Pápai Lapok. 43. évfolyam, 1916

1916-03-12

A pápai m. kir. áll. elemi népiskolai tanih képző-btféztt, mint minden évben, agy ebben i érben is március 15-én, délután ;> órákor házi iias ünnepélyt rendes, melyre a mélyen tiszte közönséget eznton is meghívja a Bendetőté A pápai ági liitv. ev. NöegyM 1916. ét március bő 14-én, kedden esti i/ 2 7 órakor gyülekezeti tanácsterm-ben hazafias ünnepség, rendez, melynek műsora a következő : 1. Sióit Kuekli a közönség. 2. Március lö. Oda. Ir Csizmadia Aladár. Szavalja Ddkon Béla, theo akad. hallgató ur. 3. liajuai őrszem. Német neu zeti dal. Wilhelm Károlytól. Kuekli a leány regj lel éunekkara Szulter Dániel harmónium-kiséret mellett, -1. Alkalmi beszédet mond .Mesterház László m.-lelkész ur. ö. Műdalok. Kuekli Frauei dienst Mariska úrhölgy. Zongoráu kiséri Nag Pál úr. ti. A nábob iia. Sass Edétől. Szavalj Farkas István theol. akad. hallgató ur. 7. luduh lleidltól. Előadja az állami tanitóképző-intéze zenekar. Vezető liolla Géza IV-ed éves növei; dék. B. Himnusz. Kuekli a közönség. Az önkéi tes adományokból beiolyó összeg a nöegyh nemes céljaira fordíttatik. VEGYES HÍREK. — Az országgyűlési kepvisolövalasz tok összeírása Veetprém vármegye központ választmánya I. évi lebruár hó 20-án tartott ül> sén megalakították a vármegye területén lev választókerületek részére az országgyűlési kép vi seló választókat összeíró küldöttségeket. A pá pai választókerület tudvalevőleg 4 szavazó köt böl áll. melyből kettő J'ápa varosára esik. pápai I. szavazókör összeíró küldöttségének el nöke lett: dr. Kluge Endre; tagok: dr. Kaposs. Lucián és dr. Herezog Mai.ó. póttag: Hajuóeekj liéla. A II. szavazókör elnöke: dr. Hirsch Yii mos, tagjai: dr. Hollner Sándor és dr. Uóhn Zoltán. Póttag: Győri Gyula. A papai válasz;, kerülethez tartozik meg a .lakai és nemcsszalok szavazókör. A dákai szavazókör összeíró küldött ségének elnöke: Füzy István, tagjai: Csapi., Antal. Neiipor Kálmán ét BoctOT litván, jióttag Kis Zoltán, A uefflettzalóki szavazókör összein küldöttségének elnöke: dr. Moháosy Lajos, tag |.n : Bódog Tani ás. Vida ÖJ dia es llidy Zsigmond Póttag* Kitt Karoly. Pápán a választók össze írása f. hó 20 és 2~>-e között lesz. — A vöröskeresztoífjlet helybeli váltnál Banya I. hó 5-én tartotta évi rendes kongyfllé sét. A közgyűlés során tanon tilltnjitatnál meg választatott újból a régi tisztviselői és választ mányi kar kivévén, hogy a pénztárnoksago tovább nem vállaló dr. Weltner Sándorné he ly.-be Hotiniann Itianka urhöly választatott meg a választ mányim pedig mint uj választmányi ta g k n egvalaszt.attak : Kis Jóltafné, Seregély |»... zsöné, Geöbel Ilona, Mayei Istvanné, Markhó Angella. Szijjártó Gyuláné nrliölgyek és Hlazovic Jákó, dr. Jerlli József, Kis István urak. A. egyesület tagjainak szama 269, 33-mal töbl mint az előző évben. Az egyesület által fenn. tartott kórházba ez év lolyaiuán érkezett 17( egyén. Átlag 33-3b' beteget ápoltak a kórházban Az egyesület kiadásai voltak: kórház lelszzrelésr. 021*66 K, kórház fentartására 3ÖŐ90.ÜŰ K, külön­féle jótékonyságára 2752*08 K-ia, a központnak 2«>S K. Az egyesület összes vagyona 10966 K. 04 tillér. Hadi Rokkantak es Árvák Menház Egyesülete. Bs a heti gyöjtéí sradmenyei a következő bejelentések: Bteinbeffger Lipót 1000, Klein \'ilmos 1000. M. all« tanítókénál hungver­senye 7*'0. Hallá Róbert dr. 600, l'ápai Lajos állal, rvos .JOO, Katholikits k«»r 500, Körös Endre dr. gyűjtése a 8/90 népfelkelő zászlóaljnál a fronton 230. szövőgyár alkalmaz- Máinak első gyűjtése 20012. Csillag Dezső 10 korona. Az egyesület e hó 13-án !