Napi Hírek, 1925. június/2

1925-06-22 [0110]

§ A Magyar Távirati I r oda jelenti: A nemzetgyűlés pénzügyi biz ott saga Kenéz Bela elnökletével ma délután ülést tartott, amelyen Eörffy Imre eloadaso^mcllctt letárgyalták'a nemzetgyűlés ma délelőtti ülésén benyújtott mdemnitasi törvényjavaslatot. Az ülésen a kormány részJrőí Bud János pénz­ügyminiszter; valamint Szabófcy Alajos és Vargha Imre pénzügyi államtitkárok vettek részt. Eörffy Imre előadd röviden ismertettJ a felhatalmazási javasla­tot. Az általános vita során Bcok Lajos szólalt fel először. Méltányolta a beruházási kölcsön jolentőségét, de ezzel szemben nem menthető a pénzügyi politika eddigi sikertelensége, amit egyrészt a dolgozó polgárság túlzott igénybevételének, másrészt a kereskedelmi és kámpolitika csonkasagának tu­lajdoníthatunk. A most tervbe vett adómérséklések, loilünösen a jövedelemmé adó terén csekélyek. A skálát az egész vonalon le kell szóllitani, a lét­minimumot pedig fel kell emelni* A forgalmi adó tervbe vett leszállítása nem egyéb mint a nagykereskedelemnek előnyben részesitése a kiskereskedelem és a fogyasztók rovására. A hitelkérdés terén szomorú elégtételül szolgál, hogy mezőgazdasági hitelkeresés sikertelenségét előre megjósolta. Á kor­mány hibája, hogy már egy évvel ezelőtt nem bizták meg a bankokat és a kisiparosokat, hogy a külföldön közvetítsenek mezőgazdasági és ipari hite­leket. Ezek jobb közvetitők lettek volna minden más közvetítőnél. Különösen a közép és kisipar alátámasztása égetően szükséges. Az uj pénzegység mielőbb megállapítandó egyrészt a bizonytalandág megszüntetése érdekében, másrészt, hogy a külföldi pénzrendszerbe belerak kapcsolódhassunk a na gy szamok kiküszöbölésével. A javaslatot nem fogadta el. , , „ , ... Á Gróf Hoyos Miksa a kereskedelmi szerződések kötésénél még szuksé gesebbnek tartaná, ha'a mezőgazdaság legfontosabb cikkeire nézve kedvezmé­nyeket biztosítanának. Különösen a petróleum és a benzin -tekintetében tarta­ná kívánatosnak a megegyezést. Rámutatott ezután a vagyonváltsagfoldok^bér­összege megállapításának fontosságára és kérte, hogy azok behajtása alol _ mentsék fel a volt földtulajdonosokat. A javaslatot elfogadta. Várnai Dániel a javaslat 6.§-a kapcsán a progressziv adórendszer behozatalát sürgette. Hem kivan a forgalmi adó beszedésének egyik rendsteré vei sem foglalkozni, mert az a nézete, hogy .ez az adónem teljesen megértett az eltörlésre. ^Az 1 f,-os csökkentés a fogyasztásban egyénileg alig losz é­rezhető és egyáltalán nem jelent enyhitést. A forgalmi és a kereseti adó eltörlésére nézve a plenáris tárgyalás alkalmával javaslatot fog benyújtani. El törlendőnek tartja a háza. asz önrészesedést is. Kérdést intézett a pénzügy­miniszterhez az iránt, hogy miként áll a munkanélküli biztositás ügye, mert már^itt lenne az ideje, hogy a törvényhozás ezt a kérdést megnyugtatóan el­intézze. A javaslatot nem fogadta el, Biró Pál örömnél üdvözölte, hogy az uj jáépitési ^programra elér­kezett ahhoz az etapphoz, amely megengedi a magángazdálkodás szükséglet ci­nek jobb kiclégitését. A beruházási programmot szerinte ugy kell megállapí­tani, hogy minél több munkáskezet minél gyorsabban tudjurfk foglalkoztatni. Mai pénzügyi helyzetünkben egyedül ez az egyetlen lehetősébe a munkásbizto­sitás produktiv alapon baló megvalósításának. A gyáriparnak 3 forgalmi adó­rendszer tekintetében elfoglalt álláspontját helyzelenül fogják fel.Egycdül csak arról van szó, hogy nem látják megvalósite^atónak a mái rendszer melle' a termelésnek túlságos megterhelés né1 leül vsló biztosítását. A közgazdaság mai helyzete mellett nem tartja indokoltnak a társulati adó progresszivitá­sónak leszállítására irányuló törekvést. A vállalkozások vagyoni helyzeténél megitélése szempontjából az osztalék sem tartható egyetlen kritériumnak, mert amennyire helyesnek tartja a tényleges jövedelmeknek^megfelelő óvatos tartalékolása mellett a részvényesek között való kiosztását, épen olyan ve­szélyesnek tartaná a minden áron való dividenda fizetést, különösen a mai hitelviszonyok között és a mobil tőkében valő szegénységünk mellett. A ja­vaslatot elfogadja. Sokorópátkai Szabó István az állatforgalmi adónak 2 %-ra való leszállítását kérte ép ugy amint ez a forgalmi adónál történik'.További kérése az, hogy a forgalmi adó kezeléséért á kis és nagyközségek ép ugy kapjanak beszedési jutalékot mint a városok. Kérte az adómentes létminimum­nak 800.000 koronáról 1 millió koronára való felemelését. A javaslatot elfogadja-

Next

/
Oldalképek
Tartalom