Dunántúli Protestáns Lap – 52. évfolyam – 1941.

VII. Könyvismertetés - Vásárhelyi J.: Számadás. Trombitás D.

lősségteljes örökségét miért éppen Vásárhelyi János­sal töltötte be az erdélyi reformátusság. A könyv három összefoglaló fejezetre oszlik: Az Egyházért, Arcképek, Hitünk kérdései. Az Egyházért c. fejezetkörben a gyülekezeti és lelkipásztori élet szervi vagy akút kérdései (Lelkipásztor és gyülekezet, A tanító szociális feladatai, Lelkész-testvériség, A szórványgondozás kérdése stb.) kerülnek egy nagyon világosan látó és mindig az Ige fénye mellett vizs­gálatot tartó elme bonckése alá. Az egyházért való minden szorongását jellemzően juttatja kifejezésre püspöki programmbeszédének címe: Krisztus szolgá­latában ... Ez a szolgálat hatja át egész munkássá­gát, teszi áldottá és gyümölcsözővé igehirdetését. »Nem építek emberi bölcseségnek hitető beszédére, nem várok semmit emberi okoskodások, ügyeskedé­sek sikerétől, de bízom abban, hogy valóban igaz az apostoli tanács: Az ige sötét helyen világoskod'ó lámpás és jól tesszük, ha arra figyelünk« .(95). A Krisztust a maga élete Urának és eligazítójának meg­ismert és Benne világosságot nyert hívő lelkipásztor világ- és életszemlélete szól hozzánk minden sorá- ! ból. »A papnak az a hivatása, hogy egy testté lett I prédikáció legyen az életben« (63), »Az egyház nem j feledkezhetik meg arról, hogy élővé és valósággá kell I tennie a világban a krisztusi szeretet megtartó hatal- , mát. Ez a hivatása a mi egyházunknak is a mi né- j punk körében« (101). Nem magát szólja. Engedi, ! hogy Isten szóljon rajta keresztül. — A második feje- ; zetkörben akár az Apafi-házról, akár Goethéről mint | életművészről vagy Schweitzerről vagy akár nagy- j apjáról és édesapjáról ír, a szolgálatnak mint felismert I életparancsnak és a mindent elfedező szeretetnek a I kiáradásával, bőségével találkozunk. Mekkora utat kel­lett megtennie a fiatal Vásárhelyinek, míg eljutott odáig, hogy legyűrte magában a nagy és dúsan ömlő retorikai készséget és engedte, hogy az evangéliom győzedelmeskedjék a teológiai felkészültség és be­szélni-tudás felett! Amíg rájött a Nagy Igazságra: »Krisztus adja a legvégső titkok megoldását lelki, intellektuális, szociális értelemben« (192). A harma­dik fejezetkör különben a »minden titkok« megoldá­sáról szóló alázatos és boldog bizonyságtevés. Még csak annyit mondjunk Vásárhelyiről, hogy kevés egyházi írónknak adatott meg az a könnyedség, világosság és szemléletes előadómodor, mint éppen neki; hogy a legtranszcendentálisabb témát is annyira közel tudja vinni hallgatóságához, hogy az volna a csodálatos, ha valaki nem értené meg. Vásárhelyi János Számadásá-nak a nyomtatott sorokon túl van egy soha eléggé meg nem köszönhető érdeme, jelen­tősége, az t. i., hogy élet van mögötte és könny ési az Isten előtt való buzgóságos könyörgés a hulló népért és fogyó egyházért, Transsylvania: Erdély! Trombitás Dezső. @S®®®®®Ce)®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®@@® ® @ 1 VEGYESEK 1 ® ® ® ® ®@® COS®®®®®®®®®®®®®®®®® ® ®® ®®®®S® <g @ S CeiS ® — A pápai református egyházmegye presbi­tériumai egyházmegyei lelkészi tanácsbiróvá dr. Tóth Endre theol. akad. tanárt, egyházmegyei lelkészi jegy­zővé Császár Károly padragi lelkipásztort, egyházmegyei közgyűlési tanítóképviselővé Gáti Samu szcrecscnyi preoranstanítót választották meg. — Új tanárok. Pápai gimnáziumunkban a fenn­tartó testület Borbély Sándor okleveles számtan—fizika­szakos tanárt óraadótanárnak, nőnevelő-intézetünkben pedig Batta Marianne okleveles természetrajz—földrajz tanárnőt ideiglenes helyettesítéssel megbízott tanárnőnek alkalmazta. Az új tanárokat szeretettel köszöntjük és működésükre Isten gazdag áldását kérjük. — Holland segély pápai theologusoknak. Dr. Severijn, az utrechti egyetem theol. fakultásának dé­kánja, az Everwijn alapból 433 P-t küldött dr. Kállay Kálmán debreceni egyetemi tanár kezéhez magyar ref. theologusok segélyezésére. Az összegből a pápai theo­logia 70 P-t kapott. Hálásan köszönjük a megemléke­zést úgy dr. Severijn-nek, aki mindig melegen érdek­lődik a magyar reformátusság iránt, mint a közvetítő dr. Kállay debreceni hittud. kari dékánnak. — A dr. Antal Géza arcképalapra Gyalókay László nemesócsai lelkipásztor 20 P-t adományozott. Az adományt köszönettel nyugtázzuk. Ez összeggel az alap végösszege 684 P. — A kőszegi bencés gimnázium dísztermében rendezte meg Magyar-estjét a kőszegi Református Nő­egylet, A dísztermet zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. Ott volt többek között a kőszegi r. kath. plébános, a zárda és a bencés gimnázium igazgatója is, valamint a város vezetői társadalmi és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Az est előadója Szabó Imre budapesti esperes, m. kir. kormányfőtaná­csos volt, aki Magyar sorskérdések címen tartott mélyen szántó ünnepi előadást. Előadásának vázlatát lapunk vezető helyén közöljük a Kőszegi Hirek laptársunk alapján. Laptársunk ezt a cimet adta az estélyről szóló beszámolójának: A felekezeti széttagoltság nem lehet akadálya, hogy magyarságunkban egyek legyünk. Az estélyen a Szózat eléneklése után Farkas Sándor s.-lel­kész mondott megnyitót. Mécs László: Vadócba rózsát oltok ... c. költeményét szavalta megkapó erővel és nagyon szépen Jeney Anna Mária lg. VIII. o. tanuló. Biliari kesergőjét és Bercsényi nótáját adta elő nagy hozzáértéssel dr. Gratzl Gyula, vitéz Simay Alfréd, Stiaszny Gyula és dr. Arató Józsefből álló vonósnégyes. Az evangélikus leánygimnázium énekkara Polster Márta tanárnő mesteri vezénylete mellett gyönyörűen énekelte Vásárhelyi: Harangozó és Virág János című darabjait. Döbrössy Lajosné énekművésznő magyar népi énekeket adott elő művészi rátermettséggel. Zongorán kisérte Farkas Sándorné. Reményik Sándor: Ahogy lehet... c. költeményét szavalta mély átérzéssel Váry Márta lg. VIII. o. tanuló. Weiss Frigyes Vimos ev. lelkész buzdító zárószót mondott. A szép ünnepély a Himnusz elének­lésével ért véget. — Az óromániai magyar reformátusok egyházi életéről tartott érdekes és eszméitető előadást Szombat­helyen és Pápán a ref. gyülekezetben Gáli Károly pi­testi volt ref. lelkipásztor. Pápán a kollégiumi ifjúság­hoz külön is szólott, január 14-én, a főiskolai köztartás nagytermében. — A székesfehérvári ref. gyülekezet tagjaihoz szétküldött 10. számú körlevélbe Bódás János lelkipász­tor költeményt és Máté 3:10 alapján elmélkedést írt. Majd két, gyakorlati kérdésben fejti ki álláspontját, az egyik a tánc, a másik az egyházi adózás ügye. A Protestáns Kör a református és evangélikus segélyezé­sére a Vörösmarty Kaszinó nagytermében nagyszabású kultúrestet rendezett, melyen a művészi számokon kívül közreműködött Irányi Kamill evangélikus és Bódás János református lelkész. A gyülekezet lelkipásztorát sok hely­ről veszik igénybe. Legutóbb Budapesten az Orsz. Gárdonyi Irodalmi Társaságban, a Soli Deo Glória Szövetségben, a Budapesti Szabadságtéri egyház vállá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom