Napi Hírek, 1922. augusztus/2

1922-08-16 [0042]

I o n d o n s augusztus 14,/B.eater/ Illatán'© konferencia befejeződött,, a francia és olasz megbízottak, holnap elhagyják londont, ! Az értekezlet meghiúsulása előtt Sohanzer mindent elkövetett hogy Iloyd George és Poincaré között a néze eltérés eket áthidalja. ÁZt az indítványát,, hogy az értekezlet et hat-nyolc hétre napolják el, a szövetséges kiküldöttek- elfogadta- de a francia me^hlzcttat ehhez azt a feltételt fűzték, hogy Német országház időkflzben^edékss jő-IzAO^n/ vátételi összeget flkeás© m©g« Schanzer és IXsyd Gearge más nézeten voltait. tigyan 9 a© ki Jelentették* hogy hajlandók ezt elfogadói, ha . a Jóvátételi bizottság döntésére bizzáfcu hogy lémetarszág ,ínewA^i4^fv*fid*€w .ii^tfeW A franciák ezt nem fogadták el, imri a tárgyalásoknak vég© szakadt* Sohanzer záróbeszédében hangsúlyozta* hogy a ffc jóvátétel kérdésében nem lehet függetlenül a szövetságesek. háborús adósságaitól dönteni,, Ámbár a ti árgyalások nem vezettek megegyezésre* a szövetség esek egymáshoz.való -viszonya mégsem rosszabbodott* asi abból a tényből is kiviláglik., hegy az értekezlet megszakítása trtán a többi csövetső-geaek­k^j^^g^ü^^az^^o^ztrak kérdést 14 megbeszél*ék./uTT/ L c* n d o n s augusat'uá 14*/Beut«r/ Az értekezlet befejezésé­ről kiadott .hivatalos közlésből megállsolthasó az a helyzet, amelyben, a szakadás bekövetkezett .Xloyő Secrge a" délelőtti ért ekazletea kijelen­tette,, hogy NagyteLtannia.hal 3ai.Se: 1* elfogadni azt az clasz javaslatot eaiely az értekezletnek-ez évvégére való elhalasztására vonatkozik: -• 2« a moratórium kérdését a jóvátételi bizottságra bízni; 3. hozzájárulni ahhoz, hogy az ellenőrző bizottság által követelt és Német ország rtétfg&t&P már elfogadott biztosítékok asanual hatályba iépjeaek| és 4* hogy a szövetséges adósoktól ez év végéig ©eaníféle kamatfizetést naa követelő Az angol javaslatokat valamennyi szövotságes; Franciaország kivételévelj­©Ifogadta* Poincaré kijelentette, hogy legnagyobb sajaálotára r\en fogad­hatja el a javaslatokat. Franoíacrsság azon az állásponton van, hogy Németországnak non engedélyezhető ;• atorstőriöm, éc.élk.ül 0 hogy ujabb biztosit ékokatinyujtsna,, Iloyd George erre azt válaszolta,) hogy csak abban az eset bankárul hozzá az értekezlet elhalasztásához, ha Németországnak_fizetési haladékot adnak* Az értekezlet az ; uj bizto­sítékokat már abban a föltevésbea vitatta m©g t hosy a moratörivtmra­szükség van és ezért céltalannak, látszik, hogy az elhalasztás mellett döntsenek, ha másfelől a moratórium megadása teljesen .kíaártösűc tekint­hető** Az angol miniszter elnök hangsúlyozta még, hogy Ságybritannia nem a Németország iránti elnézésből helyteleníti a francia képviselők réazéről előterjesztett ujabb biztosítékokat 4 hanem, azért,, mert az a meggyőződése, hogy ezek a biztosítékok nsn falainak, mag a ki vaut célnak, /MTI/ % P á r i s , augusztus 15, /A "fóJCI szikra távirata/ Arra a hírre vonatkozóan, hogy az antanto» belül szakadós- fog bekövetkezni, Poincaré kijelentette a Havas-ügynöke ég iondoni tudésitójának, hogy ennek a hímek a valódiságában nem kell hin­ni. Mindent el fog követni* hogy elhárítsa azt a ozoronosétlen­eéget, anélkül, hogy feláldozná Franciaország lényeges érdekeit* A miniszterelnök hozzátett©i hogy senkisem inkább hive a franoia* angol barátságnak, mint 6, aki politikai életének harmincöt ©ez* tendeje során mindig e barátság mellett kardoskodott . .Aa t hiszj^, hogy a francia-angol kötelékek szorosabbá fűzéséhez % 1 • hozzájárult mint miniszterelnök, amikor Grey és Cambon levélvál­tása ±oljt,mm~ majd mint a köztársaság elnöke is. Ha Anglia és Franciaország között szakadás történnék,az bizonyára magjt. szeren­csétlenség volna, de még nagyobb baj volna, ha a két nén érzés­ben is eltávolodnék egymástol. Bz pedig akkor történnék meg, ha Franciaországnak azt kellene éreznie, hogy reá nézve életbevágó kérdésben Anglia nem engedi meg neki a maga jogainak megvédését. Ha Franciaországnak azt kellene látnia,hogy az egymást követő en­gedmények politikájára akarják kárhoztatni, mélyd^ges fájdalmat ikellene tanusitania a kegyetlen csalódás miatt. Poincaré azzal végezte nyilatkozatát, hogy mindezeknek a feltevéseknek valóra válására nem fog sor kerülni. Meg van győződve róla, hogy ha a londoni konferencián nem jött is létre megegyezés ebben a kérdés­ben, amelyben Franciaországnak joggal kellett volna ööntö szó­val birnia, minthogy az ő követelése a fiéme tors tággal srzeabeia való egész követelésnek több mint a fele,—mindenképen természe­tesnek fogják találni, hogy módot keres majd pénzügyeinek a tel­jes romlástól való megmentésére,. —.mm London, ougnsztua 15* *-/Havas/ A francia minisztc; tanács szerdai ülésén foglalkozik azzal a helyzettel, suely a jóvátétel; bizottság tagjainak a németmoratőrium ügyében adandó utasításból ú> az ebből .m. a szövetségesek között Keletkezett kedvetlenség­ből adódott* Poincaré Dnboisnak, a jóvátételi bizottság francia tagjá­nak újólag is azt az utasítást adja, hogy ellenezze a haladék megadását Ha Németország mégis megkapná a haladékot, ebben az esetben a francia kormány kétségtelenül megtenné a szükséges intézkedéseKet, mert teljes cselekvési szabadságot bizotsitott a maga számára. /MTI/ Bérein, augusztus 15, A Berliner Tag eb iatt szerint a német birodalmi kormányát egnapx miniszter tanácson, az eredeti -sérvtől el terőieg nes rogiaikozott a jóvaWteli ^irobiémával és a kiegyeniitő fizetésekkéraésável, hanem csupán folyó ügyeket tárgyalt. A jóvátételi problámáX--- azért nem vitatta meg, mert a moratórium korde.se a jővá­tát©li bizottság válasza következtében egyelőre még függőben van, a* kiegyenlítő fizetések ügyében pedig a kormány előbb be akarja várni a szövetséges kormányok hiteles közJéseinefc beérkezését. [WL/ Pár is* augusztus 15./Havas/ A lapok a londoni értekez­let meghiúsulását egybehangzóan Iloyd Georgenak a zálogok kérdésé­ben tanúsított hajthatatlanságának tulajdonítják, amely szerintük érthetetlen. Helyeslik Poincaré magatartását, akinek főként előzé­ke ny<m«>^««f*'fc*e6«i^ tartják ki emelendőnek és hangoztatják, hogy nem követhette Iloyd-Geo rget, anélkül, hogy Franciaország érdekeltemé árulta s ezzel#ee4át maga lemondását <&^><m*VQlna. ..A le Journal; hasonléan a többi laxatehjz, helyesli — hogy Poincaré.vonakodott hasztalan illúziókat kelteni azáltal* hogy egy meg nem történt•megegyezésről hamis jegyzökönyvet aláir. v . *,5íí i ?,?2í* tó ?£^^ ,l f L 3** h0 ^ ^anoiaország és Anglia a világ előtt eljátszották azt a színdarabot, hogy a Módozatokban nem tudtak megegyezni, holott a követendő oél és számos más lényges , kéraes-jen —-m-a- —«*- szemmelláthat6an egységesek voltak.A mostani surJ.odáa nsm-fogaa msgzavarhathi » küzős ellenség ellen folytatott hősies küzdelem emlékét és semmiképen sem peenudikál a francia-angal viszony jövő alakulásának. Több lap, nevezetesen a Gaulois és az Eclair Iloyd George »«ü*öaságának magyarázatát abban találják, hogy Balfour jegyzéke yrnncíaorazággal azemben hajthatatlanságra. kész tett*, hogy szemlél­tet&cben beigazolja ae Sgysisűlt Államoknak, hogy milyen súlyos követksísesénye ven. a szövetséges tartozások megsemmisítése eluasitááá­nak. A fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom