Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-04-30 / 18. szám

Név: rendfokozat: tábori posta:_ Küldi: SPORT Pécsi DVAC—Pápai SC. 5:3 (4:1). NB II. Vezette: Kovács III. A Pécsújheiyen lejátszott bajnoki mérkőzésen .a pápai csapat nem várt vereséget szenvedett az utolsó előtti helyen álló DVÁC-tól. Már az első félidőben nagy fölény­nyel játszik a helyi csapat és 4:1 arányi:. vezetésre "tesz szert. Szünet után a PSC nagyobb eréllyel és lendülettel játszik és fölényt har­colva ki, lelkesen küzd. Bizonyítja a három gól, hogy nem lehetet olyan rossz a PSC. Az utazási ne­hézségek és egyéb körülmények azonban nagyban befolyásolták a csapat teljesítő képességét. Sarvar—Mav-Kinizsi 4:2 (3:0). I. o. b Sárvár. Vezette: Török. Szerencsétlen körülmények között szenvedett vereséget a Kinizsi Sár­váron. Az első félidőben ólomlába­kon mozognak a pápaiak. Szünet után észbekap a Kinizsi és egymás után vezeti a szebbnél szebb táma­dásokat. A Kinizsi csapatában fő­ként a védelem emelkedett ki. — A közönség" csúnyán viselkedett. Papai SC. II.—CVSE II. ó;2 (2:2). II. o. b. Celldömölk. Vezette: Potyi. Pápai csapatunk bajnokhoz méltó játékoan gyűrte le ellenfelét és szerezte meg a két pontot Cellben. A támadósor kitűnő játékot nyúj­tott. Pápai katonai válogatott­Német Körzeti Katonai valogatott 6:2 (3:2). Vezette: Mátis. 2000 néző előtt ütközött meg a két katonai válogatott. Megjelent a mérkőzésen Bochesa Tódor ezredes, .városparancsnok, vitéz Szügyi Zol­tán ezredes, vitéz Fekete Lajos őr­nagy, vitéz Farkasházy Henrik al­ezredes, Langel német őrnagy, a magyar és német tisztikar, valamint katonaság nagy számban. A pápai katonák biztos játékban győzték le a németeket, akik helyenként szé­pen játszottak. Pápai leventék—Téti leventék 4:2 (2:2). Tét. Vezette: Magyari O. A pápai leventék derék gárdája Téten is megőrizte veretlenségét és szép játékban biztosan győztek a lelkes tétiek ellen. Nóvák,, Németh és Varjas lőtték a gólokat. Kézilabdamérkőzés. Szentkirályi főhadnagy játékve­zetése mellett a zöldinges ejtőer­nyősök 11:10 arányban győztek a kék inges árkászok ellen. Sakkverseny. Csapatmérkőzések szerdai fordu­lójának eredményei: A m. kir. ejtő­ernyős zászlóalj—Iparoskör 1:5. PSC I B)— PSC I. D) a befejezett mérkőzések alapján az 1. B) csapat vezet 3:1-re. — Levente Egyesület —PSC I. C) 3:3. — Az első for­duló után tehát az Iparoskör sakk­csapata vezet. Szerdán, 4-én este 3/48 órakor a második fordulón Perutz-gyár kultúrházában az Ipa­roskör a PSC I. C) csapatával, a PSC I. D) a Levente-Egyesület csa­patával, a m. kir. honvéd ejtőer­nyős zászlóalj csapata a PSC I. B) • csapatával mérkőzik. Érdeklődőket i szívesen lát a rendezőség. Belépő | díj nincs. • 1 ­Vasárnapi műsor A városi Ligeti Sporttelepen a PSC Érsekújvár jónevü csapatát fogadja. A PSC II. csapata Sárvár II.. együttesével játszik másodosz­tályú bajnokit. A pápai leventék Csorna levente csapatát látják ven­dégül. » rU' ^ w . ^»' "Cx i^ 1^-JH r­Ufr'i lA Dr. Pfeií'ier János egyházme­gyei tanfelügyelő eioaüasa a Szt. ísivaii Akaucmiaftan. Veszprém egyházmegye muitjanak neves ku­tatója és lelkes írója április 21-én előadást tartott a Szent István aka­démiában. Az akadémiai előadás elme: Veszprém egyházmegye leg­régibb egy 11 ázlatogatasa ioj4-bői«. Magyarország egyik legrégibb egy­háziatogatasa a kozeimuiiDan ke­rült elo a veszprémi szekeskáptalan levéltarából. A legnehezebb es leg­több vihart látott magyar mult írá­sos emléke rendkívül gazdag és eddig ismeretien anyagot tartalmaz. Dr. Pteitter kutatasanak ujabb eredménye országszerte élénk tel­tűnést és általanos elismerest vál­tott ki. Mi is elismerésünkhöz a to­vábbi sikeres kutatás eredményeit kívánjuk. Pápai költő adománya. Szalay Károly fiatal pápai poétánk leg­utóbb kiadott verseskötetéért be­küldött összegeket, összesen 300 'P-t a Bajtársi szolgálatnak adomá­nyozta. — Az adományozó ezúton mond hálás köszönetet mindazok­nak, akik ezt az adományt lehetsé­gessé tették. Raktárnok állásra keresünk kereskedelmi isme­retekkel rendelkező, lehetőleg németül is tuuo Öskeieszteny férfi tisztviselőt. Ajánlatokat fizetési igény megnevezésével és életleírassal Pápai PamuifonóRt. címére kérjük. 4800 p-öl szántóföld eladó. Érdeklődni lehet PÁPÁN Gróf úti vámnál. Katonai kitüntetések. Magyar­ország Kormányzója Stabitzer Jó­zsef zászlóst a keleti arcvonalon ta­núsított bátor, kiválóan hős maga­tásáért dicsérő elismerésével hadi­szalagon a kardokkal tüntette ki. — Magyar Jenő repülőszakaszveze­I tőt a Kormányzó Úr a keleti fron­| ton teljesített kitűnő szolgálataiért 25 eredményes bevetésének elisme­réseképpen a nagyezüst és bronz vi­tézségi érdeméremmel és az első osztályú tíízkereszttel tüntette ki. A kitüntetett a helybeli rendőrségen szolgálatot teljesítő Magyar József rendőrfőtörzsőrmesternek a fia. Veszprémi püspök a bomba­károsultakért és a katolikus diákotthonokért. Mindszenty Jó­zsef veszprémi megyéspüspök 10 ezer pengőt adományzott a bomba­károsultak javára. — A Katolikus Diákotthonok céljára 30 ezer pen­gőt adott a főpásztor. •Mit óhajl a KERAKTOSz? A KERAKTOSz pápai csoportja é.énk érdeklődés mellett ülést tartott, hogy megvitassák a zsidó üzletek bezárásával kapcsolatosokét érintő problémákat. Tocsik Ernő elnöki megnyitójában utalt arra, hogv a KERAKTOSz több évtizedes mű­ködése garancia arrna, hogy kíván­ságukat az arra illetékes tényezők figyelembe vegyék és így a szak­képzett kereskedősegéuek önállósá­gát elősegítsék. Árki János a szö­vetség álláspontját ismertette, mely .szeriút a zsidó üzleteket olyan szak­képzett kereskedő segédek kaphat­ják meg, akik nemzetvédelmi szem­pontból nem esnek kifogás alá és szaktudásuknál fogva hivatottak arra, hogy a magyar keresztény kereskedelemnek jó hírnevét to­vábbra is fenntartsák. Szalay Lajos titkár összetartásra buzdította a KERAKTOSz tagjait, hogy a bol­dogabb magyar jövőt formáló tör­ténelmi időben- a keresztény test­véri szellem egymásra utaltság tu­-data hasson át minden magyar férfit és nőt, s töretlen lélekkel Is­tenben és magunk erejében bízva álljunk helyt kötelességünk teljesí­tésében. Honvédvezérkari iőnök elis­merése. A m. kir. honvédvezérkar főnöke Vér Gyula tartalékos száza­dosnak, városi alszámvevőnek a ke­leti fronton kifejtett kitűnő szolgá­lataiért dicsérő elismerését fejezte ki. Angóra nyulak ketrecekkel egwiiftt e I a d 6 k* Pap Sándorné Pápa, Munkácsi-u. 35 Cukrász, hentes és tej ipari villamos hűtő­gépek és szekrények képviselete. RÁTKAI KÁROLY „E R ö* 1 Villamossági ÉS fflüszafti Kereskedése, Pipa. Telefon: 12-87. Ónrfil is készitek modern felrszereléssel és szakszerű munkára! lethű fényképet KOVÁCS IMRE vizsgázott fény képészmester FOT O-OPTIK A fényképészeti műterme Pápán, Kossuth Lajos-u. 22/a. szám alatt az udvarban. Saját érdekében ü g y e I j e 41 a címre! ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT 1944. április 21—27. Születtek: Kálnay Zoltán, erdőmérnök és Szi­rányi Piroska leánya: Piroska Gab­riella, rk. — Tékán István, napszá­mos és Farkas Anna fia: József, rk. — Németh Gábor, kisbíró és Hoff­mann Erzsébet, fia: halvaszületett. — László Jenő, szövőgyári munkás és Radics Frida, fia: Árpád, rk. — Braunstetter Ferenc földmívelő és Eigner Kornélia leanya: Rozália, rk. — Dé Ferenc szövőgyari munkás és Scsancsár Margit leanya: Veronika Anna, rk. — Kabai Sándor, gépész­mérnök, gyárvezető és Dorozsmai Hona fia: Attiia Sándor, rk. — Csiz­madia Erzsébet, haztartási alkalma­zott leánya: Erzsébet, rk. — Molnár Magdolna, háztartásbeli fia: Denes y rk. — Vastag László, m. kir. rep. őrmester és Németh Mária leánya: Zsuzsanna, rk. — Szalai Gyula löld­mivelő és Stenger Mónika fia: Mi­hály, rk. — Venczel Sandc^, kémény­seprösegéd és Fekete Emília fia: Nándor Ferenc, rk. — Gestátner Zsuzsanna, háztartásbeli leánya; Mir­jam, izr. — Sós Vince, cipész és Kiss Anna leanya: Klára, ne. — Alföldi József, napszámos és Cser­mák Ilona íia: József, rk. — Rozs Gyula, földmívelő és Mesterházi Juliánná leanya: Magdolna, rk. — Szekér Gyula, napszamos és Pap Etelka fia: Gyula, rk. - Rajki Bol­dizsár, m. kir. ejtőernyős őrmester Jauk Friderika fiai: Árpad István és László Zsolt, rk., ikrek. Házasságot kötöttek : Baumann József, m. kir. -repülő őrvezető (szövőgyari segedmesier), rk. és Szekér 1 <_rézia, szövogyan munkásnő, ref. — Fazekas János, táviratkézbesítö, rk. és Nemeth Maria, szövömunkasnö. rk. — Haűvari Já­nos, m. kir. törzsőrmester, rk. es Maródi Mária, üzleti Kiszolgáló, rk. — Torac Géza, m. kir. kerekpáros honved (napszamos), rk. és Pozsonyi Mária, ev. — Alexay Zoltán (özvegy), biztosítóintézeti tiihar, ref. es Nagy Sarolta, tanítónő, ref. Meghaltak: Makker Sándor, napszámos, ref­53 éves. — Szabó Imre, szövőgyári munkás, rk. 59 éves, tüdőgümokór. — Kiss Aladár, vasúti vonatfekező, rk. 27 éves, öngyilkosság vonatga­zolás által. — Takacs Elek, nap­számos, rk. 74 éves, elaggulás. — Szabó Árpád István, rk. 1 nonapos, veleszületett gyengeség. — Ro&en­berger Hermán, ioügynök, izr. 65 éves, belvérzés. — Morocz Józsefné Horváth Terézia, nyugberes dohány­gyári munkásnő, ev. 30 eves, szív­izomelfajulás. — Breuer Vilmos, ke­reskedő, izr. 6S éves, tüdőgyulladás. — Schranz Mihály, munkaszolgála­tos honvéd (szeszgyári munkás), ev. 37 éves, öngyilkosság vizbefulladás által. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: NEMCSICS ELEK­Lapzárta: szerda délután 5 óra, hirdetéseké csütörtök déli 12 óra. Eljegyzési, esküvői, halálozási híreket csak díjazás mellet közölhetünk. Hirdetések díja mindig előre fizetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom