Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-02-15 / 7. szám

PÁPA ÉS YIDÉKER A 1942. febiuár 15, vasárnap MEZŐGAZDASÁG « Az olajlen szabswű tmtitu Irta: KOPERNICZKY ISTVÁN igazgató. Cél: Bőséges magtermés mellett a szalmát is értékesíthessük. Ehhez jó erőben levő talaj, helyes talajművelés és gondos ápolás, betakarítás kell. Éghajlat és lalajfigfény: Éghajlat te­kintetében nem kényes, hazánk bármely részén, igy Veszprém-megyében is teljes sikerrel termeszthető. Talaj tekinteté­ben sem kényes, megterem minden ta­lajon. A fő követelmény, hogy jó erő­ben lévő, inkább kötöttebb termé­szetű legyen. Fajták: Szántóföldi termelésre csak­is a zárt tokú len ajánlhatók Ér tékes a magyar nemesítés a Székács-féle olajlen és a Hosszúháti, valamint La Plata. stb. Vetésforgóban! elhelyezés: Leghe­lyesebb két kalászos közzé lenni: pl. trá­gyázott répa, iutána zab, utána len, utá­na búza. Önmagával nem fér jól meg, tehát ugyanazon a földön 4—5 évig ne ^ termeljük. Jó elő vetemény zabon kivül a trágyázott őszi gabona is. Tala jelőkészití s: Fel tél lenül őszi mélyszántás és tavasszal minél koráb­ban simitózni, esetleg nem túl mé­lyen porhanyitani (fogas, lókapa, gyű­rűshenger). Igen lényeges, hogy a föld jól el legyen porhanyitva. Trágyűzás: Olajlen alá bátran és bőven trágyázhatunk (itt a rost finom­ságára nem keil figyelemmel lenni). Leg­jobb azonban, ha az előveteményt trá­gyáztuk. A műtrágyák nemcsak a termés mennyiségét, de az olaj finomságát is befolyásolják. A megkésve vetett és las­san fejlődő lentáblákat 25—30 kg. péti só fej trágyával serkenteni kell. A len a káli műtrágya iránt is igényes. Jó, ha a vetés előtt 4—5 héttel 40 kg. 80 o/o-os ká­lit és a vetést közvetlenül megelőzőleg 30 kg. péti sót adunk. Foszforműtrágyát ősszel kellett volna kb. 120 kg-t kat. hot­dankint kiszórni. j Vetése: Egyik leglényegesebb ter­melési feltétel a korai vetés. Ha lehet már március második felében, de feltét­lenül április első felében vessük el. Kat. holdankint 60 kg. vetőmagot számít­sunk, rendes gabona sortávolságra vetve és vigyázzunk, hogy 2—3 cm-nél mé­lyebbre a mag ne kerüljön. Vetés után célszerű azonnal könnyű fogast, majd hengert járatni, hogy a kelés egyenletes legyen és hogy a késői fagyoknak, rova­Vennék 60—&0 <lrb. hizlalásra alkalmas anyasertést, vagy egy süldőt. | ba rendezve kévékbe kötjük és kereszt­| be rakjuk (nem felállogatjuk, mint a rostlent). Cséplés: Rendes cséplőgépen épúgv csépeljük, mint a gabonaféléket, csak kevesebb szelet adjunk, mert magja könnyebb, mint a kalászosoké. Harma­tosan, nyirkosán ne csépeljük, az ete­tés lassan, fokozatosan történjen, némi­leg szűkített doblécekkel. A lenszalmát, ha értékesítjük, azonnal bálákba pré­seljük, a magot vékonyan elterítve többször forgatva kezeljük. A maglen kat. holdankint 5—10 q termést ad. Szalmalermése kb. a maglermés kétsze­rese. Pelyvájaitakarmányozásra felhasz­nálható, mert fehérje tartalma 1 %. ké­mé nyitóértéke: 17.2 %. Az olajlen 1942. évii beváltási ára a termelőhely vasúti állomásán vaggon­ba rakva métermázsánkint 75 P. Ha ehhez az árhoz hozzászámítjuk a szal­ma és pelyvahozamot, továbbá azt, hogy a búzának legjobb elővetemé­nye, érdemes fentiek szerinti szak­szerű termesztésével foglalkozni. és féléves átvészelt Cím : ISTENES ZIRC. i óknak jobban ellenálljon. f (A sima, hengereli talajon a fagyveszély és ró­va rbúvó hely kisebb.) Ápolási mankók: A gyomok iránt a len nagyon kényes, tehát igyekeznünk kell a vetési gyommentesen tartani. (Ezért is jó az elő velem ényt trágyázni.) Teljes kikelés és némi rne&ei ősödés után sorhosszába fogasoijuk meg, majd me­zítlábas gyerekekkel a gyomot tépessük ki. 25—30 cm. magas lenbe bemenni már nem szabad, mert ilyenkor a szá­rak már törékenyek és több kárt te­szünk, mint hasznot. Aratása: A vetés után átlag 100—110 nap alatt beérik az olajlen. Ilyenkor a szárak sötétsárgák, róla a levelek lehul­lottak, a gubók száradtak és benne a mag barna. Ugyanúgy aratjuk, mint a gabonaféléket, majd gubóját egy irány­Meghlvas Az 1898. XXIII. t. c alapján alakú t Országos Központi Hitelszövetkezet kötelé­kébe tartozó Pápai Hitelszövetkezet 1942. évi február hó 8 án délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén 1942. évi február hó 22-én délután 3 órakor a szövetkezet helyiségében rendes közgyűlést tart, melyre a tagokat az alapszabályok 37. § a értelmében meghívjuk. NAPIREND: 1. Mull évi üzle eredményről szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárs/ámadáfok megvizsgálása és a felmentvény megadása, 3. Mérleg megállapítása 4. Tiszta jövedelemi öl való rendelkezés. 5. Az igazgatóság 4 tagjának választás*. 6. Netaláni indhványok. Az Igazgatósás köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik drága fér­jem illetve édesapánk elhunyta alkal­mával részvétüknek bármi módon kifejezést adtak, a temetésen meg­jelentek, a koporsóra virágot vagy koszorút hoztak ezúton mondunk hálás köszönetet. PÁPA MEGYEI VÁROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. —o— A m. kir. közellátási miniszter úr­nak a 8050/1941. M. E. számú rendelet magyarázata tárgyában kiadott 401.064/ 1942. számú rendelete alapján értesítem az orthodox izraelita felekezethez tar­tozó háztartásokat, hogy a 8050/1941. M. E. számú rendelet 1. §. 2. bekezdésé­| nek értelmezése tekintetében azok a | háztartások, amelyek csak libát va;gy j kacsát hizlalnak, önellátóknak nem te­; kinthetők és személyenként legfeljebb ; másfél kg. zsiradékot tartalékolhatnak. - • ! Pápa megyei város hivatásos tüz­j oltóságának létszámában nyugdíjazás | folytán egy újonc tűzoltói állás meg­! üresedett. Ezen újonc tűzoltói állás pályázat útján kerül betöltésre. A pályázati fel­tételekre vonatkozólag felvilágosítást a tűzoltóparancsnok ad. A február közepére hirdetett soro­zás elhalasztatott Az érdekeltek az új sorozási napokról idézéssel lesznek ér­tesítve. A Kat. Leány klubban (KLOSz) szer­dán este a klub helyiségében nagyszá­mú hallgatóság előtt igen sikerült elő­adást tartóit Rónafalvi Rózsi 'Krisztus misztikus teste« cimmel. A műsort Far­kas Márika ügyes szavalata egészítette ki. i A Kato'jtlois Dolgozó Leányok egye­sülete folyó hó 15-én, vasárnap tombo­lával egybekötött teaestet tart, melyre az ismerősöket szerelettel meghívják az egyesület tagjai. A Zeneiskola tanári kara folyó hó 18-án este V2 9 órakor rendezi meg hangversenyét a Corso-filmszinházban. A sokat igérő estélyre ezúton is felhív­juk a közönség figyelmét. A pápai Jókaikor 1942. évi február hó 15-én, vasárnap délután 6 órakor a Nőnevelő-intézet dísztermében dr. Weh­ner Józsefné, a Szövetkezeti Asszonyliga országos elnöke (Budapest) részvételé­vel előadó-ülést tart a következő műsor­ral: 1. Megnyitót mond Medgyasszay Vince, a kör elnöke. 2. A szövetkezeti eszme érvényesülése szociális téren cim­mel előadást tart dr. Wehner Józsefné. 3. Beethoven: Holdfény szonáta. Zongo­rázza Szathmiáry Lajosné. 4. Babits Mihályról megemlékezik Szathmáry La­jos. Sporthírek. Az új esztendő kiemel­kedő eseményei közé tartozik a nagy at­létikai versenyek sorozata. Hallottuk, hogy Pápán válogatott vagy városközi mérkőzések lesznek a nyár folyamán.; Azt is hallottuk, hogy az uszodában nagy úszó versenyekkel próbálják ennek az elhanyagolt sportágiak fellendítését szorgalmazni. Orbán, a Perutz SC já­tékosa már bizonyosan a kék-sárga szí­nekben fog játszani a tavasszal. Kinizsi portáján is nagy előkészület folyik a ta­vaszra. Az átszervezett Kinizsi új csa­pattal megy neki a bajnokságnak és jó eredményt akar elérni. Az új vezetőség mindent el fog követni, hogy a Kinizsi méltó legyen nevéhez. Tornász verseny. A Szombathelyi Áll. Kereskedelmi Középiskola Sport­körének meghívására a Pápai Ref. Koll. és Kereskelmi Sportkörének tornászai Szombathelyen folyó hó 8-án egy I. osz­tályú iskolaközi versenyen vetlek részt, s azon a következő -eredményeket érték el: Csapatversenyben: 1. A Ref. Koll. és Iver. »A« csapata (Szijj Zoltán, Tóth József, Csete György, Kerekes La­jos) 218.2 pont. 2. A Ref. Koll. és Ker. »B« csapata (Schmidl Ottó, Czuczor Pál, Horváth István, Illyés József) 206.7 p. Egyéniversenyben: 1. Tóth Jór zsef (Koll.) 112.9 po n t. 2. Szijj Zoltán (Koll.) 111.2 pont. 3. Borsos Jenő (Koll.) 101.4 pont. Paplant! Sezlont! Recomlet í Csak a kéfgitönét Heimlich Sándor kárpitos Pápa Deák Ferenc-utca 9. (CORSO mozgóval szemb n) » Gyula, Földi Dezső, Felker Dezső né, Csoilányné, Tihanyi Lajos, Bálint István, N. N., Könyves Já­nosáé, Hubert Ferenc, Csépi János, Papp Gyula, Vamkó András, Móczár N.-né, Hegedűs Istváimé, Sas Istvánná, Polgár Jánosné, Kádi Lászlóné, Varga Istvánoé, Tóth Ferencné, özv. Petrovics Mihályné, özv. SzaAay Józsefné, Mark ovii s László, Vér Ferenc, N. N., Berkes Gábor, Buday József­né, Magyari Ferenc, Csajtay Ferencné, Haáz Ist­vánná, Kis Dánielné, Tóth Róza, N.'N., Pech Lő­rinc, Harkay József, Varga Károly, Tóth N., N. N., N. ,N., Sas Józsefné, Koritschoner Testvérek, Horváth Nö.érek, Rátkai Károly, Németh György­né, N. N., Dr. Kiss Gábor, Molnár Elek, Bokréta Illatszertár, Gémes József, Rozinger N., Stühmer Cég, Kohn Mór Fiai, Horváth Károly, Kocsis Má­ria, Kuiraner János, Inhauzer József, Ludvig Nő­vérek, Krausz Gábor, Fischer Gyula, Scnvartx Vilmos, N. N., J&ek Ferenc, Czirfusz István, Csollány Antal, özv. Bősze Jánosné, Dr. Kis Nífc Kőszeghy Jenő, Olvashatatlan Aláírás, Dr. Glück Sándorné, Benke Károly, N. N., Getfing Gyula, özv. Kun Ferencné, N. N., Peredi Dezsőne, Réd­ling János, Popovits József, Majomé, Szabó Imre, Fekete Mária, Slinger Nándorné, Németh Pálné. Péter Sándorné, Stemmer Vince, Olvas­hatatlan Aláírás, Kolbe Nándorné, Pala Károly, Nemes Elek, Király István, gróf Lutrjenszky Co­cia, Gergye Istvánná, Béres Benedek, Fliiegler József, Takács Ferenc, Edelényi Szabó Pannika, Erdődy Károlyné, Czirók Lajos, Berki Nándor, Kozma Imre, Kis Lajos, Pápai Szabó Iparosok, Varga Lajos, Dr. Buday Ferencné, Schibrátb Jenő, Scheiber Jenő, Stern N., Pörcziné, Sze­leczkyné, Némethné, özv. Marton Sándorné, Hor­váth Nővérek, vitéz Szalay István, Kraft József, Wimmer Károly, Acs Antall, Fáb án Antal, Alexajr Zoltánná, László István, Czifra József, Nániik Pálné, Faragó János, Varga Erzsébet, Pócza Irén, Pados Ferenc, Perepatics Zoltán, özv. Mé­száros Jánosné, Sas Józsefné, Balogh Jenő, Pala Ferenc, Gerdenits Lajosné, N. N., Artz Albertné, Tóth György, Horváth József, Varró József, Szokoly Ödönné, BöEa Erzsi, Zinger N., Flieg­ler József, N. N., Balta Kálmánná, Olvashatatlan Aláírás, Nagy Gabriella, Pados Antalné, FílippS Józsa, Saente Jánosné, Nagy Károlyné, Vér ím­réné, N. N., Kis István, N. N., Janó Gábor, Mógor Sándor, vitéz Buday Józsefné, Kőszeghy, Kcszá­né, Menyhárt M., Huszár N., özv. Briglevíes La­josné, Dr. Boda Kálmánná, Cser Béla, Dr. Rajczy N., Győrfi Kálmánná, vitéz Balázs Jenő, Tárnoki János, özv. Bakos Gézáné, özv. Novitzlky Pálné, Nagy János, özv. Visi Iroréné, Török I. Lajosné, Varga Jánosné, özv. Csiszár Andorné, Mészáros Irma, Jászay Józsefné, Bánhidy Ödönné, Horváth Pálné, Jamnitzky Nándor, Dr. Tomor Dezsőné, Szakács Imréné, Pin.ér Sándor, Pék István^ Györgydeák Elemérné, özv. Cseke Zoltánná, N. N„ Kobera Nándorné, özv. Kis Józsefné, Tóth Istvánné, Lambert Vilmos, Edvy József, Pápay Ferenc, Hekler József, Dr. Kreisler Károlyné, özv. Füstös Istvánná. 80 f-t: Bartók Kálmánná. (Folytatjuk) Gt Kerpel Károlyné és gyermekei. és TalrUak aktatáskát, erszényt pénzt; igazolt tulajdonosa a rendőrka'pi tánvságon átveheti. Iz Ictii Catkalika Karitász Osztályáaak karácsaayi gyűjtésével kapcsolatasao a kivetkezfi pénzadamtayak érkeztek te: 2 — 2 P-t: Hajnal Ferenc, Dr. Nagy Ignácné, N. N., Molnár Mihályné, Hanauer Zoltán, Kunszt Zoltán, N. N., Noll Ferencné, Szabó Mártoraié, N. N., Nemcsics Elek, Barcsy Józsefné, Korcsmáros József, Krei­zer József, Leiner Ignác, Vitz Ivánnné, Márma­rosi Jutka, Hárter Mátyás, Pahherné, Takács Jó­zsef, Nyikora Alba, Dr. Horváth Károly, Szente Elza. 1 P 50 f—l P 50 f-t: Michna Mihály, Hor­váth Sándor. Fran s Sándorné. Veszely Lászlóné, Dreisziger Józsefné, Dr. Kovács Istvánná, özv. Freund Ferencné, Páldi Béliáná, Varga Józsefné, Bakos Sándor, Baranyay István, Kemberg Mária. 1 P 30 f.—l P 30 f-t: Bognár József, özv. Varga Rezsőné, Bors István, Porpáczi Lajos, Balogh Endre, N. N., Ács Ilona i 1—1 P-t: Baiuer Gyula, Farkasházy Henrik­né, özv. Stepanek Józsefné, Kenyeres Elek, Kohn József, Dr. Guth Emiiné, László Miklós, Gold és Grünszberger, Weisz és Édelstein, Guttmann N., Polgárdy István, Dr. Domonkos Géza, N. N., Pfeiffer József, Fuchs Lajos, Kokas N., Vér Hálanyilatkozat. Felejthe etlen uram, forrón szeretett édesapánk elhalálozása alkalmával sok szeretet és részvét áradt felénk. Igaz szlvból köszönjük ezeket mind­azoknak, akik nagy fájdalmunkat bármi módon enyhíteni és megosz­tani jok voltak. özv. Kovács Pálné és családja. ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT 1942. február 6—12. Születtek. Bóka Mária, háztartásbeli, leánya: Mária, rk. — Ágoston Lájos, vasúti szer­tármunkás és Gőcze Eszter, leánya: Esz­ter, ev. — Hoffer János, szabó és Mai­linger Anna, leánya: Valéria, rk. — Döb­röntei Katalin, háztartási alkalmazott-, fia: Gyula, rk. — Schvarcz József, sza­bósegéd és Libenau Rózsa, leánya: Már­ta, izr. — Koloszár János Ferenc, hen­tes- és mészáros és Sűth Margit, leányar Margit Ágota, rk. Házasságot kötöttek: Kővári János, m. kir. repülőőrmes­ter, rk. és Mógor Mária, rk. Meghallak: Drach József, 'szabó, izr. 77 éves, érelmeszesedés. — Hoffmann Ignác, mészkereskedő, izr. 84 éves, szivizomel­fajulás. — Bálint Gábor, ref. 4 hónapoa, gócos tüdőlob. — Balogh László, elemi iskolai tanuló, rk. 9 éves, megfagyás, •••-r­Martin János, napszámos, rk. 60 éves, vészes vérszegénység. — Nagy József, ev. 7 hónapos, gócos tüdőlob. — Szabó Katalin (elvált Nagy Jánosné), ev. 55 éves, rák. — Pethő Gyula, földbirtokos, ref. 82 éves, agyvérzés. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör Szerkesztésért és kiadásért fele4: NEMCSICS ELEIC Szerkesztőség és kiadóhivatal : Pápa, Korvin-utca 3. sz. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések díjszabás szerint. Lapzárta: szerda délután 5 óra, hirde^ téseké csütörtök délelőtt 11 óra

Next

/
Oldalképek
Tartalom