Napi Hírek, 1925. június/2

1925-06-16 [0110]

' , . S A felvidéki, egyesületei: szövetsége dr .Fischor-Colbrie Ágos­ton űossofcpuspoi: lolkiüdveert június 17.-én, szerdán, délelőtt 10 órakor az j.sku-tén belvárosi f őplé bánio tompl ciabon ünnepélyes- gyászmisét mondat. § ; . É magyarországi hírlapírók Nyugdíj intézete hétfőn délután tartotta ez evi rendes közgyűlését 'Hoitsy Pál elnökiétével.A -közgyűlésen, az olnoi;. beszámolt a, nyugdíj intézet mult évi működéséről és rámutatott a­•zotcra a súlyos nehézségekre és küzdelmekre, amelyeket a-nyugdíjintézetnek a ^moi -viszonyok között folytatnia kell, hogy a nyugdíjas újságírókat, uj^ sagiro özvegyeket es árvákat némi segélyhez juttassa. Kiemelté azt a nagy áldozatkészséget,^amellyel a közönség az újságírók özvegyei és árvái i­rant viseltetik., es azt a reményét fejezte ki, frogy a társadalomnál: oé a segítése a jövőben sem fog elmaradni. Beszámolt ezután oeokról az eljárá­sokról es tervekről, amelyek a nyugdíjintézet talpraállitása ügyébon fel­merültek. - Ezután megejtették a választást. Az igazgatóság tagjai; Fricdnch Tivadar, Hivatal József, Magyar Elek, Roóz Rezső, Szatmári Mór. A felügyelő bizottság tagjaivá választtattok :-Fiola-Bori Ottó, Katona Eé­ia, Szécsi Artúr, Sziklai János, Zircei cr Forencz. Pro d o m o ! Frnti "Sorok közlését kéri a Magyarországi hírlapírók Nyugdíj intézete. ,.'ve- . . §; Uj egyetemi magántanárok,•A budapesti Pázmány-Egyo t em bölcs* ezoti fakultása legutóbb magántanárrá habilitálta Sárközi Pál dr. matema­tikust ée Tdth László dr.' valamint Mélyusz Tülenér dr. történészeket, akik taár meg is tortottük-magántanári próba -előadásukat a kar tanárai és nagy­számú közönség jelenlétében, -Az. uj magántanárok hcbilitációs aktáit a kar . a vallás- és köz oktatásügy i ' miniszterhez terjesztette fel megerősí­tés végett. , :Vr. •'•<.• | : : 1T c W y o r ki', , június 15'. /""olff/ Bruttschnitt, a . * ' Southam-pacific-ftoilway direktóriumának volt olnö!:o, meghalt. /iíTl/ 9 Az egységes községi Dolgári párt a főváros törvényho­tüi-ugi alakuló közgyűlése alkalmából felújítja azt a régi szokást, hogy az nap délelőtt Veni Sancta misét tart. A szerdán délelőtt 9 őrekor a Krisztina-téri plébánia-tepiomban tartandó megnyitó misére az uj tör— • v^nyhátőság minden tagját meghívja a pártvezetősége :: N e w y o r k ', június 15. ' /-^oif'f/ Az Evoning Post hong­kongi jelentése szerint .a győztes kantoni csap:: tok a város bevétele után vasárnap több mint ^700 \ yunanit felkoncolta!:. A.yunaniokot a kikö­tőben a vízbe dobtál: és bambuszrudakkol nyomkodták a víz. alá. Egy yunoni tisztet egy táviró£óznán keresztre feszítettek. A. mészárlásoknál: végül amerikai e-s angol tengereszek vetettek véget. /iiTi/ y e.-. r ;'/-"/ 1 r a g a , június le. . /l-íagyar -Távirati iroda/ A kleri­kális néppártnak rz a bejelentése, hogy a választásokat kétségtelenül- még r:: ősszel megtartja.:,' azzal a következménnyel járt, hogy csaknem, viameny­-vy i párt választási felhívást bocsajtott ki. A Ceske Glovo utalva a vá- • lasztói "laj-étromok közszemlére tételére, azt írja, hegy a döntés a leg-­közelebbi nyolc napon belül.' tör tériik meg.. A Pravo Lidn szerint a válosz­táso'.: közvetlenül küszöbön 'állmok. A Tribüüo a szociáldemokraták szomba­ti nyilatkozataiból azt a - következtetést vonj: le, hogy a szociáMomokra­,ták Bcncs ; ;;I.é$»'Öz-olö ; oly helyzetet akarnak, teremd teni, amely, uj választásokra vezet. A s ho-ci áldemokrata!: /ee.'e.-..: .maiii­fcstümában nemzetgyűlési választásokról >volt szó. A V'ocer szerint c fo­galmazásból arra lelket következtetni, hogy a gzficialdomolera tál: egyidejű­leg mindkét kau-rábrr. kívánják r, . '. választást. Vr.lójábon azonban a szociáldemokraták ép ügy'', mint o >s-zénét.us vrlamennyi politikusa, ellene ycnnak;­: ;. T. szenátus-idő előtti feloszlatásának. iÉÉ^*'- '-'^^M

Next

/
Oldalképek
Tartalom