98 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. II. Egyházi élet • Püspöki egyházlátogatás a tatai egyházmegyében (82. oldal)
[...] általánosságban sem fogadja el míg Farkas István esperes pártolja a javaslatot [...] alezredes a Vitézi Szék részéről Vitéz Gombos István székkapitány tábor­nok Győr [...] ref Nőegylet nevében özv Fischer Sándorné a Pansz győri fiókja nevében [...]
2. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 758/1929. Árokszállásy J. művének ajánlása (92. oldal)
[...] alsok csurgósarkadi gyülekezetek egyházi értesítője Farkas Sándor segédlelkész szerkeszti és a [...] zárja be A lapot Csokonai Vitéz Mihály pres­biter szerkeszti A Diákvilág [...] Pap Géza Debrecenben elnökök Uray Sán­dorné Wekerdyné Király Ilona Majerszkyné Bunyitay [...] Sándor ceglédi Tóth Kálmán kaposvári Farkas Sándor kaposvári vt lelkészek dr [...]
3. VII. Könyvismertetés • Baksay S. egyházi munkái. ig. (5. oldal)
[...] Bertalanné szül Máté Ilona Csúzy Sán­dorné szül Máté Jolán és nagyszámú [...] Az emléktáblát leleplező ünnepi beszédet vitéz bátorkeszi Kiss Sándor honvédlelkész mondotta [...] egyházi tisztviselők fizetésügye is Farkasfalvi Farkas Géza orsz gyülési képviselő felszólalásában [...] adtak elő Gulyás Lujza és vitéz Berecz Jani pedig karácsonyi verseket [...]
4. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 173–1934. O. R. Sz. tbn. (16. oldal)
[...] a költészet lendületével és szépségével Farkas Irma tanítónő élvezetes énekszámát Ritoókh [...] részét Kutassy Mária és Lampérth Sándorné rendezték az anyagi részről Ólé Sándorné és Pap Zol­tánné gondoskodtak A [...] a magyar bizottság titkára dr vitéz Csia Sándor máv igazgatósági főorvos [...]
5. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 3229–1936. Iskolalátogatók nevei • 3012–1936. Felhívás szavazásra lelkészi és világi tanácsbíróra (222. oldal)
[...] Bana 75 14 P Faragó Sán­dorné Csákberény 93 38 P Bakacs [...] Diósjenő 30 P özv Badóczy Sándorné Ajka 359 54 P Soós [...] Kiss Géza Ecsedy Aladár dr Farkas Pál stb lelkipásztorokat és írókat [...] Ima­heti tárgysorozatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia Sándor a Magyar Evangéliomi [...]
6. VII. Könyvismertetés • Csurgói könyvtár (67. oldal)
[...] Bodó Jenő a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnázium tanára írta kiváló [...] elhúnyt Az elhunytban özv Nagy Sándorné szül Antal Berta szeretett testvérét [...] évi rendes köz­gyűlését dr ikafalvi Farkas Béla alelnök elnöklete alatt A [...]
7. VII. Könyvismertetés • Vásárhelyi J.: Számadás. Trombitás D. (17. oldal)
[...] estélyen a Szózat eléneklése után Farkas Sándor s lel­kész mondott megnyitót [...] nagy hozzáértéssel dr Gratzl Gyula vitéz Simay Alfréd Stiaszny Gyula és [...] elő művészi rátermettséggel Zongorán kisérte Farkas Sándorné Reményik Sándor Ahogy lehet c [...]
8. VIII. Hivatalos rész • Főiskola igazgatósága: • Kérelem husvéti legációk ügyében (63. oldal)
[...] a hittestvéreket a vissza­térés alkalmából Vitéz Németh Gyula presbiter 1000 pengő [...] Ezt a hiányt kívánta megszüntetni vitéz Németh Gyula egy új értékes [...] össze Bibliamagyarázatott tartott dr ikafalvi Farkas Béla a Leánykör és KIE [...] meg­üresedett díszelnöknői állásra dr Juhász Sándorné szintén jelenlegi főgondnoknét elnöknővé pedig [...]
9. VI. Könyvismertetés • Gyenis J.: A presbiterek könyve • Dr. Ecsedy A.: Mindennapi kenyér. P. J. (4. oldal)
[...] működés után távozó lelkipásztortól Elsőnek vitéz gróf Teleki Béla zalai főispán [...] pres­biter a presbitérium dr Telman Sándorné közjegyző felesége a Ref Nőegylet [...] ifj Nyáry Pál dr ikafalvi Farkas Béla lelkipásztorok és dr Magay [...]
10. II. Egyházi élet • Az őrségi egyházmegye közgyűlése (186. oldal)
[...] azoknak sorában a legnagyobb veszteségün­ket vitéz nagybányai Horthy István szeretett Kor­mányzóhelyettes [...] Megörökítette a gyűlés jegyzőkönyvében néhai Farkas István tiszáninneni püspök emlékezetét elren­delte [...] az egyházasrádóci II és Pais Sándorné Iglói Margit a barabásszegi II [...] Gombos István Pethő Antal és Farkas Sándor lelkipásztorok előadásai nyomán a [...]
11. 1915-08-29 / 35. szám
[...] Őfelsége az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásért jeszenicei Jankovich László 7 [...] özv Széki Aladárné 1 mozsár Farkas Dezső 17 kg dr Parányi [...] kg egyéb fém dr Fürst Sándorné 375 kg és 1 mozsár [...] Molnár Elekné 1 mozsár Kovács Sándorné alsóváros 4 kg és 1 [...]
12. 1921-03-08 / 54. szám
[...] ezután Lnidgeb S zongora és Farkas József hegedü kisérete mellett Muzikális [...] él­vezetet nyújtott a népszerű fános vitéz operett gyöngyszemeit megszólaltató quartett A [...] kirepültek a földre Közülük Finia Sándorné egy szöges drótból húzott drótkerítésnek [...]
13. 1923-12-30 / 52. szám
[...] át adományozott Dr Konkholy Thege Sándorné kir közjegyző neje 10 családnak [...] közt van dr Magyar Károly Vitéz Hunkár Antal Srobl Zoltán Wittmann [...] Gro­mann Lajos jószágigazgató 9 Alsó­takácsi Farkas Géza Sopronmegyé­ből 10 Losonczy Elemér [...]
14. 1927-11-13 / 46. szám
[...] főfelü­gyelőt Mihályi Sándor Szabad­hegyi Elemér vitéz Hunkár Antal földbirtokosokat Kari József [...] tanárt Bán János Dragovits István vitéz Füredy József Maár János dr [...] győri ügyvédet Gergely Jolán Fedora Sándorné és Czakó Józsefné szaktanítónőket Szigeti [...] Nándor és Kozlovszky Iván jegyzőket Farkas Gábor és Unger Andor tanítókat [...]
15. 1930-02-09 / 6. szám
[...] Lajosné Horváth Máténé Jerfy Józsefné vitéz Karcsay Béláné Kar­lovitz Adolfné Kiss [...] Koloszár Ferencné dr Konkoly Thege Sándorné Kökössy Zoltánné Kőszeghy Jenőné Kötbaum Sándorné Kunt Jánosné Kunt Lász Ióné [...] Ferencné Pálo­vics Józsefné Pápay Gyuláné vitéz Párka Jánosné özv Pethő Józsefné [...] K Cserkész zászló avatása Szavalja Farkas László V o t 5 [...]
16. 1930-02-23 / 8. szám
[...] Németh József dr Niszler Teodóz vitéz Karcsay Béla és dr Sulyok [...] Józsefné Czafit Istvánné Dekovics Józsefné Farkas Imréné Freimann Mártonné Ferenczi Kálmán [...] Melczer Józsefné Mészáros Istvánné Molnár Sándorné Nagy Józsefné Németh Ferencné Németh [...] Németh Lajosné Pethő Ignácné Preisinger Sándorné Réfi Istvánné Sas Istvánné Sikos [...]
17. 1930-03-02 / 9. szám
[...] Korilschoner Lajosné Kellner Samuné Láng Sándorné dr Lusztig Sámuelné Major Józsefné [...] cigány Zongorakíséret­tel énekelte Horváth Antal Farkas Nándor Magyar hangulat Énekelte a [...] dr Adorján Gyula 25 P vitéz Dras­kóczy István dr Domonkos Gézáné [...] Kala­pos György Karner Rezső Mihály Sándorné Molilórisz Ákos Erdős c Lászlóné [...]
18. 1931-03-15 / 11. szám
[...] voltak Rátz Oltó 50 P vitéz Draskőczy István Karlovitz Adolf 20 [...] Ottó Géza rk Márc 10 Farkas Lajos Sándor szabósegéd és neje [...] éves tüdőgümőkór Márc 10 Fövenyesi Sándorné Péter Eszter ref 29 éves [...]
19. 1931-08-30 / 36. szám
[...] 80 P kegydíjat állapí­tanak meg Farkas József ugyan­csak ilyen irányú kérését [...] iránti kérvényét és özv Klára Sándorné kegydíj felemelése iránti kérvényét utasítják [...] gróf Külügyminiszter Walkó Lajos Belügyminiszter vitéz Keresztes­Fischer Ferenc Igazságügyminiszter Zsitvay Tibor [...]
20. 1931-10-04 / 41. szám
[...] 5 id Bognár Mihályné 1 Farkas István 4 Szente Ödönné 2 [...] P Kálváriához fuvart szolgáltattak Folytatás Vitéz Skubiics Viktor Tunner István Hor­váth [...] a lap Iváni Rollától és Farkas Alicetől A rendes rovatok is [...] tüdőlob Szept 27 Özv Kiss Sándorné Csurgai Mária ref 60 éves [...]
21. 1933-02-05 / 6. szám
[...] gárd ja ekkor hozza színre Farkas Imre bájos operettjé a Csere­gyerekek et A női főszereplők Papp Sándorné dr Tomor DezEŐné Fürst Manci [...] dr Molnár Imre ügyvéd és vitéz Karsay Béla ny alezredes fővédnök­sége [...]
22. 1934-02-04 / 5. szám
[...] Iparos Dalkör 2 Mementó Irta vitéz Somogyváry Gyula Szavalja Szabó Terus [...] éves idült veselob Jan 29 Farkas Ferencné Németh Mária rk 19 [...] is Érdeklődni lehet Dr Róth Sándornénál Jókai Mór utca 16 szám [...]
23. 1938-11-27 / 48. szám
[...] csapat­ból egyedül Szabó kapus és Farkas feleltek meg Góllövők Ei er [...] Knausz 1 l esből illetve vitéz Havasi Hubertus Perutz 2 2 [...] 21 14 1 1 Bősze Farkas 22 20 21 18 2 [...] napos tüdőlob Nov 24 Doktor Sándorné Kurucz Mária rk 81 éves [...]
24. 1938-12-11 / 50. szám
[...] pápai csapatnak A JT nevében vitéz Karcsay Béla a JT alelnöke [...] legjobb embere Csiszár megfeleltek még Farkas és Haár A Hubertus egyetlen [...] rk 3 éves tüdőgyulladás Radics Sán­dorné Hoiváth Terézia ref 49 éves [...]
25. 1939-02-19 / 7. szám
[...] Németh Lajosné 20 20 f Farkas Sándor 14 f Bauer Is ván 10 f 46 gyüjtőiven vitéz Draskóczy István 20 P özv [...] Carna 2 2 P Szabó Sándorné Havas Ernő Gyeginszky G Somogyi [...] Csótár Imre napszámos és neje Farkas Eszter fia Lajos ev Febr [...]
26. 1939-04-02 / 13. szám
[...] Tóth Mária 1 P Roller Sándorné 1 P Székely Ferencné 1 [...] f Csákváry L 50 f Farkas La­josné 30 f Gyenisné 20 [...] drb Kuiay 12 d b vitéz Karcsay Bélané 59 drb Csányi [...]
27. 1939-06-04 / 24. szám
[...] Károly 1 P özv Nagy Sándorné Révész József Domonkos István 50 [...] f N N N N Farkas István 10 10 f 4 [...] N Berta Márton özv Mé­száros Sándorné 10 10 f 5 sz [...] 5 kg szappan 6 blokk Vitéz Zsédenyi Péter 15 kg liszt [...]
28. 1939-06-18 / 26. szám
[...] Tóth István a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István a színügyi bizott­ságba [...] a javaslatot elfogadta Ifj Fusz Sándorné Farkas József­né Link Józsefné kegydíj illetve [...]
29. 1940-08-18 / 33. szám
[...] t Pápai Hitelszövetkezet Bíró Lucián vitéz Kunt Lászlóné Leipnik Árminné May [...] Ká oly 4 P t Farkas Sándor és nsje Gerdenics Lajosné 3 P t Csatári Sándorné Dr Kende György Küttel Nándorné [...] t Pullfnann Jánosné Dr Szentimrey Sándorné Dr Rédey Tiborné Hettyey Nővérek [...]
30. 1940-08-18 / 33. szám
[...] Köszeghy János Dr Bodáné Szentgyörgyi Sándorné Szentgyörgyi Lea Sándor Pál Dr [...] Rezsőné Kreutz Gyula özv Marton Sándorné Grünbaum Gyula Szalai Károly Pfeiffer [...] János Horváth N Frőlich N Farkas Károly Pintér István Rózsa Jóssefné [...] meny­nyiségek is szaporodni fognak miután vitéz Pétery István iparügyi miniszté­riumi osztályfőnök [...]
31. 1941-02-09 / 6. szám
[...] a fogyasztó közönség szives pártfogását vitéz Karcsay Miklós EÜS ME jNYILT [...] olcsón kifogástalanul vállalom külön terem FARKAS FERENC vendéglős KÖZPONTI SZÁLLODA Helybeli [...] József rk MEGHALTAK özv Kiss Sándorné Farkas Irén nyug kántortanító özvegye rk [...] roncsolás baleset folytán Ede­lényi Szabó Sándorné Nemes Róza szülésznő ref 50 [...]
32. 1941-05-11 / 19. szám
[...] városunk életében Ezután felkérte dr vitéz Mezey Kálmán városi orvost a [...] vo­natkozó javaslatát terjessze elő Dr vitéz Mezev Kálmán főtitkár az ötös [...] Máténé dr Sulyok De­zsőné Ólé Sándorné Hodik Imréné vi­téz Kunt Lászlóné özv Juricskav Lászlóné [...] olcsón kifogástalanul vállalom Külön terem FARKAS FERENC vendéglős KÖZPONTI SZÁLLODA
33. 1941-09-07 / 36. szám
[...] szívesek voltak özv Nádor Nóvák Sándorné Minden körben F 0 T [...] délelőtt sör f zene a FARKAS étteremben KÖZPONTI SZÁLLODA Haianyilatkozat Mindazoknak [...] szept 4 o Születtek Dr vitéz Mezey Kálmán városi or­vos és [...] Eszter fia Lajos László rk Farkas Béla kőmivessegéd és Birkás Juliánná [...]
34. 1941-11-23 / 47. szám
[...] 24 éves hasihagymáz őzv Mészáros Sándorné Kapcsos Mária nyugbéres dohánygyári munkásnő [...] tevékenységére most van szükség mikor vitéz honvédeink élet halál harcot vívnak [...] olcsós kifogástalanul vállalom Külön terem FARKAS FERENC vendéglős KÖZPONTI SZÁLLODA A [...]
35. 1942-02-15 / 7. szám
[...] misztikus teste cimmel A műsort Far­kas Márika ügyes szavalata egészítette ki [...] Jenő Olvashatatlan Aláírás Dr Glück Sándorné Benke Károly N N Getfing [...] Slinger Nándorné Németh Pálné Péter Sándorné Stemmer Vince Olvas­hatatlan Aláírás Kolbe [...] Pörcziné Sze­leczkyné Némethné özv Marton Sándorné Hor­váth Nővérek vitéz Szalay István Kraft József Wimmer [...]
36. 1942-03-15 / 11. szám
[...] Csoknyay Já­nos 100 drb cigaretta vitéz Pacsay Gyula 200 drb cigaretta [...] dohány 10 cs szivarka papir vitéz Hevesi Jó­zsef 500 drb Levente [...] rk Teilán Jstvánj napszámos és Farkas Anna fia István rk Tóth [...] 61 éves tüdő­gyulladás özv Németh Sándorné Stall Erzsébet szövőgyári 1 munkásnő [...]
37. 1942-04-19 / 16. szám
[...] 4 P t Kreizer József vitéz Kunt László­né vitéz dr Mezey Káli mán Dómján [...] Deák György Zaíia István Ferenczi Sándorné vitéz Simon Ist­ván Dreisziger József Vitt [...] Jamnitzky Ká­roly Peredi Dezső özv Farkas Mihályné Tóth József özv Marton [...] 1 1 1 Barátságos Vezette Farkas Gól­lövők Magyari illetve Erdődy SPORTHÍREK [...]
38. 1942-04-26 / 17. szám
[...] Szigetvári Burján I Horváth Házy Farkas Csehi II Somlai Burján I [...] tartott a Levente Egyesület vá­lasztmánya Vitéz Fekete Lajos őrnagy járási leventeparancsnok [...] 83 éves végelgyengülés Özv Csu­kárdi Sándorné Sárköri Laura rk 55 éves [...]
39. 1942-09-20 / 38. szám
[...] és szeretet­csomagot ajándékozott az üdülőknek vitéz Szalóí István 78 üveg 7 [...] ifj Giczi Gábor Márkus Károly Farkas Gyula 2 drb vaskályha 12 [...] 10 hónapos bélhurut Özv Németh Sándorné Szilos Mária rk 76 éves [...]
40. 1942-10-18 / 42. szám
[...] és szeretet­csomagot ajándékozott az üdülőknek vitéz Szalai István 78 üveg 7 [...] ifj Giczi Gábor Márkus Károly Farkas Gyula 2 drb vaskályha 12 [...] 10 hónapos bélhurut Özv Németh Sándorné Sztlos Mária rk 76 éves [...]
41. 1943-04-25 / 17. szám
[...] megemlékezétt a szervezet hősi halottjáról vitéz Kar­csay Miklósról utána részlegesen ismer­tette [...] Erzsébet fia József Ferenc rk Farkas Ferenc földmivelő és Maradics Ilona [...] 63 éves szívbillen­tyű elégtelenség Szombathelyi Sán­dorné Sziklai Mária rk 26 éves [...]
42. 1944-04-16 / 16. szám
[...] kat tanügyi szakelőadó kormányképviselő Dr vitéz Szarka Géza székesfehérvári leánygimnáziumi igazgató [...] P Unger József 22 P Farkas Ferenc 5 P Fejes Pál [...] P Polgár Gé­za 14 P Farkas József 5 P Szakács István [...] Horváth Sándor 20 P Nagy Sándorné 14 P Süpek József 5 [...]
43. 1944-04-30 / 18. szám
[...] mérkőzésen Bochesa Tódor ezredes városparancsnok vitéz Szügyi Zol­tán ezredes vitéz Fekete Lajos őr­nagy vitéz Farkasházy Henrik al­ezredes Langel német [...] a d 6 k Pap Sándorné Pápa Munkácsi u 35 Cukrász [...] rk Tékán István napszá­mos és Farkas Anna fia József rk Németh [...]
44. 1944-05-14 / 20. szám
[...] P ót Jankovich Szilárd Péter Sándorné Szőnyeghy Ele­mér Tocsik József Gémes [...] Mária 1 P őt Szabó Sándorné Saját termésű balatonmelleki bor literenként [...] 58 éves méh­rák Bedő Jánosné Farkas Er­zsébet nyugb dohánygyári mun­kásnő rk 75 éves szívizomelfa­julás Vitéz Kovács József gép­puskás szakaszvezető ev [...]
45. 1944-11-19 / 47. szám
[...] Tóth Andrásné dr Sző lősi Sándorné özv Lux Lajosné dr Pongrácz [...] hazafias mnnkáját Marczelly Kornélné 10 vitéz Somogyi Ferenc 10 Horváth Máté [...] N 8 Kiszely Dóra 7 Farkas Ella 5 Keskeny Mária 4 [...] Sztanek Anna 3 özv Gömbös Sándorné 3 N N 2 50 [...]
46. 1945-12-01 / 5. szám
[...] politikai rendőrség felkéri azo­kat akik vitéz Hevessy József ny őrnagy Gömbös [...] Pápa Major u 6 Dr Farkas Pál ht o szds Pápa [...] Terézia rk Meghaltak Özv Domonkos Sándorné Csatári Anna ev 90 éves [...]
47. 1946-08-03 / 29. szám
[...] hold szántóföldemet Érdeklődni lehet Baráth Sándornénál Jókai u 22 sz Cászló [...] Kéri ha valaki tud fiáról vitéz László András hadnagyról aki 1945 [...] 1946 augusztus 1 Özv Mihácsy Sándorné MHBBiaMnnHBB Hálanyilatkozat Hálás köszönetet mondunk [...] Bőszé Béla villamossági kereskedő és Farkas Mária fia Béla István rk [...]
