Pápai Lapok. 17. évfolyam, 1890

1890-11-16

isr, ! 8*'éu 49.V1L. szám alatti Réfchei Feren. HÍ érdektársainak f. évi augusztus ln-én beadott kérvényére a többször érinteti t/iant voiinirt az elömaák'dati • ng--«!."-lvt > légis megadta. Távol legyen, bogy berkinek ia érde­;• ..I egy hajszálnyit is elvonjunk, de i<z igi/.-ig ér lekébeu a N*uy a ll.i.-t eonsta­Káinnak - Pinn városa tmzl It polgár­fciesl rét Irlkérniiiik k-II. hogy |, a már törteié tel ir. s törr.ist is ntegn v. zni nul­lázta •weis Tiazl -l-if.-l t 's.-|»r.-gi Kirolv­A „Papai Lapok" részéről nincs m.t e közlemény be* hozzátenni, mert a Sopron der.-k szerkeszt öj­1 Dr. Gaár azonnal >..ol­gáh l'>'lvtláge*itá*8el a következő >/. r­k >/.!.>. megj gyzésl ásta] : ../•.' Irrr »* <•<ik ii: <i /,i:,'<;iti!; itn, A.// Iii HÍ itiiin jiiili/ii,-iiiys'f,r nrról ni in lii.ht'.i" Ii r •> il"* tniliimii« l!, Ihi/i/ II íj is Í.II'I ii .• ii H ii n'. i't' • >• >/</•' Ii.i/' l.irl t n.iii I, i a". I>i III ini/ ÍS n MNi/ii i nifs'ii' it.nnl: in idilli ii'mi iii.lmiiiisi uiini, ez*, in lii/'i i.­il-nii.. inni t.i,in:i.iII, tereiken ute'lnzhette, iliiintt nir V l*." Ili esak örömmel v. szsztfk tudomásul, hogy c. pregi Károly nri*velflnkegyütl »Z vén Vi> Ii !• ranul agyét. Kérjük is. bogy vállv t.:t erövt-l működjünk közös i rv.iuk.i.i. in ly Iii sik -nil. a k •/. I«nié­ii v /ón i Hajas f.^/olg io.réi urunk I aa egyik ilv.t.izliatl.ui érdeme. \ idi'Ki Imlrzis. — Ki -rz'lli aürír- és lóverseny. — .1 /.. .nem* ilj ii agarészefm <iilrt Aha) ui.élclii iniliálytiii hegyfőnél iir.v hó ll.ii nieginr!«>M di.agnrászat é.s nov. hó 12-én I. i..!\i cisi'ny a atvatktiai eradaíéayayal Végződött. I Klsö nap reggel 0 óni kir kezdődött isiikos, esős időben s/ép siánn'i sportkedvelő ! .'s/t ve\ével a di.agarászat. I) 1 »regugirversenv. Tiszteletdíj, adja gróf Ksterhazy Ferenci. Nyul után futottak : Parese] József alezredes, r Fecske' i , „Czifra" és „QMyt M-ja; híré Kotz Venezel ezredes .. !v>ko--jn. Iliász Lajos r Mese", ..Miczi' 1 . és „Bársony" nevű a^ara. Vidos József ,.Fecske" II. . é* r Szellő­je. A ti.-/teletdijat el\itte Per­SaSl X*«MSf ahÖWS tea ..Fecske"-je. a második « ijif ugyanannak „('zilr:i"-ja. II) I\"lyi'kngir\eiseiiy. Az elsőnek 100 Tank, a má.-odiknak 80 frank. Futott: báró Kot/. Venezel ezredes r Mufti--ja, gróf Kidődy S'mdor p Pille" je. Perczel .lóz.-et alezredes r Ja­kth'ia Velős 1$-nő „GedH-je, Ihász Lajos _'."illáui" es _ Fei ské--|c. Az első dij Perczel .1 .zsef alezredes ..Jakab- jának Ítéltetett, a n.á­iu> lik dij Vidos llrtiiö r Ge<li a-iének. A kölyök­agárverseny az e 1 ~<. nap kewő délutánján esős i lében kezdődött és második nap délelőtt nyerte f >Iytatását és leléjezését .stiru kedös időben élénk érdeklődés mellett és igazi HJIOI tembei­bez illó kitartással. b) Második nap Délután 3 órakor kez­dődött a lóverseny, melyre daczára a sürii kö­dös, hideg időnek nagyszámú, válogatott sport­kedvelő közönség gylilt egyle, amelynek iiat'y részét a kemenes vuléki hölgyek és a szom­bathelyi és pápai huszártisztek, nemkü önben a vidéki és távolabbi biiiokosok szolgáltatták. Lefolyása a következő volt: I. Megnyitó verseny. Sikverseny. Táv. 1000 m. Dij •J'i'J Irt: adja a Vasmegyei gaz­dasági egyesület. Indult llizerédy Adorján ..Leila" sga. tv. kanczája, ap. Szélvész lov. Chernél OfbrfX dres&beii;: és Vidos Benő si­muló festésének a lélekre, kedélyre és szép­éi /..'kr b folyásos hamisáról lelkesülten beszéltem. De csakhamar nyughatatlan­kodni kez lt -m, ugy ér itten, hogy e pil­1 inatok nem maradnak reiim nézve nyom­talanok. Áldani kezdem magainban a vé­letlent, s midőn scrbui cisz iinláltatn a téli tartózkodásra szánt belyeket, melyek hosszú vonalban biizéidnak a Fiihlközi tenger ímntén Peglitöl Saint Bapba<dig. még inkább a két határpont közötti igazi paradicsomot, San-K-inotól-Cannosig, hol a magasabb kör már december hótól kezdve népesiti be a villákat, főleg pedig olya­nok, kiknek kedélyük még ép s a szép iránti érzékük még nincs eltompulva: észre nem veszem, hogy a vonalig értem, s rémülve gondolok arra, ha esetleg vál­nunk kellene. Óvatosan kérdezem irányukat, 8 ők habozás nélkül Nizzát említik. Tervem­mé', én is hamar készen voltam s mint ismerős e tájon, ki annak fő szakában már szerepet is játszottam, csakhamar beleegyeztem, hogy velük együtt fogok kiszállni. Az időpont elérkezett, s feszülten vártam mi fog következni. — Ha a sors összehoz, mondja az idősebb hölgy, örvendeni fogunk a vi­szontlátásra ! Meghajtom magam e uem várt elő­zékenység-e. s mint kit egészen magá­1 tét barna kanczája ílov. Sziits Pista fhdn I.eila könnyen nyerve első. II. Akadályverseny. Táv. S90Q ni. Tisz­te'enli,. adja gróf Krdődy BÉpáW. Mnrtán Kutschenbach Sándor fhdn. ..Solu" pej be­reltje, ap. (iunnersbuiy, a. Sulv oni • g ediil volt nevezve, előveze:tetés után a áfjal elvitte, i Lov. Chernél György nrlovas drSksben). III Akadály verseny. Táv. -I 1 1 kJ m. Tisz­teletdíj, sdja gróf Krdődy Károly: a mely fu­tamban báró Kotz Venezel ezredes „Apáti* heréitje, ap. Vernéiül, a. Altona (lov. gróf Schenk fhdn.) mérkőzött Chernél Qjttgy ..Man­. dan. IIa • tv. kanczájávai. ap. Waisenknabe (lov. a tulajdonos), és ..Alpári" győzelmével végződött. IV. Nagy vadász 1 , eisen v. Tiszteletdíj, adja l hernel György. F.zeu fiauil volt a mai nap fénypontja, ameuniibeu 4 ló indult Per­czel József alezredes, mint master, ügyes ve­zetése alatt, aki „Fnlánk" kai.c.áián lovnjM.lt és tette kemény próbára a megjelent tégy ló­nak kitartását. Indult: báró Fejéi várv száza­dos ,. Betyke- heréitje (lov. a tul.íjdouos). gióf Krdődy Sándor ,. Blu -Cai" kímcy.ája (lov. Vii­szary Bébi hadnagy), báró Sardagna fluln. ..Marko-' heréitje ilov. a tul.j és Bezerédy Adorján „Leila" kanczája (lov. Chernél Györjry), Klsunek beeikezelt Ulue-t'at, másodiknak Hetyke. Eme szépen sikerült sporiünnepély után egészen löváicstas színezetű verseny indult meg a gyepről hazasiető, nagy számú, dicset magánfogatok közt, melyek közül különösen kitűnt gróf Krdődy S'mdor 4 szürkéje, Cher­nél György 4 sárgája, gróf Krdődy Karoly négy jiejlova, báró Puti ani Géza négyes fogata (9 sárga, 1 szürke;, azután < 'hernel QjrflfgJ es Bezerédy Adorján gyors oroszai, Hertelendy Feri szép ameiicanja, Vidos Benő, Vidos Jó­zsel, ilj. Vidos József, Takács Feri, Ostfljf II iá lót jukkerjai, Weöieös István, Bsv. Káldy Gynláné és másik fogatai. Klsó nap este a Korona vendéglőben gyűlt össze a diszes közönség Laukeitra és utána Utcára, mely reggel ö (''iáig tartott : másod.k este pedig a Huugar.a vende^togadó­ban gyűltek össze társas estebeilre, amely azu­tán a Sasvendéghiben nyelte mag}aios czi­gán_\ zene mellett jókedvű folytatását és illő beléjeréi-ét. KÜLÖNFÉLÉK. t Fraki ói és galanthai groí Esterházy Móricz. Csákvár és Gesztes iirodalinak örökös ura, v. I>. t. tanácsos . nagykő vi t, az aranygyapjas rend vitéze, a szt István és Máltai lovagrend nagy keresztese, meghalt Piri tanban Divada uelk-tt folyó hó 8-én. A inegbohb gult teteme nov. l^-éui este V/.i­kor érkezett Pápára. Ide ghtu sen ravatalra tették a márványkápolnáhan. melynek fa­lai fekete posztéival voltak bevonva. Pén­teken este helyezték a templom ssentélyé­beii készült impozáns ravatalra: körülötte déli növények pompáztak, megvilágítva számtalan gyertya fényétől. A szentély négy ajtaja, valamint a rokonság számára koszit, tt padok feketével voltak bevonva. A temetést gyászmise előzte meg, mely pont lo órakor kezdődött. A s/.t. miset Néger Ágoston apát esperes, plébános tar­tolta nagyszáma segédlettel: amise ntán kezdődött a temetési beszeiitelés. mit szin­tén Néger Ágoston végzett. A gyászszertar­táson jelen voltak: Srluriírziiiln-iii Adolf berezeg. A megboldogult vöi Hohenlohe CJodwig és Ott in gen Kmil berezegek. Gróf /V/'/c>vr,//i László főudvarmester, gróf /•„'.«­terhéxy Kiklós kfórica a megboldogult tia. gréif tieierhúzij Miklós I atáról, mitíEster­házy Móricz é-s neje Stockau Paulina grófnő, gróf éMerháng Ferenez, gróf Ktterhézg Pál, greif fcfriluizi/ Sándor. I ovábbá az ÖB8­s/.es Ksterhazy brodálmak gazdasági én erdészeti tisztikara, a megyei ós városi t.sztikar. s százakramenő ájtatos hivő. A gyászszertartás II óra ntán végződött. Azutáni a tetemet, mely háromszoros órcz­konorsóba voll téve. felt tték a négyes­fogata halottas koo.ra. harangok zúgása k<izt íueg.ndult a menet, kiférve a nieg­boldogult tiroiialimib('>l levő tisztikar által. A tömérdek koszorút külön gyászkocsi v.tt •, grófi czin.i rekk-d díszítve. A meg­boldogult tetemét N.-Oannára a családi sírboltba vittek. Ind őseinvugosznak.Gver­vadar és Steiner Ignácz kereskedő' urak­nál. — Mint értesülünk • .Soproni Irodalmi és Mfivészeti kör* legutóbbi pá­lyázatán I >r. Kapossy Luezián helybeli főiskolai tanár „A magyar népdal elmé­letéről" irt müvét '.i tiirsa közt dicsérettel tüntette ki. — Gratulálunk. — A veszprémi arany fiatal­ságnak a tüzkarosnltak javéira tartott báljáról egyik veszprémi levelezőnk elmés esipöséggel emlékezik meg. osztogatva a vágást a rendező araknak, naab-rt i...-y két dudást állítottak egy csárdába, azaz két czigány bandát fogadtak az estélyié. De nem akarjuk a sok vita keserűségét ezzel is tetézni s azért a tudósításnak csak a végét közöljük, mely szerint a bál erkölcsileg ugy mint anyagilag kielégítő eredménynyel zárult. A négyeseket 22 pár tánezolta. akiknek soraiban a követ­kezők neveit sikerült feljegyezni. Asszo­nyok: Bajuovioa Árthatná, Baresa Kál­inánné. Bart ha Józsefné. Levatich Kál­niáiiné. Szili Horváth Pákáé, Keneesty Móriezné, Perlaky Józsefné, Hets Fe­renezué, Köves Jánosné, Brenner L<i­rinezné. Bohnnicxky A utalni'. Mattyók Káliiiánné. Szabéi Imré-né. Zadiibánszky N.-né, Szilágyi N.-né. \ é'gb Istvánná, Zpmbatb Istvánná, llordossy Kndréné-. Leányok: Fors'er Margit. Kenessey Herta, Hets Ilona. Köves Olga, Boliiiniezky Anika és Irma. Perlaky Gizella és Ma­riska, vendrey Clarisse, Rák Annika. Zombatb Gabriella, Brenner Ilonka. Kkes Ilona, Kgy kis titimei leány Szilágyiak­kal, Tóth Irma. Bossányi Krzsike, /Sadu­bánszky Irén. llordossy Matild, Tatarak Matild." A veszprémvármegyei köz­ségi és körjegyzők nyugdíj szabályzata a kormány jóváhagyási saradé kával el­a vármegye köaönségéhea lékül­TÖRTÉNELMI XAPTAlí., Ötödik évfolyam. - A Pápai Lapok számára irta TIltOI.D ÖZSÉB ­Sotetnber hő W. 18." Londonbaa Hind csillagász a Calliope bolygót felfodözi. Noeesnher hó 17. - 375. nsgy-8sónybaa -agv OSzőnyben fogadja I. Valentinian :öu.ai császár a quád követeket s azok rongyos öl­tözékén s durva kinézésén fölháborodván, szét­pattan s meghal. Smemliei- hé ttk ITtsO. Igf'm (Sze pes vármegyében 1 születik Rumy Káról Gjflrgy, magyar történeti, gazdasági, régiségi és sta­tisztikai iró. SoeeUthcr hó l'.t. — 18*2ö. Missolonghi alatt a törökhajóhad az egyiptomi csapatokkal szajiorodva megjelenik. Sin !• Hilter hó 'JO. — 1 •'>< »2. (íuericke ( Uto, az ügynevezett „Magclehurgi félteke' 1 föltalálója, születik Magdehurgbani Nneemker hó >l. — 1714. XII. Károly vitéz svéd király, Törökországból jóvén, Stock- I dig novjmbír hó á'J-éu és szükség es -tón 80-án is fogja ülését megtartani Az érr uiekei közöl Miklós Mór.oz gróf él, kinek in je Seh« arz nb rg Adolf lierc/.eg leánya, éa Berta grófnő Ottingen Kinil heréteg neje. A megboldogult utolséi tia a frak­: uói és galanthai gnóf Esterházy Miklós tatai grófnak. Testvérei voltak Miklós ta­tai és Pál pápai grófok. Nugodjék bé­kében. Győr város ünnepe. Kegye­letes ünnepet ült mult vasárnap Győr vá­rosa, a nagy hazafiak iránt érzett kegye­let ünnepét. Ekkor leplezték le a város­házi tanácst r nib n gróf Andrássg (iyula art zképét szép ünnepségek közt. Az al­kalmi beszédet, mely nagy gonddal ké­szült s czéljának teljesen megfelelt, Kiss Ferencs városi főjegyző tartotta. A csa­lád tagjai levél utján fejezték ki sajnál­kozásukat a fölött, hogy a kegyelet ün­nepen meg nem jeb-nlu tt -k. - A törvényhatósági deczem­ber havi közgyűlés deczemberhó l-é-ulóg inegtartatni, az állandó választmány pe­holmba érkezik. Seeember hó iíií. — 1077. a kuruezok Nagy'iánvár a császáriaktól visszafoglalják : a katholikus templomok pusztíttatnak s a kath. hivek üldöztetnek. Hivatalos rovat, Pápa rendezett tanácsú város képv'iselő­teatüleitének tagjai e/.ennél értesíttetnek, hogy Kakas Ferenez háztelkeinek a város által le­endő megvásárlása ügyébeu a törvény értel­mébe.) csak 3 ) nap közbevetésével kitűzendő közgyűlésen áluilános szótöbbség alapján le­vén érvényes határozat hozható, ily közgyűlés határnapjául a folyó hó |0-én tartott közgyű­lésben folyó évi deczember hó 13-ika tűzetett ki. Ezen közgyűlésben tárgyalandó egyéb ü^yek sorozata később fog közöltetni. Pápa, 1 Hit >. november hó 11-én. Oscúltl l)<íiiifl, polgármester. Veszpréinvármegye alispáljától. 24,934. szám. X.~1890. Hirdetmény. Tudomására hozatik a vármegye közön­ségének, hogy a vármegye legtöbb álla in adót fizető törvényhatósági bizottsági tagjainak a vármegyei igazoló választmány 46. jk. lfcí)0. ig. vál. számú határozatával megállapított s 1891. évre érvénynyel bírandó névjegyzéke az 188Ö. évi XXI. t. cz. 28-ik szakaszához ké­pest 15 napon át vagy is folyó hó 14-étől 28-áig bezárólag; az alispáni hivatal helyist'gé ben közszemlére kitéve illetőleg a megyei szék­ház kapujára kifüggesztve leend, s hogy ezen névjegyzék ellen ax idésett t cs. és szakasz nyárt eresztenek sajátos árvasággal szí- értelmében a kifüggesztéstől számított 15 na­vemben válónk el. Káprázott szemem, meg is feledkez­tem a nagy városról, s alig tudom, ho­gyan jutottam a szállodába. Folyt, köv.) pon belül vagy is folyó hó 28-ig az állandó '•áiáló választmán)hoz felebbezésnek van helye. Veszprém, 189U. évi november hó Hl-én Vég­hely Dezső s. k. királyi tanácsos a!ispán. vonatkozó meghívók a megye bizottság tagjainak e napokban lógunk s/.étkül letui. A casino-mulatság fényesen sikerült. Előkelő válogatott közönség tölte- nng a diszes termeket s a legfe.sz­telenebb hangulat uralkodott a jelenlevők soraiban. Az első négyest 2b pár tán­czo'ta. A jelenlevők közt ott láttak: Apa­szonyok: Barát h Fefenozné, Beiinüller Alajosné. özv. Dénes Sándorné, Gulyás Miklósné, Hanauer Jemine. Hanauer Bc­láné. I launig Ferenezué, Horváth Ká­rolyné, Koller Jánosné'. Kis (íáborn '•, özv. Lázár Benőne, Més/.áros Károlyné, Oláh Gózáué, Perlaky Gézáné, Sebestyén Dá­vidné, özv. Soos [gnáczué. Sült Józsefné, Tarczy L)rzsöué, Tóth Lajosné, \dyta Adolfné, Wiiikler Istvánuc. Leányok: Baráth Livia. Hanauer Sarolta. Hanauer Margit, Horváth nővérek, Kis nővérek, Koller Ilona, Lazányi Ilona, Oláh nővé­rek, Perlaky nővérek, Pfeifer Gabriella. Tarczy nővérek, Tauber Jolán. Tóth Jo­lán, Unger Izabella, Varga Adrienné i Vácr), Voyta Ilona. — Barthalos István, a korcso­lya egylet buzgó elnöke mint sajnálattal halljuk, a mai közgyűlésen az elnöki tiszt­ről lemondani szándékozik. Reméljük, hogy a közgyűlésnek sikerül öt szándéka inegmásitására bírni s fáradhatlau tevé­kenységét az egylet számára továbbra is biztosítani. — Eljegyzés. Balogh Kálmán, nagy­váradi püspöki fő rdész eljegyezte Gulden György devecseri uradalmi tiszttartói mü­veit és kedves Berta leányát. — Biagosch György, drámai mű­vész, hétfőn az az f. hó 17-én Pápám ér­kezik, s majd a felragaszok által tudtul adandó helyen és időben drámai előadást tart. A jövedelem fele részét a pápai izr. nőegylet jótékonyczélu segély alapja ja­vára engedi át. Belépti dij 1 frt. Jegyek elöre válthatók Vsjdits Károly, Kis Ti­bit va. • letett. — A pápai leányegylet f. hó !'-éu, azaz mult vasárnap d. u. 3'/., órakor nyilvános előadó ülést tartott, mely alkalom­inai a kellemetlen esős idő daczára, diszes hólgyközönség tölte meg zsúfolásig a termet. ; Stein Mariska k. a. Cviilai . Pókainé" ját adta elő mély bensőséggel és érzéssel, nehéz mun­kájával valóban megérdemel vén a zajos tapso­kat, mit előadásával aratott. Itália Sckor Ar­iiiiu úr olvasta fel ..Leszámolás vagy a pápai leányegylet mérlege (szerény észrevételek a közművelődési egyes detek kérdéséhez.)•' cziiuii értekezését, melyben Kötvós Károly szokása szerint annak az egvesiiletnek működését bi­i-j rálla, mely a lelni vasasra felszólította. A ke ányegybit Uiűküdú.sénok kril.icai ismertetése után, mint monda, a szellemi részvénytársaság mérlegének lezárása alkalmával arra az ered­ményre jutott, hogy a részvényesekre, illetve az egyesület tagjaira lomérdek szellemi haszon járult, s nem véliiuk csalódni, ha azt hiszszűk, hogy a valóságos dicshymiiusokba olvadó be­fejezésnek nagy lésze volt a felolvasást jutal­mazó élénk taps és éljensástkben. Salzer Ró­zsa k. a. kedvesen és ügyesen előadóit Arany, „(iyermek és szivái vánv"-át követő tapsok után, Kemény Béla ur hegedű-játéka következett, moly művészi összhangban egyesült Wittmauu Flóra k. a. zougoia- kíséretével, mi által a közönségnek valódi mnélvezetet szereztek. Mi­után a szereplők a szűnni nem akaró tetszés­nyilvánítások daczára sem voltak hajlandók a prograiiiinot uj po.ittal megtoldani, hagyta csak el a közönség a termet Donizetti r Lucia di Laiiiinerinoore"-jának fülbemászó hangjai mel­lett, alig akarva távozni e valóban kelle­mesen eltöltött rövidke l-'/,_, óra után. - s. — Helyreigazítás. A „Pápavi­iláki közművelődési egyesület" üléséről közlött tudósításból sajtédiibából az ala­knló gyűlésre küldöttek nevei közül Mar­toiil'alvay Elek v,íl. tag neve kimaradt, mit ezennel lnlyreigazitunk. -- A Veszprém megyei kör f. hó 8-áu sikerült társasvacsorát rendezett, melyen a kíir tagjai és számos vendég vett részt. Derűit hangulatban telt el az est, melyet sok sikerült lelköszöntö füsze­r aett. Kbtz.ir Miksa szép szavakban buz­dító a tagokat, hog^' tartsák neg folyton azt a barátságot, inelylyel a kör létrejöt­tét leli- tövé tették. - Eötvös Bálint a Veszprém megyei kör ügyeiért buzgólko­ib'ikra unté poharát s elmésen fejté ki a kör szükséges voltát. Nagy hatást k<l­t'tt Ányos (Jdöii sz dbuii'S tósztjával, nudytyel az új tagt.ir^akat üdvözölte. — Bülitz Antal Eötvös Bálintot éltette. — Tósztot mondtak még Braun Pál, Elena D zsö. Henz Emil, Schreib r J<nö s töb­ben. A k'-dclyes együttlétii'k éjfél vetett Véget. — Halálozás. A kérlelhetetlen ha­ál iámét egy fiatal, reményteljes éb-tet ra­gadott ki az élők sorából, Závodnik Elek veszprémi kir. jbirósági joggyakoriiek szcinélyéb n. A megboldogultat nieg­jobb létre szenderült. A boldogultnak hült tetemei e hó I4-én d. u. 4 órakor fog­nak az alsóvárosi sirkertbeu örök nyuga­lomra tétetni. Az engesztelő szent mise­áldozat e bó lö-én d. e. lo órakor fog a helybeli Szent-Fereiicz-rendiek templomá­ban az egek l'rának beiimtattatni. Vesz­prém. 1880. neveinber hó l.'t-án. Áldás emlékére, t >zv. Závodnik Károlyné, a boldogult édes anyja. Závodnik Ágoston. Závodnik István. Závodnik Alajos. Zá­vodnik Károly. Závodnik János. Závod­nik György, Závodnik Zalai Ede. Zá­vodnik Sándor. Závodnik Vilmos. Zá­vodnik iZalai| Lajos, a boldogult test­vérei. Kletzár Ferenc/, a boldogult só­gora. Temetése <• kő ll-én általános rész­vél mellett ment végbe. A koporsóra mkonai é-s ismerősei számos kosaornt he­lyeztek Nyugodjék békében! — A közig. biz. fegyelmi vá­lasztmánya Makkay József guari körjegy­zöt állásába vissza helyezte, azonban öt 108 frt pénzbüntetéssel sújtotta. A városi tanács megbízta a rendőrkapitány] hivatalt. |kogy saeresaen be adatokat arra néz ve, bogy I vízveze­ték létesítése esetén, a háziurak é-s lakók, mily összeget volnának hajlandók fizetni évenként, a házba illetve lakásokba be­vezetendő vízért. A r. kapitányi hivatal, mint értesülünk legközelebb megkezdi a munkálatokat. Megérjük, hogy a vízve­zeték lesz idővel városunknak egyik fő jövedelemforrása! — Elájult. A tegnapi gyászszer­tartás alatt a templomban egy egyén a nagy szorongás közben elájult a úgy kel­lett a templomból kivitetni. Betöréses rablás Mostaná­ban e vidéken már majd egymást érik a kisebb nagyobb tolvajlások, sőt a mult kedden este UM;y |n óra körül Farkas Jé.­zsef n. gyiiiióthi lakos házába két isme­retlen gazember behatolt és Farkas Jó­zsefet ugy vágták fejbe, hogy az azon­nal Összerogyott. Felesége jajgatására a hátulsó szobában lakéi leánva is bes/.a­I ., .... ladt apjának ápolására, és mig ezt tevé, S a két gazember ennek szobaijába ment és igyik a szobában fekvő hét éves un­unk a szemét fogta be, míg a másik gyufákat gyújtogatott és ennek világánál Farkas .ló/.sef leányának 12 forintját — melyet ugyanaz nap kapott ladakért az almáriumból elrabolta. Farkas József Slllyos fejsebében jelenleg is fekszik. A rablás közvetlen a postahivatal szom­szédjában történt. — K. Vathon a járványos szíj és köröm fájás a szarvasmarhákon annyira dühöng, hogy pár nap leforgása alatt nincs istálló, melyben ne volna beteg marha. A kerületi állatorvos elég ideje korán meg­tette a k<dlö intézkedéseket. — Lopás. Vauik Rozi a.-tevelí illetőségű l:i éves cselédleányt a mult hé­ten szikvizé.t küldötte gazdája Süss Si­mon gyárába. Az ártatlan kis leányka be­ment Süss Simon lakáséiba és védetlenül nein találván ott, senkit, az asztalon lévő ezüst zsebórát elzsebelte és azzal elillant. A vizsgálatot természetesen megindítot­ták a zsenge tolvaj ellen, mely alkalom­mal kiderittt tett, hogy ez a második zseb­óra már, il Ulely lieki megtetszett. Az elsőt Stein Móf páipai lakostól lopta el. melyet nála meg is találtak. Betörés. F. bó s-áu virradóra Mörsen, a korcsmáros piuczójét isme­retlen tettesek feltörték s belőle egy ki­sebb hordó szilvóriumot elvittek. A pin­! özében többféle i.; volt: de semmit sem bántottak. A tettesek valóban jó pálinka kazánok lehetnek! — Elfogott rabló Mult számunk­ban tettünk már említést, hogy Bello­vits József n.-nyúli illetőségű 17 éves le­gény két a p.-gyimótlii uton egy ismeret­len legény botjával leütötte, kését an­nak basába szúrta és 7 frt pénz elrablása után kereket oldott. A rendőrségnek há­rom napi szorgos nyomozás ntán sikerült mégis kézrekeriteni a gaz-kópét Búzás Kálmán adorjánházi illetőségű itteni sza­bólegény személyében. Buzas a ki legle­lebb 18 — 19 éves ni^g mindent tagadott, tettét nem isnerte be, mig végre letar­tóztatásának harmadik napján, - mikor a rendőrségnél egyik bizonyítékot a má­sik útin soroltak fél előtte, — negálta m.igit, b'ismerte tettét és kijelentette hogy borzasztó elhatározására az éhség vésette reá. Mint a rendőrség megtudta. Búzás egy lusta, tunya legéuy, már egy hét óta foglalkozás nélkül volt tettének elkövetése előtt. Most, a biróságuál várja súlyos teliének — következményeit.. — Városunkban meghaltak november 8 1 f-ig. H»j*yi Terézia gyermeke, nyerő m dóránál fogva mindenki becsülte Tar ásta róm. kain., 2 hónapos veleszületett és műveltségénél fogva szép jövője lett gyengeség-. Horváth József gyermeke, Mar­volna. A kiadott gyászjelentés így hatig- git róni. kath., 3 MsntMM gytrniekaszálv. zik: Alúlimttak a legmélyebb fájdalom- Poros Mihály gyermeke, Józsii róm. kath., fi inal tudatják, hogy Závodnik Elek vesz- ; hónapos, agyháityalob. Asboth Flöi is gyer­préini királyi iárásbírósági joggyakornok ' ineke, Anna róm. kath., 2 éves, torokgyik. — hosszú bet 'gség után, folyó évi november ; Veiszli Amália róni. kath , 58 éves, tüdóvész.— Uó ll ;-éü esti 9 órakor, 25 éves korában, | Oszvald Antal róm. kath., 67 éves aggkór. IV

Next

/
Oldalképek
Tartalom