Napi Hírek, 1921. április/1

1921-04-11 [0010]

A II. SZHGSdl ORSZÁGOS KERESKEDŐI X0MG8ZSSZUS MÁSODIK H APJA. §Sseged, április 11* Vasárnap délelőtt 9 órakor Ottovay Károly elnök nyitotta meg a nagygyűlést* Mea­nyitó beszédében kifogásol űa # nogy nálunk egves társadalmi osz tályok csak ast küldik a kereskedői pályára,"aki másutt nem fe­lel meg és igy nincsen elegendő szakképze tt kereskedőnk. A ke­reskedelmi szakoktatás szerinte szintén nem felel meg céljának* Glückstahl Samu az OMKS ügyésze szólalt fel'ez­után t 4s beszédében az adókkal foglalkozott. iádig osak a kerese* tet.illetve a jövedelmet adóztatták meg - mondotta - de most már rá kerül a sor a vagyonra is. Meditál ugyan gyöngül az adózóké* pesség, de enne* meg kell lenni, mert az ország pénzügyi helyze­te ezt megkívánj a. Ss év ugarán életbelép te tik a forgalmi adót is s ahányszor csak az adótárgy forgalomba kerül 1 f-os adó alá esik* Memosak az áru, hanem a jrogopéns is adóköteles lesz* igy az orvosi és ügyvédi honorárium is. A jövőben külön jövedelmi a* dó fizetendő a tőkéből és munkából együttesen származó jövedék­iem után, mig a tisztán munkából s zármazó jövedelem ezt a több­letet nem fizeti. Akereseti és jövedelwa adó tekintetében a helyzet lehetetlen* A pénzügyigazgatóságok a törvéiy ellenére az elmúlt évekre is kivetnek többszörösen, nagyobb adókat izobár a törvény ezt az emelést indokolt esetekben csak a jövőre enge­di meg„ A jövedelmi és vagyonadó kivetésénél lehetétlen eljárás ás, hogy az üdsseiró küldöttség véleménye a döntőt, bár a küldött ség tagjai sok esetben az adózót sem ismerik, még kevésbbé azok­nak anyagi helyzetét* Felemii ti, hogy az 1980 évi jövedelem két* szeres jövedelmi és kétszeres vaauohadó alá esik* ¡6*$ ákí maximé lis jövedelmi felett rendelkezik az, igy 60 %-ot fizet' s ehhez jön a vagyonadó» amely szintén akkorára tehető, továbbá a 10 %<* os kereseti adó és a pótlék 0 Budapes ten a nagy jövédelmek ilyen formán 143 %-ot , tehát az egyévi jövedelem másfélszereséi fi­zetik adóban, de a kisebb jövedelmeket is terhelni fogja 60-80 fuázalék. Ss már nem elviselhetetlen, hanem fizikailag lehetet" len* * Szólott ezután a vagyonadóról, kéme tországban t . Ausztriában 6b %, Csehorszagban 30 % a vagyonadó, de ott az e­gyént bevallásra alapítják, mig nálunk ffegedüs Iftránt pénzügy* miniszter az adótárgyat fogja el s ebből vesz el'10,- lö - 20 %-ot. Felemii te tie továbbá a kereskedők áruüzle ti vagyonvál tsá­gát, amely 66 %>-os less* Helyesli, hogy a pénzügymini szter a tűzkár biztosítási kötvényt veszi alapul a kivetésnél, bár a kereskedő sokszor biztosi tja még a tulajdonát nem képező, hi­telre vásárolt árukat is. Foglalkozik a takarékbetétékkel, amely 10,000 koronáig ő, öO.OOC kor onáig 10, 100,000 koronáig lő, a* sonfelül 20 százalék lesz. Sanyit fizetnek a névtelen betétek és az idegen valuták birtokosai is* Beszéde végén határozati javaslatot terjesztett elő, amely szerint kéri, hogy as ingatlanra is olyan váltság vettessék ki, mint az iparra és kereskedelemre és kérik a szabad­forgalmat s kíméletet az adó behajtásánál. A nagyhatású beszéd után Kovács Géza a féleoi/házi adókivetések igazságtalanságáról szólt. Farkas Vilmos kéri a kiskereskedők mentesítésé* nek pár tolását a vagyonváltság alól. A közgyűlés elhatározta, hogy mindkét ügyben felír | a pénzügyminiszterhez* (MMM-1<-DJL falkányi Kálmán dr. szólalt fel ezután és a zsc- 1 vetkezetek térfoglalás ár ól beszélt, tíatároza'ti javallatot terjeszt elő, amely tilt a* m Kőzik a szúvetkezetek káros következményekkel járó támogatása el­len s a helyzet orvoslását várja a pénzügyminisztertől' kívánja, lOQu as árucikkek visszakerüljenek a 1. á - - - - szabad forgalomba. * 9 Farkas Vilmos annak kimondását kert, hogy a szö" vetkezetek osak a saját tagjait szolgálhassák ki. "lritz makói kereskedő a hagymakereskedők sérel~ mei i hozta fel „ Anagygyülés a határozati javaslatokat elfogadta* Morváin István, az OMKÍ főtitkára, a gazdasági válság ké mesével foglalkozott. Az, ami t a nálunk az olcsósági hullám neve alatt népszerűsítenek, a viláapiac egyetemes krízi­sének- nálunk jelentkező kotrása, amely világjelenség és feltar­tózkatatlan gazdasági folyamat, lehet, hogy a gazdasági elei su* lyos megrázkódtatásával fog ez a krízis lefolyni, de magával hoz­za a gyógyulást is. A káborus\ kötött gazdálkodás káoszából való kib unatkozásnak ez a te rmészetes utj\a* Mem szabad est a terme* szetes gyógyulás i folymatot feltartóztatni^ vagu mesterséges esz-* közökkel megakadályozni, mert ez csak a válság krónikussá val4 fajulására vezet. Sokan egyedül koronánk ugrásszerű emelkedésére 'vezetik v\ssza a válságot. a z a felfogás a legnagyobb mértekben téves. Valutánk javulása nem okozta, osak fokozta a világpiaci kitizis hatását. Itt elítélendő az a német példára való hivatko* zás* amely a válság elleni védekezés biztos orvosszereül az mflM­ció további fenntartását jelöli meg. Miután a válság tulajdonkó-* peni alapoka a fogyaszt"kénesség meg csökké né se, ennek a bajnak ki* küszöbölésére a leghathatósabb eszköz a korona vásárló erejének a növelése. E s ma az egész magyar közgazdasági: vitális erdeke. Az olcsósági hullám ellen olcsóbbodással kell védekezni* IsitM Ezután az elnök záróbeszédében annak a reményének ad^tt kifejezés, hogy xx a II* országos kereskedői kongresszusnak munkája kétségkívül gyümölcsöző hatással lesz az egész országra. Vasárnap eite a Tiésa-ssállóban a kongresszus tag­jai tiszteletére bankett volt, amelyen több pohárköszöntő hangzott el. /MTI/ —m* T J, : xl s április 11. /AKLI, aagáajelentése./ nS?í2Ltói!Í ik P ipatagspostnak: Ka kezdődnek a bányász©k és bányátolaidonosok tárgyalásai ajfenány képviselőinek részvétílé­vel, mely utóbbiak kdst valószínűleg Uovd George is jelen lesz. Ügy alszik, hogy a kormány késznek ;fog%ila1k0ZEi i rossz karban lévő vagy aem jövedelmező bányákat egyelőre állami eszközökkel támopatni. Bz^bea a bányákban ugyanazt a Bért fogják fizetni, mint a nan hasz­not najt ókban. ^ ói • n ?. é Q * f á P ri J i s 11. A MTI. magánjelentése./ a Deutsohe *llgemeine Zeitme jelenti lendoaből: 1 király és a királyi esalád Windsorbol visszatért,a Buokinghaffi-paaotába* á király titkárát a aiaiszteriöaba küldte az utolsó hírekért. A király küldötte mée Ipea Í5 8 í!rf 3 SÍÍí^ b ?Í Y A B ? GT A d Íe» «.kormány a bányavidéke n^ttft.^ aj^el go .donté lépes» a A Bhondáa­vQIgybenftMŐffilI^^oTTe^el^ 1 ^F*J*f^ és a szivattyú­W.ffíí^^&.^^Hf* í f^rály^titkárával k&aölték aég, hogy J AirSf^ 0 *?^*? 7 *^ 6 ! 0 **!^ 1 *^ 1 * alapján megtörtént az e2|5 letartóztatás. 1 letartóztatott a bányászok egyik képviselőié a akit erőszakoskodásaaü és a szivattyúzás megakadályozásáéval. • ' vádolnak, jf • -i +-V ?­a v*v ái S li,B l h/ imU aagáajelentése./! Wiener ^.yfájelenti Berlinből; £teg*r*ald centrumvezér porosz ndniszter­einDkkaváiasztáes csak aí>.t?agleneseii elc'otta me£ & porosz válságot, mely bizonyos mértékben a birodalom belpolitikájának válsága is. ProTizőfioaot alkottak és ennek a keretében kell átegensaldnak mi* ^.^^^P§ á4 ^ ö sszeállitania* Sz a provizóritiapgy hétig tart Italán Csütörtökön és pénteken a porosz országgyűlés a iö^épnemetorslSa^F^ kommunista zavargásokkal foglalkozik és ebből az alkalomból as ?ddigi kormány azt az álláspontot képvi s eli,amflmly mér egyáltalán aines is ffiegi w ^ —m*m

Next

/
Oldalképek
Tartalom