Protestáns egyházi és iskolai lapok – 6. évfolyam – 1863.

1863-01-18 / 3. szám

Czeides Péter 10 frt. Kismártonyi E. 2 frt. Kismártonyi K. 2 frt. Kubinyi Ferenc 2 frt. Simon-Románi Cárol. 1 frt. Fabinyi János 1 frt. Riedler Fehr A. 5 frt. Pettko Mária 2 frt. Gschwind Mária 5 frt. Dück L. 1 frt. Szűcs Lajosné 3 frt. Halász Vince 1 frt. Jármay Gusztáv 3 frt. N. N. 2 frt. Schneider József 4 frt. Niesen A. 50 kr. Lamotte A. 1 frt. Schopp Therese 1 frt. Dr. Palló Sándor 5 frt. Canzi Ag. 2 frt. Blau Fanni 1 frt. 50 kr. Baudisch Mária 1 frt. Bayer Karolina és tanyitványai 7 frt. 20 kr. Zvarinyi Lina 1 frt. Steinhübel Lina 2 frt. Kovács Júlia 1 frt. egy névtelen 4 frt. Y. 3 frt. Figulus A. 3 frt. Fabinyi Mária 2 frt. Zsigmondy Mina 2 frt. Rose Luiza 1 frt. Kochmeister Karolina 5 frt. Fröhlich Friderika 2 frt. Fuchs Carolina 2 frt, Fuchs Rudolf 5 frt. Koller-Fuchs Henr. 1 frt. Mayer-Vályi Ida 1 frt. özv. Kenessey Zsigm. 5 frt. Altér Ede 1 frt. Zsitvai L. 1 frt. H. C. 50 kr. Hesszky 50 kr. Kálnay 50 kr. Kiss Kornél' 50 kr. Kund Vilmos 1 frt. Karlowszky Zsigmond 5 frt. Zim­merrnann S. 1 frt. Deák Sid. 1 frt. Darier Júlia 2 frt. Bar. Podmánitzky Prónayné 5 frt. annak gyermekei 3 frt. Schei­der Heinrik, Vilma, Teréz és Gyula 4 frt. Schneider Erzsé­bet 50 kr. Gráser Mihály tábornok Medgyesen 15 frt. Bánik-Kárász Mária Baracskán 1 frt. Hornyánszky Karo­lina 1 frt. Jakobi Susana 1 ezüst húszast- 35 kr. Gőll­ner Gyula 1 frt. Mehner Vilmos 1 frt. Dreinhofer Heinrik 5 frt. összvesen 260 frt. 5 kr. A helv. hitv. dunamelléki egyházkerület épen most küldött az árvaház számára 115 frt. 47 kr. Orosházán Györy Vilmos lelkész úr karácson előtti vasárnapon az evang. árvaházról szónokolt, s szavai gaz­dag áldástól kisértettek. Az intézet ennélfogva ezen egy­házközség kebeléből négy zsák és három láda különféle élelmiszert kapott. Györy lelkész úr magán leveléből egy szegény asszonynak következő szép tettéről értesülünk : ,,Kijelentettem azt is, hogy a vasúton szállítási költségek is lévén, kérem a kedves hiveket, hogy néhány fillért, pénzben is nyújtsanak; s ma délután jön egy szegény asz­szony és átad egy ezüst „10 centesimi-t" ezen szavakkal: A fiam katona volt Taliánországban, tiszteletes uram, onnan hozta emlékül ezt a pénzt, — tartogatta is már vagy hat esztendeig, hanem ma azt mondta: De már édes anyám, azt a kis ezüst pénzt most csakugyan odaadjuk azoknak a szegény árváknak !" Jelenleg még azoknak névjegyzékét közöljük, kik a feljebb emiitett orosházi küldeményhez adományaikkal járultak : Dauda Józsefné, Szemenyei Istvánné, Ádáz Jánosné, Deák Andrásné, Györgyi Istvánné, Győri Józsefné, Pusz­tai Ádámné, Horvát Anna, özv. Bór Józsefné, Szikora Ju­liana, Horvát Andrásné, özv. Virasztó Mihályné, Vi­rasztó Istvánné, Virasztó Ferencné, Virasztó Jánosné, Bors Istvánné, Bikádi Jánosné, Valaczkai Istvánné, özv. Tóth Jánosné, Virág Ferencné, Virág Ádámné, Gabnai Já­nosné, Meneszdorf Istvánné, Baki Ferencné, Kovács Györgyné, Bor Mihályné, Szemenyei Páiné, özv. Pusztai Mihályné, Mór-Baranyai Andrásné, özv. Iványi Molnár Jánosné, Szikula Andrásné, Bánki Horváth Jánosné. Katona Sámuelné, Bikádi Jánosné, Horváth Ádámné Szűcs Istvánné Jároli Mihályné, Luczó Pálné, özv. Németh Józsefné, özv. Molnár Mihályné, Keresztes Istvánné, Dér Jánosné, Pusztai Andrásné, Ravasz Pálné, Horváth Istvánné, Jeges Jánosné Gabnai Jánosné, Benkö Józsefné, Csöntör Istvánné, Kovács Ádámné, Jettlák Andrásné, Gottztágh Istvánné, Tóth Ist­vánná., Horváth Andrásné, Gabnai Sándorné, Szemenyei Istvánné, Gabnai Ferencné, özv. Varga Mihályné, Szűcs Györgyné, özv. Csapó Pálné, Vági Mihályné, Polonyi Pálné, Holecska Mihályné, özv. Szula Jánosné, Baki Györgyné, Mocsári Istvánné, Nylgri Mihályné, özv. Tar Jánosné, Ba­kos Józsefné, Nyigri Györgyné, özvegy Győri Jánosné, Csizmadia Andrásné, Kerekes Józsefné, Jedenák Miklósné, Gubi Jánosné, Deák Istvánné, Kovács Jánosné, Fehér Ist­vánné, Dénes Györgyné, Özv. Dauda Jánosné, Fehér Jó­zsefné, Tóth Istvánné, Tóth Józsefné, Fekete Mihályné, Tóth Györgyné, Dénes Sándorné, özv. Gondos Ferencné, özv. Rajki Pálné, <£zv. Rosta Jánosné, Vághi Mihályné, Sinkó Mihályné, Pusztai Pálné, Tóth Istvánné Vári Szabó Jánosné, Fehér Jánosné, Szalai Mihályné, Zsedényi Györgyné, Király Andrásné, Király Istvánné, Nyári Fe­rencné, özv. Szabó Istvánné, Kabodi Mihályné, özv. Varga Péterné, Sin Jánosné, Lődi Györgyné, özv. Zalai Fe­renczné, Hajdú Pálné, Benkő Jánosné, Bokor Györgyné, Szabó Jánosné, Horváth Mihályné, Mórocz Tóth Istvánné, Gerencsér Szabó Mártonné, Jankó Ferencné, Gulyás Szabó Jánosné, Csizmadia Istvánné, Ambrozi Józsefné, Dirnák An­drásné, Tóth Jánosné, Zalay Istvánné, özv. Dér Jánosné, Tóth Ferencné, Puszt?i Mihályné, Horváth Jánosné, Héjas Györgyné, Gulyás Pálné, özv. Fehér Andrásné, özv. Hor­váth Jánosné, Keresztes Pálné, Szokodi Jánosné, Gabnai Mihályné, Szemenyei Jánosné, Gyarmati Mártonné, Király Jánosné, özv. Takács Mihályné. özv. Géco Pálné, Király Andrásné, Béres Andrásné, Özv. Plavecz Mihályné, Csőre Istvánné, Gulyás Györgyné, Pleníer Györgyné, Mihályka Andrásné. Fehér Jánosné, Madarász Mihályné, Farkas Mi­hályné, özv. Jankó Ferencné, Lődi Ferencné , Szilasi Györgyné, Tóth Andrásné, Győri Dáni Istvánné, Kéri Ist­vánné, Pataki Mihályné, Szekeres Pálné, Tóth Mihályné, Szeverényi Lászlóné, Göndös Jánosné, Domoki Jánosné, Skorka Jánosné, özv. Szabó Mihályné, özv. Györgyi Jó­zsefné Vecseri Istvánné, Szabó Ádámné, Bánki Korváth Andrásné, Göndös Mihályné, özv. Csik Jánosné, Szokodi Andrásné, özv. Balázs Mihályné, Iíluha Józsefné, Miszlai Józsefné, Darók Józsefné, Bula Mihályné, Szemerei Molnár Istvánné, Szokolai Györgyné, Iványi Istvánné, Gabnai Já r nosné, Lesetar Ferenczné, Kunos Ferencné, Kovács Mi­hályné, Horváth Istvánné, Fehér Józsefné, Pusztai Ist­vánné, Sin Istvánné, Gombkötő Ferencné, Görbics Györgyné, Süle Istvánné, Németh Istvánné, Horváth Györgyné, Szabó Jánosné. Hajdú Györgyné, Dávid Já­nosné, Szula Istvánné, Csapó Istvánné, Molnár Jánosné, Sub­kegel Mózesné, Horváth Pálné, Bokor Istvánné, Szemenyei Istvánné, Csik Mihályné, Takács Istvánné, Jankó Mihályné,. Holecska Jánosné, Vitéz Jánosné, özv. Csizmárik Pálné, Tornyi Molnár Mihályné, Rajki Józsefné, Ágoston Istvánné, Rajki Péterné. Hegyi Györgyné, Zalai Istvánné, Bella Jó­zsefné, Kunos Andrásné, Szabó Jánosné, Adorján Györgyné, Bene Mihályné, öreg Szokolai János, Tóth Horváth Jánosné, Garai Andrásné, Dénes Jánosné, Lődi Jánosné, Szekeres Györgyné, Máté Pálné, Csik Istvánné, Tóth Mátyásné, özv. Hajdú Péterné, Zábrák Józsefné, Osko Györgyné, Sitkei Mihályné, Szalok Györgyné, Takács Jánosné, Tóth Ist­vánné, Szente Andrásné, Tóth Józsefné, Berke Ferencné. Szalai Jánosné, Navota Istvánné, özv. Németh Sándorné, Fehér Imrené, Bór Istvánné, Gelegonya Jánosné, Paczuh Istvánné, Valaszkai Györgyné, Horváth Jánosné, Varga Józsefné, Horváth Jánosné, Horváth Istvánné, Tóth Gy.-né, Baki Mihályné, Biter Mihályné, özv. Hajduné, Garai Mi­hályné, Horváth Pálné, Tóth Józsefné, Héjas Mihályné, Bencsik Pálné, Szemenyei Pálné, Gelegonya Istvánné, Hor­váth Mihályné, Huszár Ferencné, Kis Istvánné, Székács Pálné, Németh Györgyné, Fekete Ferencné, Lődi Jánosné, Kis Istvánné, Gerencsér Kis Pálné, Dinka Jánosné, Szoko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom