Napi Hírek, 1924. szeptember/1

• f * * ű o m o! A párisi Havas-iroda Poiyhavas-jelzéssel kulon 'rédiőszol^V .p&endezett he. A rádiótáviratok reggel nyolc oratol fllig -?ör^ 1balÍTóráakint kerülnek kibocsátásra. Ezt a kralon-szolgalatot I egy-hétig r'ropakép, á t. szerkesztőségek rendelkezésére bocsátjuk. • A.f'^.Jt^Á&'^Z/'' ^ PP^ J Í j4 "&-*<fU *éUitá nogy semmisem ár- . tf iPieyj-xS^^^iJLU^r, <*UAZ Ha4* nemet kancellárnak az a nyilatkoza fut, amely ; tagMja, hogy Németország felelős volna a háborúért. Ha van orszá amej-y nem fel ennek a kérdésnek megvitatásától-^ elsősorban Francioország az Franciaország azonban most érdemleges erőfeszi test fejt ki árból a célbői _ hogy átfordítson a történelem legrettenetesebb és legvéresebb lapjain Vai­• jon alkalmas-e ez a ^pillanat; arra,. ;.hogy ujbcl visszat érjenek' a műitra"és x .smst az első szónál kezdjék irni ezt a borzalmas fejezetet. Franciaország és Kea:etcrszag között meg^-van ? lehetősége annak, hogy a két ország egymásai •tárgyaljon és talán meg is egyezzék,.de csak avval a feltétélellel, hogy a jövő valóságainak ügyeivel foglalkoznak, nem nedig a mült történelmi ér­zelmeivel, iy ;. kz OefTTQ ezeket irja: A franciák megkültfnböztetest akarnak tefc- Á ni a nemet nép és e népnek egykori gyilkos urai között. Őrültség volna azon­ban,, ha Marx és Stresemann akarnak ezt a különbség-tételt nekünk előírni-. /íirí/ '. ' . M § Kí fa n s t a ntinápb'í'y, v ' - - augusztus 31.' /feav-AJgjl| A San -Stefano mellett fekve makrikenyi lőporgyár felrobbant. A halottak sza­ma, tizenöt, //T-I/ .. ' • § P ár- i .s ,•• augusztus 3L. jfawraa/ A Journal jelenti, hogy a jó­vátételei bizottság által kije//lől't nagy magas rangú hivatalnok szeptem­ber 3-án Berlinbe utazik, hogy ott közreműködjél: a Eawes-terv haladéktalan végrehajtásában. /ITi/' . § A j a r- c io , augusztus 31, /Havas/ Egy fiatalember fényes nap­pal az utcán megtámadta'a városi pénzbeszedőt. Kiragadta kezéből a pénzes táskát, amely 150,000 frankot tartalmazott, amikor azonban üldözőbe ve clSék, kényt elemaax volt a zsákot az utcán elhajitani, í'ldozői elől . sillerül t. .el­menekülnie, mert revolver-lévésekkel riasztotta vissza a hozzája közeledőket gwi/ .. ­§ Róma, augusztus 3L, /Havas/ A Tribuna munkatársa ,el:kt nyi­latkozva Schachtj é német birodalmi bank igazgatója, ki jelev tetted, j-cr-r a ? Dawes-terv .-kitűnő megoldása • jóvátételi kérdésnek, igazságosan/ <?zámct v<>+ a viszonyokkal és •- rra törekszik, hogy értékesitse azt a ;:otehciális nagy gazdagságot, amellyel iSémetorszgg rendelkezik. /MTI/ /' ' ;át| § Madrid, augusztus 31. /Havas/ Hivatalos -marokkói je- 4^: lentés szerint ma kemény csata folyik Miaunál, Az összeköttetés nehézségei­mi att a pontos részletek hiányoznak, csupán annyit tudnak, hogy az oszlopok rendben haladnak vissza. A„TI/ t \ M - • - . ;i síxxkxxKxáxsy.xr.yj. § G e n fjf , augusztus 31, /Havas/ Bourgecis, De JcuveXe'fi, Maurice S'araut és Cas-sin - a SK? nemzet ek, s z ö vetségébe kikül­dött francig k^vis^l á - Üá B 1 --il agttB be ! f^ :- ±flSS&$

Next

/
Oldalképek
Tartalom