Napi Hírek, 1934. március/1

1934-03-08 [0318]

f ' w § A Dante Álighieri kultúregyesület, amely ne k célja • külföldön élő olaszokat szülőhazájuk szellemi életéről állandóan tájékoztatni, btaapesti csoportját a közelmúltban alakította Bég. A ma-var csoport célja • mag:jar~olasz kölcsönös megértés előm zditasa. Módot nvujt a magyaroknak ez olasz nyelv gya­.óriására és arra, hogy kapcsolatot tart­sanak fenn Olaszország művészetével és irodalmával. A Dante Alighieri Egyesület budapesti csoportjának otihonát Es£"-ut 6.szám I.emeletén március 10.-én délut'n hat űrkor avatják fel. Arre a felavatásra pénteken, 9.-én, Bu'aoest e é 'ezik /este 10 ora 2J perckor, céli pálvaudvar/ Felice Felicioni kénviselő, a Dante Alighieri kultúregyesület elnöke. Ez alkalomból a budapesti csoport elnöke,Paolo Calabro, tisztelet el meghívja a magyar sajtó kérvi?el y it március 10.-én, szóm­ba- on délelőtt 11 ura 30 perckor a budaresti csoport otthonában Eakü­ut 6.szám alatt tartandó sajtófogadásra. /Iro domo. A külügyminisztérium sa jtcosztálva kéri a szer­kesztős áge et a fenti hir szív s átvételár- es a sajtófogadáson való 1 eh,et c meg je 1 e nc sre. / Ha/L * /l/ B e r 1 i a, március 8. /líaygtrTáv ira ti Iroda. / Kise Pál isirort magyar zongoramüvs3Z tegnap este hangversenyt adott a némát sajtó klubj'han. műsoron többi között Bach és Bartók müvei szerepeltek. A magyar övet, a követség tagjai és a Bfigyar kolónia melegen ünnepelték a kav^l^ zongoraművészt. Ha/L § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hivatalos lap legközeleboi száma közli é táp'pénzigén^lők keres"'éptelensége kérdésében döntő bizott­ság szervezéséről szólu rendeletet. A rendelet célja az, hogy a z OTI bud^resti táppénz ige nvlői, ha kerese tképtc-lensé-güle t az OTI nem állapít­ja meg, nvomban kérhessék a budapesti központi királyi járásbíróságnál működő orvosi döntőbizottság döntését keresőképtelenségük felöl. &z le­hetővé teszi az ilyen ieén^k gvors elíirá^l^s-1 és egyszersmind azt is, rogy az igénylők állapotát ""néhány napon belül vizsgálják meg, nem­pedig akkor, amikor már megnyuets tóan meg sem állapitható, hogy a ke­resetképtelenség fennállott-e vagy nem. A bizottság szervezése íblya­ma tb: r van. Ha/L § A Művészeti Muzeumok Barátai kiállításának megnyitása, tnnerélyes k-retek közt nyitották meg c sÜt ör tökön délben a mryészeti /uzeumok Barátai Egyesületének kiállítását, amelye* az egyesük t husz­évi szerzemanveib*! az Andrássy-ut 69. szám alatti Uj Magyar képtár egvf- t rmében rendeztek. A gyengélkedő Loman Bálint kui^tusz7 miniszter sáp íteletében ifjabb báró ','lassics Gyula h v áll.mtiikár jelent mep, a'-it LVron 0-ábor b.t.t., az egyesület elnome, tovoaolt. • A nr-prr itáson még számosan jelentek meg a budaresti müg-;.jtő- es mű­vészvilág köréből, igy többek között Weisd Fülöp felsőházi tag, gróf Teleld ^omokas, dr. Ary Hl államtíttór, iíéti István^ a ^pzőmüv-vszeti főiskola rektora, latrovics Ela* es.Vegh Gyula múzeumi rőiflazgat&k. stb. A kiállít st, amely oank két hetis, lesz nyitva, az Őj Magyar Aeptár látogatói mindé nap 10-től fél c-ig külön be­lépődíj nélkül tekinthetik meg. Ta/'L — ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom