Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-11-19 / 47. szám

Ügyeletes gyógyszertárak: November 13—20-ig Irgalmasrend gyógyszertár (Jókai utca 7. szám. — Telefon: 13—32.) November 20-27-ig Őrangyal gyógyszertár (Kis-tér 4. ' —telefon: 11-72.). A HADNAGY ŰR Tamás öcsémnek ajánlva, a Ludovika Akadémia III, éves nö­vendékeinek hadnaggyá avatása emlékére 1944 november 15-én. Anyátok sírt és ne veteti, Kis ludovikás gyerekek. Fszébe jutott sok mese, A gyerekszoba belseje. A [átékyár, az ágyú, kard, / A tank az asztalon szaladt, S asztal körül a kis topán Futott, futóit a {ank után. Tizenkilenc év ... gyerekek. Anyátok szive megremeg ... S a hadnagy úr a tank után, Ma már. komolyan szalutál. A Haza Szent és oly meleg Az otthonban a szeretet, S most harcra hív a kis szoba: A játékvár parancsnoka. Ne félj te játszó kis gyerek, A hadnagy úr ma esküt tett. Az eskü köt, az eskü Szent... Kardot, puskát, csákót megment. Ne féljenek a Magyarok, Míg vannak olyan hadnagyok, Kiket az otthon melege Nevelt s az anya szent keze. »Csak játszatok kis magyarok, fin hadnagy leltem, az vagyok, i> minden időkön y poklon át Megvédem a Gyerekszobát/« Zsilinszky Margit. A Vöröskereszt Bajtársi Szol­gálat útján a sebesült honvédek ré­szére a következő adományok érkez­tek: Szűcs Laiosné, özv. Heiner Sámuelné, özv. Tóth Andrásné, dr. Sző lősi Sándorné, özv. Lux Lajosné, dr. Pongrácz Józsefn^, Ref. intéz­mény, özv. Kiss Tivadarné, Szászi Ferenc, Bokréta illatszertár, Ifj. Szabó Károlyné, László Kálmánné, Mihály­háza község Nyárád község, Sándor Pál, özv. Kiszely Jánosné, Ref. Nő­nevelü internátus, Szt. Ben dek rend. Az adományokért hálás köszönetet mond a Vöröskereszt Bajtársi Szol­gálat és Parancsnokság. Jelentkezési Értesítés! Tisztelettel értesítjük a mélyen , tisztelt Közönséget, hogy a jelen- | legi bizonytalan filmszállítási lehe­tőségek miatt nem áll módunkban műsorainkat a hírlapokban előre hirdetni, ahogyan eddig tettük. — Ennélfogva tisztelettel kérjük a mélyen tisztelt Közönséget, szíves­kedjék falragaszainkat és fénykép­kirakatunkban időről-időre elhelye. zendő közleményeinket figyelemmel kísérni. Pápa, 1944 november hó. A Korzó filmszínháza igazgatósága. Felhívom a hazafias gondolko­dású magyar ifjúságot, hogy az ország elfoglalt területeinek fel­szabadításánál közreműködni hiva­tott és újonnan felállításra kerülő önkéntes »Hunyadi« páncélgráná­tos hadosztályba minél nagyobb számban jelentkezzék. Jelentkezhetnek: \ Az 1914—1927. évi születésű magyar ifjak, akik eddi^a honvéd­ségnél katonai szolgálatot nem tel­jesítettek; az 1902—1921. korosztályba tar­tozó tartalékos tiszthelyettesek és tisztesek, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg tényleges katonai szolgála­tot teljesítenek-e vagy sem; korosztályra való tekintet nél­kül a tartalékos tisztek; hivatásos tisztek a katonai oa­rancsnokságoknak kiadott intézke­dések szerint. Jelentkezni lehet a pápai 7. ki­egészítő parancsnokságnál (Török Bálint utca 18. sz.). A jelentkezők személyi okmá­nyaikat vigyék magukkal (Igazol­vány i lap, születési anyakönyvi ki­vonat, sorozási bizonyítvány stb.). Az 1927. évi születésiteknek ha­tóságilag láttamozott szülői bele­egyezést kell felmutatni, ez azon­ban utólag is beszerezhető. A jelentkezők önként vállalt szol­gálati kötelezettsége a háború tar­tamára terjed. Jelentkezési határidő nov. 20. Eme páncélos hadosztály a leg­korszerűbb német fegyverekkel, fel­szereléssel és ruházattal (magyar jelleggel) látják el. A gazda őszi munkája Minden józanul gondolkodó gazda tisztán látja, hogy munká­jában nem állhat meg, bármi tör­ténjék is, termelnie kell, minden rendelkezésre álló eszközzel, akár háborút, akár békét hoz a sors. Világos az is 1, hogy elsősorban a legszükségesebb táplálékot kell megtermelni. A háború jelenlegi állásában a szabadon maradt or­szágrésznek kell ellátnia a meg­szállott területről átmentett lakos­ságot is, számítva a készletek pusz­tulásának lehetőségével is. Terme­lésünket ehhez kell alkalmaznunk: elsősorban minél több őszi gabo­nát vessünk. Az őszi gabona álta­lában biztosabban terem, mint a tavaszi, a gabonatermeléshez is aránylag legkevesebb kézi- és fo­gatmunka kell. Őszi búzát még bátran vethetünk, — ha az idő­járás kedvező, a novemberi vfetés is jó termést ad. Mindenesetre le­hetőleg jól bokrosodó fajtát válasz­tunk, a bánkuti búza kevésbbé al­kalmas a késői vetésre. Gyakran a decemberi vetés is sikerül,, azon­ban ehelyett már célszerűbb ta­vaszi búzát vetni. A december vé­gén, január elején elvetett tavaszi búza gyakran többet terem, mint az őszi. Milyen termény rovására es­sen a búzával elvetett területtöbb­let? Takarmányárpára, zabra fel­tétlenül szükség van, mellőzhető azonban a sörárpa, egyes kivi­telre szánt kereskedelmi növények és általában a bizonytalan, gyen­gébb termést igérők, mint pl. a Bakonyban a lófogú kukorica. Az őszi szántást a tavasziak alá is minden körülmények közt el kell végezni, mert enélkül nincs biztos termés! A burgonya, répa, kukorica be­takarítását sürgősen el kell vé­gezni. Természetes, hogy a sürgős mun­kát csak valamennyi munkaerő és eszköz gyors és tervszerű »beve­tésével« íehet elvégezni. Munkába állanak a menekültek is gépeikkel és fogataikkal, munkába állanak a katonai alakulatok nélkülözhető! egységei, a németeket is beleértve. Mi tehát a gazda teendője? Ha I kevés a munkaereje, vagy a vető­j magja, forduljon a községi gazda­I sági elöljárósághoz. Ha helybeli munkasegítség nem elegendő, úgy a vármegyei gazdasági felügyelő­ség gondoskodik segítségről, vala­mint vetőmagról is. De a gazda is tegyen meg minden lehetőt, ami tőle telik, senki se várjon cso­dákra, és ne gondolja, hogy in­gyen bevetik a földjét és neki csak a hasznot kell zsebrevágnía< Rendkívüli időket élünk, rend­kívüli intézkedésekre van szükség. A termelés érdekében a hatóság kénytelen lesz a munka-, iga- és gépi erőt oda irányítani, ahol az leginkább szükséges. Ez esetlegf kényelmetlen lehet egyeseknek, de a kisebb egyéni sérelmeknek el kell némulniok a közérdek előtt. Mind­annnyiunk összefogott, önzetlen, áldozatos munkája biztosíthatja' csak a magunk, családunk, nemze­tünk fennmaradását! Vármegyei m. kir. gazdasági fel­ügyelőség. A Vöröskereszt katonakórház bajtársi szolgájának vezetősége há­lás köszönetét fejezi ki azoknak, akik az első honvédest alkalmából belépő­díjakon kívül felülfizetéseikkel is elősegítették a Vöröskereszt hazafias mnnkáját. Marczelly Kornélné 10 —, vitéz Somogyi Ferenc 10 —, Horváth Máté 10 — N. M. 10-—, N. N. 8'—, Kiszely Dóra 7*—, Farkas Ella 5'—, Keskeny Mária 4 50, özv. Bol­dizsár Györgyné 3 50, Vörös Róza 3 50, N. N. 350, Sztanek Anna 3-—, özv. Gömbös Sándorné 3*—, N. N. 2 50, özv. Piacsek Gyuláné 2 — pengő. FOTO-OPTIKA igazolvány­kép óra alatt pengőért U © ¥ á6S IMP vizsgázott fényképész-mesternél PAPA, KOSiUTH-U. 22A (Udvarban.) Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom hírei Uj párth elyiségünk : Értesítjük Pápa megyei város­iban és a pápai járásban lakó test­véreket, hogy új párthelyiségünk Pápa, Szent Imre herceg főtér 25, I. emeletén van. Telefon: 17-85. Hivatalos órák: minden nap reggel 8 órától fél l-ig és d. u. 3—7-ig. Felhívjuk minden testvér Figyel­mét, hogy mindenféle hivatalos ügyben vagy felvilágosításért ide kell fordulni. A tisztségviselő test­véreket lakásukon, hivatalukban ne zavarja senki, mert ott úgysem in­tézhetik el ügyeiket. Tagértekezletek: Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy párthelyiségünkben minden csütörtök este 7 órakor és vasárnap d. e. 11 órakor tagértekezletet tar­tunk. A közölnivalók fontosságára való tekintettel feltétlen és pontos megjelenést kér a vezetőség. Menekültek figyelmébe! A menekült testvérek figyelmét felhívjuk, hogy megérkezésük után minél előbb jelentkezzenek a párt irodavezetőjénél nyilvántartásba yjé­tel végett. Értesítés! Értesítjük a tagtestvéreket, hogy Szálasi Ferenc Nemzetvezető na­gyított fényképe a párthelyiségben kapható a hivatalos órák alatt. Felhívás! Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy ezt a rovatot állandóan kísér­jék figyelemmel és az itt közölt rendelkezéseknek, utasításoknak pontosan tegyenek eleget. ILLATSZEREK, VEGYSZEREK, gyógynövény, egészségügyi cikkek PÁPA, FO-TÉR 19. Azelőtt Nepper Reart Franciaországban üldözik a katolikusokat és számos papot és hívőt gyilkoltak le. Da Gaule telje­sen tehetetlen ezekkel az üzelmekkel szemben. Postabetétkönyvi visszafizetés. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, ame'ynek értelmében a postata­karékpénztár betétkönyveire a köz­veiítő hivatalok állal rövid úton telje­síthető visszafizetések legmagasabb összegét 1000 pengőben ál apította meg. ]ÚKi)l MOZGO Értesítés! Tisztelettel értesítjük a mélyen tisztelt Közönséget, hogy a jelen­legi bizonytalan filmszállítási lehe­tőségek miatt nem áll módunkban műsorainkat a hírlapokban előre hirdetni, ahogyan eddig tettük. — Ennélfogva tisztelettel kérjük a mélyen tisztelt Közönséget, szíves­kedjék falragaszainkat és fénykép­kirakatunkban időről-időre elhelye­zendő közleményeinket figyelemmel kísérni. Pápa, 1944 november hó. A »Jókai filmszínház igazgatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom