Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-02-09 / 6. szám

Pipa magyal váras hivatalos közleményei • Határozat. Az Árellenőrzés Országos Kor­mánybiztosának 19250/1940. Á. K. sz. körrendelete, tovaöDá Veszprém vármegye Alispánjának 18976/1940. sz. rendelettel áuuházott hatáskör alapján a polgármester a marhahús és melléktermekeinek árát 1941. évi január hó 30 tói kezdődően a követ­nézőképén ailapitotta meg: Marhahús hatulja kg-kent 1 P 84 f. Marhahús eleje kg-ként 1 P 64 f. Marhamáj, szív, vese és velő .... 1 P 64 f. A marhahús hátulja csak a benne lévő csonttal árusítható külön nyo­maték nélkül, az eleje pedig leg­feljebb 20 százalék nyomatékkal ke­rülhet eladásra. Az itt meghatározott nyomaték keretein túlmenőit g akkor sem szabad olcsóbb húsrészt maga­sabb áron forgalomba hozni, ha az olcsóbb húsrész egy értékesebbel együtt kerülne eladasra. A füstölihúsféiek legfeljebb 20 százalékkal magasabb aron hozha­tók forgalomba ugyanazon nyershús­rész áránál. A tisztított vesepecsenye ára leg­feljebb 40 százalékkal magasabb áron hozható forgalomba, mint a marhahús hátulja. Felhívás. Pápa megyei város adóhivatala felhívja az összes ebtulajdonosokat, hogy ebeiket 1941. február 1-től 28- ig fenti hivatalnál a hivatalos órák alatt 8-tól 2 ig jelentsék be. Aki a bejelentést elmulasztja, vagy a valóságnak meg nem felelő ada­tot jelent be, az ebtartási szabály­rendelet 24. §-a alapján pénzbírsága gal büntettetik. KOVÁCS IMRE vizsgázott latszerész és fényképész mester FOTO-OPTIKA szaküzletében vásáro hat megbízható fényképezőgépet, filmet, lemezt, szemüveget, hő- és lazmérőt Pápa, Kossuth Lajos-utca 21. Kárpát-bái február 16-án mm***** * ** * *************** Vegyeskereskedés egyéb elfoglaltság miatt ^X^ Jq Érdeklődni lehet: Pápa, Széchenyi-tér 5. FÜBISZ. Horváth Gyula daráló malma Pápa, Török Bálint-u. 27. elfogad darálásra min­dennemű gabonanemül. Ezenkívül elfogad dara­lásra szánt terményt min­den mennyiségben táro­iasra, illetve megőrzésre. Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban allandóan kapható. Mészáros László tüzelő- és építő­anyag kereskedő (eddig Korona u. 31.) áthelyezte irodáját Kossuth Lajos utca 30 sz. alá (postával szemben). Bejárat a Florida itlatszertáron ke­resztül. Új telefonszám: 1102. PIPI ES flPBE Hungária-bál február 22-én Tűzifa és szén kereskedésemet megnyitottam. Eladás nagyban és kicsiny­ben. Telepen vagy házhoz szállítva. Telep: Széchenyi-tér II. Iroda: Széchenyi-tér 12. Telefon: 12-31. Kérem a fogyasztó közönség szives pártfogását vitéz Karcsay Miklós EÜS"" ME<jNYILT n FLORIDA FL LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉGET, A LEGOLCSÓBB ÁRAKAT és a legfigyelmesebb kiszolgálást nyújtja a FLORIDA ILLflTSZERTRR (MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ) PRPR, KOSSUTH LRJOS-ÜTCR 30. SZfiM POSTÁVAL SZEMBEN TELEFON: 11-02 mm Összejövetelek, lakodalmak, eljegyzések, társas ebédek, vacsorák rendezését olcsón, kifogástalanul vállalom, — külön terem. FARKAS FERENC vendéglős, KÖZPONTI SZÁLLODA. .Helybeli és környékbeli intézete­ket, iskolákat látogató agilis hirde­tési akvizitőrök magas jutalékkal felvétetnek. „Vallás mellékes" jeligére Erdős hirdetőbe, Budapest, Teréz-körut 35 küldjék ajánlataikat. Tüzoltó-bál február 9-én A vihar összedöntött egy házat Ugodon. Az elmúlt hétvégi vihar súlyos károkat okozott Ugodon, Egy ház is összedőlt. Török Ferenc mun­kásember szegényes otthonát döntötte össze a sok kárt okozó vihar. Vak Botlyán-utca elején házhelyek eladók. Felvilágosítás: dr. Gottlieb Imre ügyvéd irodájában, Horthy Miklós Fő-utca 14. szám Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, kik drága jó gyermekünk, illetve felesé­gem, testvérünk tetemére koszorút, csokrot elhelyezni, a temetésen megjelenni szí­vesek voltak. Németh és Gáspár család. a RanoldeMflttzet gyásza varosunk gyásza is. Gyermekeinknek áldozatos lelkű nevelő­jét, tanítóját veszítettük el február 6-án este Füstös Emília irgalmas nővér személyében. Halála mély megdöbbenést váltott ki, hiszen sokan azt sem tudták róla, hogy beteg. Nem is csoda, a héten még iskolá­ban volt, ... Szinte az utolsó percekig helyt állt munkakörében. Igazán elmondhat­juk róla: „A halál vette ki kezéből a fegyvert". Elvesztése, a városunk veszte­sége, a miénk — a városunké volt. Életé­nek és munkásságának legjavát nekünk adta. 1907 óta, mint elemiiskolai tanítónő nagy odaadással, kifogyhatatlan türelem­mel nevelte leánykáinkat, ugyanez idő alatt szabad idejét, vasár- és ünnepnapjait az iskolából kikerült leányifjúságunknak ál­dozta, mint a Mária-társulat vezetője. A megszakítás nélküli, másokért való munkában kifáradva találta az influenza­járvány, amit a szervezete jnár legyűrni nem tudott. Elérkezett tehát ahhoz a Mesterhez, Akinek a szolgálatában dolgozott^ és Aki az Érte áldozott életért az örök életet adja viszonzásul. Hálánk kísérje kedves Emília nővért az utolsó útján... R. I. P. Felhívás. Minden gépjárművezetői igazolvány tulajdonos függetlenül attól, hogy van-e gépjárómüve, vagy sem, továbbá tényleg vezet e gépjá­rómüvet, vagy sem, a magánhasz­nálatú gépjárművezetői igazolvány­nak kiállítása, vagy az abba bejegy­zett utolsó orvosi vizsga napjától számított 3 évenkint, a közhasználatú gépjáróniüvezetői pedig évenkint kö­telesek a gépjárművezetők orvosi ellenőrzésével megbízott orvosnál megvizsgáltatása végett jelentkezni és a nyert orvosi bizonyítványt a gépjárművezetői igazolvánnyal együtt a veszprémi gépjárómfi kerületi ha­tósághoz a vizsgálat eredményének bejegyzése végett megküldeni. Aki ezen- rendeletnek nem tesz eleget, kihágást követ el és a 250.000/929. B. M.sz. rendelet 76. §-ának 5. pont­jába ütköző kihágás miatt a legszi­' goíubban fog büntettetni. Lött yadat • legmagasabb áron ventak. Erdélyi fajainiát eladunk. STUHLNOLLIR Árok-u. 7. és Eőtrös-u. 5. — Telefon: ÉRTESÍTÉSI Tisztelettel értesítem a t. korcs­márosokat és vendéglősöket, általában a nagyérdemű közön­séget, hogy a már részemre meg­adott sörképviselet mellett engedélyt kaptam szesz nagybani és kicsi ben I árusítására, valamint rum és likörök gyár­tására. Kérem a t. közönséget, hogy sör- és szeszszükségleié­nek beszerzésénél bizalommal forduljon hozzám; igyekezem t. megrendelőimet elsőrendű áru­val jól és pontosan kiszolgálni. Kiváló tisztelettel: vitéz Szalay István a Soproni és Kőszegi Polgári Serfőzdék Rt. képviselete és szesz nagybani és kicainybeni árusítása Papa, Vak-Bottyán-utca 18. szám. Telefonszám: 12 74. Pincér-bál febr. 11-én Állami anyakönvvi kivonat. 1941. jan. 31—febr. 6. SZÜLETTEK: Sári József, műtrágyagyári munkás és neje Bolla Margit, fia: József, ref. — Dómján Imre, kovács és neje Nemecz Erzsébet fia: Imre Sándor, rk. — Csehi József, napszámos és neje Szibler Maria, leánya: Margit, rk. — Csukárdi István, műtrágya­gyári munkás és neje Magas Erzsé­bet, fia: József, rk. — Horváth Ká­roly, kocsis és Nagy Mária, fia: József, rk. — Németh István, föld­mívelö és neje Pordán Mária, fia: István Dezső, rk. — Badics József, napszámos és neje Velner Erzsébet, fia: József, rk. MEGHALTAK: özv. Kiss Sándorné Farkas Irén, nyug. kántortanító özvegye, rk., 55 éves, agyvérzés. — Berky János, uradalmi kerti munkás, rk., 73 éves r érelmeszesedés, agyérrepedes. — j Gáspár Pálné Németh Mária, rk., 32 eves, heveny gerincvelőgyulladás. — Fekecs Sándor, asztalos, rk., 56 éves, tüdőasthma. — Weisz Adolfné Herzfeld Hermina, izr., 65 éves, tüdőlob, szívizomelfajulás. — Wéber Miksa, talmudista, izr>, 18 éves, agy roncsolás baleset folytán. — Ede­lényi-Szabó Sándorné Nemes Róza, ­szülésznő, ref. 50 éves, tüdőgyulla­dás. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pratengeier István, artista, rk. és Horváth Ilona, rk. — Molnár István (özv.) asztalos, rk. és Szammer Klementina, dohánygyári munkásnő, rk. _ Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: • ; NEMCSICS ELEK. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Korvin-utca 3. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre .: 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések d.jszabás szerint. Lapzárta: szerda délután 5 óra, hirdeté­seké csütörtök délelőtt 11 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom