Napi Hírek, 1929. február/2

1929-02-19 [0197]

:: B e r 1 i n február 19. /Wolff/ Ma délelőtt dr. Stre­semann külügyminiszter és dr. Kaas a centrumpárt vezet "je között po­litikai ás külpolitikai természetű megbeszélés folyt le. /MTI/ :: B e r 1 i n február 19. /Wolff/ Trockij táviratával kapcsolatban, amelyet Peraból Lo eb e r ab irodalmi gyűlés elnökéhez inté­zett ás amelyben a birodalmi gyűlés elnökének partfogását kári^y be­utazási engeiély]^ ' . arról értesülnek a lapok, hogy mindezideig > a német kormányhoz nem érkezett megfelelő 'javaslat. Amennyiben egy ilyen javaslatot előterjesztenek, azt jöntás végett aS utallak. /MTI/Lpuf€^^e4v [_Jt^^ ö Q . „ ( t § A MOVE óbulai tornaegylet február 24-án, vasárnap este 7 órakor a III. kerület Korház-utca 9. szám alatti tornácsarnokaban^ disztornát rendez. A disztorna után társasvacsora a Korona Vigadó zöld­termében /Korona-tár 2. szám./ -m mm mm. ^ mm, ^ § P á c s , február 19. A sásdi választókerület kisgazda­párti szervezetei ás a Baranya vármegyei kisgazdapárt ..központi veze­tősági, február 19-én délelőtt Sásdon l.Iuszti István országgyűlési kép­viselő, vármegyei pártelnök elnöklete alatt jelölő gyűlés tartott .. A gyűlésen a vármegye központi vezetőségén kívül résztvettek a sásdi választókerület 56 községe közül 49 község kisgazdapárti szervezetet ás a kerületi intézőbizottság maidnem összes tagjai. A gyűlést dr.Ké­rése György járási pártelnök nyitotta meg, megemlékezve Szili Tamás országgyűlési képviselő elhunytáról. Utána Muszti István vette át az elnökséget. Patacsi Dénes országgyűlési káoviselő . fel szólította"" a községek kiküldötteit, határozzák el, kit akarnak jelölni. Á gyülás egyhangúlag dr. Peniczy Ignác pácsjárási főszolgabírót jelölte a kerület ország avulási képviselőjévé. Küldött­ság ment dr. Feniczy Ignácért, aki hatalmas programmbeszádet mondott, amelyben Bethlen István gróf miniszterelnök politika iá. feltétlen hívének vallotta magát, ' . • Á nagy lelkesedéssel fo gadott beszéd után a gyülás táviratban üdvözölte Hethlen István gróf miniszterelnököt Mayer János földmivelésügyi minisztert, ás Pesthv Pál országos pártelnököt ,$XV MM — MM M — ^Helyreigazítás. Mai 25. kiadásunk utolsó bekezdésében helyesen De gr é M i k 1 ó s , a tábla elnöke irandó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom