Pápa és Vidéke, 24. évfolyam 1-52. sz. (1927)

1927-11-13 / 46. szám

Ifj. Stern Lipót PÁPA. 466 ELÜNVOMUB DIVÜTÁHUH KÉZIMUNKÁK HBRISHYflH Kossuth-utca 13. sz. ÍO ÉVE ELISMERT GÉB! Szabóky Alajos államtitkárt a közigazgatási bíróság megfosztotta a váci mandátumtól a választások alatt elkövetett sok visszaélés miatt. Sza­bóky újra fellép Vácott. Hir szerint most nem lesz ellenjelöltje. Külföldön. Parisban Blumenstein József és társai magyar kötvényeket hamisí­tottak és ezáltal a magyar államot nagyon súlyosan megkárosították. A pápateszéri téli gazdasági iskola megnyitó ünnepe. Hétfőn, november hó 7-én folyt le a pápateszéri téli gazdasági iskolának megnyitó finneps, melyet immár a nyolcadik éve tart fönn Jankovich­Bésdn Endre gróf, amig a grófné ez intézetnek a m. kir. földmivelés ügyi kormány által rendelt igazgatója, a női szívnek szeretetével tetézi a gróf megértő lelkének áldozatkész­ségét. A megnyitó ünnepélyt kétévenként a végzett növendékek gazdasági ki­állításával szokták egybekötni, melyre a földmivelésügyi m. kir. minisz iárium, a Jankovich-Bésán grófi csa­lád, a Felsődunántúli Gazdasági Kamara, a vármegye, a „Hangya* Szövetkezet és maga az iskola érté­kes és praktikus díjakat tűztek ki. Az ünnepélyt Németh Jenő, a pápai földmives-iskola igazgatója, a kor­mány képviselője nyitotta meg igen szépszámú közönség jelenlétében, melynek soraiban ott láttuk a grófi páron kivül gróf Esterházy Kázmért, Halmi Nándor várm. gazd. főfelü­gyelőt, Mihályi Sándor, Szabad­hegyi Elemér, vitéz Hunkár Antal földbirtokosokat Kari József nagy­bérlőt, Haász István dr. theol. tanárt, Bullandt Tivadar földmives iskolai tanárt, Bán János, Dragovits István, vitéz Füredy József, Maár János, dr. Magyarász Ferenc, Metzger Antal, Németh István, Németh József, Né­meth Lajos, Stenger Gyula, Zsig­mond József róm. kath. lelkészeket, dr. Waigand Antal kormányfőtaná­csos, győri ügyvédet, Gergely Jolán, Fedora Sándorné és Czakó Józsefné szaktanítónőket, Szigeti Ödön ipar­oktatási szakfelügyelőt, Kozina János erdőfőmérnököt feleségével, Takács Mihály, Szabó Miklós gazdatiszteket, Hehner Nándor és Kozlovszky Iván jegyzőket, Farkas Gábor és Unger Andor tanítókat, Czipf György, P. Kádi József, Peidl József, Pölöskei Sándor kisgazdákat a közeli és távoli kisgazdatársadalom számos tagjával. A kiállítás anyaga az ifjaknak mind gazdasági, mind háziipari tevékeny­ségét oly sokoldalú és pompás kép­ben mutatta be, hogy ezért magáért már érdemes volt ez emlékezetes ünnepen való részvétel, melynek fé­nyét emelte Haász dr. tanárnak az ifjakhoz, a második évfolyamból távozókhoz és az első évfolyamba belépőkhöz intézett költői lendületű, színes képekben gazdag ünnepi be­széde, a díjkiosztás — Nagy Lajos Öreglak, Szabó Lajos Lovászpatona, Reidmár István Pápateszér, Lukács Bertalan Szerecseny, Varga István Lovászpatona, Meinczinger Mihály Pápateszér, Pölöskei Árpád Felpéc, Margitics Pál Nyirgebe és Csomasz Lajos Adorjánháza — és Németh Jenő igazgatónak záróbeszéde, ki a hallgatók zajos tetszése mellett szö­gezte le azt a tényt, hogy a pápa­teszéri iskola a szónak nem banális értelmében megelőzte korát, mert mig a földmivelésügyi minisztérium még csak elméletileg dolgoztalta ki — éppen fölszólalóval — a hasonló jellegű iskolatípusok szervezetét: itt évek óta megvalósulva látja a föld­mives iskolák ideálját, a szakszerű oktatás mellett az igazi nevelést. Itt jegyezzük meg, hogy az isko­lának 60 növendéke van, 40 első és 20 második évfolyamú. A megnyitó ünnepen szép szám­ban jelentek meg az iskola végzett növendékei is, kik közül Lukács Bertalan és Szabó Lajos kizgazdák igen talpraesett beszámolót mondtak tanulótársaik eddigi működéséről és eredményeiről. A nagyszabású ünnepet az igaz­gató grófnő zárószavai és a Himnusz lélekemelő hangjai zárták be. HÍREK. ••• Szent Imre ünnepély a ben­cés reálgimnáziumban. A ben­cés reálgimnázium ifjúsága e hó 4-én este 6 órai kezdettel Szent Imre ünnepélyt rendezett nagy számú kö­zönség jelenlétében. Az ünnepélyt az ifjúsági énekkarnak Szent Imréről szóló éneke nyitotta meg. Azután Bodor László III. o. t. szavalta el a Szent Imre herceg üdvözlése c. köl­teményt mély átérzéssel. Horváth László VIII. o. t. ünnepi beszédében Szent Imrét mint követendő példá­képet állította társai elé. Varga Jolán VII. o. t. és Szeleczky Gyula VIII. o. t. zongora és hegedű duettje után Arányi Nándor Vili. o. t. sza­valta el a Szent Imre ravafaia c. költeményt. Az ifjúsági énekkar éneke fejezte be a szépen sikerült ünne­pélyt. Áthelyezés. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Pödör Béla pápai állami tanítóképző-intézeti ta­nárt a kiskunfélegyházai állal taní­tóképző-intézethez helyezte át. Előléptetés. Marsó Lőrinc pápai csendőrfőhadnagyot századossá lép­tették elő. A szimpatikus és sport­kedvelő csendőrtiszt előléptetése vá­rosszerte örömet keltett t% Nyugdíjazás. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Fürediné Horváth Róza pápai városi óvónőt folyó évi november hő 1-től saját kérelmére nyugdíjazta. A csóti kerület papsága ked­den, e hó 8-án tartotta őszi tanács kozmányát Vaszaron. A kerület jegyzőkönyvbe foglalta hálás köszö­netét a megyés főpásztor iránt, ki a közelmúltban a kerületben osztotta ki a bérmálás szentségét. Stenger Gyula ker. tanfelügyelő referált az iskolakérdésekről. Szélesebb köröket is érdekelhetnének a tankönyvek árá­ról mondott megszívlelendő meg­jegyzései. A kerület még a tavaszi gyűlésen elhatározta, hogy az egy­házi népének kérdésével behatóan foglalkozik. Az eszmékben gazdag, végig igen gyakorlati jellegű tárgya­lásról egyelőre nem kiván a nyilvá­nosság előtt részletesen beszámolni, | de reméli, hogy e nemes veretű moz­galomba korahamar szélesebb körök is bele fognak kapcsolódni. Doktorrá avatás. Gaal Ferencet, földinket, e hó 5-én avatták a buda­pesti Pázmány Péter tudományegye­temen az orvostudományok dokto­rává, 519 Állami helyettes tanítói meg­bízások. Horváth Lajos pápai rk. tanító a Nyíregyháza-alsócséri áll. elemi iskolánál, Szentgyörgyi Ferenc bakonyszentiváni rk. tanító pedig a kübekházai áll. elemi iskolánál nyert helyettes tanító alkalmazást a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­ter úrtól. Nevezett tanítók eddigi állomás helyeiken egy évre szabad­ságoltatnak, mely szabadságidejük alatt helyettesük díjazásáról gondos­kodni tartoznak. Állásaik tehát csak egy év múlva üresednek meg. Hősi szobor leleplezés Lovász­patonán. Folyó hó 20-án leplezik le Lovászpatonán a világháborúban elesett hősi halottai emlékére felállí­tott emlékszobrot. Az ünnepélyen megjelenni szándékozók 15 ig az ottani körjegyzőt értesítsék. A Szom­bathely és Győr felöl érkező gyors­vonathoz 7* 11 órakor a gyömörei állomáshoz autóbusz lesz. Az ünne­pély kezdete d. e. 11 órakor. A pápai közszolgálati alkal­mazottak és nyugdíjasok f. hó 3 án a városháza kistermében a közszolgálati alkalmazottak áruhitel­kiterjesztése tárgyában benyújtott tör­vényjavaslat mellett való állásfogla­lása tárgyában értekezle et tartottak és egyhangúlag kimondották, hogy a közszolgálati alkalmazottak és nyug­díjasok az áruhitelkiterjesztése tár­gyában benyújtott törvényjavaslatot rendkívül fontosnak, szükségesnek és sürgősnek tartják, Köszönetet szavaztak Pesíhy Pál igazságügyi­miniszter és Bud János pénzügy­minisztereknek a törvényjavaslat be­nyújtásáért és felkérték a kormányt, hogy a törvényjavaslatot sürgősen tűzze ki napirendre. Egyben távi­ratilag üdvözölték gróf Bethlen István miniszterelnök urat. Felhívjuk a Kath. Nővédő tagjait, vegyenek részt minél szá­mosabban nov. 15 én, kedden a negyed nyolcórai szentmisén és kö­zös szentáidozáson, mely a bencé­sek templomában az egyesület elhalt tagjaiért lesz bemutatvj. Új községházat építenek Nagy­gyimóton. Nagygyimót község el­határozta, hogy a tavaszra 20000 P erejéig egy új modern községházat és jegyzőlakást építtett. Gazdasági továbbképző isko­lai tanfelügyelöségi iskolaláto­gató. A m kir. vallás és közokta­tásügyi miniszter Veszprémvármegye terüietére a gazdasági irányú tovább­képző népiskolákra kiterjedő hatás­körrel Fedora Dénes pápateszéri állami gazdasági szaktanítót a tan­felügyelöségi iskolalátogatói teendők elvégzésével bizta meg. Veszprém vármegye alispánja közhírré teszi, hogy a községi elöl­járóságoktól és a r. t. városi adó­hivataloktól beérkezett adókimutatá­sok alapján a vármegye igazoló választmánya f hő 4 én tartott ülé­sében a legtöbb állami egyenes adót fizető törvényhatósági bizottsági ta­gok 1928. évi névjegyzékét össze­állította. Ezen névjegyzék folyó hó 8-tól folyó hó 22-ig bezárólag a vármegyeszékház hirdetőtábláján köz­szemlére ki van téve. A névjegyzék ellen folyó hó 22-ig a varmegye állandó bíráló választmányához inté­zendő és a vármegye alispánjánál benyújtandó felebbezésnek van hslye. Patkány-, egér-, mezei­eprírfó „R AT IHOL". Biztos hatású irtószer, mely fertőzőbetegséget plántál az illető állatfaj közé és gyökeresen kiírtja. Szigorúan tudományos ala­pon előállítva. Más illatra vagy em­berre nem ártal­mas. Ugyané cég­nél beszerezhető sváb-, ruszni-, csótány­irtószerek is. — Postaszétküldési hely: Ratinol Laboratórium Budapest, VII., Murányi-utca 36. 421 DELYNEL manikűr! x Viz- és vasondolálás! Diáklányoknak és diákoknak nagy kedvezmény!

Next

/
Oldalképek
Tartalom