Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-12-11 / 50. szám

Futball. Ünnepélyes kerelek között mutat­kozott be Ókomárom csapata váro­sunkban. Húsz év hosszú távlatából látogattak el hozzánk a komáromi fiúk, hogy elhozzák magyar szívüket, győzniakarásukat. Az ünnepségek a pályaudvaron kezdődtek, ahol számos meg elent közönség élén Pápa város nevében dr. Hermann László városi főjegyző üdvözölte a vendégeket Az Ó-KAC nevében Lóránt Mihály fut­balligazgató köszönte meg a kedves fogadtatást, majd a frontharcos zene­kar kíséretében vonultak be a komá­romi látogatók a városba. Délután kétórai kezdettel a ligeti sportpályán folytatódlak az ünnep­ségek, ahol a város előkelőségei is megjelentek. A lila-fehér komáromiak jelentek meg először a közönség üd­Karácsonyra nézze meg kirakatomat! Budapesten sem talál szeb­bet, jobbat, olcsóbbat, mint a GYŐRI bőrBnáüsnél 4 Páp*?, Kossuth S.ajos-u 22, vöziésére, majd k futott a piros-fehé­kák pápai válogatott. Szabó Károly állomásfőnök üdvözölte a város sport­közönsége nevóben a vendégcsapa­tot, erre Lóránt Mihály válaszolt és zászlót nyújtói át a pápai csapatnak, A JT nevében vitéz Karcsay Béla a JT alelnöke köszöntötte a komáromi fiúkat. Barátságos mérkőzés Komárom—Pápa 4:4 (2:1) Góllövők: Tóth, Tóth, Cirok I., Bolla, Antalfi, Cirok I., Antalfi. Páp3, 1000 néző. Vezette: Koch. Ó-KAC: Bánya—Cirok II., Hado­nics—Bokrosi, László, Veres—Katz, Czifra, Cirok I., Tóth, Csukás. Pápa: Németh—Ferber, Szakács —Tomenga, Dómján, Tóth—(Hoff­mann, Tomenga, Fuch)—Vörös, Bol­la Szalmási, Antalfi, Tenk—fVámos, Szalmási, Bolla, Antalfi, Tenk). Már az első percekben eredményes a komáromi gárda, amikor Katz be­adását Tóth a kapuba vágja. 1:0. Eladó Pápán, Sorompó-utcában cca 7000 D-öles telek, egyben, vagy hézhelyeiuieii sllaimas parcellákban; továbbá a Belvárosban nagyobb házingatlan. Bővebbet: Dr. Maurer István ügyvédnél, Pápa, Eötvös-utca 11. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Cipész-műhelyemet cipöüzlettel bővítem kl, amely Szent István-út 2. sz. alatt (gabonapiaccal szembe) „Magyar c 8 p ő h á z" néven nyílt meg. Raktáron tartoh: Nagyobbrészt sajátkészitményűí cipőket és csizmákat; a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig, valamint első­rendűi gyári készítményeket. Hócipők és sárcipők, hő­és gumicsizmák nagy választékban. A n. é. közönség szíves párt­fogását kérve, vagyok hazafias tisztelettel: SZALAY ISTVÁN cpészmeste. Élénk pápai támadásokat hárít több ízben is a vendégek vedelme, majd Antalfi többször is kapu fölé bom­báz. Változatos játék után Bányának van alkalma bebizonyítani, hogy jó kapus. Tíz perccel a félidő vége előtt Tóth újabb gólt ér el. 2:0. A hazai csapat most erősen támad, de ered­ményt csak a 42. percben ér el, amikor Tenk bombalövege a jobb­fa'sősarokba talál. 2:1. A második félidőben a komáro­miak a veszélyesebbek és szép össz­játék után Cirok I. a tizedik percben eredményes. 3:1. Fergeteges táma­dásokat vezet a hazai csapat, de a csatároknak nincs szerencséjük a harmincadik percig, amikor Bolla ! lőrése a kapuba talál. 3:2. A játék egyre izgalmas, pompás támadásokat vezet a pápai együttes és a 4. perc­ben egyenlít. 3:3. A vendégcsapat nem adja meg magát és góllal vála­szol. Cirok I. a komáromiak 4. gól­ját lövi. Nem soká g örülhetnek a vezetésnek a vendégek, mert az utolsó percben Antalfi a félpályáról ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem a butor­vásárló közönséget, hogy a Kop­stein bútorüzletből kiléptem és újból Készítek, saját műhelyemben, hiuÉló minőségben, egyes bútordarabodat és teljes lakásberendezésedet. Kérem a n.é. közönség pártfogását. Kiváló tisztelettel DRACH ADOLF műasztalos mester. indítja Tenket, akinetc beadását ugyanaz lövi a hálóba. 4:4 az ered­mény, amikor Koch a mérkőzés végét jelzi A mezőny legjobb embere László volt, aki gyönyörű, régen látott ered­ményes fedezetjátékot mutatott. A pápai csapat legjobb embere Bolla és Antalfi. Németh teljesen formán alul játszott, míg a vendégek kapusa Bánya nagyszerű volt. Géperőre berendezett asztalos műhely haláleset miatt sür­gősen eladó, eset­leg betársulható. Cím: özv. Lászlóné, Mihály­| háza. (Veszprém m.) Nyugati bajnokság. DAC—GyAC 1:1 (1:1) A gyenge iramú mérkőzést kis szerencsével megnyerhette volna a nádorvárosi csapat. A mezőny legjobb embere Mauschek. A DAC-ból An­gyal és Krausz feleltek meg. Előre—Hubertus 3:2 (2:1) Megérdemelten vitte el a két pon tot Óvárró! a székesfehérvári vas­utasok gárdája. A győztes csapat Vörösmarty utcában a városi villáknál 1, esetleg 2 küiönbefáratú bútorozott szoba fürdőszoba használattal dec. 15- e, vagy jan. l-re kiadó. Cím a kiadóhivatalban. ápasiemet vásárolni bizalom dolga. — Bár­mely orvosi recept után is ké­szít szemüveget Haldlnger LászlA ssíklátsxeréii , Kossuth L.-uZl (Fotó-optika). Javításokat pontosan és olcsón vállalok. Saját műhely ! Zeiss és Rodenstock üvegek ki­zárólagos árusí'ója Pápán. legjobb embere Csiszár, megfeleltek | még Farkas és Haár. A Hubertus ! egyetlen épkézláb játékosa Vucsko, a fedes-etsor tengelye volí. Előzetes jelentés Heti műsor! I osztály: FAK-CVSE, DAC— Előre, Hubertns—SVSE, Unió-II. Kerület, Peruí2—KFC. II. osztály: Gyapjúszövő—Kühne, Perutz ll.—Hegyeshalom, Vacuum— TSC II. Ez a sorsolás is „csak" papíron van meg és előreláthatólag a mérkő­zések nagy részét el fogják halasztani. Sporthírek A tervezett komáromi zászlóstaféta végleges megállapodás szerint 1939 március 15 én lesz megtartva. Az országos Move versenyigazga­tóság az 1939 évi országos Move bajnokság megrendesésével az egye­sület pápai szakosztályát bízía meg. Ez a kitüntetés nagy megtiszteltetés a városra nézve, ezzel ugyanis az országos Move igazgatóság mintegy elismeri a pápai atlétika magas szín­vonalát. A verseny előreláthatólag a jövő év június 15—16-án lesz a ligeti sporttelepen. Eladó Neves festőművészek olaj­festményei, cimbalom, hegedűk, klarinét. Megtekinthetők a Pápai Keresz­tény Önsegélyző és Hitelszövetkezet irodájában az üzletórák alatt naponta 9—13 óráig Korvin­utca 3 szám alatt. Kemenesmihályfa községben régi üzletház, országút melleti, mely alkal­mas vegyeskereskedésnek és hentesüzletnek is, KliSOOv esetleg eladó. Tudakozódni lehet Vida Lajosnál, Kemenesmihályfa. Állami anyakönyvi kivonat. 1938 dec. 2.-7. ftf&ttlettek: Dec. 2. Dr. Vathy Gábor ügyvéd és neje Sághi Magdolna leánya: Magdolna Anna Ilona, rk. — Kovács József gépészkovácssegéd és neje Kuti Terézia leánya: Éva, rk. Dec. 3. Csatári Lajos napszámos és neje Dömötör Joián leánya: Er­zsébet, ev. — Weisz János napszá­mos és neje Redling Terézia fia: Sándor, rk. Dec. 4. Molnár János géplakatos és neje Lengyel Karolina leánya: Magdolna Veronika, rk. Dec. 5. Rózsás Károly napszámos és neje Legény Mária fis : Ferenc, reL Dec. 6 Vörös Lajos uradalmi erdő­őr és neje Régner Mária leánya r Mária Erzsébet, rk. Meghaltak: Dec. 2. Kamcndi Piroska, rk., 3 éves, tüdőgyulladás. — Radics Sán­dorné Hoiváth Terézia, ref,, 49 éves, gyomorfekély-áífúrűdás, hashártya­gyulladás. Dec. 3. Benkő István, gazdasági cseléd, rk., 56 éves, gyomorrák. Dec. 4. Orbán Ede, csizmadia, rk.,. 85 éves, elagyulás. Dec. 6. Bauer Zsigmond, szövő­gyári tisztviselő, izr., 46 éves, agy­vérzés, vesezsugorcdás. Házasságot kötöttek: Dec. 3. Molnár János (elvált) föld­mivelő., rk. és Kőszegi Anna, rk. Dec. 6. Ausch Mihály füszerkeres­kedősegéd, izr. és Bodánszky Rózsa, izr. Lapzárta: csütörtök este 6 órakor Felelős kiadó: IVemcsics Elek. Nyomatott a Keresztény Nemzeti Nyomda­véllalat R.-T. nyomdájábani Pápa. Felelős üzemvezető: Ifj. Téglássy János. Hirdessen a PflPB és VIDÉKÉBEN 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom