Dunántúli Protestáns Lap – 52. évfolyam – 1941.

VIII. Hivatalos rész - Főiskola igazgatósága: - Kérelem husvéti legációk ügyében

— A győri ref. egyházközségben március 9—16 napjain nyilvános böjtöt tartottak a II. Helvét Hitvallás XXIV. rész 5. pontja alapján, miként erről a Református Jövő legutóbbi számában egy győri levél is megemlékezik. A nyilvános böjt alkalmával megta­karított összeget az árvízkárosultak megsegítésére kül­dötték el. Befolyt eddig összesen 464 P, részint a március 16-i perselybon, részint adakozás útján. Az összeg azonban növekedőben van. Győry Elemér lelki­pásztor, egyházkerületi lelkészi főjegyző március 9-én Máté 17. 19—21., március 16-án Gal. 6. 2—5. alap­ján prsdikált. Mindegyik alkalommal a II. Helvét Hit­vallásból is olvasott fel részleteket, ami igen mély hatást gyakorolt. — Országzászló. A pápai Ref. Nőegyesiilet a kolozsmegyei Kendilónára díszes és címeres ország­zászlót küldött, atyafiúi szeretete jeléül az ottani magyar reformátusoknak. A zászló elküldésével egyidejűleg meleghangú levélben üdvözölte a hittestvéreket a vissza­térés alkalmából. — Vitéz Németh Gyula presbiter, 1000 pengő értékben, új toronyórát ajándékozott a körmendi gyüle­kezetnek. A régi, 150 éves toronyórát nagyon megviselte már az idő, sok volt rá a panasz pontatlansága miatt. Ezt a hiányt kívánta megszüntetni vitéz Németh Gyula egy új, értékes toronyóra ajándékozásával. — Kaposvárott a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület karácsonyi segélyezései alkalmával kiosztásra került 8 télikabát, 6 fiúruha, 2 rend férfiruha, 2 leányréha, 12 női ruha, 10 pár női cipő, 3 pár férficipő, 22 pár gyermekcipő, 26 gyermek alsóruha, 15 női és férfi alsóruha (melyeket egyesületük által vásárolt kb. 100 m. flanellből asszony és leány tagjai varrtak meg) 4 drb. szwetter, 1 dunnahuzat, 5 pár harisnya, 4 drb. sapka. Ezenkívül kiosztottak 88 drb. félkilós kalácsot, 15 kg. cukorkát és mézespuszedlit. — Karácsony I. napján megrendezték szokásos szeretetvendégségüket szegényeik számára, mely alkalomra több, mint százan gyülekeztek össze. Kávét és kalácsot a tagok adták össze. Bibliamagyarázatott tartott dr. ikafalvi Farkas Béla, a Leánykör és KIE tagjai pedig szép műsorral kedveskedtek. Az Egyesület elhatározta, hogy az ünnepi Legátusok részére minden ünnep alkalmával 5 pengőt ajánl fel. — Évi rendes közgyűlésüket február 9-én tartották meg a Gyülekezeti Ház nagytermében. — Ajándékozás. A jugoszláviában levő knezsevi­vinográdi református egyháznak özv. Bárdi Józsefné 8280 D-öl kitűnő szántóföldet ajándékozott, melynek értéke 100.000 dinár. A gyülekezet lelkipásztora a Pápán végzett Faragó Ferenc. — A pápai Ref. Nőegyesület március hó 9-i templomi ünnepélyén megnyitó-beszédet mondott Ólé Sándor lelkipásztor, szívbemarkoló eseteket mondva el legutóbbi komáromi gyűjtőútjáról. A református ember és a böjt címen Kiss Sándor theol. m. tanár tartott elő­adást. Énekszámokkal szerepelt a pápai m. kir. állami tanítóképző alkalmi énekkara. Eőry-Szabó Lenke líc. növendék Reményik-verset szavalt. A felemelő hatású ünnepély Végh Dániel s.-lelkész bibliamagyarázata és imádsága után közénekkel végződött. A begyült persely­pénz a szegénygondozás céljait szolgálja. — Egy névtelen harmincezer pengőt adomá­nyozott az Orsz. Ref. Szeretetszövetségnek. A Magyar Értesítő jelenti: Egy budapesti református presbiter, aki a nyilvánosság előtt névtelen akar ma­radni, pedig már nemrég nagybb szeretetházat adomá­nyozott az Országos Református Szeretetszövetségnek, most újabb bizonyságot tett arról, hogy Krisztus igaz tanítványai közé tartozik. Harmincezer pengőt tett le most a szövetség asztalára, azzal a kikötéssel, hogy ebből a Szeretetszövetség gyengetüdejű. és pajzsmirigy­kórban szenvedő gyermekek számára iidölöt létesítsen. Az új intézmény homlokzatára pedig ez a felírás kerül­jön : „Alapította egy budapesti református presbiter, Isten dicsőségére és hazája javára". (MÉ.) ^ — Az esztergomi Református Nőegylet március 16-án d. u. 5 órakor az egyház gyülekezeti termében szépen sikerült szeretetvendégséget tartott, amelyen Orsós Erzsébet, a budapesti Lorántffy Zsuzsánna nő­egylet titkára tartott az érdeklődést teljesen Jekötő, igen szép előadást »Az evangéliom és a magyar nő~« címmel a nagyszámú vendégseregnek, kik közt r. kat. nők is voltak, .kik. szívesen jöttek el ref. barátnőik hívására s öröm sugárzott arcukon _a nekik is tejsző előadás közben s egyáltalán., hogy résztvehettek a reformátusok szeretetvendégségén, — már nem is elő­ször, mert akik egyszer már itt voltak, megint szívesen eljönnek. A budapesti anyaegylettel, mint annak fiók­egylete, állandó összeköttetésben levő nőegylétünk ez évben újította meg tisztikarát. A régi elnöknő: Fogarassy Istvánné i'őgondnokné elköltözésével meg­üresedett díszelnöknői állásra dr. Juhász Sándorné szintén jelenlegi főgondnoknét, elnöknővé pedig az egyletnek eddig is egyik nagyon agilis választmányi ! tagját: özv. Schneider Lajosnét választotta. Úgyszintén i több elköltözött választmányi tag helyét újakkal töl­i tötte be. Remélni lehet, hogy új eleven élet indul e j megújítással nőegyletünkben, amély eddig is heti bib­í liaórák tartása, szegény gyermekek gondozása, kará­csonyi "felruházásával, betegek és szegények látogatá­sával, — egy időn át még elnöknélküliségében is — egyes lankadatlan buzgalmú tagjai által állandóan élt és működött. A szeretetvendé^ség tiszta jövedelme 100 P-n felül lett. — A tanyi ref. leánykör Vörös Béla s.-lelkész indítványára elhatározta, hogy a világháborúban elesett hősök emlékére márványtáblát helyez el a templomban, amit Isten kegyelméből rövid időn belül meg is való­sítnak. — A balassagyarmati ref. nőegylet március 16-án nagyszabású irodalmi estet rendezett az árvíz­károsultak javára. Közreműködtek; Bodor Aladár és B. Cseke Vilma, Gyallay Domokos, a Petőfi Társaság tagjai, valamint helyi szereplők nagy sikerrel. — A körmendi ref. gyülekezetben a székadako­zás szép eredménnyel folyik tovább. Már több, mint 80 székre történt megajánlás, aminek értéke a 600 P-t is meghaladja. E héten gyülekezeti böjtöt tartanak az árvízkárosultak javára. — A Soponyai ref. leánykör március 16-án szépen sikerült szeretetvendégséget rendezett, gazdag műsorral. A leányok két szólamú énekkel, szavalatokkal működtek közre és előadták Ecsedy Aladár 2 kis vallásos színda­rabját. Sokan vettek részt a szeretetvendégségen, melynek tisztajövedelméből a leánykör a templomi keresztelő me­dencét újíttatja meg és 15 P-t küld a szeretetszövet­ségnek. — Szokody Gyula tiszainokai ref. lelkipásztor Szolgáljatok az Úrnak c. könyve megjelent. Ara 2'50 P. A könyv magába foglalja az ünnepes félév alkalmainak igehirdetését, advent első vasárnapjától, szentháromság vasárnapjáig. Megrendelhető a szerzőnél a 7.625 csekk­lap felhasználásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom