Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942.

II. Egyházi élet - Az őrségi egyházmegye közgyűlése

Az őrségi egyházmegye közgyűlése Az örségi egyházmegye Körmenden augusztus hó 26nán tartotta közgyűlését Fejes Gábor esperes és Kovács Gyula egyházmegyei gondnok kettős elnök­lete alatt. Reggel 8 órakor a majdnem teljes szám­ban megjelent közgyűlési tagok és érdeklődő ven­dégek a templomba vonultak, ahol Fejes Gábor es­peres olvasott Bibliát és áhítatos imádsággal emelte iá lelkeket é|s a szívek minden érzését a kegyelem Is­tene elé. A templomból a közgyűlési tagok a körmendi gyülekezet termébe vonultak át és Kovács Gyula egy­házmegyei gondnok nyomban megnyitotta a gyűlést. A gyűlés legkiemelkedőbb része volt ez évben is Fejes Gábor esperes évi jelentése, amely magában foglalta az egyházmegye életének minden mozzanatát. Megállapított sok örvendetes tényt, de rámutatott a fájó eseményekre is. Megrendítő szavakkal és a Biblia igéivel idézte szemünk elé ennek a világnak veres ver­gődését, magyar katonáink hősies küzdelmét; szenve­dését és azoknak sorában a legnagyobb veszteségün­ket, vitéz nagybányai Horthy István, szeretett Kor­mányzóhelyettes Urunk hősi halálát. Kibeszélhetet­len fájdalmunknak a Kormányzó Ur Őfőméltósága Kabinetirodájához küldött táviratban adtunk kifeje­zést. Megörökítette a gyűlés jegyzőkönyvében néhai Farkas István tiszáninneni püspök emlékezetét, elren­delte a népiskolákban Körösi Csorna Sándor-napok tartását és a felállítandó szobrára való gyűjtést. Üd­vözölte dr. Színyei-Merse Jenő vallás- és közoktatás­ügyi miniszter és dr. Enyedy Andor tiszáninneni új püspök urakat. Örömmel köszöntötte a Tornyospálcá­pálcáról kebelébe érkezett Bertha Ferenc zalaegerszegi új lelkipásztort, aki Fekete Károllyal helyet cserélt. Ugyancsak az esperesi jelentés kapcsán meleg elisme­résben részesültek a kőszegi és sárvári fiókegyházák, amelyek közül a kőszegi egyház mind erőteljesebb lépésekkel halad az anyásítás felé, Sárvár pedig olyan épületingatlanokat szerzett ebben az évben, amelyek nemcsak otthont nyújtanak az egyháznak, de további fejlődésnek is megingathatatlan alapjai. Kőszeg anyá­sítási kérvényét a legmelegebb pártolással terie^zti gyűlés felsőbb hatóságainkhoz és reméliük, ho£y a kultuszminiszter úr is méltányolni fogja ezt, hiszen ez nemcsak egyházi, hanem nemzeti érdek is. A budapesti egyházmegye jóakaratú megértése új célok és ú] feladatok sikeres megoldásához segítette a szétszórt őrségi egyházmegyét a megszavazott 6000 P segélyével. Ez a két vármegye területén fekvő és megszámlálhatatlan szórványokból álló egyházmegye eddig anyagi fedezet hiányában álig tudta teljesíteni feladatát, de ez a jelentős segítség lehetővé tette most, hogy minden távoleső szórványba is valamilyen for­mában eljusson az evangéliom és minden szórvány­gyermek a hitoktatás áldásában részesülhessen. A bu­dapesti egyházmegyének mély háláját és köszönetét fejezte ki a gvulás. Kovács Elek egyházmegyei számvevő előadásában gyökeres revizió alá került a közegyházi járulékok­kivetési módja. Az új kulcs alkalmazásával érvénye­sül az adó, a népesség, a teherbírás és így »az egymás terhét hordozzátok« elve. iPataky László belmissziói előadó jelentéséből az egész vonalon a belmissziói munka megnyugtató képe bontakozott ki. Mindenütt teljes erővel folyt a tevé­kenység. Ugyancsak az ő előadásában került beosz­tásra a felszabadult Délvidék muraszombati járása, amely részben a felszabadult szécsiszentlászlói anya­egyházhoz, részben Kercához, és Körmendhez csatol­tatott. A zalai részből Alsólendva Zalaegerszeghez került, míg Muraszombat Szécsiszentlászlónál maradt. A tanügyi bizottsági ügyeket Vörös Laios tan­ügyi bizottsági elnök terjesztette elő. Egyszóval így lehet jellemezni a múlt esztendőt: a hősi küzdelem éve volt. Az esperes és a presbitériumok bölcsesége mindenütt megtalálta a kivezető utat, hogy- helyettesí­tésekkel bár, de a tanítás menete el nem akadt. Taní­tókká választattak: Szabó Istvánné Vörösmarty Jolán a szalafői II., Demény Sára a Rerkáskápolnai II., Kóri . Ernő a ve'eméri, Gaál Dénesné Vörösmarty Erzsébet a szentgyörgyvölgyi II., Kerecsénvi Ilona az egyházasrádóci II. és Pais Sándorné Iglói Margit a barabásszegi II. tanítói állásokra. Ezidő szerint az egyházmegyében csak a barabásszegi I. állás van üre­sedésben. A tanítói állások közül az elmúlt évben szer­veztettek a szalafői, a kerkáskápolnai és egyházasrá­dóci II. tanítói állások. Szervezés alatt van a nagvrá­kosi II. és az őriszentpéteri III. tanítói állás. A VII—VIII. osztály az egyházmegye minden iskolájá­ban működik a felső tagozatban hét hónapi szorgalmi idővel. Úgyszintén megnyílik a IX. tagozat is. A fel­ügyeleti szabályzatot a gyűlés életbe léptette és fel­ügyelőkké választattak: Székely József, Szabó István és Imre Sándor ig.-tanítók. A tanügyi bizottság nép­iskolai előadója Imre Sándor lett. Hasonlóképpen újjászerveztetett a vallásoktatási szakosztály is a nem református iskolákban folyó ref. vallástanításról szóló szabályrendelettervezet helyes­lésével. Szakosztályi előadóvá választotta gyuTés Pais Sándor lelkipásztort, szakfelügyelőkké pedig; négv kü­lönböző körzetben Pethő Antal, D öbrössy Lajos, Bertha Ferenc és Pais Sándor lelkipásztorokat. Ez alkalommal is tárgyalás alá került a szombat­helyi és barabásszegi segédlelkészi állások betöltése. Az idő és a felszaporodott munkák égetően követelik mindkét segédlelkészi állás mielőbbi betöltését. Az ügy felsőbb egyházi hatóságaink sürgős figyelmébe ajánltatott. Pethő Antal előadásával előterjesztést tesz a gyű­] lés az -együttes kezelésbe vonható egyházi és iskolai adók százalékának felemelése iránt. A lelkészértekezleti ügyekkel kapcsolatban Szíj Rezső, Gombos István., Pethő Antal és Farkas Sándor lelkipásztorok előadásai nyomán a gyűlés a KIE mun­kára vonatkozólag hétről-hétre szolgáló és az eddi­gieknél jobb és használhatóbb munkaterv és anyag ki­adását kéri, a »Saját Árva« mozgalom helyett az egy­házmegye az orci árvaházat támogatja, a lelkészi to­vábbképzés síkere érdekében egyházmegyei lelkészi könyvtárt alapít, amelynek gyarapításához minden lel­kipásztor évi 5—5 P-vel járul hozzá. Az egyházmegye minden tisztséget viselőiének megbízatási ideje lejárván, a gyűlés a presbitériumokat utasította, hogv a hatáskörükbe utalt választásokat f. évi október hó 15-ig ejtsék meg. Az egyházmegye ör­vendetes megnagyobbodásával kapcsolatban pedig úgy rendelkezett, hogy úgy egyházi, mint világi részről az eddigi 4—4 helyett 5—5 tanácsbírót választhat, valamint lelkészi és világi jegyzőket és főjegyzőket. A választásokat a maga részéről pedig úgy ejtette meg, hogy tanügy bizottsági és vallásoktatási szak­osztályi elnökké Vörös Lajos, missziói előadóvá Pa­taky László, egyházmegyei pénztárossá Pethő Antal, egyházmegyei lelkészi számvevővé Kovács Elek lelki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom