Pápa és Vidéke, 27. évfolyam 1-52. sz. (1930)

1930-03-02 / 9. szám

iiimiMB——WIIII mmimmmMmmmjmmmwmammmmmmmmm\\ ÍII——MMMmI IIIIII I I MI I MI I I IIIIminimI mm I É—HHIÉI—I M inni Iimmun N—iiiiim IIIIIH«WWIII«I—ÍMHIHBII [Csipkék, szalagok és rövidáruk kaphatók! Legnagyobb választékban női és férfi fehérnemük, harisnyák, keztytik, er­RAIOLFERENCNÉL Pápán, Kossuth-utca 6. Telefon: 174. 16 nyők, botok, sapkák, kalapok nyak­kendők, ridikülök és bőröndök stb. A Kat. Növédő ötödik szociális előadása március 6 án, csütörtökön délután 6 órakor lesz a bencés reál­gimn. zenetertében. Előadó dr. Nisz ler Teodóz igazgató. Kérünk minél nagyobb számú megjelenést. Az el­nökség. Doktor avatás. Szűcs Gyula fő­hadnagy áliattorvost febr. 21 én az állatorvosi főiskolán doktorrá avatták. 126 MANSz. tea. Kedden, azaz 4 én délután 5 órai teára a szokott helyen szeretettel várja a MANSz. hölgye­ket az elnökség. Közgyűlés. A pápai Kat Legény­egyesület márc. 9-én d. u. 3 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlé­sét, amelyre liszíelettel meghivja az egyesület rendes és pártoló tagjait. Határozatképtelenség esetén március 16-án lesz a közgyűlés, amely a ta­gok létszámára való tekintet nélkül határoz. Az elnökség. Gyümölcsfát most rendeljen, hogy idejében ültethessen I 0 itató árjegyzéket'számításokkal ingyen küld Unghváry József faiskolája, Cegléd, PFC Sevilla bál. Szombaton zajlott le fényss külsőségek között a PFC Sevilla bálja a Griff szálló összes termeiben. A bál érdekessé­gét növelte, hogy a Filtex gyár ruha­szépségversenyt írt ki és a győzte­seket, valamint a ruhák készítőit pénz, illetve értékes Sevilla anyaggal jutal­mazta. A Filtex gyár ebből az alka­lomból Sevillába burkolta a Griff öreg falait. A díszítés nehéz mun­káját Rosenberg Imre, Balla Elemér, Kulcsár Pál végezték, akik minden dicséretet megérdemelnek fáradságos munkájukért. A ruhaszép lég verseny díját a zsűri hosszas vita után Schneer Magdának ítélte, kinek ruháját a Szeberényi-szalon készítette. II. díjat Lusztig Zsuzsi (Böröczné), III. dijat Kardos Vera, IV. dijat Ábrahám Ilus (Szkurszky-szalon), V. dijat Kori­tschoner Margit, s végül a VI dijat Grünhut Vali nyerte. A tánchoz a zenét a Filtex gyár jazz-bandja és Füredi Döme zenekara szolgáltatta. A bál nagy anyagi és erkölcsi siker mellett a kora reggeli órákban ért véget. A megjelent asszonyok és leányok közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk : Asszonyok: Franki Mórné, Golds­tein Józsefné, Grünhut Gyuláné. dr. Hirsch Jenőné, Koréin Miksáné, Kar­dos Henrikné, Korilschoner Lajosné, Kellner Samuné. Láng Sándorné, dr. Lusztig Sámuelné, Major Józsefné, Medzny Andrásné, Pártos Lajosné, Pollák Józsefné, Rosemberg Imréné, Schwarcz Imréné, dr. Scheiber Je­nőné, Schwarcz Ignácné, Schneer Zoltánné, Sági Ernőné, Stern Vil­mosné, Tittelbach Rudoifné, Weisz Vilmosné. Leányok: Ábrahám Ilus, Ábrahám Jolán, Franki Lilla, Goldstein Manci, Gottlieb Klári, Glück Bella, Grozer Ellzy, Gerstl Iius, Grünhut Vali, Hu­szár Dódy, Heimler Rózsi, Kluger Erzsi, Koritschoner Margit, Koritscho­ner Olga, Kardos Vera, Kellner Manci, Kaufmann Manci, Lusztig Zsuzsi, Láng Rózsi, Légrádi Kató, Lőwinger Sári, Pollák Olga, Radó Kata, Schwarcz Juci, Scheiber Lilla, Schneer Magda, Sági Ella, Weisz Magda. A Pápai Felsővárosi Róm. Kat Olvasókör márc. 2-án d. u. 3 órakor farja évi rendes közgyűlé­sét saját helyiségében (Csáki u. 5.), melyre a tagokat ezúton tisztelettel meghivja az elnökség. Az országgyűlési képviselő­választók névjegyzékének kiigazí­tása most van folyamatban. Felhív­juk az egész város lakosságának figyelmét, hogy akik a névjegyzékbe bármi oknál fogva felvéve nem vol­tak, vagy 24 ik életévüket időközben betölötték, vagy más községből köl­töztek be, szavazati joguk biztosítása érdekében a városi aljegyzői hiva­talban számláló lapért jelentkezzenek, melyen bejelentési szándékuknak, il­letve kötelezettségüknek eleget tehet­nek. Az erre vonatkozó hirdetmények rövidesen meg fognak jelenni. Levél a szerkesztőhöz. ,Mé­lyen tisztelt Szerkesztőség 1 A Pápa és Vidéke február 16 iki számában a hirek között közölt Kovács Mihály­nál a lakodalom alkalmával kútba esett H. József neve hiányosan van kiírva. Én is ugyanazt a nevet vise­lem és bántaná az önérzetemet, ha az ő nevét az enyémmel összetévesz­tenék és azt gondolnák, hogy ez is egy részeg fráter. Nagyon kérem szí­veskedjék kiigazítani, helyesen: sala­moni Horváth József cipészmester. Kérésemet megújítva, maradok tisz­telőjük Horváth József, Marcaltő." A Marcaltői Dalárda február 16 án az iskola helyiségében müso ros dalestélyt rendezett. A műsor dr. Horváth Ákos: Csendülj dalunk c. kórusával kezdődött. Dal a ma­gyar dalról. Lampért Gézától. Sza­valta Schönher János. Fehér Jenő: Valamikor réges régen. Zongorakísé­rettel énekelte Letykó József Darab Lajos: Hervadó rózsaszál. Énekelte a dalárda. Hegyi István: A magyar dal. Szavalta Szarka Imre. Balázs Árpád : Mit keres a temetőben. Zon­gorakísérettel énekelte Schönher Já­nos. Vaszy Viktor: Valahol a Volga mentén. (Orosz népdal.) Énekelte a dalárda. Lampért Géza : A magyar nóta. Szavalta Szalai Antal. Kondor Ernő: A vén cigány. Zongorakíséret­tel énekelte Horváth Antal. Farkas Nándor: Magyar hangulat. Énekelte a dalárda. Az énekszámok kíséretét és vezénylését Harsányi László, a dalárda karnagya látta el. A változa­tos műsor nagy tetszéssel találkozott s élénk trpsokra adott alkalmat. Baleset Polgárdi Imre 9 éves kupi iskolásfiú febr. 22-én pajtásá­val az iskolában összeverekedett. Civódás közben társa földhözvágta 3 a szegény kis Imrének jobb karját összetörte. Az irgalmasok kórházá­ban ápolják. , Felülfizetés. A pápai Kereske­delmi Alkalmazottak báján felülfizetni szívesek voltak: Leipnik és Társa, Tinagli Lajos 10—10 P, Selinkó Zsiga, Koréin Miksa, Kóhn Mór Fiai, Meinl Gyula R-.T., Id. Tocsik és Mika, Karlovitz Adolf, Raidl Ferenc, Saudek Miksa, Kardos Henrick, Fusz Dezső, Hrabovszky Dezső, Gertner Sándor, Policzer és Rosenberg, Le­számítoló Bank R-T. 5-5. P, N. N , Peidl Béla, Bartli Jenő, Steinhol Sán­dor, Gutmann Imre, Molnár László 3—3 P, Horváth Károly, Neubauer Ferenc, Huber Ferenc, Ney Viktor 2—2 P, Grünbaum Samu, Dömössy JánoS; Halbik József, Nohlrák József. Gold Hermán, N. N. 1—1 P. Felül­fizetésekért hálás köszönetet mond a Rendezőség. Az ebtartásra vonatkozóan a rendőrkapitányság vezetője városunk területére a következőket rendeli: 1. Pápa megyei város területén, utcára, általában házon kívül levő helyre ebet csakis a marás lehetőségét fel­tétlenül kizáró szájkosárral ellátva szabad kibocsájtani, illetve vinni. 2. Vadászebeket u'cára, általában há­zon kfvüi levő helyre csakis pórá­zon vezetve szabad vinni. Gazdája nélkül vadászebet u'cára, általában házon kivül levő helyre csakis a marás lehetőségét feltétlenül kizáró szájkosárral ellátva szabad kibocsá­tani. 3. Aki ezen rendeletem 1. és 2. pontjában megszabott rendőri ti­lalmat megszegi, amennyiben cselek­ménye súlyosabb büntető rendelje zés alá nem esik, kihágást követ el és az 1928 évi X t.-c. 5 §-a alap ján 100 pengőig terjedhető pénzbün­tetéssel, behajthatatlanság esetén meg­felelő tartamú elzárással büntethető. 4. Ezen rendeletem a közhírré tétel napját követő 3 nap elteltével lép hatályba s kifejezett megújítás nél­kül, 1931. december hó 31 ig érvé­nyes. 5 Amennyiben az önkormány­zati testület e tárgyban szabályren­deletet alkotna, annak életbelépteté­sével ezen rendelet joghatálya 1931. december hó 31. előtt is megszűnik. 6. Ezen rendeletem ellen rendes közigazgatási jogorvoslatnak helye nincs. Ezen rendeletem ellen az ön­kormányzati, vagy más hatóságok felettes hatóságuk utján előterjesz­tést tehetnek. x Gyárlátogatás. A Katolikus Háziasszonyok Orsz. Szövetsége tag­jai az elnökség vezetésével a napok ban meglátogatták az európaszer'e előnyösen ismert Guümann és Fekete budapesti kötött- és szövőárugyárat, Ebből kifolyólag a következő áíira tot intézték a vállalathoz: 982/1930. szám. Nagyságos Fdkete Ur! Azért a szives fogadtatásért, szakszerű fel­világosításáért, melyben háziasszo­nyainkat részesíteni szives volt, fo­gadja Nagyságod hálás köszönetün­ket. Ez a gyári látogatás nemcsak árúismereteink kibővítésére szolgált, ~ hanem Nagyságod vezetése alatt álló i#S8l üzem gyártmányai jóságáról meg győződve, a jövőben G. F. B. jelzésű harisnyákat és egyéb szövöttárűteat h 5í e fogjuk az üzletekben kérni. Magún- f,aö 0» kai Nagyságos Fekeíe ur további f an ad jóinduíataba ajánlva, vagyunk Buda- ! ge nJ? pest, 1930 február hó 20 án, kiváló Y™? tisztelettel: Szegedi-Maszak Aladárné 68 széI elnök, Langauer Erzsébet alelnök, Stumpf Károlyné háztartási-szakoszt. elnöke. Kész'fe féle 33 hé A Turul-bál rendezőbizottsága ezúton is hálás köszönetét nyilvá­nítja mindazon hölgyeknek és urak- Pfipa, naK, valamint egyesületeknek és egyesületi vezetőknek, akik bárminő Chamc segítségükkel előmozdították a január . 11-i bál sikerét. Külön köszönet il­leti meg az alant felsorolt hölgyeket és urakat, mert felülfizetésükkel. a törzs segély-alapját voltak szívesek növelni: Dr. Konkoly-Thege Sán­dor 40 P, dr. Hodinka Antal 30 ;P, dr. Adorján Gyula 25 P, vitéz Dras­kóczy István, dr. Domonkos Gézáné, Gerdenics Lajos 20—20 P, vitézi Karcsay Béla, dr. Miklós István 15—15 P, Michna Mihály 14 P, Kocziha János 12 P, dr. Csarmasz Ferenc, Szűcs Dizsö, Tóth Lajos, viiéz Skublics Viktorné, Witt Lajosné, özv. Mesterházy Lászlóné, dr. Kala­pos György, Karner Rezső, Mihály Sándorné, Molilórisz Ákos, Erdős c Lászlóné, Rácz Ottóné, Jsrfy József, Karlovitz Adolf, Köráth Janő, dr. Uzonyi Kálmán, Neupor Miklósné, Neupor Kálmán, dr. Kőrös Endréné, dr. Tenzlinger József, dr. Böröczky Jenőné, Pala Zoltánné, Ágoston Ist­vánné, dr. Viczencz Árpid, Illés Vidorné, Handl Józsefné, Bodor Já­nos, Mishels Jínos, özv. Ceresnyés Lászlóné 10—10 P, Hochschorner Jenő, Némeih Jenőné, Horváth Máté, Zala Istvánné 8—8 P, Piatsek Gyula, Schönvizner János 6—6 P, Sucko­mell Róbert, dr. Nagy György, Kolbe Nándorné, dr. Kovács István, Dobó Jenőné, Horváth Istvánné, Faragó János, Szarka Lajos. Horváth Lajos, Murgács Kálmán, N. N. 5—5 P, Kovács Kálmán, Buday Lajos, Varga János 4—4 P, Losoncíy Jenő 3 P, N. N., N. N., N. N. f N. N., N. N., N. N., N. N. 2—2 P. 127 Az Unghváry László Faiskola R.-T. Cegléd, mint velünk közlik,, szállításait megkezdte. Felhívjuk ol­vasóink figyelmét, hogy sietve ren­deljenek gyümölcsfát, díszfát, dísz­cserjét, fenyő és rózsaféléket stb. Árjegyzék ingyen. Fenyőtelep Herény, Vasmegye. 124 a „Pápa is Vidéki"-*! Figyelem! Március hó 8-án és 9-én Pápán I

Next

/
Oldalképek
Tartalom