Napi Hírek, 1921. szeptember/1

1921-09-01 [0019]

«*i a ?f?£* tn * &i *A Mag, ar Eávirati Iroda tudósítójának J»ljnté»e/"A íelvidéken uj magyar párt lOakul.melynek mve ,s 1 Í5­vidék polgári pártja" lesz. Az aj párt XibaráWlesz/szó régiT«y tfiÜÜ^*: S öbb r°ií í 8 *? 8 * ^ ti7 Politikwi már bejelentette belépését. A 3Cas3ai ttjaág közli az aj párt programját, amely lényegében a kötet késő pontokból áll: A párt azt követ ili híay a köstáraaaág elnökét korlátlan népszavazással váJaeszáí? íoVv I S?üí2f^2f!? ?W az f rv «^k, mégpadig gazdasági al&en^gV gazdasági asakenbereket nyerjenek meg a parlamenti mnnka szamára I ^rvény javaslatokat terjesszek jóváhagyás végett «7alaízt8^ié reftrendam formájában, Követelik továbbá ó ; ?' * *2 n ?2^ Z ? adB f ?£. ? ov 62 ot é ? ét ' kali3n kiB ebbsági mini satór ium megalakítását, 5 z-, i !í? 1 ??í li í 1 5 a , megvált oztaását, különösön a feleseti iskolák rsiettl ál lami felü gyelet törvényének hatályor^kivül^heiyesését, és végül ttflMl«lipilll1iiiifl|jfiiBliii igazságszolgáltatás ügyének' és hivatálnok-vttgynek modern demokratikus szellemben való ujjáez ervezéset. A oséh lapok ehhez megjegyzik, hogy ez a párt veszélyes konkurrencia f Jot pártok sugara., mert a Felvidéken a tót pártoknak nincsen iskolázott politikusuk, mig az uj pártban tanult politikusok nagyon sokas lesznek* K f r A s b * d * 31,/Caeh Sajtóiroda/ Holnap kezdődik ízt a cionista kongreesaus ( amelyet tizenegy napos időtartamra terveztek és a résztvevő delegáljak ssáaa 500-nál is több, Csupán Lenyel­ország-ból 100 résztvevő érkezett, A-kongresszuson Európa, ibsia, Afrika és Amerika minden országa képviseltette magát. Érintkezési • nyelv gyanánt a franoia, angol, német és héber nyelveket használok, A kongresszus elsfi feladata-, hogy a cionista mozgalomnak a háború által megbomlott egységét újra helyreállítsa. A vezetőség a kongresszus céljának a palesztinai kérdés dolgában való állásfoglalást és a. Jftttsztinába való kivándorlás anyagi essközeinek előteremtését jtelöli meg* A régi viszály igy könnyen újra megszulsthetlk. Míg az eaförikal képviselők kijelentik, hogy a wlB^aamsA saaremoi politikai eredmény elérésével a cl onist a mozgalom egyszersmindenkorra befejeződött és hpgy a cionista vezetőség székhelyét most már Palesztinába kell áthelyezni, a cionista világszervezet vczetUgégéne k az az álláspont fo. * hogy a világszervezet maradion továbbra is S nemzeti eszményeW& zaldó népJ képvisel öje./iiTl/ ~ ^ § Budapest székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfo­lyama a középiskolát végzettek számira /vTII. Vas uteaJAW sUpteSber e?ején megnyílik A beírások "•P*^".^­10 * között leesnek* Az előadások szeptember 12,-én kezdődnek, : Bécs, szeptember 1. ÁA jmjtgánjel ent ése / A Neue Freie Presse jelenti fac**/***^ •yuqodtan telf el. minden úafyobb összeütközés nelkul. A hely­zet nagyjából változatlan.A nyugaimagyaro rssagiteruletre több enlentetiszt érkezett, A régi osztrák katfrt a ,szö wUeg i hadsere a hadosztályai szállották meg.Asals oausstnai ha.cr­vonal mentén rbenfurttól É&*£^^ ' alj áll gépfeqyverosztagolkal és*tiizérséggel megeiősitve. A beérkező vonatokon a megbízhatatlan elemeket és kémeket le­tartéstatják és fe'&*^^£jrr-*~~szalu tj át. Bécs, szeptember X. /A MTI mag ánj el m tése/ A Ne i:e vreie Presse -i.. • • Ur'tesillése . szerint Ausztria jegyzőket a nw­qatmacs varországi kérdésről már átadták a nagykövetek tanács anaK. ittenVhirek serint a kit nagykövetek tanácsának döntése hamaro­san várható, { Bé1.9 s , azeotemler 1. /A I^TI magánjelentése/ A lapok jelentik, hogy SPratz Gusztáv dr„ vol t külügyminiszter echeber J dr. ssövitségi kancellárnál látogatást tett hogy megbeszéljek a nuugatmagyarországi problémát. 8rats Gusztáv dr* egyelőre nem hivatalos küldetésien járt eU AB sem biztos hogy a kei államférfi folytatólagosan, fog találkozni, A legtöbb lap mégis bizakodó kommentárral kiséri est a találkozást* A Neue treie Presse azt irja'; Dr. Gratz volt miniszter megjelent[ma az osztrák szövetsígl kancellárnál. Az értek ezle t reme ^etfeg nem volt eredménytelen és sikerülni jog a válságot letdzaem. ¥ " - Mm Bécs' sseotember 1. /A l'TI mag ánj el -nt és e/ A Neues Wiener Tagblatt beavatott helyről arról értesül . hogy mir.dazok a kombinációk, amelyek szerint a kisentente-hos tartozó hatal­mak equike vacy másika mandátumot nyert volna arra, hogy ctarország elten katonai rendszabályokat alkalmazzon, legalább­is ko ra i ann ak mondhatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom