Napi Hírek, 1922. szeptember/1

1922-09-01 [0043]

í Telin ennyi szervezete kimondotta, Hogy azonna* újból felveszi* a muo­« kát, /fel/ á/ Genf, angnsztns 51* Grünberger őr* külügyaibiszt érnek a « Hannotanxvel, a népszövetségi tanács francia képviselőjével, valamint *Hymaaa volt belga ilUügyminisz térrel. /MTI/ Prága- angnsztits 31. A Pravo Hdu jelentése szerint a * nyugat csehországi : Ö0/Wí4.egy esület közölte a Dányarrmnkásszer-vezetekkel, hogy a 6*6 méteimázsás minimalis teljesitmeny mellett az összes já~ | randóságokat 24 százalékkal leszállítja. A drágasági pót lé*okat 40 azazaléicüal owökitent ik* /tóTl/ •* Prága, angusztua 31. A Ceake Slovo jelentése szerint a . az mi lvi déki Horak — < 'féle textilgyár szeptember S 6 -tői beszünteti /üzemét, ami által több mint 2000 munkás marad kenyér nélkül* A Barant­"eég augusztus 25»»éa 14 napi felmondási idővel egész muakásaágát el ­'bocsátotta* A Liebig-féle teatilnagyüzem a jövő hónapban a termelést hetenkint négy napra beszünteti. A környék valamennyi textilgyára a termelés teljes beszüntetésével fenyegetó'dzik. /líTI/ le H a v r e , augusztus 31. /Havas/ A kiköt ótamkás ok minő fokozottabb mértékben veszik fel njra a munkát* A rendőrség letar­tóztatta öautiert, a fiatal kommunisták 20-eaztenaos titkárját, mert ílp^i^SííljÍFáeíí fl&fnkássághoz, hogy a gyárakat legalább egy B e r 1 i n , szeptember 1, /Wolff/ A lapok vezető alyon foglalkoznak: a jóvátételi bizottság döntésével, amelyről mep­*hetősen eltérő Ítéletet formálna*.. A Vossiaohe Zeitung éjeket Írja: Ez a megoldás a belga cözvetitő gondolatnak győzelmét, egyben tehát alapjában véve Póih= jparé vereségét JeűLeati, Ho^, a moratóriumot formálisan elutasították, fc nozott döntés valójában mégis egyértelmű a moratóriummal* A Berliner ra^sfclatt figyelemre méltónak tartjarhógy a német terhek bizonyos mérsékléséről beszélnek, Vitás azonbaja^még £ biztonsági szolgáltatások kérdésé* Ha Iíémetorezág- aranylet étét" lielyezne el_, egy külföldi baakbaa, ez. végeredményb en nem jelentene igyabet, mlnt H , a készfizetést .már pedig ífémetország kijelentette* ^Ogy készfizetést teljesíteni képtelen, lem volna ez összeegyeztet­te* 8 a valutareformmal sem, amely elegendő aranyfedezet nélkül nem képzelhető el. A Torwaerta előheiadáat lac abban, hogy a német korxaány­aak közvetlenül a belga kormánnyal kell megegyeznie. Szem előtt íall azonban tartani, hog^oratoriumot nem engedélyeztek, csupán a fizetéaek változott formájáról van azó. Ka a kilátásba helyezett fellendülés nem következik be, akkor a» • adósleveleket Németország iem tudja hat hónapon belül.beváltarti. Rendkívül értékes ásóidban fémet országra, hogy moat már a jóvátéfeli bizottság egyértelmüleg LAosLr<^<K, hogy" Németország teljesen hitelképtelen. A Grexáania nézete tzerint a dömtéa könnyebbséget je­*enet a fizetésben, ha nem is olyan mértékor,amint remélték. Egyéb­ként a dolog azokon a biztosítékokon fordal meg, amelyeket a belgák cövetelnek. ! A I'reiheit azon a véleményen van, hogy ha az antant _i határidő lejárta után ragaszkodik a kincstári váltók beváltásá­hoz, akkor elkerülhetetlen a német valuta további zuhanása. A jóvátételi bizottság határozata a Berliner Lókal­anzeiger véleménye szerint annyiban könnyítést jelent, hogy a •lémet kormánynak lehetővé teszi ez év folyamán a devizák vásár­.ásának elkerülését, Vájjon Fémet ország elfogadhat ja-e á határoza­ot,az lényegében a belgák, biztosítéki követeléseitől függ, A Eeütsohse lageszeitung a lényeget abban látja, hogy iz antant a maga kezébe akarja kapni a német birodalmi bank arany­ász let ének tekintélyes részét, a német nép utolsó tartalékait, ^nglia olyan feltótelekhez járult^hozzá, amelyeket saját szakértői ^izdasági őrültségnek mondtak. , A Kreazzeitung; szerint a jóvátételi bizottság dönté­4t egyetlen tiszteségea ember sem fogadhatja el. A birodalmi bank, int beosületea baateár, qgyáltalia nem tehet eleget a bizottság ki-. 'ánaágának. /tel/ ' J t J+

Next

/
Oldalképek
Tartalom