Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-05-11 / 19. szám

BÍM ÉS VIDÉKEt 2 19^1. május 11, vasáinap mindenfelé az örömtüzek gyúlnak ki a lelkekben. Tehát munkára fel, asszony és leány testvéreim! ASSZONY. Mielőtt bútort venne, nézze meg raktáramat, hol a legjobb minőségű bútorokat mind készen, mind rendelésre leg­olcsóbban kaphatja. Fizetési kedvezmény' PEIDL LAJOS épület és mfibútcriizeme, bütorraktára PÁPA, BÁSTYA-UTCA 24. SZ. Tanulói szállásolt bejelentése a ref. gimnázium Igazgatóságának A tanulók szállásaikat a jövő tanév­től kezdve csakis a tanári testület által engedélyezett helyen, a szállásellenőrző tanár által a tanári testület nevében ki­bocsátott szállásigazolvánnyal foglalhat­ják el. Minden tanuló, még ha rokoná­nál lakik is, a beiratkozáskor ilyen szál­iásigazolványt kap, amit a tanév szep­tember havának első felében történő ellenőrzésnél fel kell mutatnia. Tanári testületünk az összes ta­nulói szállásokat bizottságilag megvizs­gáltatja és a vizsgálat alapján összeál­lítja a szállások jegyzékét. Felkéri igazgatóságunk mindazokat a pápai lakosokat, akik iskolánkból ta­nulókat óhajtanak szállásba venni, hogy ezt az igényüket Nagy Jenő szállás­ellenőrző tanárnál, a tanári testület megbizottjánál f. hó 12—17-ike között naponként délután 5—7 órakor a ref. gimn. II. emeletének természetrajzi szer­tárhelyiségében személyesen jelentsék be. Azoknak is jelenteniök kell igényü­ket, akiknél már eddig is voltak ta­nulók, mert azok is csak megfelelő szál­lásba és csakis szállásigazolvány ellené­ben mehetnek. Az igénybejelentésnél a következő kérdésekre kell feleletet adni: A szállásadó neve (özvegyasszony­nál elhunyt férje foglalkozása)? A szállásadó foglalkozása? . A szállásadó vallása? Mely utcában, hányadik házszám alatt van a tanulói lakás? Hány szobát óhajt kiadni, hány ta­nulónak, milyenek a szobák (utcai, ud­vari) ? Mennyit kér 1 tanulótól, 2, 3, 4 ta­nulótól? Milyen korú (osztályú) tanulókat óhajt szállásba venni? „- Hajlandó-e reggelit, esetleg uzson­nát adni és mennyiért? Mennyiért adna teljes ellátást (reg­geli, ebéd, vacsora, uzsonna, szállás, mo­sás) ? Rokona-e a szállásba veendő ta­nuló, milyen rokon? A szállásbizottság minősítése a szál­lásra vonatkozólag. IGAZGATÓSÁG. fiit rom 9*05 boo-1 JomosEca OLCSÓN VESZELI FERENC f£S TÉUSZA tCÜZLE TÉŰEN uo/t TUY m ró-u a. Átmeneti kabátok, felöltők, divat­öltönyök, magyaros formaruhák a legutolsó divat szerint készülnek HEKLIR ^ z. abó nf f i ii, •in Rákóczi-utca 6. Az Egészségvédelmi fiókszevetség választmányi gyűlése I sokgyermekes családok intézményes gondozásának megszervezése Élénk érdeklődés mellett tartotta f. hó 2-án délután -1 órakor az EGV. fiók­szövetség választmányi gyűlését. (A gyű­lést Hamuth János polgármester, fiók­szövetségi elnök nyitotta meg és vezette le. Az elnök az üdvözlő szavak után köszönetet mondott azért az érdeklő­désért, amelyet a megjelentek tanúsíta­nak a szociális és egészségvédelmi kér­désekben, melyeknek nagy fontosságuk van városunk életében. Ezután felkérte dr. vitéz Mezey Kálmán városi orvost, a fiókszövetség főtitkárát, hogy a legutób­bi választmányi gyűlés határozata ér­telmében kiküldött ötös bizottságnak, a szociális szakosztály megalakítására vo­natkozó javaslatát terjessze elő. Dr. vitéz Mezev Kálmán főtitkár, az ötös bizottság előadója ismertette a szociális szakosztály féladatát és mun­kakörét. Rámutatott arra, hogy ha a sokgyermekes családok gondozását he­lyesen akarjuk megoldani, akkor annak a megoldását intézményes alapokra kell fektetni. A gondozási munkának nem­csak egy bizonyos területre kell kiter­jedni. hanem fel kell ölelni minden olyan részét a gondozási munkának, amelyen keresztül a család életét szo­ciális, egészségvédelmi és erkölcsi szem­pontból befolyásolni lehet. A szociális szakosztály munkaköre ezek szerint öt munkaterületre tagozódna. Ezek a mun­katerületek lennének a családvédelmi csoport: az anyák iskolája, a patronage munka, a háziipari csoport és a gyer­meknyaraltatási csoport. 1. A 1 családvédelmi csoport munka­prograímimja lenne a lakás ügyek, a munkaalkalmak biztosítása, az anya és csecsemő véd el em. E csoport elnökévé javasolja az ötös bizottság özv. Dienes Tihíornát, tag­jaivá Horváth 'Máténé, dr. Sulyok De­zsőné, Ólé Sándorné, Hodik Imréné. vi­téz Kunt Lászlóné, özv. Juricskav Lászlóné, Fischer Gyuláné úrhölgyeket, Msgr. Németh József. Ólé Sándor, Rácsi Sándor, P. Markó Marcell és dr. Tomor Dezső urakat. 2. Az anyák iskolája azt az oktató, nevelő és propaganda munkát végezné, amit egy anyának tudni és ismerni kell, az anyaság, a szülés, a csecsemő táplá­lása. gondozása és nevelése tekinteté­ben. Ez a munkaterület fontos azért, mert az anyák tájékozatlanságának és ismerethiányának igen sok esetben, az első gyermek halála az eredménye. Az anyák és leendő'anyák csoportonként tanfolyamszerű oktatásban részesülné­nek. megfelelő szakélőadók bevonásá­val. Az ötös bizottság a munkacsoport elnökévé dr. Pongrátz, Józsefnét, tagok­nak dr. Adorján Gyuláné, Kovács Já­nosné és Hurai Anna úrhölgyeket java­solja. 3. A patronage munka a gyermekek erkölcsi gondozását és nevelését ölelné fel. Az ötös bizottság a munkacsoport elnökévé Wolmtithné Galamb Ilona, ta­giokul Fischer Gyuláné, Gárdos Anna, Kakas Irén, Cseh-Szombathy Katalin, Simonics Alojzia úrhölgyeeket és Haj­nal Ferenc, Pernyeszy Ferenc, Csanaki, Kiss Árpád, Marék László, Ágoston Jó­zsef urakat javasolja. 4. A háziipar munkacsoport fel­ölelné a házilag elvégezhető és elkészít­hető használati tárgyak, kézimunkák, ruházati cikkek készítésének tanítását, nyersanyag beszerzését és az eladásra kerülő készítmények értékesítését. Az ötös bizottság a munkacsoport elnökévé Kutassy Máriát, tagokul Vajda Márta, Tárnoky Réláné, özv. Juricskay^ Lászlóné úrhölgyeket, Kopernitzky Ist­ván és Rózsa János urakat javasolja. 5. A. gyermeknyaraltatás munka­csoportja gondoskodna a sokgyermekes családok gyenge és betegségre hajlamos gyermekeinek szünidei nyaraltatásáről. Belekapcsolódna a város által már hét év óta folytatott öreghegyi gyermeknya­raitatás akcióba, azt bővítené, hogy mi­nél több gyermeket részesíthetnénk a nyaralás áldásában. > Az ötös bizottság javasolja, hogy ennek a munkacsoportnak vezetésére és irányítására Wolmuthné Galamb Ilonái kérje fel, aki a városi nyaraltatási ak­ciót eddig is vezette. Ebben a munká­ban az egészségvédelmi szolgálat összes védőnői támogatnák. Hamuth János elnök minden mun­kacsoportnál külön-külön feltette a kér­dést, hogy elfogadja-e a választmány az ötös bizottság javaslatát? A választmány egyhangúlag elfo­gadta a javaslatokat. Az elnök határo­zatilag kimondotta az EGV. szociális szakosztályának megalakulását és javas­latba hozottak megválasztását. Felkérte a főtitkárt, hogy a jelen nem lévő ta­gokat értesítse a választmány határoza­táról és kérje fel a megbízatás elfogadá­sára.^ Ezután a szakosztály működésé­nek biztosítására f. évre a város részéről 800 pengőt helyezett kilátásba azzal, hogy a jövő évben költségvetésileg ko­molyabb összeggel igyekszik a szakosz­tály munkáját eredményessé tenni, mert a sokgyermekes családok ilyen gondo­zásba vétele nemcsak fontos városi ér­dek, hanem nemzetmentő munka. Egy­ben felkérte a pápai vallásfelekezeteket és karitatív munkát folytató egyesülete­ket, hogy a karitatív célokra fordított összegek bizonyos hányadát juttassák el az EGV. Egyesület vezetőségléhez, hogy a szakosztály fontos közösérdekű munkáját minél eredményesebbé tehes­sük. Ezzel a gyűlés véget ért. Hisszük, ez az átfogó gondozási munka szép eredményeket fog hozni. Ballag már a vén diák... Folyó hó 7-ikén tartották a Bencés gimnázium VIII. oszt. tanulói évzáró ballagásukat. A lépcsőházban az intézet növendékeinek sorfala között vonultak le a VIII. oszt. tanulói Borossay Jusztin osztályfőnök vezetésével. A szülők és hozzátartozók megtöltötték az előcsar­nokot, ahol Bauer Miklós I. oszt. tanuló búcsúzott a nagy diákoktól. A kis diák beszédére Ágoston Béla VIII. oszt. ta­nuló válaszolt. Köszönetet mondott az igazgatónak és tanári karnak, hogy nyolc éven át olyan nagy szeretettél és odaadással nevelték őket. Birö Lucián igazgató megható szavakkal bocsátotta útra az érettségi előtt álló növendéke­ket. A világháborúban hősi halált halt bencés diákok emléktábláját Meyer VIII. oszt. tan. kegyeletes szavakkal megkoszorúzta. Utána hálaadásra a templomba mentek a nagy diákok. ÁLLAMI TISZTVISELŐNŐ KERES KüLöNBEJARATÚ BÚTOROZOTT SZOBÁT fürdőszobahasználattal. — Címeket »ÁLLAMI« jeligére kiadóba kérek. A Székesfővárosi M. Kir- Pénzügy­igazgatóság felkéri az igen tisztelt kö­zönséget. hogy aki a cémére küldött ál­lami sorsjegyet megtartja, annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap fel­használásával egyenlítse ki. Aki a sors­jegyet nem kívánja megtartani, szíves­kedjék azt a mellékélt portómentes vá­laszboríték felhasználásával visszakül­deni oda, ahonnan érkezett. Az állam­sorsjáték jótékony célt szolgál, s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet nem küldi vissza, a jótékonycélt károsítja meg. A sorsjegyek visszaküldése díjta­lan. Vasárnapi levél Kedves Szerkesztőm! A minap szem és fül tanúja voltam egy nálunk divatos szokás­nak. Két azonos világnézetű és po­litikai felfogású barátom három órán át, Paracelsussal bélelt harso­gással, pohártáncoltatással taglalt egy kérdést. Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy mind a kettő ugyanegy véleményen volt, ugyan­azt bizonyította, ugyanúgy böm­bölt és ugyanúgy értelmetlen frá­ternek minősítette egymást. Elszorult a szivem, mint kívül­álló harmadiknak, hogy még egy­azon cél elérésében sem értették meg egymást. Hazamentem, felvettem a tele­fon kagylót és felhívtam kebél­barátomat. hogy utazásunk idő­pontját megbeszéljük. Nem volt otthon, hanem helyette, egv előt­tem ismeretien Galli Curci hang felelt. így történt: Én: Halló, itt Áfonya. A Bájos: Ki-i-i? Zápora? Én: Nem, nem, itt Áfonya. A­fo-nya. Bájos: Igen, értem, Hábora. Én: (ugrálva, feleségem drogé­riája feldöntve. mire dühös leszek és sápadok, hogy mibe kerül ne­kem majd ez a drogéria revízió.) Nézze kérem, hallja kérem, értse meg kérem, nem vagyok én Hábo­ra. A Maga hábora. Dehogy: nem­nem háborúit.... hiszen Maga olyan bájos... én nem is lehetek háborúit, hanem Á-á-fo-fo-nva-nya. Ö: Ja, persze, most már értem: Nyanya,... öreg asszony... Hogy a néni milyen vicces ... . Én: (erélyesen) Kérem, én nem vagyok se vicces, se nyanya, se ba­nya ... én honpolgár vagyok, érti,... adófizető, érti,... lakás kereső, érti... dolgozó, érti.:. A hölgy: (szipogva) Igen, ér­tem ... (sir), aki fizeti... a pénzt... Én: (dühös kedvesen) Na... kis tubicám ... aranyom ... édes. .. Maga olyan • okos. szivecsksm ... Hallja, majd diktálom a betűket és igv megérti a nevemet... Tehát Á, mint Ázsia, f. mint futó, o. mint orangután, ny, mint nyúl.... tud­ja, az a tapsifüles, amelyiket agyon­lőnek: a. mint alkalom.. Női személy: Igen, most már értem. Á Zsiai... Én: Hallja, maga értelmetlen... (de nem folytattam, levágtam a kagylót.) Elrohantam. Szágtildtam az utcákon. Este felmentem barátomnoz és ő elmondta, hogy milyen vicces va­laki kereste ma őt telefonon. Azt mondta, hogy egy Ázsiából futott orangután, amelyet, ha alkalom nyílik, úgy agyonlőnek, mint egy tapsifülest. Kedves Szerkesztőm! így ért­jük mi meg egymást minden téren. Még abban is, hogy a Bakonveret szabályozzák, hogy az OTI palotát, járásbíróságot, a városházát meg­építsék a kis lakásokkal együtt, hogy az utcákat rendezzék. Aki ezekről ir vagy beszél, aki ezekét követeli, az Ázsiából futott orangu­tán, akit de kell bunkózni, mint egy tapsifülest. Vagyok Szerkesztő Úrnak, nem' ázsiai lendületű és kivánságú tisztelő hive: ÁFONYA PÉTER. Összejövetelek, lakodalmak, eljegyzések, társasebédek, vacsorák rendezését olcsón, kifogástalanul vállalom. — Külön terem. FARKAS FERENC vendéglős, KÖZPONTI SZÁLLODA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom