Napi Hírek, 1925. december/2

1925-12-31 [0121]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az egyik reggeli lapban a franlchamis itassál kapcsolatban hosszabb közlemény jelent meg, amely részben téves, részben valótlan állitásokat tartalmaz. A közlemény­ben foglaltakkal szemben illetékes helyen a következőlet állapitják meg: Jankovich Arisztidnak egyáltalában &em volt diplomata útlevele, Tény az, hogy Jankovich a külügyminisztériumtól úgynevezett alkalmi fu­tárigazolványt kapott. Ilyen futárigazolványokat a külügyminisztérium azért állit ki, mert a rendelkezésre álló igen korlátolt mértékű fe­defcet keretében o. magyar kormánynak nincsen módjában hivatásos futárjá­ratokat kellő számban fenntartani. Ezért épen ugy amint az más ország­ban is történni szokott, a külügyminisztérium föltétlenül megbízható­nak létszó egyének szolgálatait - ha erre vállalkoznak - külföldi utjai alkalmával futárküldemények továbbítására igénybe veszi. Ez csak akkor volna elkerülhető, ha a hivatásos futárok indítására a jelenleginél sokkal nagyobb összeg volna a költségvetésbon biztositva, így kapott Jankkovich^is futárigazolványt, akinél, tekintettel orr:., hogy nyugal­mazott vezérkari ezredes, a köteles óvatosság által előirt minden szemé­lyi garancia igazoltnak látszott. A futárigazolvány kiállításával kap­csolatban Jankovich nyilvánvalóan iratokat tartalmazó csomagjának le­pccsételését kérte, amely kérése teljesítésének megtagadására nem volt ok. r A futárigazolvány kiállításáért, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedésekért tehát sem a^külügyminiszterium elnöki osztályának ve­zetőjét, sem más tisztviselőt semminemű felelősség vagy mulasztás nem terheli. Meg kell * jegyezni, hogy Jankovich a futarigazolvány mellett rendes utleveliéi utazott, amelyre a holland rendőrség megállapítása szerint a holland vizumot egyáltalában nem is szerette meg. Teljesen valótlan, mintha Marsovszky György és Mankovics György•részére a hol­land vizumot a külügyminisztérium eszközölte volna ki. Egyébként is köztudomású, hogy a nevozettek hamis román útlevéllel utaztak. § S z 6 f i" a , december 31. /Magyar Távirati Iroda,/ A kép­viselőházban ma délelőtt, amikor a mezőgazdasági épitkezésokről szó­ló törvény ügyében hangzottak el felvilágosítások, a többségi pártok padjairól néhány képviselő hevesen közbekiáltott» Sztojancsev közmun­kaügyi miniszter orre hirtelen elhagyta a miniszteri padokat és benyúj­totta lemondását o miniszterelnöknek, A miniszterelnök nem fogadta el a lemondást, Sztojancsev azonban kijelentette, hogy ragaszkodik szán­dékához, Cankov miniszterelnök és a 1 ."' kormányzópárt különböző csoportjait képviselő politikusok között a tárgyalások még folynak. A^ma reggeli lapok mindamellett már közlik egy várható „fiapcsov kor­mány listáját, amelyben áLiapcsev a miniszterelnöki és a pénzügyi tárcát vállalná magára, az igazságügyit MoloV tanár, a közmunkoügyit Rasko Magyarov vagy Danailov, a vasutügyit Kulev tanár, a belügyit Simon Gheorghiev, a hadügyit Velkov tábornok, a külügyit Burov, a földműve­lésügyit Krisztov. a kereskedelemügyit Boboeevszki, végól a közoktatás­ügyit Naidenov tölti iie. Magyarov, Krisztov és Bobosovszki a mostani kormánynak is tagjai. Lehetséges, hogy a fámára az eredeti tervtől elté­rően még folytatja- ülésezését, minthogy a válság befejezését bo akar­ják várni, § A belügyminiszter a nagyatádi Szabó István Emlékbizottság gvüjtési engedélyét 1926.december 26-áig meghosszabbította, A bizott­ság az eddig befolyt összegek hivatalos hirlapi nyugtázását az Uj Barázda 1926. január 3-ikai számában kezdi nm-g,

Next

/
Oldalképek
Tartalom