Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-08-23

pében Paál István helyettesitett. Nászasszony R. | Eötvös Károlyné Fromm Etelka volt. Nyoszolyóle­ány : Tarczy Lenke, vőfély Lösze Zsigmond ág. ev. káplán. Az egyházi áldást Gyurátz Ferenc püspök megható imája, s remek alkalmi szón oldata előzte meg. A hit, remény és szeretet szebb parafrázisát, mint a melyet a kiváló főpásztor elmondott, még soha sem hallottuk; a templom nagy és fényes kö­zönségében alig maradt szem könnyek nélkül. Es­küvő után a násznép szükebbkörü családi ebédre Böröllőre, az örömszülők lakába ment. — Arató Gyula, földművelésügyi miniszteri tisztviselő f. hó 20-án lépett frigyre Bock Julia k.-a.-al, Bock Ist­ván takarékpénztári vezérigazgató leányával. — Al­mersdorfer György polgártársunk leányát: Emi­liát tegnap vezette oltárhoz Nagy Gyula fűszer­kereskedő Kis-Oellből. —- Löwenstein Adolf hely­beli kereskedő leányát: Jankát ma d. u. 2 órakor vezeti menyezet alá Steiner Vilmos kereskedő Gyö­möréről. — Ä pápai honvédszobor végre rendeltetése helyén készen áll. Költsége ugyan még nincs kifizetve, csak privát helyről ezer forinttal és a Jókai-körtől 300 frttal előle­gezve. Nagy baj, hogy a megye által átut.tlt 800 frtnyi Arauy János szoborféle gyűjtés eredménye a kormány részéről nehézségekbe ütközik. Különben maga Pápa városa eddig nem is adott a szobor költségére semmit, mert igen helyesen abból indult ki, hogy hozzájá­rulását a felmerülendő szükséglethez fogja mérni. Egyébiránt csak egy-két száz forintról lesz szó. Ennyit azután igazán megér a vá­rosnak e szép szobor, mely egyedüli láthat > emléke lesz úgyis városunkban a honalapítás ezredik évének. A szobor átadási ünnepe szept. hó 6-án, vasárnap lesz. A szobor bronz alak­jait, a babérlevelet szájába tartó turul mada­rat ós a csoport-kép reliefet ifj. Vastagh György Münchenben élő szobrászunk mintázta, s bronzban öntötte Turbain. A kőfaragói szo­bormuukát, a felállítást Fellner ismert cégünk teljesítette. A szobor hátlapján csiszolt már­ványon, arany betűkkel a következő felírás foglaltatik: A szabadságharc PÁPA MELLETT VÍVOTT ÜTKÖZETÉNEK EMLÉKÉBE a honalapítás ezredik évében. — Püspök beiktatási -ünnep. A du­nántúli ev. reform, egyházkerület 1896. évi szept. hó 13-án Pápán, az ev. reform, templom­ban tartja újonnan választott püspökének fő­tisztelendő és méltóságos Antal Gábor urnák ünnepélyes beiktatását, melyre a t. címet az egyházkerület nevében és megbízásából tiszte­lettel meghívja, Pápán, 1896. aug. 15. A kerü­leti rendezőbizottság. (Kérjük az igen tisztelt urakat, hogy a mennyire lehet, az ünnepélyen díszruhában méltóztassanak megjelenni.) Az ünnnepély rendje: Szeptember 11-éu : d. u. 57a órakor püs­pök és főgondnok urak ünnepélyes fogadtatása a vasúti állomásnál a pápai egyházmegye el­nöksége által. 12- én • d. e. 9 órakor a gyűlés kezdete; d. e. 10 órakor főtiszt, és méltóságos Pap Gá­bor elhunyt püspök ur emlékünnepélye a pápai <ev. reform, egyház templomában. 13- án: d. e. 9 órakor istentisztelet a pápai •ev. reform, egyház templomában, ennek végez­tével az uj püspök beiktatása. Ugyané napon d. u. 2 órakor közebéd az .Arany-Griff szállodában. (A vendégek s egyház­kerületi gyűlési tagok elszállásolásáról és a va­sútnál leendő fogadásáról a rendező bizottság .gondoskodik. Kérjük tehát azokat, kik az ün­nepélyen részt venni óhajtanak, hogy ezt a reu­.dezőbizottság elnökével, nt. Kis Gábor úrral adejében közölni szíveskedjenek.) — A pápai állami tanitó-képezde megnyitása. A vallás- ós közoktatás ügyi miniszter, mint tudva van, a Du­nántúl részére Pápán uj állami tanító­képezde felállítását rendelte el. Az uj in­tézet első évfolyama f. évi szeptember hó 15-én nyílik meg, Lesznek ingyenes benlakó ós bejáró növendékek. Állam­költségen 15 növendék vétetik fel ingye­nes teljes ellátásra. A kellően felszerelt kérvények szeptember hó 8-ig V a r g y a s Endre kir. tanfelügyelőhöz küldendők. — Szept. 6. E napon lesz a pápai Jókai-kör millenáris diszgyülése és ünnepélye. E napon lesz leleplezve az uj Petőfi emlék­tábla, Petőfi lakó helyén ; az uj Deák Ferenc emléktábla, a bencések iskolaépületénél (itt ta­nult Deák Ferenc) az ernlókbeszédet Pető Menyhért fogja tartani; s megújítva lesz ez ünnepre a Jókai emléktábla is. A Petőfi em­léktáblánál dr. Kapossy Lucián, a Jókaiénál Hannos Zoltán beszélnek. A három emlék­tábla leleplezési ünnepélye után tartja meg a Jókai-kör millenáris nagygyűlését, a mely egy­úttal a honvédszobor átadási ünnepe is lesz. Alkalmi költeményt Lampérth Géza irt ez alkalomra. Az elnöki ünnepi beszédet Fenyvessy Ferenc fogja tartani. — Távirat. Már mult heti cikkünk­ben is megemlékeztünk arról, hogy ma­gánórtesülósünk szerint kilátásba he­lyezte a "Walser-gyár vezetősége azt, hogy a vízmű részvénytársasági uton való financirozáaához szükséges tőke na­gyobb részét Budapesten fogja megsze­rezni. Erre nézve most a következő táv­irati értesítést küldte a Walser-cég igaz­gatósága: „Részvénytársaság léteútése ga­ranciák mellett biztosítva. Breuer igazgatód Azt hisszük, hogy városunk minden pol­gára örömmel fogadja e hírt, mely után a legnagyobb érdeklődéssel nézünk az ügy további fejleményei elé. . — Yendégeink szept. 6-án. Vá­rosunknak érdekes vendégei lesznek szept. 6-án. A Jókai-kör ugyanis meghívta ezen napra, a honvédszobor átadási ünnepére az ihászi csatában rósztvett ós még élő vitézeket. Ezek a következők: Dr. Hatala Péter egyetemi volt rektor, s jelenleg egyetemi tanár, mint ismert iró; Szüllő Géza kir. tan., turóci kir. tanfelügyelő; Kovács Imre padragi ev. ref. lelkész; Kovács Antal városi hivatalnok Veszp­rémben ; Trskó János mérnök Zathur­cán ós dr. Gaál Ernő ügyvéd. -- Tánc vigalom. A pápai kereskedő if­jak folyó évi augusztus hó 30-án a Kaszinó-kertben jótékonycólu zártkörű nyári táncvigalmat rendeznek. Belépti dij személyenként 60 kr. — A tiszta jövö­delem a helybeli 4 hitfelekezetü szegény sorsú ta­nulók segélyezésére fordittatik, miért is felülfizetósek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 8 órákor. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a „Griff" szálloda nagytermében tartatik meg. Jegyek előre válthatók: Kis Tivadar, Barna Igoátz és Krausz József M. Fia urak üzletében. A táncvigalom elnöke: Brenner Ferenc; alelnökök : Viz Ferenc, Kohn Miksa Mihály ; Ellenőrök : Kis Tivadar, Szenté Ödön; pénztárnok: ifj. Paál István, Fischl Adolf háznagy; Öeszterreicher Gyula; rendező­ség: Bischitzky Sándor, DeutschMiksa, Farkas Kálmán, Gaál János, Graff Samu, Cfömöri János, Guth Ernő. Hirschler Miksa, Klein Géza, Málits Endre, Milko­vits Antal, Nagy Vilmos, Orbán János, PfifTer Ottó, Pollák Pál, Hing Samu, Schlesinger Sándor, Schwach Kálmán, Singer Ferenc, Sipos István, Singer Miksa, Strausz Arnold, Süsz Ernő, Wölfer Gyula, Wel­lisch Géza. — Az országos marhavásár a város területén fellépett száj- és körömfájás miatt nem tartatott meg. Eladatott 312 ló és 418 drb. sertés. A kirakodó vásár is igeu gyenge volt. — A mai ünnep. Szép jubileumot tart ma a pápai izraelita iparosok gyámolító egylete. Fennállásának 25 éves jubiláris ün­nepét és egyúttal millenáris diszgyülósót. Az