Napi Hírek, 1921. szeptember/2

1921-09-16 [0020]

§1 Kas s a szept 15\ A #&H^eák* . gtóaiTjög­Pafí. szervezőbizottsága melynek élén Szalay László éluö£ áll a. koyptkczo felhívással fordult fiflélvIdSk m^e^^MWéé'áéhéZ' A trianoni békeszerződés ratifikálása é terület rágvarsákaf~ui* helyzet ele állította E helyzet felismerése kötelességünkké te­szi hogy annak minden következniényét ^nyíltan 'és becsületesén le­yS?.ya...Afí..m a#yjüts£gunEh~ozTtör h et<e tleíiül ragaszkodva ^átváltozott , yiszonyqk kozqtt is elhelyezkégjgQk és Tétünket biztosítsuk j#» elhelyezkedés módjai, a békeszef zö^éstíek^és" á7némzoti"T£Ísebb'ségé\ j ogáit meghátáröző külön szérzodésriék"az á *r eüüelkézése mutatjá meg amely megalkotta á némzetr'kisébbségdk'ily fogalmát bizto­sította és nemzetközi védelem alá" helyezte'annak jogaid Ezekért a jogokért ma csak szervézettségg^l'vehétjük fel eredményesena" t'are'ot A i^tcU'H^ . magyar'jogpárt énnok a szervezkedésnek a teljes egét kívánja biztositani A felvidéki~mágyer^ ellenzéki ^ pártok ótátrcfüredí é* pöstyénl gyűlésé belátta e párt 'Hjgzalapí­tásának szükséges; égét örömmel es egyhangúlag üdvözölte a szer­vezési akció ~meg indítását X szenvedések gyászkatásztréfájából uj világnak kell"megszületnie , A gyűlölet az uszítás parazsát szét kéli taposni az ösztálygyülolét a nemzetiségielnyomás a vallási villongás helyébe szabadLság rend" münkii és _> """emberí szolidaritás uralmát kell megteremteni Ebből á célbór mindazok á választók alíikelveik, meggyőz 5 désűk'és világi elfogásuk alap­Í 'án ét ezen területén megalakult éllénzöii "magyar~pártök egyiké­én se* tudtak elhelyezkedni á viszonyok hatása és KI-13 merlé­golesr t aliipfan arra az"elhatározásii^útötták "hogy megalakítják *» jex^ncUJa^ . ma^yar~ 4 Kog|ártot;." Ezw^ártálaKitísi tervei már iüAomAAul vették az illoteKés hátősagök £zt á tén'yt" azzal hoz­zuk a pCXvidéki magyar választ óköz ón s ég tudomására hogy foglal­koztatta*páriajakitásuak gondolatával készüljenek fel arra' hófy a tfklfaddkt magyar Jogpárt érett 'úégfQDtőIá~s''üíaW''kIbgD-. tóti xdAxlaja alá sorakozzanak Nem hiu politizálásra hanem al­kotó munkára hívjuk fel a magyarságot társáUalmjL 1 felekézéti és osztálykülönbség nélkül Elsősorban a polgárságra a. müveit Kö­zéposztályra" számitünk. de^nfiníden embernek érdekét egyforma Diér­tékben' kivan juk­szolgálni "és á szociális igásságért küzdünk" Fr'öéf áramunkát min denr bécsülétesen érz5"" felvilágösult" polgár fenn tartás nélkül magáévá teneti Prögíámmank: ááTiaŐK széliemét meg­értő" minden irányban haladó demokratiküs„politika mélynek ve­zérlő eszméje'a VallásiéickezétL béke" á türelem és az osztá­lyok közötti megértés ^^Cy^oUJ^* . magyar jogpárt a törvé­nyes 'riód" alepjfb állva tömöríteni akarja a magyarságnak eddig iűeg~ szerv ézetleú,, elemei t'J9- le>Cv% , 0Í4f£*k' i. magyar jogpárfebbén" a"működésben marósán csatlakozni kíván áz"eddig megalakult tél­vidéki magyar rllcBJiéáki pártok* munTtá szagához ezeket hazafias törekvésükben k'émséggel támogatva/Velük együtt működve az o­tátráfüfedi értékezlot 1*67 pontját magára nezvé kötelezésük fo­gadja el A i*JUrCo(jtM*>C\ magyar jogpárt a legnyomatékosabban száll sikra a békeszerződésben biztosított nemzeti kisebbségi jogok itta í*:n korlattól mentes érvényesülesérc? Azt akarjuk hogy az" emberi szabadságjogok, "a" gyülekezési "^s szervezkedési jog a sajtószabadság" a' lelkiismereti és vallásszabadság min "den korlá­tozás nélkül érvényesüljön A fu^vUtft^, magyar jpgpáit köve­teli a" magyarság és altalábstn"minden nemzetiség kulturális fej­lődésének sz ab ad érvényesülését és e célból az űtfillgi iskolapo­litikának gyökeres megváltoztatásiig A szlovenszkóí jogpárt,. niiii den áll aini beavatkozást Ól íüggeltteii 7$Y*J§&*&* 7 <fagi iorga­1 óm alapján áll Kívánjuk a birtokroi'olaí megoldását a haladó idók szellemén ek rá cg f e lelően tíe minden akár felülről akár, alulról jövő prötekci öt ól ménfen és oly""tervsV- ^4 fokozatossággal amely a termelést biztosit Ja és emeli Klváójük az ipari munkásság ^szá­mára Üj munkaalkalmak té'r^tését". "áz Ipar és kereskődelem fej­lesztését a többtcrmelést a münkásvédélem^kimélyitését a mun­kásság jogos igényeinek a* termelés fokozásával együtt nalaüo ki­elégítését "Azt akarjuk' KÖgy ne légyenek népek^^amelyeket aka­ratuk . llrn ere'kormányoznák és né"legyen többé állam ahol keye­»en" dónti-nek'zárt ajtók mögött"milliók sörsáröl A régi Világ ^ . romjain/ egy uj világot kell"Telépitenünjc^ a^ly_ jobb bóiaogabb szerencsésebb mert benne szabad emberek élnek Aki eze\b^n a fóLb bontókban velünk egyetért az csatlakozzék a QeJiA^eteJtsi magyar jói!,párthoz 1 /MTI / § A hadifogságból újonnan hasaérhesett oly hatonaianu­lök részér« 9 kik a gimnáeium vagy a főreáliskola hatodik /VI,/ osztályát már flvégezték. a VIl, kerületi Madách- /iareaay-/ ut&ai gimnáziumban elegendő jelentkezés esetén 1921 október 1,-étől Kezdődőiig katonai tanfolyam lesz* tlőjegusétre jelentkezni le» het a Marcsay-gimnáziumban e hó 20,-étól kezdve a délelőtti hiva­talos órákban*

Next

/
Oldalképek
Tartalom