Protestáns egyházi és iskolai lapok – 29. évfolyam – 1886.

1886-02-14 / 7. szám

116 PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 14 2 dék testi épségét nem akarják további merényleteknek kitenni. Schermann dr. e tárgyban való kutatásairól az országos tanszermúzeum állandó bizottsága előtt fólolva­sást tartott s a vonalhálós és pontozott füzetek vesze­delmes voltát kézzelfoghatóan kimutatta. A jövő ülésen a többi iskolai szerek és fog'alkozások bírálatát fogja a fölolvasó a bizottság elé terj eszteni. * Bod Péter művére a legközelebb lefolyt napok­ban következő előfizetéseket vettünk : ft. Teutsch György ev. püspök Szeben, ki az ügy iránt való szíves érdeklő­dését egyelőre is kimutatta az által, hogy 18 német nyelven fogalmazott előfizetési felhivást kért küldetni, kezeibe. Dömötör Bertalan tassí lelkész a maga számára is, e'őbb már egyháza számára megrendelvén ; Csikay Imre, Dunavecsén ; a diósjenői ev. ref. egyház ; Sztehlo János a VI. sz. ker. városi ág. hitv. ev. esperesség ré szére; Derzsi Károly unit. lelkész ; Szilády Áron halapi ev. ref. lelkész; Vári Szabó Sámuel tisza-földvári lelkész; a pápai ev. ref. főiskola részére; Mocsáry Lajos orsz. képviselő; Szél Kálmán nagy-szalontai ev. ref. lelkész. Kun Pál a miskolci ev. ref. főgymnásium részére. Segesdy Miklós balaton-füredi ev. ref. lelkész a veszprémi egy­házmegye részére; a budapesti ágost. hitv. evang. főgym­násium ; Doleschall Sándor az ágost. hitvallású evang. egyetemének könyvtára részére. Nt. Nagy István bissei lelkész ur, előfizetési első részletül 10 frtot küldött be püspök úrhoz azzal a hozzá­adással, hogy a megjelenendő mű e példánj át a pesti iheol. ifju cág könyvtárának szánta. E nemes tény nyel a nevezett lelkész ur uj jelét adta theologiai ifjúságiinkkal oly sokszor éreztetett jó indu'atának. * Gyászhirek. Oegus Nándor pilis-maróthi reform, lelkész, a drégel-palánki ref. egyházmegyének korábban esperese, egyike hazai ref. lelkészkarunk legkitűnőbbjei­nek, febr. hó 5-én 66 éves korában elhunyt.*) — La­dányi Gedeon, a debreceni főiskola egykori nagynevű tanára, majd a kolozsvári egyetem egyik dísze f. hó 4-én d. u. 2 órakor hosszas szenvedés után meghalt. Áldás emlékére! — Soós György a kecskeméti ref. főgymnásium egyik feddhetlen jellemű tanára, az 184%-ik évben pe­dig a Károly-huszár ezred egyik vitéze f. hó 10 én, élete 58-ik évében elhunyt; temetése f. hó n-én nagy részvét mellett ment végbe. Áldás és béke lengjen porai felett! — Ozv. Nagy Sándorné szül. Nagy Zsuzsánna, Nagy Zsigmond kun-szent-miklósi ref. gymnásiumi h. tanár öz­vegy édes anyja f. hó 8-ikán Szolnokon elhunyt. A so­kat szenvedett, gondos édes anya koporsója felett 8 s részben még kiskorú gyermek hullatta az igaz fájdalom könyűit. Legyen áldott az elhunytnak emléke! ADAKOZÁSOK. Az 1686-ban elpusztított, de 1885-ben feltámadt és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház­község temploma építésére következő adakozások történ­tek : Budapesten: 1886. január i-én : perselypénz 7 frt, Demjén Sándor 24 frt. Január 3 án perselypénz 2 forint 33 kr, Édes János 1 frt, Bagi Péter 1 frt, Füredi Vilmos 2 frt, Tóth Sándor I frt, Bartalos Tamás 1 frt, Ráskai Vilmos 3 frt, Csiszér Sándor 3 frt, Faragó Jánosné 2 frt, Zsoldos Ferenc 2 frt, Csala János 1 frt, dr. Szuper Lajos 1 frt, Baros János 1 frt, Baros István I forint 50 kr., özv. Szalay Sándorné 2 forint, Erdős János 1 frt, Po­* Nekrológját kérjük. Szerh. gány Béla 2 frt, dr. Varga Bálint 3 frt, dr. Kovács Imre 3 frt, Paulics Ferdinánd I frt, Niertit Manó 3 frt, Kánok Gyula 1 frt, Nagy Dezső 1 frt, Cavaliero 8 frt, gróf Andrássy Gyuláné 5 frt, Király Pál 3 frt, Varga Balogh Luiza 1 frt. Január 10 én persely pénz 2 frt 11 kr. Baumgarten Rezső I frt, Horkay András 6 frt, dr. Hor­kay Sándor 1 frt, Laky Kálmán 1 frt, Sóváry Ferenc 4 frt, Légrády László 4 frt, Herpay I frt, Juxta könyv­szerint gyűlt 168 frt 60 kr. Január 17-én perselypénz 2 írt 61 kr. Január 24-én perselypénz 4 frt, dr. Kiss Áron kölcsönjáradék szelvénye beváltva 2 frt 50 kr., dr. Pal­konya ref. egyház 2 frt, Tök ref. egyház hivei Molnár Lőrinc lelkész és Hermán Gy. János egyházi gondnok által 30 frt 14 kr., Kcttornyulak, Dáka, Néráp, Borsos-Györ egyházak Kőszegi István leik. és Császár András pénz­tárnok által gyűjtvén Fürdős Gyula és Major Ferenc ta­nítók 8 frt 59 kr , B.-Kövesd, Csojyak-Paloznak egyesült ref. egyházak Nagy Gábor lelkész által 5 frt 36 krajcár. Felső-őr Cseh Sándor 50 kr. Pilis-Maróti: egyház 3 forint 11 kr, Aranyossy Molnár Gedeon gond 1 frt, Zánkai ref. egyház hivek és Túri Károly lelkész 5 frt, Miskolcról: Szűcs Sámuel 22 forint, Foncier pesti biztosító intézet 10 frt, Zűaliról a ref. hivek 4 frt 10 kr., Ver ebi ref. egyház 15 frt, P.-Újlakról Szokolay József ref lelkész 1 frt, N.-K.-Madarasi ref. egyház Tóth K. lelkész és Tunnyay János gondnok által 12 frt 20 kr., Ács: ref. egyház tagjai és Décsi Bálint lelkész 25 frt 50 kr., Ti­sza-Füredről: a ref. egyház 5 frt, Bágyoni ref. egyház Benedek Ferenc lelkész 2 frt, Csécsi ref. egyház h. lel­késze 47 kr. Kis-Oroszi: ref. egyház hivei 3 frt, Sár­közről a ref. egyház gondnoki hivatala I frt 45 kr., Nyárád, Karácsonfalvi ref. egyház I frt, T.-N -Rév: Nagy Sándor lelkész és hivei 2 frt 52 kr. Szilágy-Gör­csöm ref. egyház hivei Aracs András lelkész által 1 frt 50 kr., Nagy-Gécz ref. egyház tagjai Gecsey József lelkész által 2 frt 16 kr., Felvinczi ref. egyház Tóth Mózes által 5 frt, Zágoni egyház 5 frt, Lázár Család 1 frt, Földes Bálint 2 frt, Csórja Bálint megye biró által. Földesi ref. egyház Jakucs Sándor h. lelkész által 2 frt, Tisza­Földvári ref. hivek közül négyen 3 frt 50 kr. Összesen: 408 frt 75 kr. A huszonnegyedik közlésben kimutatott öszszeggel együtt 4314 frt 18 kr. (Folytatjuk). Budapest, 1886. január 25-én. Dr. Bamary Dániel, pénztáros. §111 HIRDETÉSEK. HM A felső-ábrányi lelkészi állomásra, melynek évi jö­vedelme : 72 forint készpénz, 20 köböl gabona, 32 hold szántóföld, kaszáló s legeltetési jog, 30 szekér tűzifa, összesen pénzértékben mintegy 350 forint; és igy a tiszántúli egyházkerület osztályzása szerint, 4-ik osztályú. A kellőleg felszerelt pályázati kérvények, f. évi március hó i-ső napjáig küldendők, az érmelléki evang. ref. egyházmegye esperesi hivatalához, Ér-Mihályfalvára. | Debrecen, 1886. február 8. ZRévész Sáliilt, püspök. Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr, !Ba,lla.g-i ILv£óx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom