Napi Hírek, 1932. január/2

1932-01-21 [0267]

§ I a g y k a n i z s a , ianuár 21. A most megszállás alatt, levő Muravid kozségerdoiében 1918, november 2.-án agyonlőve,találták Pongrácz Ferenc vadőrt, A.gyilkosság gyanúja a vizsgalat f során Musztács" Iván János orvyadászra irányult, aki ekkor eltűnt a községből. Az agyon­lőtt vadőr nővére megtudta, hogy Musztács a zalamegyci iíurarátka köz­ségben lakik. Feljelentés folytán a nagykanizsai törvényszékyvizsgaló­birájának körözése alapján a csendőrök őrizetbe vették iusztacsot es/ beszállitották a nagykanizsai törvényszók fogházába, A kiadatási eljá­rás is megindult. * i T J P á,i i s , január 21. /Magyar Távirati Iroda/ A Journal a háborúsadéseágok kérdésébeK a következőket irja: Ha a'.jóvátételi fizetéseket teljesen eltörölnék, valamennyi szövetséges '.államot veszteség érné, kivéve Amerikát. Ha,viszont^eltörlik a szövetségesek közötti adósságokat, de fenntartják a mai elosztás rend­szerét a feltételhez nem kötött Young-járadék tekintetében, ez igazságta­lan megoldás lenne, mert egyesegyedül Amerikára hárulna a.veszteség, mig a többi szövetséges állam megmaradna nettó egyenlegének birtokában. Az a javaslat, amelyet a francia kormány előterjesztett, kiküszöbölné ezt a hátrányt. Pertinax az Echo de Paris hasábjain kijelenti, hogy Francia­ország kérése mérsékelt és észszerű. Amig Ameri a megtagadja az adósságok revizióját; mindaddig Franciaország sem fogadhatja el a Young-tervezet revízióját. Időközben azonban hajlandó Németország számára biztosítani azokat a könnyítéseket, amelyeket a mostani válság indokolttá tesz, lel­tévé, hogy Amerika hasonló elbánásban 'részesíti európai adósait. /folyt. köV« ^Miskolc, jdiiUcxi CJX* f- bontottak fel a miskolci református leánygimnáziumban a Révész Kálmán halálával megüresedett t'szánin eni református eg ; házkerület püspök? székének betöltésére be­érkezett szavazatokat. A'szav zotbontó bizottság elnöke Dókus Ernő £&x egyházkerületi fügondnok, konventi elnök és Cziaky Endre püspökhelyettes volt. Dókus Ernő megnyitó szavai után Illyés Bertalan püspöki 1 titkár elő­adó beszámolt a beérkezett szavazatokról. Az össz s egyházközségek leadták szavazatai'at. A beérkezett szavazatok száma 232, amelyebből hat szavazat érvénytelen. A sz vázát eredménye a következő: Farkas István kormányfőta­nácsos, alsóborsodi esperes / miskolci lelkész, Kapott 134 szavazatot, Janka Károly egyházkerületi főjegyző 29, Juhász László putnoki esperes 21, dr. Enyedi Andor miskolci lekész 17, Forgács Gyula sárospataki teológiai tanár .5 és Cziáky Endre püspökhelyetaes 10 szavazatot .Eszerint a tiszah­inneni református egyházkerült-Révész Kálmán örökébe abszolút többséggel F._.ajkas Istvánt választotta, meg. Az uj püspök be iktatása'.-iráV.". : ;• Farkas István megkérdezése után dönt az egyházkerület, * " •i • • * ! ' é Far as István, a tiszáninneni református egyházkerület uj püspöke, a szabolcs-megyei Bércei községben született 1873 augusztus 3.-an, 1898-b n Sárospatakon érettségizett. A lelkészi vizsgálatot Í903-b;,n ugyanott tette le; 1903 július l.-étol 1905 április 30.-áig Miskolcon volt-segédlelkész, majd Ládházára került, ahol 1905-től 1912eleikészlfe­dett, 1912 szeptember,19.-én tért vissza Miskolcra, 1923 május'7í-én vá­lasztották meg az alsóborsodi re .ormatus egyházmegye esperesévé, A kormány­zó a református hitélet kimélyitése és fejlesztése körül .szerzett érdemei elismeréséül 1930 októberében kormányfőtanácsossá nevezte ki. Az uj püspök a vállásirodalpjaU is értékes tevékenységet fejtett ki. JWl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom