Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-12-30 / 52. szám

Műsoros estély. A ker.-szoc. párt kulturbizottsága 1924 jan. 13-án este 6 órai kezdettel a bencés fő­gimnázium dísztermében műsoros es­lélyt rendez a következő műsorral: 1. Elnöki megnyitó beszéd. Tartja Boksay Endre, pártelnök. 2. Nyugta. Falusi történet. 3. Szavalat. 4. Be­széd. Tartja a központi szónok. 5. Ir­redenta ének. 6. Zeneszám. 7. In­kognitó. Színjáték egy felvonásban. — Előkészületben Herczeg Feienc „Árva László királyc. szomorú­játéka. A Dispensaire karácsonya. 1923 nov. 24 éu tartott propaganda értekezleten elhatározták — az egy­letek és tanügyi vezetők jóváhagyá­sával — a dispensair vezetői, hogy a humánus ügy fellendítése céljából felkeresik az egyleteket, a kereskedő­ket és tehetősebb egyéneket, hogy jövödeimüknek egy kis 9/»-át fordítsák a csecsemővédő javára, hogy minél több fázó és éhező csecsemő nyo­morát enyhítse. E célból felhivásí küldött szét a dispensaire fáradha­tatlan vezetője, dr. Cseh-Szombathy László közeg, tanácsos. A felhívás­nak máris szép eredménye van. Az az egyletek magukévá te*íék az ügyet s eddig a következő adakozásokkal mutatták meg, hogy nagyon átértet­ték a felhívás humánus voltát. így a Ref. Leányegylet 100.000 K-át, a Ref. Nőegylet 10 000 Kát, az Izr. Nőegylet 50 000 K át adományozott az eddigi jövödelméből. Nemcsak az egyes egyletek, hanem a magáno­sok között is volt, aki nemes lélek­kel megértve azt, hogy mit tesz éhezni és fázni a kis csecsemőknek és a dispensaire utján óhajtott rajtuk se­gíteni. Dr. Paupera Ferenc nemzet­gyűlési képviselőnk 200.000 K-át adományozott. Dr. Konkholy-Thege Sándorné, kir. közjegyző neje, 10 családnak 5 klg. főzőíisztet, 1 klg. cukrot és 20 csecsemős családnak 50—50 klg. szenet osztott szét az intézet helyiségében, Hálás köszönet érte. — Reméljük, hogy ezen példát még sokan követni fogják. Egy kis szeretettel Pápa nemes szivö közön­sége sok-sok könnyet törölhetne le a fakó és éhező csecsemők szeméről. Egyetemi hallgatók figyel­mébe! A Pécsre áthelyezett m. kir. Erzsébet Tudományegyetemre az 1923/24. tanév II felére szóló be­iratkozások 1924, évi január hó 7. napjától 18. napjáig bezárólag s azok részére, akik nem voltak még az egyetemnek hallgatói, 1924. évi január hó 22. napjától 28. napjáig fcbezárólag tartatnak. Az ideiglenesen Sopronban elhelyezett evang. hit­udományi karon 1924 január 24— 26-ig eszközölhetők a beiratkozások. Az utólagos beiratkozás rektori en­gedéllyel 1924. évi február hó 18. napjáig eszközölhető. A II. félévi tandíj összegét az érdekelt hallgató­tósággal annak idején hirdetményi­Ieg fogom közölni. Jó előmenetelt tanúsított szegénysorsu hallgatók 1924. évi január hó 18. napjáig tandíjmentességért folyamodhatnak. Akik még nem voltak hallgatói az egyetemnek, felvétel iránti kérvényü­ket 1924. évi január hó 7. napjáig bezárólag adják be az illető kar dé­káni hivatalában. Az egyetem férfi és nőhallgatói részére külön külön internátusok vannak létesítve s emellett eredményesen működő menza van megszervezve. A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdíj egylete ujabban felemelte a tag­díjakat és segélyeket. 1924 január 1 tő! kezdődőleg osztályonként a következő tagdijak fizetendők: I. o. 180, II. o. 240, III. o. 300, IV. o. 360, V. o. 480, és a VI. o. 600 ko­rona hetenként. Az ezután beiratko­zók részére 10 évi tagság uián a havi nyugdijak a következők: az í. o ban 10 800, e II o ban 14 400, III. o-ban 18 000, a IV. o-ban 21.600, V. o-ban 28 800, a VI. o-ban 36000 korona. A rokkantsági segélyek a tagsági évek arányában 18 000,24 000 30000, 36,000, 48 000 és 60 000 K ra emelkednek. A beiratási dij 750 korona. Rokkant és árvasegé­lyekre az egylet 1923 ban 120 mii lió koronát fizetett ki. Felvilágosí­tással szívesen szolgál a helybeli fiók vezetősége Befizető helye Pápa (Megyeház) Fő-ucca 17. szám alatt van. Befizetés minden hó első és harmadik vasárnapján d. u. 2—Va4 óráig. Karácsonyfa-ünnepély a Ker. Munkáaegyesületben. Lélekeme­íően szép ünnepség keretében folyt le a Ker. Munkásegyesület kará­csonyfa-ünnepélye, melyre az egye­sület tagjain kívül szép számban je­lentek meg az érdeklődők is. A nagyszámú közönség előtt Szalay Lajos, a ker.-szoc. párt alelnöke, mél­tatta a karácsony jelentőségét, mely elsősorban a miénk, a dolgozó mun­kásoké, akik a szegénységben szüle­tett krisztusi igazságok megvalósu­lásáért küzdünk. S amikor szemeim előtt elvonul a dolgozók szegényes karácsonyestéje, mikor fáj a szívem, keserű a lelkem, mert vannak csil­logó főúri estélyek, mégis azt mon­dom, dolgozó keresztény munkások ne csüggedjetek! Az, aki az első ka ­rácsonyt hozta, éppen olyan sze­gény volt, mint mi. A názárethi ács és a názárethi anya szive ép úgy vér­zett, mint a mienk; jászol és istálló, szalma és szegénység, dolgozó pász­toremberek volt ott is a keret az első karácsony estén. És az ő muzsikája is a szegények hajléka felett zengett: békesség nektek, dolgozó, jó embe­reknek. Igen, ezért ne csüggedjetek, sőt ezért érezzetek örömet, mert a szenvedéses, nélkülöző lelkünk egy az első karácsony-estével, az első szent szenvedővel. A mély hatást ki­váltó beszéd után a szeretetadomá­Hyok kiosztása került sorra, melynek végeztével a közönség elénekelte a „Mennyből az angyal lejött hozzá­tök" c. karácsonyi éneket s ezzel az ünnepély befejezést nyert. Boldog új-évet kiván a felső­városi kéményseprő-mester. Borzalmas szerencsétlenség Nemesszalókon. Góíh Lajos ne­messzalóki lakosnál minden nap a konyhai tűzhelyen a sertések számára krumplit főztek. így folyó hő 19-én is a rendes szokás szerint megfőz­ték a krumplit s a forró vizet róla egy üres edénybe leöntötték. Az így leöntött kruplit az asszony a rendes helyére vitte. Addig, amíg ezzel a teendővel egy-keííőt fordult a kony­hában, azalatt az ott tipegő 2 éves Nelli nevü leánygyermekük vagy megbotlott, vagy más egyéb körül­mény folytán a föidön ievő forró vizes edénybe beleesett. A súlyos égési sebeket kapott kisleánykát azonnal kihúzták a forró vizből, azonban folyó hó 20-án déiuíán 3 órakor belehalt borzasztó sebeibe. A csendőri nyomozás megállapította, hogy itt nem bűntény, hanem vég­zetes szerencsétlenség történt, s azért a boncolást is mellőzték. A Pápai Football Club 1923 dec. 31-én este fél 9 órai kezdettel a Griff szálló összes termeiben nagy­szabású kabaréval egybekötött Szil­veszter estélyi rendez. Boldog új-évet kiván az összes ismerőseinek Alaszné. H@zd§azdák hitele. Győrött, december hó 16 án ala­kult meg a Felsődunántuli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, egye­lőre 275 millió korona kezdő alap tőkével. Veszprém vármegyét az aía kuló közgyűlésen Csikvándy Ernő kamarai aielnök, fókái-Ihász Miklós, Elekes Gyula, Szalai Dezső, Darányi Ágoston, dr. Kiss Pál képviselték. A veszprémmegyei jegyzések összeg tekintetében a fejérmegyei jegyzés után következnek, a jegyzők száma azonban ötvenegy taggal Veszprém­vármegyében a legnagyobb. A jegy­zők közt van dr. Magyar Károly, Vitéz Hunkár Antal, Srobl Zoltán, Wittmann Mihály, Kiss Dénes, gróf Esterházy Pál, gróf Nitczky Pál, Szóld Zsigmond bérgazdaság, Ho litscher Károly, báróFiáth Pál, Székes­káptalan stb. Az elnöki tisztet Ko­vács János O. K H. ügyvezető igaz­gató iáita el. Megnyitója után a földművelésügyi miniszter kiküldötte és a pénzügyminiszter kormánybiz­tosa, az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatója és a Felsödunán tuii Mezőgazdasági Kamara elnöke vázolták az esemény jelentőségét. Az alapszabályok elfogadása után az igazgatóság tagjai a következők let tek: 1. az O. K. H központjának ki­küldöttje, 2. Felsődunántuli Mező gazdasági Kamara részéről: gróf Khuen Héderváry Károly nagybir­tokos, kamarai elnök, 3. Csikvándy Ernő nagybérlő, kamarai alelnök, 4. Ormándy János kerületi kamarai igazgató Veszprémből: 5. Dr. Ma­gyar Károly főispán, G. E. elnök, 6. Elekes Gyula jószágigazgató, Réde. Fejérmegyébői: 7. gróf Wimpffem György nagybirtokos Ercsi, 8. Gro­mann Lajos jószágigazgató, 9. Alsó­takácsi Farkas Géza. Sopronmegyé­ből: 10. Losonczy Elemér G. E. elnök, földbirtokos, 11. gróf Czir ky József Dénesfíi, 12. Bauer Ottó fő­tanácsos, Tormáspuszta. Vasmegyé­ből: 13. gróf Cziráky György Ke­nyeri, 14. Gyömörey György Inta­puszta, 15, Bezerédi Imre Aisószií­vágy. Győrvármegyéből: 16. Dr. Németh Károly udv. tanácsos, G. E. elnök, 17. Jaross Sándor kamarás, nagybérlő, 18 Fricke Emil főtanácsos, földbirtokos, 19. Csikvándy Ödön G/ E. alelnök, földbirtokos, 20. Rezner Tiboid, a Pannonhalmi Szentbenedek­rendi Főapátság jószágkormányzója. 21. Fejes László a Győrvidéki Mező­gazdák Szövetkezetének igazgatója. A felügyetőbizotíság tagjai: 1. Ho­litscher Lároiy Csetény, 2. Dr. Szeghö Miklós nagybérlő Fejérmegye, 3. Dr. Elek István nagybérlő, 4. Bárány Imre földbirtokos Mosonmegye, 5. Hilberí Ferenc biriokos Enese, 6. az O. K. H képviseletében Szontagh Emi!. Az igazgatósági tagság 3 évre szól, a íeíügyelőbizoíUági tagság egy £vre. Az üzletrászjegyzések még mindig tartanak s a közép és nagybirtoko­sok, bérlők és gazdatisztek érdeklő­dése folyton fokozódik. Igen sokan még most sincsenek tisztában az események horderejével és mező­gazdasági. valamint közgazdasági jelentősegével. A szövetkezet egye­lőre a Felsődunántuli Mezőgazda­sági Kamarában nyert elhelyezést, Győr, Bissinger tér 32. alatt. Min­den felvilágosításért oda kell fordulni. Az intézmény részére a kormány, az agrárszervek segííségén és irá­nyifásán kivül az érdeKelt gazda­közönség tevékeny részvételére is szükség van. Önmaga és a gazda társadalom ellen követ el mulasztást minden agrárius, aki erejéhez mérten részt nem vesz a mezőgazdák hitel­szövetkezetében. - sj® - M i " * fe Köszönetnyilvánítás. Boldogult férjem halálakor ta­núsított szíves részvétért úgy a magam, mint családom nevében mély hálámat fejezem ki: a Szentbenedekrend Igazgatóságá­nak, az Irg. nőv. Főnöknőjének és intézetének, a Városi Tanács­nak és Tisztikarnak, az Ügy­védi Karnak; továbbá mindazon jóbarátainknak, jóakaróinknak és ismerőseinknek, kik mély fáj­dalmunkban bármi módon részt vettek, ez úton fejezem ki hálás köszönetemet. 719 állami anyakönyvi kivonat. Születtek: Dec, 27. Nedoba József téglagyári mun­kás és neje Cserna Mária, fia : József rk. Meghaltak: Dec. 22. Kovács János földmivelő, rk., 68 éves, szivhüdés. Dec. 23. Özv. Németh Miklósné Vi~ zinger Katalin sütőiparos özvegye, rk* 67 éves, tüdőtágulat. Dec. 27. Patkó István, rk., 7 hónapos, bélhurut. — Nyári Elemérné Csorna Gi­zella népzenész neje, rk, 22 éves, hasl­hagymáz. Hásas»ágoi kötöttek : Dec. 22. Jaklin Vilmos vasúti tizem! segédtiszt, rk. és Polinger Mária, ev. Felelő3 szerkesztő: Boksay Éneire. LapiuSajdonos és kiadö a pápai Kath. Ny. a Ker. Nemzeti Nyomda R.-t., Pápa. Termény- és élBlmiclSiHsIi árai. 1923 december 28. Korona 00306. Béza 108-113000 K Kukoríca74-75000 K Rozs 80-81000 K Zab 75-77000 K Árpa 78-81000 K Burgonya 24-26 e.

Next

/
Oldalképek
Tartalom