••'•Hon ülést. tart. melyen a nagy bizottság végh-geseu megalakul, s elnök­• ségót megválasztja. Ezután dr. Itosenthál ur, H műtrágyagyár igazgat, ja beszámol az eddigi te­. vékenységről, s a gyű/esek eddigi ereduiényei­röl, azután előterjesztést tesz a további muii­. kalitról • — Orosz fogsá böl. Egyik fővárosi lap a köveskezö levelet kipta: Alulírott hadapród­. jelöltek annak közlését kérik, hogy Irbisban • (Antiiban) orosz fogságban vannak : Balog Vilmos, . Stanek Ferenc. Varg i Imre 19 gyalogezred (Pajta) Szöghy István. Schuller István, Verő Manó, Horváth Miki. s, Sztankovics Lajos és Pintér Kaiman. — Katona-dehitán a színházban. A L?áuyegyesület mult szombaton, 4-én, ismét, ke­délyes előadással örvendeztette meg' a városunk­éban elhelyezett sebeult vitézeket. A sikeriilt 'délután bizonyára felejthetetlen lesz katonáink előtt és a szereplők táradságát bőségesen kár­pótolta az az őszinte és zajos tetszésuyilvánitás, amivel a sebesültek a nekik nyújtott élvezetet meghálálták. A sikerült délután szereplői voltak: Klein Erzsike, ki végtelenül kellemes hangján Híddalokat énekelt; L \vy Kornél gyönyörű he­gedüjátékával], Weisz Reuée diszkrét zongora­kísérete ineilett való bau művészit nyújtottak. \ aj la liudolf kuplékiu énekelt ügyesen, Kohn Irma vidám verseket adott elö s a prológ.>t Neubau.'i Mihály irta es mondta el. Az utolsó szám egy egyfelvonásos vígjáték volt. melyet Lowv Ilonka, Wallenstein Elza. Kohn Irma, Vajda Rudolf és K"\áts István játszottak el , ügyesen, kedvesen, s melynek jóizü humora a j katonáknak sok derűs percet szerzeit. -- A dél­után rendezésével Deutsch Szerus és Elza kö­telezték hálára a közönséget, valamim Nobel Ella, az egyesület fáradhatatlan alelnöke. — Uj plébánosok Az enyingi plébánia­javadalmat legiíj. Szabó Józsel lengyeltóti káp­lán, a göllei plébánia-javadalmat pedig Ihasutigh Sándor zalaszentlászioi lelkész nyerték el. — A kárpáti falvakért. A karpáti fal­I vak felépítésére Veszprém vármegyéből eddig [összesen 17(127 korona gyült össw. A vármegye adott 2000 koronát, a községek gyűjtése 9629 korona, egyesektől befolyt 5992 korona. Ót köz­Iség még mindig nem küldte bs akiküldött ivet. A gyűjtés megindításakor 308 aláírási ivet bo­csátottak ki. Kzek közül mindössze OS érkezett be. Ezúton is felhívja a vármegye alispánja a figyelmet, adományaikat még e hónap első fe­lében küldjék be, hogy a vármegye közgyűlé­sén az egész mozgalomról teljes képet bhesseii rajzolni. Felfüggesztettek a baromfiak maxi­malis árát. A közélelmezési bizottság legutóbbi Ittlétén hosszas vita után elhatározták, hogy fel-j kérik a polgármestert, hogy a baromfiakra vo­jnatkozólng a piaci maximális árat ideiglenesen,' 1 préhaképeu függessze fel. A polgármester en-' igedve a bizottság kérelmének, úgy a városban J mint a környékbeli jegyzőknek tudomására hozta, bogy a baromfiakra meg llapitott maximális árakat l'apa varos lerületére 1910. évi március' ihó 12-ik napjatol kezdve. — további intézke-j d'.sig felfüggesztett'. — Uj doktor. Ma avatják • jogtudomá­nyok doktorává a pozsonyi Krzsébet tudomány* egyetemen Sisa Miklóst, Sisa Agolf helybeli ta-! nitó nagytehetségű tiát. A fiatal Írót és alkalom­ból melegen gratuláljuk. — Áthelyozos. A budapesti királyi ítélő­tábla elnöke dr, Ki-s László veszprémi királyi törvényszéki joggyakornoknt saját, kérelmére a budapesti kir. ilélo abla felületére helyezte át. — A Papai Takarékpénztár részvény­társaság a városi i, pkonyha javári 100 koronát, a házi szegénvek közti kiosztásra pedig KM) ko­ronát szavazott me A tauács az adományokért I halas köszöuet.'-t nyilvánította. | — A pápa városi jótékony uotí^yeoü- • let f. évi március hó 19-én ; vasárnap délután I 4 órakor I városháza tanácstermében tartja meg rendes évi közgyűlését. A közgyűlés elé terjesz­tendő larótsámadátokból kiderül, bogy ns egye­sület fasegélyre 710. Uánbérsegélyre 0~»2, heti "segélyekre 1SS1, betegeknek i endkh üli segélyre 30. népkonyhái jegyekre 2330, élelmiszerutalvá­nyokra 1871, lejre 7">, • vak katonáknak 000, katonák meleg ruhájára, kórbáti felszerelésié és szei etetadománv okra 000 koronát vagyis külön­böző segélyezésekre csaknem 9000 koronát for­dított az elmúlt, esztendőben. Az egyesiiiet va­gyona 28879 K 90 f, vagyoncsökkenés a háború . folyamán 3998 K 03 fillér. Az egyesület 2">G5 kg. rezei gyűjtött, amelyet az Uránia növédö egye­; sülétnek küldöttek be. — A nöi korház szennyvize. Hosszas huz.wona után végre rászánta magát a tanács, hogy gyökeresen rendezze az ipariskolai hadi­kórház szennyvizlevezetésének ügyét. De mind­ezideig nem gondolt még a város saját kórhá­zára: a női kórházra, ahol pedig e tekintetben ápoly tűrhetetlenek a viszonyok, mint az ipar­iskolai hadikórházban. Különösen mióta a női kórházban is katonákat ápolnak, minek követ­keztében a kórház betegeinek száma megtizsze­rezödött. A most már tűrhetetlen állapotra dr. Kövi József, a női kórház OJTOM hivfa fel a városi tanács figyelmét, sürgős és radikális in­tézkedéseket kérve. — Rezgáliekiosztas, A földművelésügyi miniszter körrendeletet intézet a törvényhatósá­gokhoz, amelyben közli, hogy a f. évi permete­léthez gondoskodik a szőlősgazdák rézgálic szükségletéről. A rendelkezésre álló rózgálicot a fbldmivelésügyikormány a vármegyében a szöllö­bittokok aranya között osztotta ki, kat. holdau­kint egyenlőre 10 klg-mot utalványozott. Vesz­prémvármegyt törvény hatósága 320 ip rézgáUcot fog kapni, minthogy azonban a holdaiikinti 10 kilogramjával számítva kevésnek bizonyult, a vármegye alispánja felterjesztést intézett a föld­mivelésttgyi ntinitzterhez, hogy még ÖUO <p róz­gálicot adjon a rtozpfémvármegyei szőlősgazdák­nak. A varangya alitpáuja a rézgáíio kiocntáetal a Vármegyei Gazdatágí Egyesületet bizta meg, de a kormány s/.igoruan felelőssé teszi a var­megye első tisztviselőjét a rézgálic szétosztás­nak a vonatkozó miniszteri rendelet betartása mellett történő eszközléséről. Minthogy minden varmegye megkapta a kormány által megállapí­tott rézgálic menyiségét, igy a Veszprcmviir­uiegye rátáért klUta.t mennyiségből e szomszé­dos varmegye szőlőbirtokosai nem kaphatnak, sot a kormány rendelőiben ez szigorúan el van tili v a. A gazdasági egyesület minden egyes IZŐ ő­birtokosl idejében órlesiteiji fog arról, hogy mennyi a rézgálic ára, ami előreláthatólag kii >­gramonként 3 korona 20 fidér lesz. — A Villamos telep gőzkazánjához ké­szítendő láncrostély tüzelő berendezésre rendes illőben és sértetlen borítékban két ajánlat érke­zeit be, az egyiket Rock Istvau és első briini gépgyár r. t. a másikat a Ganz és Danubius gép­gyár r. t. adta be. A V. tanács a két ajanlatot összehasonlítás és a villamos felügyelő bizottság ele terjesztés céljából kiadta a villamos telep üzemvezetőségének. — A Ves/.pi emvármegyei Közmüve­Lődéal Egyosület február ho SS-án tartotta •vi rendes közgyűlését Hunkár Dénes loispáu íluöklete a.att, kinek megnyitó beszéde után Ssignton 1 Janót, SS egyesület főjegyzője felöl­,asta Bt 1914. e,i közgyűlés jegyzökönyvét és jeszaimit nz egyesület működéséről és felada­airól. A főjegyzői jelem éthez többen hozza­iz.'dtak. Majd Kaiman István ismertette az egye­ület vagyoni helysetét, Eszerint, bevétel volt, iz 1915. év végéig 77ö K 34 f., kiadás 688 K íl f., az egyesület vagyona pedig 1530 K 73 f. — A hadikórház halottja. A Zimermanu­teai hadik' rin '.bau f. hó 9-éu délelőtt 11 órakor iinyf eletének '11-ik évében Orbán Nándor cs. - KII. '.). sz lovast üzétezredboli 1. oszt. száni­ivő altiszt. Urban még a háború első hónapjai-

Next

/
Oldalképek
Tartalom