Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-10-04 / 41. szám

Eljegyzésre, lakodalomra, paszitára! Eíflóri édes csemege bor, hölgyek kedvence, 1 1. I a40 P. Kitűnő zamatú, félédes asztali bor 1 1. iO fill. Tiszfa törköly gyümölcs felöntéshez 1 1. 2-50 P, a legkisebb mennyiségtől kezdve kimérve is utcán át kapható NAGY VILMOS utóda N9EY ZOLTÁN bor-, sör- és pálinba szeleiében FflPfl, BYDHI-UT 10. SZÍÍIH. § Agyonszúrta munkástársát. Dancs István pusztagyimóti időszaki munkás szeptember 27-én este 10 óra tájban ittas állapotban tért haza a közös munkásszállásra a nagy­gyimőti búcsúról. A berúgott ember otthon énekelni kezdett, amivel ál­mukból felzavarta munkástársait. Antal József 23 éves legény csendre intette a kiabáló embert, aki ezért megsértődött és összeveszett társá­val. A szóváltás később annyira el­mérgesedett köztük, hogy Dancs István a kezében levő késsel szíven szúrta Antalt, aki azonnal meghalt. A gyilkost a csendőrség elfogta és az ügyészségre kísérte. Az Iparosok népes küldött­sége kereste fel csütörtökön d. u. dr. Tenzlinger József polgármestert hivatalában. Nevükben Schneider Géza ipartestületi elnök adta elő az iparosok panaszát és arra kérte, hogy az OTI és egyéb köztartozások szi­gorú végrehajtását akadályozza meg, illetve részükre fizetési halasztást eszközöljön ki. Elpanaszolták az ipa­rosok, hogy az utóbbi napokban különböző adóhátralékok fejében le­foglalt ingóságaikat elhurcolták, da­cára annak, hogy a kereskedelemügyi miniszter hétfőn d. e. a nála járt küldöttségnek eziránt megnyugtató választ adott, intézkedés azonban nem történt. A polgármester a nála járt küldöttségnek megigérte, hogy érdekükben minden lehetőt el fog kö­vetni, mert ő maga is átérzi a kéz­műiparosság rendkívül súlyos hely­zetét és az ilietékes tényezőknél fize­tési halasztást fog kieszközölni. Szerkesztői üzenet. Dr. N. /., Pápa. Témáját már kimerítette a lap. írjon másról 1 A Kálváriára adományoztak: (Folytatás.) Polgár József 5 P, Kör­mendy Zsigmond 2, özv. Torma Im­réné 2, Németh Isívánné 1, Mészá­ros György 3, Tős Julianna 1, Bödei Mihály 1 50,Krikker Ignácné 2, Nagy Zsuzsanna 2, Döbörhegyi István 1 50, Juhász Bertalanná 5, id. Bognár Mihályné 1, Farkas István 4, Szente Ödönné 2, Varga Ferenc 2, Szűcs Mihályné 1, N. N. 1, Gyönge Gá­borné 1, Kozma Imre 10, N. N. 10, özv. Vlaszatiné (Szeretetház) 1, Jeli­nek Mária (Szeretetház) 1, Somogyi József (Wittmann major) 2, özv. Kalmár Károlyné 5, Molnár Mária 1, Hajnóczky Ferenc 100, Markhot An­gella 5, Skoda Ádám 10, Lakos Ist­vánné 2, Polgár János (Kat. ápolda) 5, Freyler Jakab 5, Renkó György 2, Kleva Elek 2, özv. Hegyi Is'vánné 5, Pityinger nővérek 10, Hamuth Jánosné 10, Mészáros Ferencné 8, Horváth Jánosné 2, Exner Ferenc 5, Szabó Rozália 5, Szűcs Margit 3, Kapcsándi Miklós 2, Jabronka Ká­roly 1-50, Cainapp bárónők 30, Mol­nár János 1, özv. Koberáné 20, Mol­nár József 150, Krikker Ilona 6, Magyari Ferencné 30, Dr. Buda Ist­vánná 10, Kiss József 5 P. Kálváriához fuvart szolgáltattak: (Folytatás.) Vitéz Skubiics Viktor, Tunner István, Hor­váth János, Peng János, Tóth János, Kelemen József, Tönsök Pál, Tör­zsök István, Szabó Gyula, Schmoly Károly, Németh József (Temető u,), Gervald János, Pomherr Ferenc, Med* gyesy István, Polgár János, Kunt Testvérek, id. Csiszár János, Kasza Géza egy kocsi kavicsot, Tóth József, Németh József (póstai fuv.), Móroc József, Kapa György, T. Németh Sándor, Lipóth István, Wégh József, Gyenese István, Dr. Domonkos Géza, Vitéz Karcsay Béla, Németh Imréné, Kutasi József, Kis István, Kutrovics Elek, Nyárs Gyula, Gaál Ferenc, Maradics Mihály, Polgár Gyula, T. Németh Mihály, Fábián József, Kal­már János, C. Horváth Miklós. Gazdák figyelmébe. A gróf Jankovich-Bésán Endréné által fenn­tartott gici gazdalányok háztartási iskolája folyó év nov. 3 án ismét megkezdi működését. Ez az iskola csak gazdák 16 évet betöltött és 4 elemit végzett leányait veszi fel, ahol a szabás, varrás és mindenféle szövésen kfvfil mindenki a legala­posabb kiképzésben részesül a ház­tartás és a gazdaságnak a háziasz­szonyt érdeklő minden ágában. Ki­fogástalan háziasszony és intelligens, kellő műveltséggel biró asszony lesz az itt kiképzett leányból. A tanítás novembertői a karácsonyi szünidőt kivéve megszakítás nélkül 6 hónapig tart, s havonta teljes ellátásért egy­egy növendék csak 25 P-t fizet. A felvételek most vannak folyamaiban, s minden tudnivalóról a Gazdalányok Háztartási Iskolájának igazgatósága (Gic, Veszprémmegye) ad felvilágo­sítást. Megjelent a Magyar Asszony októberi száma. A Magyar Asszony, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö­vetségének hivatalos lapja okt. 1-én is gazdag tartalommal jelent meg. Színes, érdekes cikket irt Gramantik Margit Kazinczy Ferenc életéből, Fligl József Mozartról emlékezik meg. A négyszázesztendős pápai kollé­gium küzdelmes századairól is terje­delmesen számol be a Magyar Asz­szony. Az asszonytársadalmat külö nősen érdeklő egészségügyi rovatot is ad az újság, melynek cikkeit dr. Keresztesy Lajos klinikai orvos irja. Kedves novellát irt Veressné Ecseri Csapó Mária. Verseket kél tehetséges poéta leánytól mutat be a lap : Iváni Rollától és Farkas Alicetől. A rendes rovatok is változatos tartalmúak; az Asszonyok munkája című rovat sok szociális munkáról számol be. A lap előfizetési ára 4 P egy egész esz­tendőre. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal Budapest, VII., Rózsa utca 23. Új utakon. Új anthológia kiadá­sát határozta el egy kiadó, amely „Uj utakon ..címmel a karácso­nyi könyvpiacon az új magyar iro­dalmat lesz hivatva képviselni, magá­ban fogja foglalni úgy a lírát, mint a rövid, novellisztikus prózát. A szerkesztőbizottság felhívja tehát mindazokat, akik müveikkel ez ant hológiában szerepelni óhajtanak, hogy azokat az „Uj utakon..." szerkesztőbizottsága Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő utca 21* címére küldjék meg. A könyvnek az anyag­hoz mérten szűkre szabott terjedelme nem engedi, hogy a beküldött anya­got a szerkesztőbizottság korlátlanul közölje. A megbirálás, a kiválasztás nehéz munkáját a szerkesztőbizott­ság felkérésére Lenkei Zsigmond szerkesztő, a londoni Pen Club tagja, a Magyar Újságkiadók Országos Egyesületének 25 éven át főtitkára volt szíves vállalni, akinek neve garancia arra, hogy az anyagból az igazán méltó, a tényleges érték kerül sajtó alá. Kéziratokat csak válasz* bélyeg melléklése esetén küld vissza a szerkesztőbizottság. SZÍNHÁZ. ••• A színház utolsó hetére megenyhült az idő, s az idő enyhültével meg nőtt az érdeklődés is amely az utolsó napon kulminált: nem ma­radt egy talpalattnyi hely sem üre­sen. A közönség méltóképen búcsú zott a vén falaktól. Amikor Szent­iványi igazgató az utolsó felvonás előtt búcsút mondott a közönségnek s a színészek nevében az öreg szín­háznak, sok ember szemében láttunk könnyet csillogni... Szept. 25 én Sándor Pál helybeli szerző vígszínmüve került bemuta­tásra, a Képmutatók. A darab témája az egymáshoz nem illő emberpár házasságát figurázza ki. A kisszámú közönség jól mulatott. Szept. 26 án közkívánatra a Kréta­kör előadását ismételték meg, nagy sikerrel. Szept. 27 én és 28-án kacagó-est volt. Első rfap a Chartey nénje, azután pedig Rád bízom a feleségem c. vígjátékok pazar humorán és Szent­iványi Béla kabinet alakításain mula tott nagyszerűm a publikum. Szept. 29-én Ohnet Vasgyárosát, Szept. 30 án pedig Jókai Arany emberét adta elő a kitűnő társulat, mindkét napon Beregi Oszkár vendég­szereplésével. Pápai terménypiac. 1931. évi október hó 2-án. Pápa megyei város hivatalos adatai alapján, Buza 15 P (bolettával), rozs 14—14 50 (bolettával), árpa 15, zab 15, tengeri csö­ves 5—5'50 P q-ként. Burgonya szesz 4, elia 5, rózsa 6—1 P, fokhagyma 80-90 f, vöröshagyma 26—28 f, kelkáposzta 20 f, fejeskáposzta 20 f, sárgarépa 14 f, zöldség 14 f, bab 20-25 fillér. Marhahús 180, borjúhús 1 GO—2, ser­téshús 180, zsirszalonna 180, sózottsza­lonna 1-70—1 80, zsír 2 00 P. Vaj 2-40—2 80 P, túró 60 f, tojás 12 f, tejfel literje 60 f, tej 16-18 f. Nullásliszt 44 f, főzőliszt 34 f, kenyér­liszt 20 f. széna 5—7, szalma 3—4 P q-ként. Állami anyakönyvi kivonat (A bejegyzések idejének sorrendjében.) Pápa, 1931, szept 25 tőt okt. l-ig. SxOlettek i Szept. 25. Horváth (Pállá) Ferenc m. kir. rendőrfőtörzsőrmester és neje Sághi Mária, leánya: Mária, rk. — Molnár Vendel napszámos és neje Török Anna Katalin, fia: József, Vendel, rk. — Nagy Pál földművelő és neje Császár Mária, fia: Zoltán, Ernő, rk. — Weisz Jenő fűszerkeres kedő és neje Hoffmann Olga, fia: Ervin, izr. Szept. 26. Bódai Gyula kőmüves­segéd és neje Bódai Anna, fia: Fe­renc, Gyula, rk. — Horváth Ferenc szövőgyári munkás és neje Németh Erzsébet, fia: Béla, Gábor, rk. Szept. 28. Nánik Pál Lajos, bank­pénztáros és neje Molnár Hona, fia: Endre, Árpád, ev. Okt. 1. Szibler Mária nspszá­mosnő, leánya: Mária, rk. Meghallak i Szept. 25. Babják Terézia, rk., 5 éves, tüdőlob. Szept. 27. Özv. Kiss Sándorné Csurgai Mária, ref., 60 éves, szívbaj. Szept. 28. Ferencri János nap­számos, rk., 17 éves, vérmérgezés. Szept. 29. Dr. Hirsch Vilmos ügy­véd, izr., 75 éves, érelmeszesedés. Szept. 30, Szalai Károly, rk , 12 hónapos, bélhurut. Okt. 1. Varga István asztalossegéd, ev., 20 éves, öngyilkosság akasztás által. Házasságot kötöttek: Szept. 26. Mágocsi Gábor (özv) hordár, rk. és Pintér Erzsébet (elváli) szakácsnő, rk. — Pallang Gábor kovácssegéd, ref. és Zarnóczay Amá­lia, rk. ESKÜVŐ ELŐTT érdeklődje meg leszállított áraimat a mű­teremben. „Karczag;liy"féuy­151 képészetl műterem Árok-n. 4. Lapzárta csütörtök este 8 örakor. Laptulajdonos és kiadó a pápai Kat. Kör. Keresztény Nemzeti Nyomda R.-T. Pápa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom