Napi Hírek, 1937. december/1

1937-12-06 [0407]

o- H To/L/Vi Á Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó" névünnepe alkalmából hétfőn délelőtt 9 órakor a " Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett római katolikus helyőrségi templom­ban ünnepi szentmise volt, ar.clyet Hász István római katolikus tábori püspök celebrált nagy papi segédlettel. A szentmisén részt vett Hőder Vilmos titkos tanácsos, gya­logsági tábornok, honvédelmi miniszter, Bornemisza ffóza'titkos tanácsos, . :: kereskedelem- és iparügyi miniszter, dr. Tahy László titkos tanácsos, belügyi államtitkár, dr. bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos; miniszterelnökségi államtitkár, vitéz Sónyi Hugó gyalogsági -ábornok, a honvédség főparancsnoka, vitéz Rátz Jenő altábornagy, a hon­védvezérkar főnöke, dr. Pruzsinszky János honvédelmi állam­titkár, dr. Madarász István pápai prelátus, miniszteri osztályfőnök a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, dr. Holtzwarth Ferenc miniszteri osztályfőnök a földmivelésügyi minisztérium részéről, dr. Kerese Tibor honvédelmi minisztériumi osztályfőnök, dr.-Madaras Jenő miniszteri,ta- " nácsos a pénzügyminisztérium képviseletében. Ott volt a tényleges tábornoki kar küldöttsége, valamint a NyUKOSz tábornoki küldöttsége vitéz Shvoy István nyugalmazott gyalogsági tábornok és báré Lukasich C-éza nyugalma- ' zott altábornagy vezetése alatt: Lederer Henrik nyugalmazott altábornagy, vitéz Tótvarady-Asbóth István nyugalmazott altábornagy és vitéz Rátvay Imre nyugalmazott tábornok, a helyőrség tisztikara, altiszti és legény­ségi küldöttsége. A szentmisén Hász István tábori püspök mondótta^a szent­beszédet. Megemlékezett a kományző névünnepéról es Isten áldását kérte az államfőre és családjára. & szentmisén közreműködött & Mária Terézia honvédgyalog­ezred zenekara és Dalibor Ferenc énektanárnak, a helyőrségi templom kar­nagyának vezetésével a Budai Dalárda. A magánszámokat Kát helyi né 7, ';akots Margit és Kronfusz Hichárd énekelte 4U A magyar királyi honvédség protestáns tagjai részére a református egyetemes konvent Abonyi-utcai székházának zsinati telimében volt ünnepélyes istentisztelet* • Az istentiszteleten megjelent dr. Lázár Andor ' w titkos tanácsos, igazságügyminiszter, dr. Balggh Jenő belső titkos tanácsos, volt igazságügyminiszter, a református egyetemes konvent)elnöke, dr. Jalso­viczky Károly miniszteri osztályfőnök, dr. Ináncsi-iapp Elemér miniszteri osztályfőnök, dr. Dány Dezső miniszteri tanácsos, dr. " : Nárássy Imre miniszteri tanácsos, dr. Osváth László miniszteri tanácsos, és dr. Nagy Barna miniszteri tanácsos. píriio^t* A magyar királyi honvédség részéről meg. el'ent Zelenka Zoltán altábornagy vezetésével a tábornoki kar protestáns tagjainak kül­döttsége és a helyőrség tisztikarának küldöttsége. Az istentiszteletet dr. Soltész Llemér protestáns tábori püspök tartotta. Szentbeszédáben Isten áldását kérte a kormányzóra és csalad­jára, majd az istentisztelet a Himnusz eléneklése vei véget ért..

Next

/
Oldalképek
Tartalom