ünnep az ev. ref. főiskola nagy tornatermé­ben fog lefolyni ma d, u. 4 órakor. Az ün­nepi beszéd megtartására dr. Fenyvessy Fe­renc orsz. képviselő lett felkérve. — Halálozás. Mapoch Ármin vaskereskedő fia, Rapoch L. Móric f. hó 17-én kosszas betegség után életének 32-ik évében kimúlt. Földi maradvá­nyai e hó 19-én cl. u. 4 órakor tétettek örök nyu­galomra nagy részvét mellett. — Az orsz. tűzoltó-kongresszuson, mely f, hó 15-én és 16-án volt Budapesten, Szokoly Ignác képviselte tüzoltóegyletünket. Mint halljuk, ILeim Ignác főparancsnok is fel­utazott a fővárosba 21 helybeli önk. tűzoltóval, de azok, nem tudjuk mi okból, a verseuygya­korlatou nem vettek részt, s igy persze dijat sem. nyerhettek. — A kath.. legényegylet mult szom­bati táncmulatsága a Kasinó kertjében — mint már minap is jeleztük — fényes bezárója volt az az napi millenáris ünnepjüknek. A Kasinó nagy kertje zsúfolásig megtelt; városunk in teliigentiája szintén nagy számban jelent meg, köztük Néger apát stb. Kedves és jövödelmezj}' mulatság volt a városunkban oly népszerűvé lett világposta, melyből kijutott ti a házas embereknek, az agglegényeknek, a menyecs­kéknek és a leányoknak is. Kora reggel még javá­ban folyt a tánc. A rendezőséget a legnagyobb elis­merés illeti meg. — A polgári-kör Szt-Istvánnapi szokásos tánc vigalma, bár az idén nem volt olyan látogatott, mint az előző években, mégis szépen megtelt közön­séggel a csinos kertihelyiség. Városunk notabilitá­sai közül többen, köztük dr. Fenyvessy Ferenc orsz. képviselő stb., megjelentek a mulatságon, mely csak hajnal felé végződött. Az ifjúság persze javában mulatott és táncolt. A négyeseket 16 pár lejtette. A jelenvolt hölgyek névsora a következő : Asszonyok : Szvoboda Vencelné, Kis Ti vadamé, Jilek Ferencné, Hajnóczky Béláné, Szeglethy Józsefné, I Brenner Ferencné, Piatsek Gyuláné, Iglauer Jánosué, Sziept I.-né, Lippert Sándorné, Gaál Jánosué, Rezenka Jánosné, Rumpold Jánosné, Gaál Gyuláné, özv­Hajnóczky Antalné, Nagy Károlyné, Vért Mihályné (Sárvár.) özv. Smidfc Istvánué, Bikky Sándorné, Reg_ ner Jánosné, özv. Murbán Lipótné, Tóth Istvánué, Schranz Józsefné (Jákó), AVessely Jánosné, Selma tt­ner G-ézáné. Leányok: Gaál Vilma, Regner nővérek, Hor­váth Mariska, Málits Gizella, Schrantz Klári (Jákó) Tóth nővérek, Murbán Gizella, Schmidt Margit, Bujtás Juliska, Kautz Ida (Szolnok). — Uj misés. E napokban mutatta be első áldozatát a cistercita rend uj áldozó papja, a pápai születésű Málits Endre — Táncpróba. Kemény Gyula tánctanító által mult vasárnap rendezett táncpróba fényesen sikerült. A növendékek szabatos és kecses tánca sok megérdemelt tapsot és elismerést szervezett a j e­les mesternek. A szokásos táncok mellett gyönyö­rűen lejtették a Lanciert, társálgót s a „Pas de Quatre"-t A mulatság s a jó kedv hajnabg tartott. — Aljas neveletlenség. A 1-pa­tonai népgyűlésen részt vett liberális népet, a néppárti lapok >részeg barmok-nnk« nevezik. Tehát a nép »barom« ha nem az ő pártju­kon van! Kell-e ennél jellemzőbb valami arra a pártra, mely magát mégis >néppárt«-nak meri csúfolni. — Városunkban meghaltak aug. 15—22. Tiller Ferenc fia 2 hetes, rk., gör­csök. — Rapoch L. Móric 32 éves, izr. hüdés. — Timmer György fia 20 napos, rk., vei. szül. gyeng. — Oláh Sándor leánya 6Y2 éves ref. veselob. — Oláh Sándor fia 3'/ 2 éves. ref., veselob. — Molnár József 52 éves, rk., rákos elfajulás. — Stark Lajos leánya 2 éves, izr., vörheny. — Pap Ignátz fia P/ 2 éves, rk., gyermekaszály. — Sdivartz Miksáné 37 éves izr. gümőkór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom