Pápai Hírlap – XII. évfolyam – 1915.

1915-01-02 / 1. szám

RLAP MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. : Liget-utca 6. VT gész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 24 fillér. Laptulajdonos főszerkesztő: 1)KÓROS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szára, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar, Kohr\\ Mór fiai, Wajdits Károly urak üzletében is. SZEMLE. Japán, segíts! Ez most az ántánt hatal­mak mindennapi könyörgése. Még nem is olyan régen, a balkánháboru idején a török ellen azzal argumentáltak: ki vele Európából, mert ázsiai nép! Ugyancsak ezzel a jelszóval uszí­tották ellenünk a mi kisebb szomszédos hatal­mainkat is. Legfőbb bününk volt ázsiai szárma­zásunk. Kulluránk fejlettsége, ezer éves mul­íunk s ez idő alatt Európában szerzett óriási érdemeink mind eltörpültek bírálgató szemük előtt. S ime most ugyanazok az európai szár­mazású hatalmak nem szégyenlenek esdő kezet emelni a csakugyan ázsiai Japán felé, hogy segítse meg őket az európai ellenségükkel szem­ben. Micsoda erkölcsi perverzitás eredménye lehet ez az esengés ! S még ők merik szemére hányni valamely nemzetnek, hogy ázsiai. Bizony­bizony az utolsó ázsiai népben több morális következetesség van, mint ama három szövet­ségesben. Boldog űj-évet. (•drhs.) Ki tekinti ma ezt az üdvöz­letet egyébnek üres konvenciónál ? Ki mondja el ezt a jó kívánságot bittel, reménnyel, azzal a reménnyel, hogy a reánk köszöntő esztendő csakugyan boldog lesz? Vájjon boldogabb lesz-e, mint köz­vetlen elődje, melynél boldogtalanabbat, borzalmasabbat nem jegyzett fel a világ története ? Ha az új esztendő beköszöntése gátat vetne ama vértengernek, melynek hullámai a világóceánok hullámainál is magasabbra csapnak! Ha az új esztendő felszáríthatná a könnyeknek ama tengerét, melyet az elmúlt év véres irtózatai fakasztoltak! Fokozzuk le igényeinket és jókíván­ságainkat s érjük be nagy költőnk tréfá­san szerény köszöntőjével: Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. Ami nincs. Amit elvett tőlünk az ó-esztendő. Vájjon ki tudná megcsinálni az év zártával a leltárt, a mérleget arról, amit elvesztettünk? Szülök gyermekeiket, gyermekek szülőiket. Nemzetek ifjuságuk szinét, virágát, emberek millióit, vagyo­nok milliárdjait. És hogyan iktassuk be e veszteség-lajstromba mindazt, mit a háború alatt erkölcsi javakban vesztett az az emberiség? Oda van a civilizáció és kultura erejéről vallolt hitünk. Évezredes multu, örökérvényűnek tar­tott törvények és jogtételek uralma meg­szűnt. Nemzetek érintkezését, az egész világ gazdasági forgalmát szolgáló intézmények megdönthetetlennek hitt pillérei romba­döltek. Tudományok és művészeteknek vilá­gokat átfogó szervezetei felbomlottak. A világot megváltó szeretet érzése felett a gyűlölet, az emberiesség helyén a legvadabb indulatok lettek úrrá. Ámde minek folytassuk a végnélküli veszteségek felsorolását? Ha minden el­veszett, hinnünk kell abban, hogy az igazság ereje nem szűnt meg s minthogy a mi oldalunkon van az igazság, a győze­lem csak a mienk lehet. Ez a bizalom töltse el a mai szomorú időkben mindnyájunk szivét. Ez a tudat tegye erőssé nemcsak azokat, kik orosz­lánokként harcolnak érettünk, de ez a tudat hasson át minket, itthonmaradottakat is, akikre szintén nagy és nemes feladatok hárulnak. Vajha az itthonmaradottak is feltudná­nak emelkedni a rendkivüli idők kivánta magasságba! Kétségen kivül sok nemes érzést, az altruizmusnak sok magasztos megnyilvánulását váltották ki az itthon­maradottakban a háborús idők kivételes eseményei, de mégis úgy véljük, hogy az emberek átlaga sok tekintetben mögötte marad a mai nagy időkben jogosan támasztható várakozásoknak. A mozgósí­tást követő napokban a hadbavonultakkal való együttérzésnek, a hadbavonultak családjairól való gondoskodásnak sok el­ragadó példáját láttuk, de azóta mintha csökkent volna a hazafias lelkesedés lángja. Az emberek ezreinek lelkét férfiatlan kis­hitűség szállotta meg. Kicsinyeskedéssel, ostoba rémhíreken való gyáva rágódással találkozunk lépten-nyomon. Itt-ott irigy­kedés, oktalan panaszkodás, elégedetlen­kedés türelmetlen hangjai hallatszanak. Kritizálják, szidják a hadvezetőséget, apró bajokért nagy intézményeket és intézőket vádolnak, megfeledkezve arról, hogy ezzel sokakat elriasztanak nemes célok önzet­len szolgálatától. Nem nagy esetekről szólnak ezek a mindenfelöl hallható és kellemetlenül el­harapódzó panaszok, de mégis alkalmasak arra, hogy elégületlenség és lehangoltság érzését keltsék és terjesszék. Pedig ma fokozott mértékben van szükség arra, hogy lelkünket ne nyűgözze le, ne kedvetlenítse el semmi panasz s egész lelkiéletünk és gondolkodásunk egy irányba összponto­suljon. Az orvos sem törődik betegének hoimi apró, jelentéktelen bajával, mikor életbevágó szervi betegség leküzdésén fárad. Ne gáncsoskodjunk, ne panaszkod­junk s ami fő: ne engedjük át magunkat egyetlen pillanatra sem a csüggedésnek. Tegyük meg kötelességünket, álljon helyt ki-ki magáért ott, ahova rendeltetett. Ha az új esztendő még súlyos meg­próbáltatásokat tartogatna is számunkra, férfiasan viseljük el azokat is, mert a mostani esztendő szenvedései elkövetke­zendő számtalan év boldogságának vetik meg alapját. Emelt fővel, igaz ügyünk győzelmébe vetett rendíthetlen bizalommal menjünk az új esztendő elé. Égve honért, bizton nézzen előre szemünk. Aktuális kérdések. Három, jelenleg nagyon időszerű üggyel kivánok foglalkozni. Valamennyi városunkra vonatkozik. Mindenekelőtt a már megalakult polgár­őrségünket köszöntöm hazafias örömmel annál is inkább, mert már nemcsp.k megalakult, hanem e héten már meg is kezdette közhasznú, önzetlen működését. Végre az ige testté lőn. Ezután arra kell mindannyiunknak vigyáznunk, nehogy ismét ige legyen belőle. Mert rosszakaratú, izgága és mindent elrontani akaró elemek akadnak a legnemesebb ügynél is, akik ellenségei minden üdvös alkotásnak s ha másként nem kezd­hetik ki, személyi okokba és ürügyekbe kapasz­kodva keresnek kákán is csomót. Ez az új intézmény nálunk a közóhaj szerint létesült. Alapszabályainál fogva tagjai közvet­lenül a maguk által választott fő- ós alparancs­noknak vannak alárendelve, tehát a rendőr­hatósági szubordinációtól fel vannak mentve. Oly helyes megoldás ez, amelybe minden önér­zetes polgár belenyugodhatik és aggodalom nélkül szolgálhatja a nemes munkakört. Nem értjük tehát azoknak az agságos­kodását, akik minden áron bizonyos személyi vonatkozásokat keresve rendőri alárendeltséget látnak ott is, ahol nincs és a nemes ügynek gáncsot vetnek. A mai, veszedelmes időben föltétlenül szükségünk van oly testületre, mint amilyen a polgárőrség, amelynek feladata a nagyon meg­fogyatkozott rendőrlétszám mellett vigyázni a városi rendre és a lakosság élet- és vagyon­biztonságára. Oly szükséges intézmény ez, hogy ha a lakosság közömbössége miatt nem létesülhetett volna nálunk, vagy ha a tagok magatartása következtében működése megszűnnék, akkor kötelességünk volna oda hatni, hogy felsőbb rendeletre mondassák ki a kötelező polgárőrség, amely aztán csakugyan a közvetlen rendőrségi szubordináció alapelvén teljesíti feladatát. Ezt fontolják meg azok, akik most sze­mélyi motívumokból, helytelenül felfogott ér­Bevonuló katonáknak! Finom, fehér gyapjú és ürap teveszőr takarói Gyapjú-pokrócokban igen nagy választék. KRAVIZ és KOMÉIN (uigyárnházában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom