Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-08-30 / 36. szám

Kézimunkát, Harisnyát, Játékot, Diáksapkát, Tornaruhát, vagy bármi mást üzletemben, ha legalább 10 pengő értékben vásárol, augusztus hó 15 tői ingyen biztosítom életet az 9nber Biztosító Intézetnél 1 évig 100 pengőre. ifi. Stern Lipót I Pápa, Kossuth-utca 13. 265 viselőket, akik szolgálati idejük miatt jogosultak már nyugdíjra, nem bo­csájtják el, hanem szolgálati idejük kitöltése után nem töltik be helyüket. Ez a javaslat a következő állásokra vonatkozik: Tiszti orvos, aiszámvevő, marha­levélkezelésnél alkalmazott írnok, II-od osztályú aljegyző, pénztárnok, közigazgatási tanácsos, tiszti főügyész, számvevőségnél alkalmazott egyik kezelő, javadalmi hivatalnál alkal­mazott pénztári tiszt, ugyanott al­kalmazott 3-ik számtiszt, forgalmi­adóhivatali pénztáros, egy forgalmi­adóhivatali ellenőr. A tiszti főügyészi állás megszű­nése esetére tiszti ügyészi állás lé­tesítendő, amely tiszteletbeli állásként olymódon szervezendő meg, hogy a mainál lényegesen kisebb terhet je ientő tiszteletdíj megállapítása mel­lett az új tiszti ügyész ne legyen a városnak nyugdíjjal bíró rendes tiszt­viselője. Minden további nélkül beszünte­íendők a következő állások: a mér­nöki hivatalnál alkalmazott egyik napibéreá, rendőri büntetőbiró mellé beosztott állandó irnok, akinek he­lyébe esetről-esetre kell jegyzőkönyv­vezetőt a ráérő tisztviselők közül ki rendelni, közigazgatási nyomozó, vá­rosi adóhivatal állományába felvett mindhárom napibéres, javadalmi hi­vatalnál 3 napibéres, forgalmiadó­hivatalnál egy napibéres, két kocsis, a villanytelepen Szóllás János gép­ápoló kegydíjazandó, egy könyvelő elbocsájtandó, a mozinál alkalmazott ellenőr és szolga elbocsájtandó. (Ösz­szesen 16). Ez utóbbi tisztviselők elbocsátását a bizottság a polgármester hatáskö­rébe óhajtja utaltatni azon megha­gyással, hogy dr. Tenzlsnger máról­holnapra, addig, míg bizonyos más elhelyezkedési lehetőség az illetők számára nem nyílik, csak azokat bo­csássa el, akiknek létminimuma egyéb­ként is biztosítva van. Ezen létszámcsökkentéssel kap­csolatban javasolja a bizottság, hogy a képviselőtestület már 1931. szept. 1-től kezdődő hatállyal tegye köíe lezővé a tisztviselői kar számára a a délelőtt délutáni munkaidőt, akként, hogy a munkaidő d. e. 8— 12-ig, d. u pedig 2—5 ig terjedjen. A bizottság a miniszteri rendelet­nek az üzemek leépítése tárgyában előadott felfogását tárgytalannak te­kinti, mert nálunk leépíthető köz­üzemek nincsenek. A bizottság javaslatának indokolá­sában megállapította, hogy az 1913. költségvetéssel szemben az 1931. évi 100 százalékos emelkedést mutat, pedig a lakosság csak 20 százalék­kal szaporodott. A terhek csökken­tése a mai rossz gazdasági viszo­nyok mellett ezért is indokolt. A javaslathoz dr. Györké Sándor, dr. Fehér Dezső és Szalay Lajos szóltak hozzá, akik általánosságban elfogadták a bizottság javaslatát, csak kisebb kiegészítéseket kértek felvenni benne. Vita után a közgyűlés elfogadta a javaslatot, azzal a meghagyással, hogy a bizottság az 1932. évi költség­vetés tárgyalásáig köteies bemutatni a közgyűlésnek a fizetések csökke­nésére vonatkozó javaslatát, tekintet nélkül arra, hogy az állam csökkenti-e addig tisztviselőinek fizetését, vagy sem. Egészségvédő ház, ref. templom és a mozi ügye. A napirend következő pontjánál Grám Ferenc részére szeptember 1 -tői az év végéig 80 P kegydíjat állapí­tanak meg; Farkas József ugyan­csak ilyen irányú kérését pedig el­utasítják. Az újonnan készített aszfaltot a vállalkozó cégtől a műszaki tanácsos javaslatára átveszik. Ezek után az egészségvédő ház építésének elkezdését határozzák el, amelyre a fedezet megvan. Az összes építési költségek 77.683 P 45 fillért tesznek ki; a munkálatokkal nagy­részt helybeli és fővárosi vállalkozó­kat bíznak meg. A határozat ellen birtokonkívüli fellebbezésnek van helye. A gyámpénztár és az alapítványi pénztár 1927—1930. évi zárszámadá­sainak jóváhagyása után Heller Jó­zsef és Márton bérlők bérfizetés el­halasztása iránti kérvényét és özv. Klára Sándorné kegydíj felemelése iránti kérvényét utasítják el. A pápai ref. egyháznak kérésére elhatározzák a színház lebontását és a térnek templomépítés céljára való átengedését, amiért dr. Pongrácz József köszönetet mond. A színház­épület anyagát eladják vagy a le­bontó vállalkozónak, vagy más ve­vőnek. A templomépítéssel kapcsolatban újból felmerült az építendő új mozi ügye. Egyesek a régi villanytelepi épületet ajánlják erre a célra, de mások szerint ennek az épületnek ily célra leendő használhatóvátéteie nagyon sok pénzbe kerülne. Vita után úgy határoznak, hogy megbíz­zák a polgármestert egy konkrét terv kidolgozására a következő közgyű­lésig* Jelentéktelen ügyek letárgyalása után Ruip Jenő interpellált a bolgár­kertészek Pápára özönlése miatt. A bolgárkertészek kiszorítják a piacról a helybeli kertészeket, pedig ezek­nek az árui minden tekintetben fel­veszi a versenyt a bolgárokéival. Vé delmet kér a pápai kertészek részére. A polgármester válaszában meg­ígéri, hogy az adóit szabályok ke­retében teljesíti Ruip kívánságát. 7 órakor zárult be a sokáig em­lékezetes közgyűlés. flz Öreghegy I. helyiségében egy 4000 C|-öl területü szőlő gyümölcsössel kb. 500 darab fával, egy villaszerű épülettel, mely gazdasági célra is alkalmas, szabadkézből eladó. Bővebbet: MOLNÁR NÁNDOR tulajdonosnál ugyanott. 400 A hét eseményei. Idehaza. JVlegalakult a Károlyi-kormány. Károlyi Gyula gróf dezignált mi­niszterelnök vasárnap különböző ne­hézségek után megalakította a kabi­netet. Az új kormány hétfőn már le is tette a kormányzó kezébe az es­küt. Az új kormány névsora a kö­vetkező : Miniszterelnök: Károlyi Gyula gróf. Külügyminiszter: Walkó Lajos. Belügyminiszter: vitéz Keresztes­Fischer Ferenc. Igazságügyminiszter: Zsitvay Tibor. Földmivelésügyi miniszter; Ivády Béla. Kereskedelemügyi miniszter: Kenéz Béla. Honvédelmi miniszter: Gömbös Gyula. Kultuszminiszter: Ernszt Sándor. A kisgazdák tárcanélküli minisz­tere: Mayer János. A pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével a miniszterelnököt, a nép­jóléti minisztérium ideiglenes veze­tésével pedig Ernszt Sándort bizta meg a kormányzó. Az új kormány külpolitikai prog­ramja a Bethlen • kormányéval azonos marad, belpolitikai pedig azt célozza, hogy az államháztartás egyensúlyát he yreállíisa. Az új miniszterelnök aug. 27-re összehívta a parlamentet; e gyűlés keretében mutatkozott be a Háznak az új kormány. Az egységespárt feltétel nélkül, a kereszténypárt két tárca és a fa'u megsegítése ellenében támogatta Ká­rolyi kormányalakítását. Elterjedt hí­rekkel ellentétben sem a francia köl­csön, sem a királykérdés nem volt a Bethlen-kormány bukásának a hát­terében. Az új kisgazda minisztérium ha­tásköre a birtokpolitika, a telepítési ügyeknek és különféle segítő akciók­nak az intézéséből áll. Az új kormány a politikai állam­titkárok közül csak Darányi Kálmán miniszterelnökségi; Petri Pál kul­tusz- és Vargha Imre pénzügyi ál­lamtitkárt hagyta helyükön. A többi politikai államtitkár, tehát dr. Ángyán Béla is, megszűnt a minisztérium tagja lenni. Pótválasztás lesz Szombathelyen. Ernszt miniszter lemondásával meg­üresedett szombathelyi kerületben A GFB harisnyagyár legújabb reklámakciója! A GFB harisnyagyár további reklám céljából cégem révén egy nagy tétel, kis szépséghibás harisnyát mélyen áron alul bocsát a nagyérdemű közönség rendelkezésére. Fenti gyár közismert és bevált minőségeit míg a készlet tart, a következő reklámárakon árusítom : Viscosa harisnya 2-20 pengő helyett T 6 8 pengő. BAIDL FERENC úri és női divalArúhása viscosa ajourr.i „ „ T „ p j Hassuth-atca i. Tilifoiizín: 111

Next

/
Oldalképek
Tartalom