Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-02-04 / 5. szám

Szita Márton vendéglője és étterme Pápa, Fő-tér 14. Elsőrendű borok. Állandóan frissen csapolt sör; hideg és meleg ételek kaphatók! Menürendszer. Abonamento. fl w Kereskedelmi utazóknak kedvezményi — — A Pápai Iparos Dalkör január hó 16-án tartotta farsangi táncmulat­ságát a Griff-szálló termeiben. Este 9 óra tájban dr. Jámbor Mike ben­cés tanár vezénylésével Szentgyörgyi Sándor: Jelige c. dalmüvét adta elő az énekkar, melyet két magyar dal követeit. Majd az egyik sarokban megszólalt a cigány és megkezdődött a tánc. Fél 11 órakor Németh Döme, a Dalárda volt karnagya Mozart örök­szép Tavasszal c, müvét dirigálta el, melyet zajos tapssal fogadott a szép­számú közönség. Az énekkar előadása elsőrangú volt. Fegyelmezett, jóhangú tagjai és képzett, énekeseit szerető karnagya még sok elismerést fog szerezni. Közérdek! Közérdek? A veszprémi államépitészeti hivatal főnökét, Hanicz Gáspár kir. mCszaki tanácsost a keresk, mi­niszter a győri államépítészeti hiva­talhoz helyezte át és utódjává Szabó Jenő kir. főmérnököt nevezte ki Zalaegerszegről. Betörők jártak az elmúlt vasár­nap a várpalotai Hangya szövetkezet raktár- és üzlethelyiségében és egy zsák rizst, egy zsák cukrot, nyolc bakancsot és több tábla csokoládét vittek magukkal mintegy 80 pengő készpénzzel együtt. Rövid iő alatt ez a nyolcadik betörés ugyanarra a helyre. A gyors igazságszolgáltatás iskolapéldáját mutatta a veszprémi kir. törvényszék, mikor Hapek József román villanyszerelőt, aki január 10-én Veszprémben bemászott egyik polgár lakásának ablakán és onnan ruhanemüeket lopott el, január 18 án hat havi börtönre Ítélte. A ker.-szoc. sajtóest műsora: 1. Milbich—Meiszner: Nagy és erős vagy Istenem ... Dr. Jámbor Mike bencés tanár vezetésével énekli az Iparos Dalkör. 2. Mementó. Irta: vitéz Somogyváry Gyula. Szavalja: Szabó Terus. 3. Magyar dalok. Elő­adja : Dr. Járosi Jenő zeneszerző sa­ját szerzeményeiből Birkás Jenő prí­más kíséretével. 4. Ünnepi beszéd. Mondja: Serák /dzse/kanonok-plébá­nos. 5. Csokonai—Lavotta: A re­ményhez. Csokonai—Szügyi: A ti­hanyi echohoz. Énekli az Iparos Dalkör. 6. F. Mendelssohn-Bartholdy: Finale Op. 65. Zongora ötös. Elő­adják: Békefy Aladár I., Szabó Már­ton II., Schibrát Jenő III., Szabady Jenő mélyhegedű, Békefi Imre zon­gora. 7. Magyar tánc. Bemutatják: Döbröntei Kató és Varga Manci. 8. Ének. Előadja: Dr. Járosi Jenő zene­szerző. 9. Kék és piros. Vígjáték. Irta: Zágon István. A Kárpát Egyesület Bakony osztálya farsangi táncestélyt tart febr. 3-án este 9-kor a Varrónál. Legalább nézze meg, hogyan mulatnak a sportolók! A Veszprémmegyei Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmányi ülé­sén Hankó Ernő püspöki jószágigaz­gatót és dr. Fischer Lajos földbir­tokost igazgató-választmányi taggá választotta, a GEOSz végrehajtóbi­zottságába pedig Holitser Károly, dr. Jókay-Ihász Miklós, Elekes Gyula, Purgly Pál, Gubicza Ferenc és Vér­tesi Károly tagokat delegálta. Hosz­szasan foglalkozott azután a gazda­védelmi rendeleten szükségesnek mu­tatkozó módosításokkal, majd őröm­mel vette tudomásul az olyirányú jelentést, amely szerint a burgonya­betegségek pusztítása miatt előálló vetőgumóhiány megszüntetése végett a földmüvelésügyi miniszter elegendő mennyiségű burgonyát bocsát a vár­megye a gazdaközönségének rendel­kezésére. x Költözködés előtt. Új lakásba költözésnél igyekszik mindenki az eddiginél praktikusabban berendez­kedni. Az elavult és célszerűtlen bútordarabokat, dísztárgyakat, csil­lárokat kicseréli vagy modernizálja. Cél az otthont világossá, derűssé, meleggé varázsolni. Ne felejtsük, hogy ennek egyik legfontosabb esz­köze a jó világítás. A csillár nem­csak dísze a szobának, hanem tu­lajdonképen az izzólámpák célszerű egybefoglalása. A csillár csak akkor megfelelő, ha az esztétikai kívánal­makon felül és elsősorban a lakás kellő megvilágítására alkalmas. Az alkalma ság megállapításánál tud­nunk kell, hogy az illető helyiségnek hány lumen a fényszükséglete, Ve­gyünk egy példát: egy négy méter széles és öt méter hosszú nappali szoba általános megvilágításához 1200—1500 lumen fény kielégítő. Kézimunkához már külön 400-600 lumen erősségű fényforrásra van szük­ségünk, viszont a szoba többi ré­szeinek megvilágítását 20—25%-kal csökkenthetjük. Ha vendégeket fo­gadunk, akkor 2500—3000 lument keil alkalmaznunk. Csillár vásárlás­nál tehát legyünk tekintettel a szoba fényszükségletére és gondoljuk át az összes előfordulható világítási es­hetőségeket, tiogy az minden igé­nyünket kielégítse s o thonunkat meg­hitté, barátságossá tegye. A Pápai Urinők Mária-kongre­gációja február 5-én 5 órai kez­dettel vetítettképes missziós előadást tart a bencések disztermében. Mivel meghívók nem leitek kibocsátva, ez úton hivnak meg mindenkit szere­tettel. — Az előadás díjtalan, ön­kéntes adományokat a missziók ja­vára hálás köszönettel fogad a ve­zetőség. Eljegyzés. Kutrovátz Erzsébet és Császár Ferenc oki. gépészmérnök, m. kir. s.-mérnök jegyesek. (Minden külön értesítés nélkül.) Szaktanfolyam nyilik az iparis­kolában a textil szakmában való to­vábbképzésre. Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a megnyitó a hatóságok, előkelőségek és a sajtó képviseleté­ben. Veszprémvarsányban Gazda­napot tart a pápai mezőgazdasági szakiskola ifjúsági gazdaköre. Szak­előadásokat, szavalatokat és éneke­ket hoznak szinre. Céljuk a varsányi gazdákkal fenálló kapcsolatok elmé­lyítése, azután meg buzdítás a gaz­daifjuság szakszerű, iskolai képzésére. MANSz-tea. A helybeli Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége feb­ruár 6-án, kedden délután tartja tea­délutánját a Katula cukrászdában. Öngyilkosság. Csaplár József 84 éves nyug. erdőőr mult hó 29-én Ugod községhez tartozó Francia­vágás-pusztán gyógyíthatatlan beteg­sége miatt vadászfegyverével agyon­lőtte magát. Miután bűncselekmény fennforogni nem látszott, a bíróság a temetési engedélyt kiadta. A Gyertyaszentelői országos vásár február hó 6-án és 7-én lesz megtartva. Ezideig a fejhajtásra nézve semmiféle korlátozás nincs. A farsangról szól a „Tükör" februári új száma. Emellett azonban komoly tanulmányokkal vonza olva­sóit, melyeket Cholnoky Jenő, Hevesi Sándor és Imrédy Magda írtak. Külö­nösen figyelemreméltó a gazdag fénykép és rajzanyag. Új természetes jégtermelő hely. Dr. Porubszky Elemér vármegyei fő­jegyző a mult kedden városunkban tartózkodott. Helyszíni tárgyaláson vett részt. Ugyanis a Lakossy-féle réteken természetes jégtermelésre kér* tek engedélyt, melyet a tárgyalások alapján a tulajdonos ideiglenesen meg is kapott. A véghatározatot a vármegye alispánja adja ki majd, ami előreláthatólag kedvező lesz. állami anyakoca kivonás. Pápa 1934. január 26-31-ig. Születtek: Jan. 26. Lázár Ernő vásározó kereskedő és neje Tausz Ilona, leánya: Éva, izr. Jan. 27. Szűcs József kőmives­mester és neje Polgár Erzsébet, fia: Béla, rk. Jan. 28. Németh Sándor ácssegéd és neje Németh Mária, fia: József Ferenc, rk. Jan. 29. Horváth József napszá­mos és neje Szabó Mária, leánya: Mária, rk. Jan. 30. Kuhn Izrael lisztkeres­kedő és neje Unger René, leánya: Magdolna, izr. Jan. 31. Keszei István csizmadia és neje Csordás Mária, fia: László Tibor, rk. Meghaltak: Jan. 28. Özv. Holbok Edéné Gyenge Mária, rk., 66 éves, idült veselob. Jan. 29. Farkas Ferencné Németh Mária, rk., 19 éves, embólia (vakbél­gyulladás). Jan. 30. Özv. Tompa Lászlóné Edvi Eszter, ev., 73 éves, elaggulás. Házasságot kötöttek: Jan. 29. Soós József honvéd­gyalogos, ev. és Fribert Mária, rk. Lapzár a: csütörtök este 6 órakor. Felelős szerkesztő: Dr. Németit István. Keresztény Nemzeti Nyomda R.-T. Pápa Hirdetmény. B m. hír. pápai álIom^pMcsnohság az acsádi elemi lövöldéim állásra március hó 1-ei kezdettel pályázatot hirdet. Feltételek a m. kir. pápai állomás­parancsnokságnál (huszárlaktanya gazdasági hivatal) megtekinthetők. Pályázati határidő február 14-én 10 óráig. M. kir. pápai állomás­parancsnokság. Kiadó lakások. Korvin-utca 13. szám alatt első emeleti 3 szobás, konfortos, parkettás lakás 1934. évi május hó l-re kiadó. Ugyanott kiadó egy szép 2 szobás utcai lakás is. Érdeklődni lehet: Dr. Róth Sándornénál, Jókai Mór utca 16. szám alatt. juuuxATi/ LTiqririA ^ r f" Ti tl,lftl > Linczender János 1 úri- és hőlgyfodrász Pápa, utca 1. szám. (NEUMANN CIPŐÁRUHÁZ MELLETT.) Modern ondolálást, vízhuílámozást, hajfestést és legújabb esti és napi frizurákat személyesen maga végzi, Beszél németül (man ipricht deutich.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom