Protestáns egyházi és iskolai lapok – 20. évfolyam – 1877.

1877-07-22 / 29. szám

méltóztattak adományozni. Néhai Szalay István, egy­háztanácsnok és pestvárosi képviselő, a pesti reform, főgymnasiumnak ösztöndíjalapra 10,000 frt. Bozó Pál tanácsbiró úr a h.-györki egyház javára 500 frtos alapítványt tettek. Néhai Bernát György gondnok úr a tassi templom építésére 600 frtot hagyományozott, ugyanitt iskolai célokra Dömötör Bertalan lelkész úr 100 frtot, a templomépítési pénztár gyarapítására hasonlóul 100 forintot ajándékozott. Dömsödön Fejes Dániel lelkész 100 frt alapítványt tett iskolai célra. Ádám György, egykori apostagi lelkész a n.-körösi iskolának 2000, a szabadszállási egyháznak 1000, a pesti prot. árvaháznak 100 frtot hagyományozott. A Gusztáv-Adolf-egylet a tassi templomépitési pénztár gyarapítására a mult évben 191 frt 60 kr., ebben az évben 30 frt 12 krt ajándékozott. Néhai Borzsák András volt monori nyug. tanitó a fóthi egyháznál 50 frtos alapítványt tett. Néhai Tréfa József, róm. kath. vallású, az ócsai egyháznak 800 frt értékű szőlőt, Fóthi János a veresegyházi egyháznak 100 frtot hagyományozott. K.-Sz.-Miklóson idősb Jakab István 150 frt értékű veres márvány urasztalát ké­szíttetett. Monoron Bicskei Faragó István 52 frt 50 krt; Bárányi Kovács István s veje Huszár István 43 frt 26 krt, Vitéz István 40 frtot, Gödöllőn Szontag Gusztáv 40 frtot, Tóth Sámuelné 25 frtot, ugyanitt néhai Farkas Károly úr, R. Lankó István és özv. Balogh Jánosné az egyház részére 20—20 forintot adományoztak. Újpesten Cseh Lászlóné, Balaskó Pálné, Benedek Gyuláné úrhölgyek és Mádi Vilma kisasszony gyűjtések folytán 65 frtért egy urvacsorai ezüst tálca vétetett. Ugyanitt Vida Istvánné úrhölgy egy urasz­tali teritéket, Szentes József úr egy ezüst himzésű teritéket, Mogyoródon az imaház felépítésére Haraszthi Erzsébet, Oserekle Istvánné 100 frtot adomáuyozott. A pomázi földbirtokosság a tűzvész által sújtott lel­késznek mintegy 500 frtra menő kárát nagyrészben fedezni szíveskedett. Balása János a dömsödi egyház szükségei fedezésére 300 frtot, a dömsödi és dabi iskoláknak 50—50 frtot hagyományozott. Lacházán özv. Galambos Andrásné egyházi célra 120 frtot, Józsa Gergelyné egy 600 frt értékű házat 3/ 4 részben, Pöttendi Józsefné 10 frtot, Józan Gábor 6 frtot, Bak János iskolai célra 5 frtot, Gere Pál szintén 5 frtot, Majoson a közbirtokosság egyházi célokra 30 frtot, Pirót Pál 10 frtot, Réső Ensel Benő pesti lakos 3 frt 32 krt. Konta Benőné Jaksa Borbála az ur­asztalára egy cintáuyért, Solton Szűcs Mihályné 30 frtot, Szabadszálláson Kocsis Péter volt presbyter 356 frtot, Sziget-Szent-Miklóson Gere M. Pál 100 frtot, Kiss Jánosné egy 271 frtért eladott szőllőt s Úszódon özv. Lovas Józsefné 100 frtot adtak egyházi célokra. Tószegen a község, temetőnek két hold földet ajándé­kozott, ugyanitt Viucze Sándorné az egyháznak 100 frtot hagyományozott. Nagy-Abonyban idősb Kása András a templomépitési pénztárba ismét 200 frtot adott; Gyöngyösön néhai Újhelyi Béla yégrendeletileg hagyott az egyháznak 500 frtot, özv. Deli Károlyné róm. kath. nő 10 frt évenkinti egyházi adó fizetésére kötelezte magát élethossziglan. Újhelyi János 5 frtot, Bozó Pál főgondnok 60 frtot adott építkezési célokra. Halason Segesvári Sámuelné az egyház részére 100 forintot, Zseny Józsefné a felsőbb nevelde tanszerei beszerzésére 55 frtot, idősb Nagy Czirok Mihályné 100 frtot, Buza Jánosné ösztöndíjalapul a lyceumnak 50 frtot, Nagy Czirok Autalné az egyháznak 100 frtot, a takarékpénztár gymn. célra 30 frtot ajándé­kozott. Izsákon özv. Damásdi Józsefné 50 frt értékű urasztali teritőt ajándékozott. Szentinárton-Kátán Kele András az egyháznak 20 frtot hagyott. Kecskeméten Sz. Tót Gergely 5000 frt készpénzt, 32 hold földet, Takács János 30 frtot, Sándor Lajosné 5 hold földet, 640 • öl szőlőt adományoztak. Ihász Dániel ezredes, Kossuth hü társa, igen szép csigakövület gyűjteményt, Mennyei N. Olaszhonban tartózkodó hazánkfia csiga­gyűjteményt küldött. Nagy-Kőrösön a templom belső felszerelésére 10,629 frt 95 kr., 3 db. cs. arany, 2 db. 10 frankos arany s 1 db. ezüst húszas gyűlt össze önkéntes adakozás utján. Magyar-Székelyen Ha­mar József 50 frtnyi alapítványt tett, Kisbéri Mária egy kendőt ajándékozott az urasztalára. Némediben Szabó Pál 50 frtot, Gárdonyi Susanna egy asztalte­ritőt ajándékozott az egyháznak. Felső-Nyéken Parrag István 100, Tóth Isván 40, Pál József 10, Német Anna 20, Parragh Jánosné 5, Parrag Sándor 10, Parrag István 10, Parrag Istvánné 10, Parrag Mihályné 10 frtot, Ságváron Ropolyi Istvánné 200 frtot ha­gyományoztak az egyháznak. Tengődön Hatos Imréné 10 frtot ajándékozott Ireghen Szabó Pál 50, Eke Jánosné 50 frtot hagyományoztak. Egyed Juliánná 2 selyemkendőt, Lápafőn Arany ispán úr 10 frtot aján­dékoztak, Nagy-Dorogon Berecz Mihály 20 frtot, Cze­czén Jámbor Péter 400 frtért eladott szőllőjét hagyta az egyháznak. Ugyanitt Török Sándor birtokos úr az egyháznak 25 frtot, Molnár Erzsébet* pedig végivn­40 frtot adományoztak. Duna-Földváron az

Next

/
Oldalképek
Tartalom