48. 1905-12-16 / 50. szám
[...] Ede 3 K Iglauer Jánosné Farkas Dezsőné Amberg Józsefné Mayer István [...] drb eladatott 703 darab János vitéz műkedvelői előadásban Holnap vasárnap este [...] a színházban jótékony­célra a János vitéz c daljátékot amely ugyancsak igénybe [...] fogja játszani Iluska neje Zsilavy Sándorné lesz a többi főbb szerepek [...]
49. 1907-02-16 / 7. szám
[...] kamarai gyűlésen juttatják Bergl kezeihez Farkasok nem a Bakonyban nem is [...] hire ment hogy a várkertben farkasok jártak Látni nem látta ugyan [...] hasznos elvnek köszönhette hogy a vitéz legények alaposan meg nem szur­kálták [...] Faragó János Gyenge József Halász Sándorné Halász Mihály Jílek Ferenc Katona [...]
50. 1908-04-11 / 15. szám
[...] szervezett társulat működését Délután János vitéz este az Az ördög mátkája [...] 4 A meglepetés Monológ Irta Farkas Imre előadja Gaál Ilonka 5 [...] főgimnázium gyűjtése II B osztály Farkas István gyüjtő ivén Nagybajomról M [...] gyüjtő ivén Pápáról Özv Mészáros Sándorné 1 1 K özv Schwartz [...]
51. 1914-08-08 / 32. szám
[...] már a csatára Rábizza a vitéz magyar bakára Meg is tesszük [...] nagy fene Góliát Mint a farkas csattogtatja a fogát Csak hadd [...] K Sült Józsefné dr Weltner Sándorné Mihályi Gézáné Mészáros Károly Adamovicsné [...] Kornélia 2 2 K Fóris Sándorné 1 40 K Rump Pál [...]
52. 1914-10-24 / 43. szám
[...] jó­íaratába Levél a galíciai harctérről Vitéz had­íregünkre már eddig is fényes [...] arany lóher Koréin Flóra Schvartz Sándorné Schönfeld Riza 1 1 pár [...] vendéglő egy ablakát Ezt látva Farkas Gyula helybeli rekruta rájuk szólt [...] rántottak s közülök Pong­rácz József Farkast homlokon szúrta Farkas a támadást hasonlóan viszonozta s [...]
53. 1914-11-14 / 46. szám
[...] a íarc mezejéről sebesülten visszatérő vitéz kato­láinkat kellő orvosi ápolásban részesítse [...] nyilvánosan számolni fogok Dr Fürst Sándorné a pápai önképző Leányegye­sület elnöke [...] Figdor Karolina leánya Ilona izr Farkas Imre napszámos és neje Csehi [...] Irén rk Meghaltak Nov 6 Farkas József cseléd ev 78 éves [...]
54. 1915-05-29 / 22. szám
[...] hivatalhoz megkeresés érkezett a belügyminisztériumból Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor [...] vizsgálatot indított s megállapította hogy Farkas József betegségéből felgyógyulva már ismét [...] fáradozásukért hálás köszönetemet Dr Fürst Sándorné a leányegylet elnöke Apró közlemények [...] hon­védelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala a vitéz katonáink özvegyei és árvái érdekében [...]
55. 1915-12-18 / 51. szám
[...] dr Rosenthal József dr Weltner Sándorné Szőke Bálint 6 6 K [...] Béla szóp baritonján magyar műdalokkalgyönyör­ködtette vitézeinket Frauendienst Mariska ope­rett áriákat ós [...] tapsviharban tört ki Végül Pataynó Farkas Gizi A szobacicus c egyfelv [...] A cél el volt érve Vitéz harcosaink két órán át kellemesen [...]
56. 1916-01-01 / 1. szám
[...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] Arnoldné 2 K dr Weltner Sándorné 2 K Hanauer Zoltánné 4 [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
57. 1916-04-29 / 18. szám
[...] régen a foglyokkal cim alatt Farkas Ernőd tollából borzalmas dolgokat feltáró [...] most az ellenség előtt tanú­sított vitéz magatartásának elismeréseül a hadi­ékítményes harmadosztályú [...] helyesléssel vette tudo­másul Dr Fürst Sándorné utalással a nagy munkaidőre ajánlja [...]
58. 1920-02-14 / 7. szám
[...] Horthy Miklós fővezér és sastollas vitéz katonáinak Budapestre 1919 november 16 [...] Rózsi és Viola Éva szere­pében Farkas Rózsi elsőrendűt nyújtottak A második [...] leánya Mária rk Febr II Farkas István földmives és neje Pitzer [...] Meghaltak Febr 6 Özv Tisehler Sándorné Pap Róza magánzónő rk 73 [...]
59. 1922-04-22 / 16. szám
[...] céljaira kölcsönfelvétel 10 Ugyané célra Farkas An­talné telkének kisajátítása 11 Hoffstádter [...] Hohenlohe Károly Egon herceg Raffay Sándorné budapesti ev püspök neje Bornemissza [...] saját bir­tokuk vitézesítését 12 A vitézek kötelességei 13 Tiszti telkes vitézek különleges kötelességei 14 A vitézek jogai 15 Vitézi telkek felajánlása [...]
60. 1923-09-01 / 35. szám
[...] 10 Dinár Varga Ferenc Köttbaum Sándorné Kapcsos Gábor Pintér József Aebersold [...] Gábor Szűcs Lajosné Metzger Ödön Farkas János Czelldömölk Freiszberger Gyuláné Steklovics [...] a pápaiak nem voltak oly vitézek mint mások A spanyolok Marokkóban [...]
