Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-05-14 / 20. szám

T Név: rendfokozat: tábori posta Küldi: SPORT URAK—Pápai SC 1:0 (1:0). NB IIj. "Budapest: Vezette: Földes. Hajnalban indult el Budapestre a PSC és délelőtt 10 órakor fárad­tan érkeztek meg a fővárosba. Az utazástól megtörve siettek Rákos­palotára, mert nemsokára kezdő­dött a mérkőzés. Szünet után ki­ütközött az utazás fáradalma. — 1 l-esből szerzett góllal győzött az URAK- A játékvezető Osbóthot és Környeit kiállította. A pesti csapat gólját Hidas lőtte. Kinizsi—Mura 2:2 (1:1). I. o. bajnoki. Pápa. Vezette: Szabó. A Kinizsi szerencsével tudta megmenteni az egyik pontot. A tartalékos Mura így is jobb volt. A helyi csapatnak alapos változáso­kon kell keresztül mennie. A vasár­napi mérkőzésen is beigazolódott, hogy a csapatnak erősödni kell minden tekintetben. Levente labdarugóink sikere. Szilsárkányban játszottak mult vasárnap a pápai leventék, akik eddigi pompás győzelmeiket Szil­sárkányban elért nagyarányú gól­záporos győzelemmel folytatták. — Fajszy Árpád főoktató vezetésével indult el a gárda a kora hajnali órákban Csornára, ahol megtud­Női divatgallér újdonságok SZŐNYEGHYNÉL ták, hogy Szilsárkány felé nem megy vonat. Erre taxikon mentek tovább. — A délután mérkőzésen nagyszámú közönség előtt 16:0 arányban győzte le a bajnokcsapat a szilsárkányiak lelkes gárdáját. Góllövők: Beschoner, Varjas, Or­bán 4, Molnár és Német 2 gól. 1 Eladó egy még használatlan új Orion rádió ÉS egy házheEy építési aíiyaggal együtt Csóka-utca 10. szám alatt Köszönetnyilvánítás. Szeretett jó édesanyám, il­letve anyós és nagyanyám özv. ZIMKA ISTVÁN NÉ elhunyta alkalmával ezúton is köszönetet mondunk rokonaink, jóbarátaink és ismerőseinknek, akik ezen súlyos gyászunkban részvétüket kifejezték. — Külön köszönetet mondunk az Irgal­mas Nővéreknek és a Dohány­gyári munkásnőknek, akik a temetésen megjelenni és a sírra koszorút helyezni szívesek vol­tak. Ifj. Laluk Pál és családja. Vasárnapi műsor A PSC itthon a Ligeti Sport­telepen a Tatabányai SC-vel ütkö­zik meg. A Kinizsinek nem lesz mérkőzése. SPORTHÍR A Pápai Toldi Tekeegyesület és a szombathelyi Bőrgyár csapatai a Viasz-utcai kettős tekepályán nagy­szabású bajnoki versenyt rendeztek. Élénk érdeklődés kísérte a küzdel­meket. Nyolcas versenyben a pápai csapat 3037:2835 arányban győ­zött. A légjobb eredményt Kenye­res Elek érte el 402 fával. A'négy­szer 100-as versenyben szintén a pápai tekézők diadalmaskodtak 2183:1987 arányban. Kitűnő dobá­saival Kecskés Pál emelkedett ki, aki 561 fát dobott. A háromszor 200-as versenyben is a Toldi teké­zők arattak sikert 2293:2093 arány­ban. Horváth pompás szereplése külön élményt jelentett. Sakkmérközések. PSC I. B)—Iparoskör 2:2. Két játszma még függőben van. Le­vente Egyesület—M. kir. honvéd ejtőernyős zászlóalj 6:0, PSC I. C)-PSC I. D) li/ 2:2. Két játszma még függőben. A Ker. Szoe. Szervezeteknek a bombakárosultak részére való gyűj­tésére adományoztak: 100 - P-öt Tocsik és Mika. 50'— P-őt Raidl Ferenc, Pala Károly, Mika Márton, Mika Tivadar, Innhauzer Vince, Berkessy és Németh, Keszey Gyula, Tocsik Ernö. 30 — P-öt Hoffer Károly, Polgárdy István, Rátkay Károly, Pala f-erenc. 25 - P-őt Schábell Károly. 20— P ót Jankovich Szilárd, Péter Sándorné, Szőnyeghy Ele­mér, Tocsik József, Gémes József Reizer József, Ágoston Józsefné, Gr. Lubiensky Constance, Bokréta illatszertár, Szendröí Pál, ifj. Hofíer Károly, Kovács cipöház, Tóth Károly vendégjós, Kiss Tivadar, Kummer Ferenc, Bokodi Mihály, Gerecs Harcoló testvéreinket segítjük, ha küldeményeinket vöröskeresztbélyeggel bérmentesítjük. János. 15 — P-őt Kuthi Lajos, Porpáczi Árpád, Szalóki Gyula. 10'— P-őt Szalai Károly, Czirok Lajos, Sághi István, ifj. Kunszt Henrik, Hanauer Zoltán, Csajtay Elemér, Veszeli Ferenc, Bedőcs József, Bartl Jenő, Höfle Imre, Takács Józsefné, Horváih Béla, Pápa, Gyuláné, Szuczky Károly, Dudás lstvánné, Horváth Ferenc, Pax könyvkereskedés, Kecskés Dezső, Szabó Gábor, Heszler József, Horváth József, Széles Endre, Mike Dezső, Papp Vince, Németh László, Biró Lajos, Dani Ferenc, Fliegler József, Locskay Péter, Horváth Sándor, Eng drogéria, Berzsenyi Kovács Ferencné, Schneider Ferenc, Hu­szár Kálmán. 5— P-őt Sághi Mihály, Florida illatszertár, Varjas Zsigmond, Balla Endre, Grácsmann Ferenc, Lehel László, v. Vértes István. 3 - P-őt Por­páczi józsef. 2 — P-őt Gaál Mária. 1 — P-őt Szabó Sándorné. Saját termésű balatonmelleki bor literenként is kapható. Jókai-u. 18. Az udvarban. Hálanyilatkozat. Felejthetetlen férjem és drága jó édesapánk elhunyta alkal­mával mindazoknak, akik rész­vétüket bármi módon kifejez­ték, ezúton mondunk hálás köszönetet. özv. Böröczky Józsefné és gyermekei. Milyen esetekben mérséklik a beszolgáltatás! kötelességet? i Gyermekkedvezmény. Ha a gazdálkodó összes beszol­gáltatási kötelessége az 5000 búza­egységet nem haladja meg a ház­tartásban élő minden, az 1932. évi január 1. és az 1945. évi június 30. , napja között született gyermek után í a kenyérgabona beszolgáltatási kö­I telességét 100, a zsírbeszolgáltatási ! kötelességét pedig 50 búzaegység­gel kell mérsékelni. Amennyiben a gazdálkodó kenyérgabona beszol­gáltatási ^kötelessége kevesebb lenne ebben a csoportban mint amennyit törölni kell, ak'kor a különbözetet mint mérséklést a zsírbeszolgálta­tási kötelességbe, illetve tovább­menően a hús, vagy'szabadválasz­tású terményekre terjed ki a csök­kentés. A mérséklés iránti kérel­met utólagosan — 1945 június hó 30-a után — hajtják végre a ható­ságok. Kedvezmény katonai szolgálat címén. Ha a gazdálkodó összes beszol­goltatási kötelessége az 5000 búza­egységet nem haladja meg és a gazdálkodó, vagy gazdaságában ál­landóan foglalkoztatott családtagja az 1944 január 1. és december 31. között katonai szolgálatot teljesít, a beszolgáltatási kötelességet min­den katonai szolgálatot teljesítő személy után 600 búzaegységgel, illetőleg a katonai szolgálat minden megkezdett hónapja után 50 búza­egységgel mérséklik. Nem mérsékel­hető azonban ezen a címen azoknak beszolgáltatási kötelessége, akik sorkötelesettség alapján teljesítenek katonai szolgálatot, vagy pedig tényleges katonák. A katonai szol­gálat címén való mérséklést 1944 december 31 c után hajtják végre a hatóságok. Mérséklés a rendeletben fel nem sorolt termények termesztése esetén. Ha a gazdálkodó szántóföldjé­nek több mint egyötödén a rende­letben fel nem sorolt terményt ter­mel, akkor 1944 június hó 30-ig nyilvántartó hatósága útján a köz­ellátási kormánybiztostól kérheti be­szolgáltatási kötelességének mér­séklését. A kérelmet írásban kell benyújtani és ahhoz csatolni kell a területileg illetékes gazdasági fel­ügyelőség vezetőségének igazolá­sát arról, hogy a terményt az 1944. évben a kérelmében megjelölt nagy­Rövidárut Berkes és » émeth cégnél Pépa, Szí. Imre heg. főtar li Eladás csak nagyban 4800 n-öl szántóföld miniszteri engedély­lyel kisebb parcellánként is eladó. Érdeklődni lehet PÁPÁN Gróf'úti vámnál. Két ügyes jómegjelenésü gyakorlattal biró elárusítönőt felvesz a Karczagi-Nagy illatszertár. ságú területen termeli és az 1941 — 1943. évek valamelyikében legalább ugyanekkora térületen termelt mint amekkora terület alapján a mér­séklést kéri. Amennyiben a közel­látási kormánybiztos a mérséklést engedélyezi, esetleg kötelezheti a gazdálkodót arra, hogy a mérséklés alapjául szolgáló terményből meg­határozott mennyiséget, meghatá­rozott vevőknek a megállapított áron adja el. I ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT I 1944 május 5— 11. Születtek: Kunszt Henrik János vaskeres­J kedő és Balog Terézia fia: Zoltán, I ev. Kardos Sándor földmívelő és Tunner Terézia leánya: Valéria ; Gizella, rk. Györké János szabó­: segéd és Kovács Juliánná leánya: | Klára Zsuzsánna, ref. — Pfeiffer • Lipót baromfi kereskedő és Krausz ' Cecilia fia: Rudolf, izr. — Gáspár ! Rezső középiskolai tanár és K. Szabó Hedvig fia: Rezső, ref. — Leitner Antal kelmefestősegéd és Sághy Mária leánya Éva Terézia, rk. Fodor Imre sütősegéd és Ké­ringer Piroska fia: Ferenc, ref. — Bősze István m. kir. ejtőernyős sza­S e g íts a légitámadás áldozatain! kaszvezető és Szili Terézia leánya: Mária Terézia, rk. — Bognár János vasúti főtiszt és Kernya Ilona fia: János Jenő József, rk. — Horváth Dénes m. kir. ejtőernyős szakasz­vezető és Szakács Irén leánya: Gabriella Ildikó, ref. — Pammer Ferenc városi utcaseprő és Mai­lingeer Erzsébet fia: Árpád Béla, rk. — Bedőcs József könyvkötő és Pados Hona leánya: Anikó Irén, rk. Házasságot kötöttek: Drabbaut Sándor m. kir. ejtő­lernyős őrmester, bapt. és Peng Terézia, rk. — Meizer István hegy­őr, rk. és Magasházi Rozália ház­tartási alkalmazott, rk. — Szabó Dezső m. kir. ejtőernyős honvéd, rk. és Horváth Mária szövőgyári munkásnő, rk. — Tüske Sándor földmívelő, ev. és Császár Zsófia háztartási alkalmazott, ref. — Bú­házi Gyula hegedűművész, rk. és Füredi Ilona, rk. Meghaltak: Polgár-János földmívelő, rk., 74 éves, tüdőtágulás. — Renczes Jó­zsef szövőgyári munkás, rk., 50 éves, gyomorrák. — Fűzi Imre m. kir. ejtőernyős honvéd, rk., 22 éves, öngyilkosság. — Özv. Horváth Mik­lósné Szűcs Lidia, ev., 87 éves, el­aggni ás. — Özv. Zimka lstvánné Pintér Viktória, rk., 58 éves, méh­rák. Bedő Jánosné Farkas Er­zsébet nyugb. dohánygyári mun­kásnő, rk., 75 éves, szívizomelfa­julás. — Vitéz Kovács József gép­puskás szakaszvezető, ev., 22 éves, agyroncsolódás baleset folytán. — Dobos István géppuskás honvéd, rk., 22 éves, koponyatörés baleset folytán. — Kiss László gránátvető honvéd, rk., 19 éves, májroncso­lódás, baleset folytán. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: NEMCSICS ELEK. Lapzárta: szerda délután 5 óra, hirdetéseké csütörtök déli 12 óra. Eljegyzési, esküvői, halálozási híreket csak cfíjazás mellet közölhetünk. Hirdetések díja mindig előre fizetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom