Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-06-04 / 24. szám

CORS filmszínház Június 5—6—7., hétfő—kedd—szerda. 3 napig! JEHN MÜRRT főszereplésével, a párisi akadémia nagydíjával kitüntetett francia film Csintalan asszonyok ez a film feleletet ad arra, hogy mi tör­ténik, ha asszonyok ve szik át az uralmat. Előadások kezdete: hétköznap este V*7 és 1/29 órakor, vasár- és ünnepnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor. — Telefon 11-33 Horváth Gyula daráló malma Pápa, Török Bálint-u. 27. elfogad darálásra min­denne mű gahonanemul. Ezenkívül elfogad dará­lásra szánt terményt min­den mennyiségben táro­lásra, illetve megőrzésre. Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban állandóan kapható. t id. Legény Ferenc volt csizmadiamester, a Pápai Ipar­testület volt elnöke május 28-án, vasárnap, életének 84. évében el­hányt. A megboldogult egyike volt városunk munkás, becsületes iparos mestereinek. Iparos társai felismerték képességeit és jó tulajdonságait és azokat méltányolva az Ipartestület elnökének választották meg. Az ipar­testületi elnöki tennivalókat 1912-től 1919-ig látta el. A legnehezebb és legválságosabb időkben. Egész mun­kás életén keresztül különösen ipar­testületi elnöksége alatt állandóan azon volt mindig, arra törekedett, hogy iparostársainak sokféle ügyes­bajos dolgait elintézze. Sok hadba­vonult iparostársa hozzátartozóinak járt el hadisegély ügyében. Iparos­társai nem feledkeztek meg jócsele­kedeteiről, nem voltak vele szemben hálátlanok. Temetésén, mely május 30-án ment végbe, az Ipartestület vezetőségén kívül nagy számmal vet­tek iészt iparostársai és ismerősei. A sírnál az iparosság nevében Haj­nóczky Fernc ipartestületi elnök bú­csúztatta. Elhalálozását özvegye, két gyermeke, unokái és kit^dt rokon­ság gyászolja. Eladó Öreghegyben 2064 Ó-Öl szöllö 220 drb -gyümölcsfával és rajta épült nagy, télen-nyáron lakható, házzal, amely áll 2 nagy szobából, egy konyhából és verandából. Érdeklődni lehet: Zsuppán Ferencnél, Sorompó utca 3. (A huszárlaktanya melleit.) 619/1939. iktsz. Pálpzati hirdetmény A Pápa és Vidéke Ipartestület elöljárósága pályázatot hirdet a meg­üresedett tagságidíj szedő (vidéki tagok) és kontáreilenőr állásra. Pályázhatlak mindazok a 24. élet­évüket betöltött büntetlen előéletű, magyar állampolgárok, akik a közép­iskola negyedik osztályának sikeres elvégzését igazolják. A pályázó pályázati kérvényéhez tartozik csatolni születési anyakönyvi kivonatát, erkölcsi bizonyítványát, iskolai bizonyítványát és az esetle­ges korábbi működését igazoló bizo­nyítványt. A javadalmazást az ipartestület Elnöksége a hivatalos orák alatt szóbelileg közli. A pályázatok a „Pápa és Vidéke Ipartestület Elnöksége" címére f. évi június hó 15-ig a hivatalos órák alatt d. e. 8—12-ig akár személye­sen vagy póstán nyújthatók be az ipartestületre (Pápa, Széchenyi-utca 4. szám). Pápa, 1939 június hó 1-én. A Pápa és Vidéke Ipartestület nevében: Hajnóczky Ferenc sk., elnök. Jamnitzky Nándor sk., jegyző. Adományok Kimutatása a „ma­gyar a magyarért" mozgalomra. Pénz adományok: 1 sz. ív. Mihály Sándor 10 P, Hodroa Szöv., Szó­dát Demokrata Párt, Pápai Famun­kások Csoporja, Pápai Munkás Ott­hon Szövetkezet, 5 5 P Mészáros Péterné 3 P, Dr Mihály Sándor, Novit R., Rechnirer Ármin, Stern Vi­dor, Lubienszky Grófné, Goldstein Gyuláné, László Miklós, Guítmann Zoltán, Wein és Bornemissza Lajos Karcagi illatszertár 2-2 P. Dr Rosin­ger Lajos, Weinberger l-l P. — 2 sz. ív. Varga Rezső, Varga Rezsőtié 2-2 P Laur Ferenc, özv. Nemes Istvánné, Dr Földy Józsefné, Dr Kötél József né, Moszár István l-l P. Nagy Lajos, Nagy János, N N, Bárdossy György Bíró jenő, N N, N N, 50-50 f. — 3 sz. ív Pap Károly 1 P, özv. Nagy Sándorné, Révész József, Domonkos István 50-50 f. Nagy István, Szalai István, 30 30f. N N, Nagy Károly, Cafit István, N N, Stefanits Károlyné, Molnár József, Mórocz Károlyné, Kutasi Józsefné, Bálint Sándor, Varga Ferenc 20-20 f. N N, N N, Farkas István, 10-10 f. — 4 sz. ív. Hoffer János IP, N N, Szakács István, Lechmittay László, Kövér József 50­50 f, Sas József 40 f, Bíró József N N, Varga Mihály Tóth István, Muli Ferenc, Tóth Dánielné 20-20 f, N N, N N, Tóth István, Lecher Ist­ván, N N, Berta Márton, özv. Mé­száros Sándorné 10-10 f. — 5 sz. ív. Deuts Hermán 5 P, Kokas Sándor 1-50 P Bagladi Mihály 1 P, Mór János, Káhl Ferenc, Pék István, Csősz Nándorné, Vér Gyuláné, Lipót István Buday józsefné 50-50 f, N N, N N, N N, 20-20 f, N N, N N, 10-10 f, Szendrői Jánosné 6 f. — 6 sz. ív. Lángfelder Béla 1 P, Tóth Lajos 60 f, Ekker Alfrédné, Szabó Mihály, Tom­pa János, Alacs István, FrChlich Ferenc 50-50 f, Dömötör József, Szabó József, Olvashatatan név 20­20 f. Hoffmann Mór 2 P Természetbeni Adományok: Güns­berger Géza 15 új sapka. Simonits Gyögy 10 kg. rozs, 10 kg. búzaliszt. Fleischer kész ruha, Stern József 5 kg. szappan. — 6. blokk. Vitéz Zsédenyi Péter 15 kg. liszt, 1 férfi felöltő. Meggyesi Antal 100 kg bur­gonya. Erdélyi Dániel 1 kosár bur­gonya. Varga Istvánné ruha, cipő 2 drb. Lóskai Győrgyné ruhanemű 7 drb. Kál Ferenc 3 kg. liszt. Csiz­madia Ferencné ruhanemű, cipő, könyv 10 drb. Deuts Hermann 100 kg. burgonya. Pék József 1 ka­bát, Pék Istvánné ruha, cipő 8 drb. Csősz Nándorné 2 drb- Polgár Im­réné 1 drb. Beriir Ferenc cipő. Grünfeld Ignácz ruha, cipő 2 drb. Bíró Lajos 1 tábla szalonna. Barna Géza 5 kg liszt. Hoffmann 5 kg. liszt, 25 kg burgonya. Engel Lipót 2 kefe. Holczer Etnőné ruhanemű 2 drb. Deuts József 3. p. gyermek­harisnya. Braustein Samu 2 kg. bab. Lövenstein Jakab ruha, cipő 9 drb. Willner Miksa 1 kosár burgonya, özv. Pollák Józsefné ruhanemű 3 drb. Dr. Nyikora Józsefné 5 drb. Kálmán Dávid 3 drb. Szelényi Károly 2 drb. Kapossy Arihur 11 drb. Vajda Soma 7 drb. Krausz Hermán 2 drb. Schie­singer Miksa 1 drb. Tamás Ferenc 9 drb. Dr Joan Tiborné 6 drb. Pók­mann Mihályná 2 drb. Edelényi Szabó Zoltán 10 drb. Kíein Lipót könyv 7 drb. Sőrnjén Nővérek könyv 5 drb. Katula Károly ruhanemű 4 drb. Dolgos Lajos 8 drb. Steiner Henrik Helyi megbízottat, esetleg utazót keres jó jövedelemmel Iványi Sándor faiskola Újszeged, Szöregi országul K 12 drb. Sommer Károly 7 drb. Fell­ner Samu 5 kg. liszt. Gewurcz Benő cipő, ruha 2 drb. Krausz Zoltán 1 pár cipő. Beitisch János ruha, cipő 8 drb. Steinberger Adolf kabát 2 dib. Takács József 1 kg. 35 deka szalonna. Kesper Károly ruha. cipő, könyv 12 drb. Pápai Mechanikai Szövöde 60 drb törüíköző. Kohn Jónás ruhanemű 4 dro. Kende Béla ruha, cipő 34 drb. Prátser Gyuláné ruha, cipő 35 drb. Goldbsrger Simon­né 5 kg. liszt. CORSO fiEmszinhSz Június 8—11. Csütörtöktől-vasárnapig. 4 napig KABOS a Papucshős a többi szerepekben; Erdélyi Mici, Bilicsi Tivadar, Vaszary Piroska, Bárczy Kató stb. Nevetőgörcs elleni biztosítás a pénztárnál köthető ! Előadások kezdete: hétköznap este 1/ü és Va9 órakor, vasár- és ünnepnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor. — Telefon 11-33 Hirdessen a Pápa és Vidékében íPápssi tepménipisa© Búza 19-30—1950 Rozs 14-50—14-50 Árpa 1800-18 00 Zab 19*50—19-50 Tengeri 18-00-18 50 Fokhagyma 30—30 Vöröshagy. 36—36 Kelkáposzta 28—28 F.-káposzta 00-00 Bugonya 7-C0-8'50 M.-hus 1-00-1-20 B.-hus 1'60—2-00 S.-hus 1-60—1-60 Zsirszal. 1'50—1 50 Zsir 1 Vaj 2 Túró Tejfel lit. Tojás Tej Nullásliszt Főzöliszt Kenyérliszt Bab Zöldség Sárgarépa Széna 6 Szalma 0 60-1-60 60—3-60 60—70 80-90 06-07 16-16 38-38 36-36 30-30 36-36 40- 40 36-36 00-600 oo—o-oo Leesett a kocsiról. Regenye Ferenc 29 éves gazdasági cseléd bakonybéli lakós május 27-én a rae zőről kocsin ment hazafelé. Útközben lovai megijedtek és a kocsit hirtelen megrántották. A rántás következtében a kocsiról olyan szerencsétlenül esett le Regenye, hogy ballába kificamo­dott. Beszállították az Irgalmasok kórházába. egyszerű és legmodernebb ki­vitelben úgy készen, mint ren­delésre . EIDLNÉL FSIskola-utca 7. Mindennemű berendezési cikkek! Könnyített fizetési feltételek! Kiselejtezett tenyészállatok ér­tékesítése. Mind sűrűbben fordult eiö a panasz arra vonatkozóan, hogy az egyes községek és más, a közte­nyésztési célra apaállatokat tartó közüjetek a kiselejtezett tenyészálla­tokat nem, vagy csak nagyon olcsó árért tudják értékesíteni és igy ezek­nek a közületeknek az apaállatok kiselejtezése és ujak vétele esetén nagy áldozatokat kell hozni. — A m. kir. Földmívelésügyi 'Miniszter most ezeknek az áldatlan állapotok­nak megszüntetése végett felszóllította A Magyar Mezőgazdák Állatértékesitő R. T. (Budapest V., Alkotmány utca 29.) hogy ezeket a kiselejtezett apa­állatokat vegye át és azokat amelyek külföldi értékesítésre alkalmasak, kül­földi (Németország és Olaszország) szállításra, azokat pedig, melyek ilyen célra nem alkalmasak, belföldi fogyasztásra értékesítse. — Hogy a fenti R. T. ezen feladatának meg tudjon felelni szükséges az, hogy ezek a kiselejtezett állatok ne egy­szerre legyenek hozzá bejelentve, hanem lehetőleg egyenletesen eloszt­va 6—8 hónap alatt kerüljenek le­szállításra. — A bejelentéseket a községek az illetékes vármegyei, vagy járási felügyelőséghez kell megten­niük, egyben nyilatkozat kell aláír­niok, hogy ezeket az állatokat kizá­rólag a fenti R. T. útján fogják ér­tékesíteni. — A Magyar Mezőgaz­dák Állatértékesftő R. T. az értéke­sített állatok árával elszámol, és el­járásáért csupán 2% bizományi dí­jat számit fel, melyben minden nemű az értékesítéssel kapcsolatos költség bennfoglaltatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom