Napi Hírek, 1925. december/2

1925-12-16 [0121]

§ Szófia, december Ifi. /B 0 lgár Távirati Iroda/ A szobranjéban Cenkcv miniszterelnök ismertette a népszövetségi tanács döntését a görög-bolgár incidens dolgában és rámutatott a döntés nagy jelentősé­gére. Hangoztatta, hogy a döntés jelentősége túlmegy két ország jövendő viszonyának- rendezésén, valósággal világraszóló jelentő­sége ^van. A nepszövecségi tanács állásfoglalása elismeri és kiemeli'a ket év- óta követett bolgár politika^oqalitását és békés szándékait. Kétségtelen, hogy legerősebben^^dö ntésj a " balkánközi viszonyok ki­alakulására lesz bef cJyássalCLegyen szabad remélnünk, hogy a Balkán népei levonják a tanulságokat a legutóbbi eseményekből és a népszövet­ségi tanács bölcseségéből és megalkotják a békés együttélés alapjait. Kötelességemnek tartom a kormány nevében hálánkat kifejezni a népszövetsé­gi tanácsnak és a vizsgáló-bizottságnak az igazságos megoldásért való / fáradozásukért. Reméljük, hogy a nemzetek Szövetsége, ez a magas intéz­mény, amelynek mükö.ését az igazság és méltányosság hatja át, a jövőben a béke biztositásán tul is védelmébe veszi azokat, akik feláldozzák magu-r kat a jogért és igazságért. A miniszterelnök szavait minden párt él.énk tetszéssel fogad­ta, i /•//— ' -Jr'- -f Daaef volt miniszterelnök£\ - - a kamara határozati javaslatot fogadott el, amely szerint osztozik a hála érzelmeiben, melyet a miniszterelnök kifejezett. /ti TI/ .. ..' '< _ _ _ L (snC^L.^L > ?X'''rX^<J-'H^ § S z ó f i a, december 16. /Bolgár Távirati Iroda/ A lapok kommentál­jak a három halálcs Ítéletet, melyet a cozani-i haditörvényszék hozott és * kiemelik a kinos benyomást, melytr ezek az ítéletek előidéztek. A lapok sajnálatosnak mondják a görög hatóságok magatartását, mely ut&át állja A a kiengesztelődés folymatának, holott ezt a népszövetség külön előmozditancR nek jelölte meg. A legtöbb lap annak a meggyőződésének ad kifeiezést, hogy a merénylet csupán ürügy volt a bolgár lakosság üldözésére.. , > .; Követelik ez üldözések megszüntetését és appellálnak'a görör-öknöz, hogy a maguk résziről is segítsék elő a megeng-esztelődést, aminek foltétele a bolgár lakossággal való jobb bánásmód./ml6 B ó m a, december 15. A milanói községtanács /: elhatározta, hogy III. Napóleonnak a milanói szenátusi palota udvarán elhelyezett szobrát a líonto Mef.on fogja fölállítani. /liTI/ Hó m a,^december 15. A legközelebbi nemzetközi kivándorlási értekez­let előkészítésére kiküldött bizottság Befejezte munkálatait. Elhatároztak, hogy a legközelebbi értekezletei Havannában /Kuba/ fogják tartani. / TI/ B ó m n, december 15. Január elsejétől kezdve több viszonylatban hely­jegyeket fognak a vonatokon bevezetni. Az első osztályon 5, a második osztá­lyon 3 lírát kell fizetni. A külföldön váltott jegyek érvényesek. /liTI/ /-/ P r á^g o december 15. /Ll-gycr Távirati Iroda/ A Prager Presse jelenti Genfből: A Néoszövetségi Tanács téli ülésszaka folyamán Bcnes cseh külügyminiszter többrzben értekezett Unden svéd külügyminiszterrel a Le­állóm dontobiráskodási ^szerződésének megkötéséről. Svédország és Csehország kőzett a tegnapi napon tartott ülésen a tárgyalásokat befejezték. Ez alka­lommal megállapították a szerződés szövegét, amely nagyban és egészbon a locornoi szerződésekben kifejezésre jutó alapelv ikre támaszkodik, Á szer­ződést a legközelebbi napokban írják alá Prágában, A ratifikáló okmányok 'ki cserjése Stockholmban fog vegbemenni, mégpedig valószínűleg már január végér_

Next

/
Oldalképek
Tartalom