Napi Hírek, 1921. október/1

1921-10-03 [0021]

— Esért az albizottság azt a javaslatot tette a teljes ülésnek, am" ly azt határozattá is emelte, hogy mindenekelőtt ifi,* a kell az érdekeltségnek a közeleg.®,'!zési tanács bevonásával állapítania a kiörl*ndŐ egységes lissttipusokat és *1Ő kell irni azt, hogy osak a tőzsdén elhelyezett típusoknak m*gfe» lelő liszt hozható forgalomba. Kereskedők is osak o típusok szerint számjelze tt liszt? t árusi thatnak, — Ugyanakkor azt is eIhatározta a tanács, hogy az 'Ha­tatlanok ressér* forgalombahozott liszt típusait is sürgős revízió /alá veszi és ke llő ö sszhangba hozza a szabadkeres­kedelemoen forgalomban lé vő lisz t típusokkal, Revízió alá r vesszük a hatosági liszt kiőrlési arányait is, amivel kapcso­latban a hatósági kenyérliszi tipusa akként fog megállapít" tatni, hogy az korpámé nies legyen éjt ne tartalmazzon emberi táplálkosásra alkalmatlan alkatrészeket*. ~~Aközél p lmezési tanács elfogadta továbbá azt a javas­latunkat \s, t hogy intézkedés történjék a rozsliszt nagyobbmérvtl j*lhasználására, ' Teljesen indokolatlan uguanis a rozsliszt iránt most megnyilatkozó ellenszenv, holott mas államokban és békeidőben nálunk is,nagy keletnek örvendett a rozsliszti" 1 kivert .kenyérliszi K amelynek táplálóereje ál taláno san elismert. —A li38tklPitel kénlése még n a m rendeztetett véaleges°n: így erről csak annyit mondhatok, hogy a köz él dm* zési "tanács arra az-'lvi álláspontra h° 1 ifzk*dett, hogy a bejföldi szükség­letet tényleg meghaladó és itt nem értékesi the tő nullás li szt kivitele- elől, amennyiben intézményesen s ik° rül-bi stosi tani azt, hogy a-kivi tel nem befolyásolj a károsan-a belföldi lisztszükseglet ellátását, n °m zárkózna tik el, — A tanács a nov*mb*r hó végéig kivihető lisztme nny i­ség e t egymillió métermázsára korlátozta, amelybe természetesen gcszámi tandó az eddig] kivitt li sz tmennyis ég. Hogy tz a gua­korlatban miként legu»n hathatósan ellenőrizhető, hogy mtnnui­re kell a kiviteli illetéket emelni, továbbá, hogy minő biz­tosítékokat k;ll keresni a ^elfogyasztás lisztszükségletének oiziosifása érdekében ;erre vonatkozólag még folyamatban vannak a tárgyalások és előreláthatólag e hét f ol yamán''f*j ^ sődn* k 5*. "^Minthogy egyes lapok bizonyos javaslatok felett 1°­jolut el "s vitákról beszeltek, közöIhetem, hogy a teljes ülés egyhangúlag "Ifogadta az albizo tt Ságnak uguancs ak egyhangú­lag riosQtt tizenegy javaslatát. § , A Magyar Távirati*. Iro :1a jelen ti: A hisyazdapá rt éft*tC*y*/ 6;-&n.osiiiö rtökön^délután 6 orzkor értekezletet tart. 'A k is g asaapár tna k ez ideig hi va ialo? jelöltje Praka­tür Tatná* volt kormnybiztos, akit a mohácsi keiulei kivánsá*­gára a párt muli hónap~ 29,-én tartott ér te üzletén, hivatalos jelöltté deklarált, Mindezideig a többi tiz kerületben a ki gazdapártnak hivatalos jelöltje nincs, A többi k crületxben e hó 9,-én tartják ii n g a j "lölóülés eket és ebből a célból a vát osztás t intézőbizottság tagjai a hel uszinér" utaznak, nevezetesen: a sikTósi kerületbe Kovács 3, István nyug. állami ük ár ~és Berky Gyulai n mz* tgyülé sí képvi s°l ők $ Pécs r" Kerese György, a sárdi kerülni képvis* lője j a bajai ésYr'gő­cz<°i kerületbe, továbbá az uj.szaKadkai k"rül e tbe ;Meshó Zoltán nyugalmazó tt államtitkár és Weber J áno s nun,z? t gyű­lési képviselők, a dár^/i és /villánjji kerületbezUencz Károly, a nagyszenimiklósi é b^törökkanizsai k°rületbe pedig-Kosző yd^^c^a^a\2 Károly, Héjj Imre és Dömötör Mihál y ivewUK&jfflt*r § Mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a kormány a kabinetiroda fogalmazószemólyzetének létszámában <&r. kőmáli fflandorffer Bóbert kabinetirodai osztálytanácsoei cteel Is jelleggel felruházott kabi, netirodai titkárt kabinetirodái osztálytanácsossá kinevezte* ' Berlin, október 3, A Berliner TáSblatt aak jelentik Londonból: Ideérkezett jelentések szerint a népszövetség "tanácsa elhatároz táj, hogy a felső azilézWiai kérd ésben (végleges válaszát)november ll*_éa teszi közzáT /MTI./ ~ Bécs, október Se/Xláagyar Távirati Iroda magánj elentóaeyf ICunschák képviselő, a keress tényezosialista párt egyik vezére^tegnap a kereaztéaxííszocialista munkás egyesület nagygyűlésen beszédet tar­tott,amelyben Ausztriának mostani, igen válságos helyzetét vázolta. Beátért a nyugatmagyarorazági kérdésre is,arae3yrol többek között ezeket­mondotta* Azt követelik,hogy Ausztria a nyugatmagyarországi kérdésben is ugy Magyarországgal,valamint az enteateífei szemben erélyesebben lépjen fellEzzel teljesen egyetértek,ha abból nem származnék i§en nagy; ~ blaraází, A dacoló politika első követelménye a biztosított közélelmezési Magyarország dacolhat a hatalmakkal,mert saját országában bőven meg-vaa a mindennapi kenyere, nekünk azonban a mindennapi kenyérért külföldön kell koldulnunk; Magyarországot csak a fegyverek erejével lehet legyöz­ai, bennünket azonban,mint a cirkuszi kutyákat/ i . dresszir oznak-i* A nyugatmagyarországi kérdésben a nagy entente kudarezot vallottba kis entente önmagával meghasonlott és minden cselekedettől visszariadt,Mi magunk tehetetlenségre vagyunk kárhoztatva** dolgoknak nem kellett vol­na idáig jutniok, 1920.-ban a magyar kormány maga kereste a barátságos­megegyezést és azt olcsón meg lehetett volna kapni* Br»Renner akkor • a vad és kérlelhetetlen férfiút játszotta, aki a « Horthy-banditákkal « nen alkudozik.Dr*Benner akkor azt hitte/nogy a Magyarország ellen ren­dezett boykottal Magyarországot térdife/ ~. kényszeritl^A boykott gyalázatos hajótörést szenvedett és megmaradt a két szomszédos ország egymáshoz való viszonyának elmérgesedése ,holott ez a két ország a tör­ténelem folyamául Igen gyakran fog^a tapasztalnl»hogy sorsuk. elvá­laszt áthat alánul egymásra .. S-:. utalja. ± ákeiMfc-Sset y

Next

/
Oldalképek
Tartalom