Napi Hírek, 1928. november/1

1928-11-01 [0190]

/*•••/ E.r i e d r i 6 h s k a f e n. november l./Wrlff/ A Gráf Zep­r ei } n hetvenegyórai ut után 7 óra 8 perckor sima lesállott. A tömeg áttörte a rendőrkordont, a zene felharsant, az ,emberek szünette­lenul klóit ak: Hurrá! es . a Deutschland-daltL /MTI//é^fa&Jk (eé \ u /::/ "Friedrichshafen, november 1. Eckener dr. kevessel^a léghajó elhagyása után beszélgetést folytatott a v íolff-iroda különtudóe-itájávalj akinek ebeket mondta: - Utunk utolsó része sürü ködön át vez ugy hogy a hajózás nem volt valami könnyű. Ennélfogva egész éjszaka le'nem hunytuk szemünket. A sürü köddel magyarázható, hogy a szárazfölerői többször ker­tünk helyzeti jelentést. A.gőzösök is'pontosan támogattak bennünket ^ utun­kon. A Í ' ' léghajó fényesen bevált és ennek az óceáni útnak gyakcrla ti eredményeként megállapíthatjuk, hogy a rendes ofleáni forgalom lehető­ségéről bizonyságot adtunk. Az Amerikába való átkelésnél mutatkozó aka­dályok természetesen súlyos helyzetbe ho/zták a vezetőket, de épen az a körülmény, hegy idegen segitség nélkül folytathattuk utunkat és repü­lés közben végre tudtunk hajtani komoly javításokat, nyújtotta a legfőbb garanciát a haió biztonsága mellett. Fényesen^beválták a Maybach-mo Wok i"s. Az egész uton semmiféle zavar nem volt a gépekkel./MTI/ /::/ Friedrichshafen, nove mber 1./Wolff/ A Gráf Zep­pelin ismét a hangárban van. A leszállás után ezúttal rendkivül nehéz volt a bevontatás. A léghajót kétszer meg kellett forditanii mig a keleti kapu elé jutott és be lőhetett a csarnokba vontatni. Rendkivül hátrálta­tott minden mozdulatot az óriási embertömeg is,amely áttörte'a rendőri és katonai zárókordont és a gondolákat közréfc gta. /MTI/ Pár i s, novemberi./Havas/ Eckener dr.abból az alkalomból, hogy léghajójával átrepült Franciaország fölött, távirati uton üdvözölte Laurent-üynac francia légügyi minisztert, aki szivélyes gratulációval válaszolt./MTI/ . * Paris,, november 1. /Havas/ Hir szerint a Francia Bank kor­mányzóját szemelték ki annak a francia del.gációnak elnökéve, amelyet _ a jóvátételi kérdés szabályozását tárgyaló szakértői bizottság melle ki­küldőnek. /MTl/ Athén, november 1./Havas/ A közúti vasút alkalmazottainak sztrájkja vég et ért./MTl/ Athén, november 1./Havas/ A kamara viharos vita utár hozzá­járult több nagyrangu tisztnek a hadseregbe való visszavételéhez .(Aílj

Next

/
Oldalképek
Tartalom