Napi Hírek, 1937. december/1

1937-12-01 [0407]

W Qs/Ln/L L o n d o n, december 1,. A Press Association szerint az angol-francia megbeszélések nem jártak sz#záciés eredménye H&el, de hozzájárultak a leskor meg­javításához. Franciaország én ^nglia a francia miniszterek londoni látogatása után még szorosabban Jll egymás mellett, mint azelőtt, izt a teljes összhangot azonban nem szabad ugy értelmezni, mintha bármiféle Vgységfrontról lenne szó bármely mas ország ellen- ellen­kezőleg a francia miniszterek elutazásuk előtt kifejezték azt a néze­tet, hogy lord Halifax berlini látogatása hozzá, járult ^az eurcnai lég­kör meriavitásához és az Anglia és Franciaország közti egyetértés min­den megbeszélt oontban könnyebbé kell hogy tegye a jövőben a közele­dést Nemetországhoz* A londoni megbeszélések előtt volt olyan helvzet, amelyben az a vesz ily rejlett, hogy a demokráciák és a tonális álla­mok Közti nézeteltérések merevebbe" v áljtak. Most azonban a benyomás az, hogy a helyzet enyhült. í-zidoszerint nincs tervbevéve külfldi államfarfiak további angliai látogatása, vagy angol államférfiak lá­togatása szárazföldi fővárosokban. Feltehető azonban, hogy most, amikor a német gyarmati követelés megvitatása megindult, ezt>a kérdést nem fogiák elejteni. A tanácskozásokat kétségtelenül diplomáciai uton folytatják. A közleményből ki lehet venni, hogy a gyarmati kér­désben tanácskozni kell más érdekelt országokkal. A tanácskozásokban szó volt a balkáni és a szovjetorosz problémákról is <s ennek meg­ÁxltXő<íji a Csehszlovákiához es Lengyelországhoz való kapcsolatokban mutatkozó bizonyos nehézségekről is, Delbos közép- és keleteuropai utján hir szerint tájékoztatni fogia a felkeresendő fővárosokban a kormányokat a londoni megbeszélések általános tárgy&fáról, valaraint a napi problémákra vonatkozóan a francia és angol kormány felfogásáról. / MTI./ W Cs/Ln/L Jeruzsálemi deoambor 1. Egy arab rendőrőr járat, amely három emberből állott és Hai­fától nem messze teljesített szolgálatot, a mult éjszaka óta nyomta­lanul eltűnt, üzt hiszik, hegy a rendőröket vagy megölték, vagy meg­sebesített ék./MTI./ W Cs/Ln/L Asunc iom /.Paraguay/, december 1. ^gy ágyunaszádon rébbanás történt. Á személyzetből tizenkét ember meghalt, tíz megsebesült./MTI./ H Cs/E Pár í s , (tecemfcer 1.­A képviselők között most osztották széjiel Arjoaimuaud képviselőnek a külügyminisztérium költségvetéséről szóló jelefftését. A külügyminisztérium külföldön teljesítendő fizetéseinek összeg a a frank értékcsökkentésének megfelelően emelni kell, ami Arhcimbaud meg­állapítása' szerint a külügyi tárca számára megállapított hiteleknek mintegy 41.3 millió frankkal való felemelését teszi szükségessé. A propagandacélokat szolgáló hí telekkel .kapcsolatben a külügyminiszter utólag e hitelek 30 millió frankkal való felemelését kívánta, Archimbaud jelentésé bon "hangoztat ja, hogy a külügyi hivatal bizonyos hiteleit ugy kell tekinteni, mint az,ország véddmét szolgáló hiteleket. Franciaországnak évenként sok milliárdot kell arra fordítania, hogy konfliMis esetén Einden eshetőségre felke ­szüljön. Nem lenne tehát helyénvaló, ha haboznának néhány millió frankot a haboru elkerülésére], - Mindenekelőtt arról van szó,hogy megérő-sitsék a francia propagandát ... '•: .: egész /jjzépeurópaban.valamennyi dunai és ba^JggjJc^r^g^gLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom