Napi Hírek, 1926. január/2

1926-01-22 [0123]

§ Magyar Távirati Iroda jelenti: A debreceni egyctom tanácsa tegnap azzal a kerássel járult a kormány érdekolt tagjai elé, hogy az orvosi fakultáson, illetve a klinikákon kivül, melyeknek befejezése, a folyé évben telgesen biztositva van, még a hittudományi, jogi és bölcsé­szeti kar palotajának építésébe is haladéktalanul kezdjenek bele. Bethlen István gróf miniszterelnök jóakarattal fogadta a kérelmet s bár jelezte, hogy a szükséges hitel az 1926/27. évi költségvetésbe; már nem illeszthető be, mégis kilátásba helyezte.hogy alkalmas időpontban a hittudományi jogi és v bölcsészeti kar palotájának megépitése is alaposan remélhető. Minthogy ebből az alkalombóí kifolyólag a közérdpklódés az egyetemi építkezésekre irányult, gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter az ügy egészére kiterjedő kimerítő tájékozódást adta; - Az volt az alapelvünk, hogy jóformán kizár-oiag orvosi, kli­nikai építkezésekbe megyünk bele, mert; a klinik.de e,gyuttal korházak is igy ozok az egyetemi építkezések nemcsák tanügyig hanem legalább is ép­olyan mertekben közegészségügyi érdeket is szolgáltak, c A parlament és^a királyi vár befejezése éta Magyarországnak kétségtelenül legnagyobb építési akciója a debreceni orvosi fakultás létesítése volt a Nagyerdőnél mintegy 130 katasztrális holdat kitevő ré­szén, itt fölépült és ez év őszére teljesen el is készül. - A befejezés­hez szükséges ^4.millió aranykorona rendelkezésre áll — a már működésben lévő belgyógyászatig sebészeti és gyermekgyógyászati klinikákon kivül,^ a szemészeti, bor es bugakórtani, az elmekórtani és a nőgyógyászati es szülészeti klinikák, továbbá az orvosi kar elméleti intézőtől. Az éJLtke­zes 1914-ben vette kezdetét s^igy 12 és fél évig tartott, Ejtffc hosszú^ építési időtartamat az magyarázza, hogy a háború, a forradalmait, a román megszállás és az infláció következtében a munka sokáig szünetelt vagy csak fél erővel folyhatott, Debrecen városa az alapításkor kötélozettsé— get vállalt az iránt, hogy 130 hold területen felül még 8 millió koroná­val járul hozzá a költségekhez. Ezt az összeget Debrecen külömböző idő­pontokban és külömböZő aranyértókü koronákban rótta lo ugy, hogy a kése­delmi kamatok leszámításával 3,182.146 aranykoronát fizetett. Ezzel szemben annak az utolsé 4 millió koronás^részletnek beszámításával, amely­nek terhére most folynak a befejező munkálatok az állam 11,144,632^arany­koronát épitett bele a debreceni klinikai telepbe^ ugy, hogy az egész debreceni orvosi falkultás elhelyezése 14, 326,778 aranykoronáén került. Debrecen eként egy olyan orvosi telep birtokába került, amely ritkítja párját egész Európában. A küldöttségnek most olőtcrjesztett kérése arra irányul, hogy c.z orvosi_ fakultságnak ismertetett építkezésén felül 4 millió aranykorona kezdő* összeggel lássunk hozzá a hittudományi, jogi^'és bölcsészeti kar pa­lotájához ^*.jg|g jx/breCeaben m egész, orvosi fakultás külön e célra emelt uj épületekben helyeztetett el; addig Pécsett homlokegyenest ellenkező volt a helyzet. Szlavónia elszakítása következtében a nagyraméretezett pécsi középfokú intézetek és internátusok meglehetősen elnéptelenedtek, A helyőrség megcsökkenése következtében pedig a katonai épületük egy részo is nélkülözhetové vált, Igy a pécsi egyetem igen célszerű, teljesen kielé­gítő elhelyezése lehetővé vált anélkül, hogy számottevő, na építkezésekbe kellett volna belemenni. Az elnéptelenedett főreáliskola átköltözött a püspöki jogi liceum házába s igy felszabadult nag^alotája, mulyben el­fértek 0 jogi és bölcsészeti kar egészen, továbbá az orvosi karnak elméleti intezetei. /folytatása következik

Next

/
Oldalképek
Tartalom