61. 1924-02-23 / 8. szám
[...] Nándor Illés Vidor Perutz Testvérek Vitéz Draskóczy tábornok Bartos Károly Dömötör [...] Veszely Tibor Gerstner apát Köttbaum Sándorné Kiss Anna Horváth Ida Nagy [...] Wittmann Ignác dr Weltner Sándor Farkas Károly Kiss Ilona Vajda Soma [...]
62. 1926-01-30 / 5. szám
[...] elérésében adományaikkal illetve felülfizetéseikkel támogatni vitéz Dolinái Draskóczy István 230 000 [...] Csizmadia Lajos 30 30 000 Farkas Gábor Pölöskei István Jezerniczky Anna [...] Sándor Csete Mihályné Kocsis Ferenc Farkas Gyula Böröcz János Szabó Ferenc [...] 20 000 Szupor Pál Koncz Sándorné 15 000 Horváth László Varga [...]
63. 1931-08-29 / 35. szám
[...] ad meg a család számára Farkas József hasonló kérelmét elutasították Az [...] bérfizetéshalasztás iránti valamint özv Klára Sándornénak kegydíj fel­emelés iránti kérvényét elutasították [...] én dél­után 4 órakor Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága [...]
64. 1932-05-14 / 20. szám
[...] Folyó hó 1 én Sztojka Farkas Máté cigány Flórián nevti 21 [...] Károlyi Gyuláné gróf Bethlen Istvánné vitéz Gömbös Gyuláné dr Hevesi Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné a Tőzsde elnökének neje kapott [...] fiatalságról Karinthy Frigyes a számkabaláról Farkas Imre pedig önmagáról irt Érdekes [...]
65. 1934-01-27 / 4. szám
[...] Nagy élvezete volt a közönségnek Farkas Irmá­nak zengő meleg hajlékony hangján [...] rendezői Kutassy Mária és Lamperth Sándorné voltak az anyagi rész fáradságos intézéséről Ólé Sándorné és Pap Zoltánné gondoskodtak A [...] Iparos Dalkör 2 Mementó Irta vitéz Somogyváry Gyula Szavalja Szabó Terus [...]
66. 1934-03-10 / 10. szám
[...] 3 P özv Széky Aladárné Vitéz Draskóczy István Molnár Sándor Hamuth [...] József Viz­váder Lajos özv Ruzsás Sándorné id Jílek Ferenc Molnár Antal [...] Munál Anna dr Kis Gábor Farkas János Kis Zsigmond Kocsis József [...]
67. 1934-12-22 / 51. szám
[...] vonatkozó felvilágosítás az elnökségnél illetve vitéz Hevesy József al­elnöknél Kossuth utca [...] 14 tagu úri zenekar kísé­retével Farkas Imre TÚI A NAGY KRIVA [...] gyermekek vannak az országban Papp Sándorné Venczák Irén néhány dalt köztük [...]
68. 1935-07-06 / 27. szám
[...] Böröcz József százados orvos Veszprém vitéz Hajdan József folyamőrkapitány Mohács Hajdan [...] rendőrségen Szabó Jolán feljelentette Németh Sándorné pápai lakost mert ez a [...] alapján a rendőrség el­fogta Sztojka Farkas Józsefné és Farkas Antalné pápai Somlói uti cigányasszonyokat [...]
69. 1938-01-29 / 5. szám
[...] éves hasi hagymáz Özv Kohn Sándorné Fischer Jozefa izr 73 éves [...] Tapolcaföre l Bakonyjákóra 2 50 Farkas­I gyepüre 3 10 Városlődre 4 [...] Endre házgondnok a theologián vagy vitéz Gömbös Gyula utca 27 szám [...]
70. 1938-11-19 / 47. szám
[...] Kutassy Erzsébet 10 P Lampérth Sán­dorné 5 P Markhót Angéla 5 [...] Horváth Antal 1 P özv Farkas Mihályné 1 P Óváry Vilmosaié [...] iBniiwníiTt szónoka névszerint Klein Antal vitéz Ujfa­lussy Gábor Tóbler János Peyer [...]
71. 1939-02-18 / 7. szám
[...] táncmulatsága alkalmából felül­fizettek Horváth Máté vitéz Karcsay Béla Pápai Hitelbank Rt [...] f Vernich Aladár 40 f Farkas Sándor 14 f Bauer István [...] Carna 2 2 P Szabó Sándorné Havas Ernő Gyegínszky G Somogyi [...] P Schoszberger Aladár Püspökiné Dienes Sán­dorné 50 50 f Tímár Jánosné [...]
72. 1939-03-25 / 12. szám
[...] Tömböl Miklós dr Balla Zoltán Vitéz Nagy János Nagy Gábor Mészáros La­jos Lampérth Sándorné V Horváth Miklósné Barcsy Berenc [...] Ödönné 2 P özv Somló Sándorné 2 P özv Popovics Jánosné [...] Jámbor István 50 f özv Farkas Mihályné 50 f N N [...]
73. 1939-04-01 / 13. szám
[...] Tőzsde új számában Wulff Olaf vitéz Martsekényi Imre Sztrázsik Andor Marék [...] Tóth Mária 1 P Roller Sándorné 1 P Székely Ferencné 1 [...] f Csák­váry L 50 f Farkas Lajosné 30 f N N [...] f MlatiirknéV 50 f Steiner Sándorné 50 f özv Takács Józsefné [...]
74. 1939-06-03 / 22. szám
[...] Károly 1 P özv Nagy Sándorné Révész József Domonkos István 50 [...] f N N N N Farkas István 10 10 f 4 [...] N Berta Márton özv Mé­száros Sándorné 10 10 f 5 sz [...] 5 kg szappan VI blokk Vitéz Zsédenyi Péter 15 kg liszt [...]
75. 1940-02-03 / 5. szám
[...] Mihály Sándor Nagy Endre Papp Sándorné 5 5 P Kiss István [...] Pál Jankó Mihály Józsa Károly vitéz Karcsay Béla Korcsmáros Jó­zsef Krivácsy [...] dr Edel ényi Szabó Gyula Farkas János Flacker Sándorné Fodor Gvula Fülöp József Gáncs [...] Sándor Valla Mária Varga Lajos vitéz Zsédenyi Péter 1 1 P [...]
76. 1941-02-08 / 6. szám
[...] SÁNDOR örökbecsű költeménye filmen JÁNOS VITÉZ Főszereplők Dayka Margit dr Palló [...] József rk Meghaltak Özv Kiss Sándorné Farkas Irén nyug kántortanító özvegye rk [...] izr 18 éves Edelényi Szabó Sándorné Nemes Róza szülésznő ref 50 [...]
77. 1941-06-07 / 23. szám
[...] 1 én Szíves pártfogást kér Vitéz MARMAROSI MARTON szeszecetgyáros Pápa Boldogasszony [...] Böhm József lókereskedő és neje Farkas Ilona fia József Sándor rk Bácsi Sándor lelkész és neje Farkas Szabó Irén leánya Hajnalka ev [...] Mária rk 13 napos Fúsz Sándorné Czigler Juliánná rk 62 éves [...]
78. 1941-11-08 / 45. szám
[...] Csépány Kató Szabó Sarolta Szabó Sándorné szoprán Almásy Gabriella Burján Júlia [...] el az ifjú­i sági énekkar Farkas András vezetésével Ma­ dai Finn [...] munkacsoport által rendezendő tanfolyamokat Dr vitéz Mezey Kál­mán főtitkár ismertette a [...]
79. 1943-08-07 / 32. szám
[...] cséplőgépről bokatörést szenvedett Özv Zsédenyi Sándorné 65 éves pápai asszony elesett [...] irgalmasok kórházában ápolják x Hirdetés Farkas Károlyné sz Érsek Erzsébet oki [...] ne­vezte ki Kormányzó Urunk dr vitéz Thuránszky Lászlót Thuránszky már Teleki [...]
80. 1943-11-13 / 46. szám
[...] fel a Kor­mányzói átiratot amelyben Farkas Ferenc fő­cserkészhez intézve a legmagasabb [...] A közönség melynek soraiból Mihály Sándorné zászlóanya emlékszalaggal díszítette fel a [...] is megmarad régi beosztásá­ban mint vitéz ifj Horthy Miklós rendkívüli követ [...]
81. 1906-03-11 / 10. szám
[...] kath óvodában mert e napra Farkas Edith Pálffy Anna grófnő és Gothard Sándorné eljövetelüket kilátásba helyezték Stanits Fulgent [...] be az estélyt ki János vitéz operette néhány számának eljátszása után [...] hét­főn Fehér Anna népdráma kedden Legvi­tézebb huszár operett szerdán Boszorkány dráma [...]
82. 1913-05-11 / 19. szám
[...] A két délutánt a János vitéz és a Kis gróf c [...] sláger premiér lesz Molnár Ferencz Farkas czimii vígjátéka szombaton és vasárnap [...] Günsberger Ádám Harsányiné dr Hoffner Sándorné Honis Erzsi Horváth Ella dr [...]
83. 1914-12-06 / 49. szám
[...] eredményű gyűjtés Ezután dr Weltner Sán­dorné számolt be az egylet pénztári [...] Tomor Antal városi dijnok 100 Farkas József városi dijnok 100 Pelek [...] szerették a mindig vidám jó­kedvű vitéz bajtársukat Ott temették el bajtársai könnyezve a vitéz hadnagyot Kitüntetett póttartalékos Hajdú Miklós [...]
84. 1915-11-07 / 45. szám
[...] ezúton mondunk hálás köszö­netet Özv Farkas Dezsőné és gyermekei 1 Művészestélyek [...] főhad­nagyot az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért legfelső dicsérő elismerését rendelte [...] Hajdú Elek Révész Arnoldné Spitzer Sándorné Strasser Bélánó Hamburger Sámuelnó 6 [...] Hercog Gábriella r kath tüdőlőb Farkas Dezső ny főiskolai tanár ref [...]
85. 1915-12-19 / 51. szám
[...] dr Rosenthal József dr Weltner Sándorné Szőke Bálint 6 6 K [...] Béla szép baritonján magyar műdalokkalgyönyör­ködtette vitézeinket Frauendienst Mariska ope­rett áriákat és [...] tapsviharban tört ki Végül Patayné Farkas Gizi A szobacicus c egyfelv [...] Károlyné Sági Sománé dr Fürst Sándorné Koréin Flóra Nobel Jozefa özv [...]
86. 1916-01-02 / 1. szám
[...] Goldschmid Ödönné Lunzer Mórné Leszlauer Sándorné Fischer Gyuláné Bodansky Adolfné Eisler [...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
87. 1890-11-16
[...] vi t az aranygyapjas rend vitéze a szt István és Máltai [...] hó l 1714 XII Károly vitéz svéd király Törökországból jóvén Stock [...] Fefenozné Beiinüller Alajosné özv Dénes Sándorné Gulyás Miklósné Hanauer Jemine Hanauer [...] UM y n óra körül Farkas Jé zsef n gyiiiióthi lakos [...]
88. 1894-09-02
[...] Istvánnó Martonfalvay Elekné Steiner Ignácné Farkas Kálmánná Czimmermann An­talné Kreisler Józsefné [...] József Oberiuayer József özv Deim Sándorné Lázár Lajosné Frank Józsefné Perlaky [...] a strázsamesterségig s számos ütközetben vitézül küzdött Az egyik csatában meg­sebesült [...]
89. 1896-08-23
[...] csatában rósztvett ós még élő vitézeket Ezek a következők Dr Hatala [...] Gyula rendező­ség Bischitzky Sándor DeutschMiksa Farkas Kálmán Gaál János Graff Samu [...] Jánosué Sziept I né Lippert Sándorné Gaál Jánosué Rezenka Jánosné Rumpold [...] Sárvár özv Smidfc Istvánué Bikky Sándorné Reg ner Jánosné özv Murbán [...]
90. 1906-03-11
[...] nép t erttvé vált lánus vitéz élőzenéjét és befejező j melodrámáiét [...] kath óvodában mart c napra Farkas Edith Pálfly Anna grófnő ás Gothard Sándorné eljövetelükéi kilátásba belyes­ték Stanita Fulgent [...]
91. 1916-03-12
[...] nábob iia Sass Edétől Szavalj Farkas István theol akad hallgató ur [...] tovább nem vállaló dr Weltner Sándorné he ly be Hotiniann Itianka [...] meg a városunk­éban elhelyezett sebeult vitézeket A sikeriilt délután bizonyára felejthetetlen [...]
92. 1944-12-23 / 1. szám
[...] Horváth Ferenc özv Mészáros Károlyné Farkas Ilona Szentgyörgyi Sándorné Nagy Jenőné dr Tauner Gézáné [...] Turner Nándor Hegedűs Sándor Mihályi Sándorné Horváth Lászlóné Vásár­helyi Károlyné özv [...] Szűcs Lajos Mészáros Zsófia Varjú Sándorné 4 Dezső Jolán Varga György [...] és Száller Mária özv rk Vitéz Ladányi Domokos m kir fhgy [...]
93. 1863-01-18 / 3. szám (91. oldal)
[...] Tóth Ist­vánná Horváth Andrásné Gabnai Sándorné Szemenyei Istvánné Gabnai Ferencné özv [...] Fekete Mihályné Tóth Györgyné Dénes Sándorné özv Gondos Ferencné özv Rajki [...] Andrásné Fehér Jánosné Madarász Mihályné Farkas Mi­hályné özv Jankó Ferencné Lődi [...] Istvánné Jankó Mihályné Holecska Jánosné Vitéz Jánosné özv Csizmárik Pálné Tornyi [...]
94. 1868-03-08 / 10. szám (317. oldal)
[...] babot Szűcs János 15 kr Farkas Mihályné 10 kr Kovács Mihály [...] kr Dénes Istvánné 10 kr Vitéz Istvánné 60 kr özv Pataki [...] ifj Harsányi Sándor 40 kr Farkas Mihály 5 kr Gombkötő Ferenc [...] Pusztai János 40 kr Szokolay Sándorné babot Hor­váth Mihály hús bab [...]
95. 1877-07-22 / 29. szám (901. oldal)
[...] István 43 frt 26 krt Vitéz István 40 frtot Gödöllőn Szontag [...] Sámuelné 25 frtot ugyanitt néhai Farkas Károly úr R Lankó István [...] hold földet ajándé­kozott ugyanitt Viucze Sándorné az egyháznak 100 frtot hagyományozott [...]
96. 1886-02-14 / 7. szám (223. oldal)
[...] a Károly huszár ezred egyik vitéze f hó 10 én élete [...] lengjen porai felett Ozv Nagy Sándorné szül Nagy Zsuzsánna Nagy Zsigmond [...] forint 50 kr özv Szalay Sándorné 2 forint Erdős János 1 [...] szerkesztő Dr Ballagi Mór Főmunkatárs Farkas József Felelős szerkesztő és kiadó [...]
97. 1887-06-12 / 24. szám (765. oldal)
[...] gyüjtő ivén 60 frt Hegedűs Sándorné született Jókai Jolán gyüjtő­ivén 182 [...] János Nagy Dobsza 50 kr Farkas József Borsód Harsány 5 frt [...] Dr Thomas Lajos 2 frt Vitéz János és felesége Kovács Zsófia [...]
98. 1890-03-02 / 9. szám (287. oldal)
[...] Pálffy Dániel 20 kr Gyenezs Sándorné 30 kr alsó Pálffy József [...] Patonay Dezső 10 kr Illyefalvi Vitéz Kálmán 20 kr Kerkapoly Károly [...] szerkesztő és kiadó tulajdonos Szőts Farkas DEUTSCH M féle müintézet Czettel [...]