Napi Hírek, 1921. október/2

1921-10-21 [0022]

fclsaaaaaa* o&tsóbar 20o /Hava a/ K» raggal sf»l ágyul* *á* iniaiilafntff 'm tm'gw^§ién A mftáttssaf elaska , ho& a *éroatast .. alkartUe, ÉiSítótilt* «a *J «i..Mttói*ii»JBtóf* selyaak attóttcltáMt* JajJj Hasuel v*llakaso&$. aM a riNfca|d^4UMé|M Mv&l * ^itt«iía»~ ©át la el fogja látat, Péa*««ra&aiazt«*ré Ca?iát 9 to*«firaiais*t«rre gf«••««* ku^Lüfyaiiaisaterr* pe&tg YcLfeatoosst aavesték ki* /MII/ Llsssaaoa* októbe r 2Q» /Havas/ Pell 1 órakor jalent* hogy az uj koraány, a«ly pártonkívüli ^m^üWS^msWIM^ alapos alakult aaí; érvéíytelaanek Jalaatatte ki a ÜQÍÍÍI lO^fe iMf Tála sátá­nokat és a Ja le* lati parisait valaaanayl laté akedéaé t. /MTI/ 1 Ű id o 1 t október 20, /asatar/ Baxasidi tavikat aa alaéa ksraáay aucáaárSi ei alr« # aa okok aoijeléléae nélkül* /Ml/ "§ P é o s , október 21. A Magyar Távirati Iroda jelenti:Bethlön *, « István gróf miniszterelnök ma reggel Pécsre érkezett. A kormány tagjai kö­zül kiőeratében, voltak He gyeshalmy Lajos kereskedelomügfyi miniszter. Vaso TTozsef kultuszminiszter, gróf Ráday Gedeon belügyminiszter és Tomosányi Vi>» mos Pál -igaz ságügymini az ter| ét nemzetgyűlés tagjai közül a következő képvi­selők: Kenéz Béla, KarajGLáth JenS, Gyömörey György, Fáy Gyula, dr.Czettler Jenő, Héjj Imre, PataosI Dénes, Kontra Aladár, Erődi-Harraoh Béla, Gömbös Gyula, Jvasadi Balogh György, Nagy János/egri/, Reíschl Richárd, Milotay Ist­"rfn, "*„'" " ' : """j Magyar Kázmér, Túrt Béla, Rupprecht Olivér, Sallay Já­nos, Káiiay András, Haller István. Lukovioh Aladár, Sebandi Károl<y, Grffy" Imre, Rubinek István, Iklódy-Szabó János^ Benkő Gábor, R-óbert Emil, Temes-^' várylmre; Prühwirth Mátyás, Usetty!" : "" w r l- Ferenc,' Kerese György* Már előző­leg Pécsen tartózkodtak: Huszár Károly, Muszty János, Taszler Béla, Oláh Dá­niel, Grieger Miklós* A kormány tagjaivá* együtt érkeztek: Tasnádi Szüos And­rás máv. elnök igazgatóhelyettes, Ja^lsovszky Jenő, miniszteri osztálytanácsos Magyar Lajos belügyminiéztáriumi elnöki osztályvezető, Petri Pál miniszte­ri tanácsos, valamint a fővárosi sajtó kiküldöttei. A Péosre érkezőket a pályaudvaron Kendtvdch Andor polgármesterrel az • élén a városi bizottság tagjai és a vármegya-d törványhatósági bizottsági tagok nagy tömege, fogadták. A pályaudvaron megjelent a fogadtatáson bádoki Soos Károly altábornagy is, valamint nagyszámú közönség. A miniszterelnö­köd -• • ' . " 1' "S ,m- J -.' "." ——a kormány tagjait <$B a nemzetgyű­lési képviselőket Nendtvich Andor polgármester üdvözölte,i&«<forat£brnfaminis3­terelnök«következőkB/». válaszolt: Mélyen tisztelt uraim! JífeghatotLan mondok köszönetet azokért a kedves" szavakért, melyeket a mélyen tisztelt polg<ár­mester ur hozzám intézett. Én Önöknek a magyar kormány üdvözletét hozom, ho-' zom a magyar nemzetgyűlés üdvözletét abban a percben, amidőn három évi rab­ság után felszabadulva végre szabadon élhetik magyar életüket. Eljöttünk a­zért, hogy meggyőződjünk a helyszinenjafcCnök szávaiból azokról a szenvedések­ről, amelyekéin keresztül kel^effc menniök és eljöttünk azért, hogy hozzunk némi irt azokra a sebekre, amelyeket elszenvedtek. De azért is jöttünk,mert Önök annak • '* elífestéjén állanak, hogy az állampolgári jogok leg­szebbikét, a választójogot gyakorolják. Annak az előestéjén állanak, hogy be­folyásukat gyakorolják, szavazatuk által a magyar nemzet sorsára is, és ebben" a pillanatban kötele stégemnek tartottam, hogy Önök előtt kifejtsem azokat az irányelveket, melyeket a magyar kormány a haza újjáépítésében követni kivan. En azt kivánom és azt remélem, hogy ezek a szavak az Önök szivében és lelkében visszhangra taláim^fe^-- .Remélem, hogy ez á mai nap talán kiindi>­ló pontja lesz egy ujabb érának a magyar haza történetében hosszantartó él­jenzés/, amikor végre a magyar megérti ja mag-Sárt és kiküszöböli azt az ál­datlan pártharcot, villongást Soraibó^C, mely a nemzetet a balsorsba taszifc­ja. án azt hiszem, hogy ez az uj éra Pécs város nevéhez fog fűződni. Adja Isten, hogy ugy legyen /lelkeszeljenzés/. « A miniszterelnök db '-•> a. leutazott vendégek ... kocsifcra száirtoit és elhajtatdA, a pályaudvarról. Az útvonalon lelkes ünneplésben részesítet­ték ugy a miniszterelnököt, mint a kormány tagjait és álképviselőket. A mi­niszterelnök a kormány tágjaival a püspöki palotáwtJű.CUképviselők pedig a Pamonia szállóban hajfraicak. .• § P á r i s , október 21. / A MTI tudósítójának jelentése/ * Libre Parole kissé szkeptikus hangon foglalkozik a velencei meg egyezéssel, noha már azt Is diplomáciái sikernek mondja, hogy Olaszország elméleti megállapodást tua>0<6: létrehozni Magyar­ország és Ausztria között. Abban azonban kételkedik, vájjon e dip­lomáciai sikerből politikai siker is lesz-e. Kételkedik abban is, vajtfon elég tekintélye leaz-e a magyar kormánynak arra, hogy a felkelőket lőfegyverezze, Attól tart továbbá a francia lap, hogy a soproni nép­szavazás - mellékesen megjegyzendő, hogy Sopront következ etésea Olden­burgnak Írja - mm fogja-a &zz egyezmény értelmében Ausztriának át­adandó területek lakosságát is további ellenállásra sarkalni. Bármi 1-on ügyes volt is | igy folytstjaoJLibre Parola, Torfetta márkinak kompro- ./ mmsszuma,megvan az a gyengesége, amely minaatt'. -í^jííértelmü megoldás, jellemzője. Még nagyobb gyengesége a megoldásnak a végrehajtásra ren­delkezésre állo eszközök elégtelensége. Minden a budapesti kormány rábeszélésén múlik. S kormánynak egyetlen katonája sincs arra„kogy rendcsináló törekvéseinek kellő súlyt kölcsönözzön. A magyar kormányt ugyanié kötelezték arra, hogy a területet kiürítse, és 'Aa ttjból L.OJU­katonákat akarna oda küldeni, nem Ausztria volnálegyedüíi, aki ez ellen tiltakoznék, hanem rögtön ott teremne mellette Csehország is, amely most, hogy az olasz diplomácia legyőzte, csak várja az alkalmat, hogy bosszút állhasson. A szövetségeseknek sem állne-! rendelkezésére ősapátok, amelyeket oda küldhetnének, Vagy azt hiszik iáJbu^y , hogy a felkelők maJét csendes en ?r s ő t o salának»ammk áiü; egyetlen c senüérzásalóal jaíhak ..­felügyelete mellett, amely a szövetséges hatJalmax kép v is elölt környe­zi? Igazán nagyon kedvezőnek kellene lennie a szóban foxg-ó területe­ken uralkodó hangulatnak arra, hogy a probléma ilyen megoldást talál­jon. Bátran fel lehet vetni a kérdést, vájjon Fiume és Yilna példái nem Ia-*t>nsk-é majd nagyobb meggyt-ső erővel„ mint Torretta márki # kombinácipa, Szert az olaszok siessenek gyorsan kiélvezni sikerüket, mert könnyen meglehet, hogy ez a siker holnapután már nem lesz sikernek mondható, A cikk tflfé%i'rt|aafná«#01 rtt• farwákto: aláírójaként w A jól in- • fozmált • szerepel* Fyilváa ezzel akarja a francia Uj sági ró komBinációit komolyabb azinban feltüntetni«

Next

/
Oldalképek
Tartalom