti a f ;1 sorolt városok összes nevezetességeit,.Részvételi dij: 3,250.000 korona* Mindkét uton hölgyek is reszt vehetnek, A jelentkezés alkalmával a dij egyharmadát ki kell fizetni. Jelentkezni lehet /személyesen vagy levélben/ a szövetség helyiségében /VIII.Üllői-ut 24.I.emelet/ naponta 6-tól 7-ig. Jelem kezesi határidő j.unius 20. Részletes ft lvilágos itassál a hivatalos órák alatt szolgálnak. Bee s,június 5, /Magyar Távirati Iroda./ A Wiener Allgemeine^ Zeitung a következőket irja: A cseh befolyásnak sikerült a francia sajtót Magyarország elleni heves támadásokra hangolni. "Párisi lapjelentésekjjia­pokon át\azt a hirt Jterj'ész t"e*t.te'ís>, hogy utólag felismerték azt a körülményt, hogyha frankü^yben'"hozott Ítélettel nem lehet megelégedni és hogy Cseh­ország a frankügyet a Nemzetek Szövetsége fóruma ele ciíaj.u w a vinni, A kül­földi politikai körök és fcíilönósen az olasz közvélemény, valamint az an­gol és az amerikai gazdaságpolitikusok számára ez a cs. h propaganda nem okozott különösebb meglepetést, mert tisztában vaanak . i a hátterével ennek az állási oglalásnak, aminek^az a voCtaképeni célja,hogy a Magyarország elleni gazdasági hadjáratot palástolja. , Lufjiíft A magyar közgazdasági élet egyik vezető személyisege, Hadik Já- J| nos gróf volt belügyminiszter, már r<gébben azt az érdekes megfigyelést tette, hogy Benesaek el kellett öbtenie Mussolini erélyes^állásfoglalása következtében azt a tervét, hogy cseh fonhatóság alatt álló gazdasági Dunavonalat épitsec ki és hogy azt a tervetf" e. j u vámok ^formá­jában biztosítsa, Beues most arra törekszik, hogy ennek a torvének a vég­rehajtását a frankügy kihasználásával más uton valósítsa meg. Hadik gróf­nak ez a megfigyelése különös fontosságú, mert ő épen annak a bizottság­nak elnöke es egyik munkatársa, amely a Magyarország es más államok közötti gazdasági szerződéseket készíti elő. Olaszországban visszhangra találtak "Hadik gróf törekvései, aki mostanában tavoltartja magát a napi politika­tál es a magyar nemzeti törekvéseket szociális és gazdasági tartalommal igyekszik elmélyíteni, B^n-snek most az a nézete, hogy^cseh és francia sajtóvélemények révén kényszeiithetil gazdaságig ómé nyékre a magyar miniszterelnökét, &aflaritanakmaagXÍM^ÚBMXS&QÍ:to£ak-:.XHi±mxm>g^.i±KaiHto>:íteangaxpsjlátz±m r/^/^^^/Folytatása .: övetkezii:./ § Paris, június 5, /Havas/ A Matin genfi jelentése sze­rint előrelátható, hogy a francia kormány parancsoló politikai okokból el­lenezni fogja Magyarország pénzügyi ellenőrzésének felfüggesztését. A Journal ezeket irja: Bethlen István grófnál- az a kérése, hogy a üépszövetségi ellenőrzést függesszék fel, nem ment bizonyos merészségtől, an­nak a bírói ikéletnek másnapján, amely a szó szoros értelmében bűvész mód­jára eltüntette a hamisitók ' perét. Lehetetlennek látszik, hogy ezt a botrányos ügyet ne hozzák szóba a Népszövetség Tanácsa előtt, legalább is a egállal m k Api? . — ^.^ÉÉÍÜI

Next

/
Oldalképek
Tartalom