Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-04-16 / 16. szám

ÍREK Katona végrendelet (Kézdy József főhadnagy emlékére.) Ha meghalok, a századom Első hadnagyom, Rád hagyom. Egy pillanatra, csendben, halkan Tudasd a fiúkkal, hogy meghaltam. Aztán a támadás menjen szépen, A rohamot én már fentről nézem. Hangod süvítsen bátran magasra: „Vigyázz, vigyázz az első szakaszra, % Ha a támadás rohamra érik. Lassúk egy kicsit, a szakasz késik!" A második szakasz úgy dolgozzon, Hogy tovább is mindig oldalozzon. A tűzgép szakaszt buzdítsd előre, Fiatal pattantyús, fél még tőle. Legényem lassan kússzon oda, Hol csendben fekszik a főhadnagya S egy-két dolgot, mit még találhat, Vigye haza az édesanyámnak. Jeltelen sírba tegyetek s — végből — Törüljetek ki a névjegyzékből. Horpadt síromhoz, az orosz földön, Néha-néha a feledés jöjjön. Ha meghalok, a századom, Első hadnagyom, Rád hagyom. Szakács József. (Ezt a verset a költő még az elmúlt télén írta a Don mellett, amikor hűséges bajtársával, Kézdy főhadnaggyal, a katonasorsról beszélgettek. A szerk.) Ügyeletes gyógyszertárak: Április 10—17-ig: Őrangyal gyógyszertár (Kis-tér 4. sz. — Telefon: 11—72.) Április 17—24-ig: > Városi gyógyszertár (Horthy Miklós főutca 8. sz. — Telefon: 16—66.) Házasság. Horváth Katóka gyógysze­réózgyakornok és Lux Kálmán miniszteri műszaki tanácsos, építészmérnök húsvét va­sárnapján tartották esküvőjüket. Eljegyzés. Szalmay Ilonka vagongyári tisztviselőnő és Zsiray Sándor fodrász hús­vétvasárnap tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesítés helyett.) Póstaküldemények bérmentesítésére használjunk vöröskeresztbélyegeket! Új állás a városházán. Pápa megyei város számvevőségénél alkalmazásban volt Grünhut Matild városi írnok működése áp­rilis 1-vel a zsidó törvény értelmében meg­szűnt. Remélhetőleg a kisemberek közül olyan nyeri el az állást, akinek eddigi mun­kája alapján érdeme, régi szolgálali ideje és nagy családja van. Magánvizsgálatok a bencés gim­náziumban Az Írásbeli vizsgálatok április 17—18, napjain lesznek, a szóbeliek április 24—25. napjain Dr. Keller Lajos kat. tan­ügyi szakelőadó elnöklete alatt. Korzó filmszínház Április 17-18. Hétfő-kedd. Izgalom, kaland, romantika Bűn árnyékában Főszereplők: Dina Sassoli, Adriano Rimoldi. Április 20-23. Csütörtök—vasárnap. Európa legnagyobb sikerű filmje I D A N I E L L E DARRIEUX főszereplésével Első csók A többi szereplő: Claude Dauphin , Andre Lugnet. Előadások hétköznap: 5—'A8, vasárnap 3—5—7. Erdélyi képek dunántúli szemmel A cikkírót innen Dunántúlról a fölszabadulás után helyezték Erdélybe. Termé­szetes, hogy a dunántúli ember ott is mindent dunántúli szemmel nézett Két évi erdélyi szolgálat után a dunántúli szív hazamozdult: a pápai tanítóképzőhöz kérte magát. Most rövid képekben számol be erdélyi emlékeiről. Érdekesek ezek a képek és meggondolkoztatók, olvassuk figyelő és tanulnivágyó magyar szívvel. Frissen fújdogálnak a márciusi szelek. Valahonnan a gyalui havasok rengetegei­ből törnek ránk. A tavaszi napsugár tán­colva villan. Mintha az egész március friss tavaszi kedye itt a városi kövek között adna találkozót egymásnak. Bolondosán, frissen száguld a tavaszi szél a kőrengeteg.szorítóibam Megdobog­tatja a szíveket. A friss élet, a kibontako­zás, a megújuló igazságok örök szimbólu­ma ez. / A szél örök melódiákat suttog. Benne suhan a soha el nem múló ragyogás. A dal­lamok szépsége, zenéje, ,örök magyarsága. Innen hozza a havasokból, a kis székely faluk galambdúcos ívei alól, a fatornyos templomok aljából. Ideragyog a széllel a magyar melódiák ezre, a népénekek sokasága és bánatosan kérdezi: visszadalolsz-é város? S a város büszkén, magabiztosan felel: —- Visszadalolok! Ez történt itt is Kolozsvárt az Úr 1942. esztendejében a fölszabadulás utáni máso­dik évben. A magyar mult kérdezett s a város visszadalolt. Enekversenyt rendezett az ifjúság. De ez az énekverseny különbözött az eddig megrendezett énekversenyektől. Népdalver­seny volt. »Ki tud többet« címmel. S itt magyarok mutatták meg magyaroknak, az ifjúság adott szívmelengető ,példát öregek­Harcoló testvéreinket segítjük, ha kül­deményeinket vöröskeresztbélyeggel bér­mentesítjük. nek, hogy magyar tudott maradni, hű a ha­gyományokhoz, az ősi dalhoz, ősi szépség­hez. A verseny minden résztvevője egy hosszú papírra írta le mindazt a magyar népdal címet, amelyiket el tudott énekelni. Ezekből választott a bizottság tetszéssze­rinti ötöt. Aki a legtöbbet tudja, a versenyt az nyeri. A fiúk boldog mosollyal állják körül a bizottságot és énekelik ,a kiválasztott éne­keket. Egyedül csak Ferencz Antal van za­varban. Berekedt a napokban. A zsűri el­nöke megértve a bajt, megengedi neki. hogy csak a dalok szövegét mondhassa el. S a fiú boldogan suttogja a kiválasztott da­Mindenfféle piperecikkeit bizasommal vásárolja „ENG" DROGÉR1ÁBAN Pápa, Fő-tér 19. (Ezelőtt Nepper Rezső.) lok szövegét. De aztán mintha még akar­na valamit. Meg is kérdi az elnök: Mi az Ferenc? Akar még valamit? - Igen, suttogja, — tessék megen­gedni, hogy a dallamokat elfütyüljem. S a bizottság mosolygós örömmel bol­dogan megengedi. Ferenc Antalnak mégis nagy a szomo­rúsága. Hogyisne, mikor annyira szerette volna megnyerni a versenyt, s kiderült, hogy csak második lett. No igen, mert 319 népdallal itt nem lehet elsőnek lenni. Az elsőnek legalább ,407-et kell tudni. Mert ennyit tudott Sza­lóky Lajos, aki első lett. Íme két tanítónövendék, aki 22 eszten­deig idegen impérium ,fia volt, s a bölcsője fölött már a hivatalos román szó zengett, megmaradt magyarnak úgy, hogy egy hir­telen rendezett magyar népdalhangverseny­re 3—400 éneket kínált fel a tudása tár­házából. Meg is kérdezzük Ferenc Antalt, hol tanulta ezt a sok éneket? — Részint otthon, részint itt a tanító­képzőben. — Hova valósi ? — Csak ide Jegenyére. —,Itt élt a megszállás alatt is? — Itt születtem, itt éltem. — S hagyták énekelni? — Hát — felel higgadt nyugalommal, — bizony nem mindig. De ha nem nagy­tak, hát fújtuk titokban. — Vannak a dalok közt saját gyüjté­sűek.is? — Hogyne. Sok. Nagyon sokat gyűj­töttem otthon a falumban. — Gyüjt-e, tanul-e tovább is? - Hát - jövőre szeretnék első lenni! Reméljük, sikerül neki. íme egy elindító jópélda. Vajha csen­dülne a magyar dal ilyen formában nem­csak Erdélyben, de széles e haza minden táján, a Dunántúlon épúgy, mint az Alföld síkságán, s hirdetné, hogy magyar a ma­gyar lelkében, dalában, s ifjúsága reményt­keltő hajnal, amelyik fényes napsütésbe rin­gatja az egész magyar életet. Fónay Tibor. Érdemes megtekinteni a K A R C Z A G l műterem ízléses féoyHéikirakatait. Mesteri munka és nem drágább! Kossuth L u. 32- (A postá ual s zemben) Érettségi vizsgálatok a bencés gim­náziumban. Az Írásbeli vizsgálatok április 13-14—15. napjain folynak le. A szóbelik ápr. 19—22. napjain lesznek. A kat. tanügyi főigazgatóságtól kiküldött elnök Dr. Keller Lajo?, ny. tanár, kat. tanügyi szakelőadó; kormányképviselő: Dr. vitéz Szarka Géza, székesfehérvári leánygimnáziumi igazgató. A földmivelésügyi miniszter rende­Ielet adott ki, mely szerint a mesterséges ételzsirba és a margarinsajtba nem kötelező a dimethyl-amido-azobensol jelzőfesték be­keverése. Ft 1 hívás. A m. kir. állomásparancs­nokság felhívja a közönség figyelmét, hogy a Magyarországon elhelyezett, illetve átvo­nuló német katonai alakulatok, vagy egyes személyek által eszközölt vásárlások kölcsö­nös megállapodás szerint kizárólag magyar pénzben egyenlíthetők ki, mert idegen pén­zek beváltásának lehetősége nem áll fenn. A Kormányzó Úr ezt a polgári érdemkeresztet adományozta a belső front munka-hőseinek. 1 pápai „Bajtársi Szolgálat" hírei (A B. Sz. jószívű, nemeslelkö adomá­nyozóinak névsorát mult számunkban hely­szűke miatt nem tudtuk hozni. Most pótol­juk e hiányt. Szerk.) A természetbeni ada­kozókat nem szeretnénk a korlátozások miatt kényelmetlen helyzetbe hozni, azért adomá­nyaikat átszámítottuk a körülbelüli pengő­értékre s így közöljük azt. Természetesen a gyakorlati értékük sokkal nagyobb. Mórocz József 74 P, Berta Dávid 21 P, Kovács István 14 P, Puchinger Sándor 28 P, Bakonyi Sándor 10 P, Unger József 22 P, Farkas Ferenc 5. P, Fejes Pál 10 P, Csik Kálmán 5 P, Pomher Ferenc 5 P, Hász Istvánnné 15 P, id. Bablyák Ferenc 17 P, ifj. Bablyák Ferenc 10 P, Horváth István 15 P, Rences János 6 P, Polgár Gé­za 14 P, Farkas József 5 P, Szakács István 8 P, Bálinth Imre 20 P, Wacek István 38 P, Szedlmayer Dezső 40 P, Baráth Sándor 28 P, Csurgay László 40 P, Besenyő Lajos 42 P, Fdwi Károly 25 P, Hozlinger Imre 10 P, Baszler Géza 25 P, dr. Kopek Imre 10 P, Hetessy Kálmán 17 P, Csepelv Jó­zsef 4 P, Kökény Józsefné 12 P, dr. Rédei Tiborné 30 P, dr. Szkicsák Jenőné 30 P, Fejes Testvérek 30 P, Link Dezsőné 5 P, László Kálmánné 6 P, Noll Ferencné 170 P, Török Jánosné 10 P, Dienstmann Pál 14 P, özv. Czirfusz Ignácné 6 P, Moravecz Gusztáv 10 P, Rúzsa Gábor 5 P, vitéz Szügyi Zoltánné 25 P, Németh József 1 P, Győrök Imre 5 P, Horváth Antal 24 P, Braun János 5 P, Gőcze József 12 P, Né­meth Jenő 5 P, Kovács Józsefné 15 P, Var­ga Ferenc 28 P, Szakács István 18 P, Szalóky Károly 3 P, Szalóky Imre 1 P, Kalmár Németh Jánosné 10 P, Török Jó­zsef 3 P, Tompa János 1 P, özv. Bartl Ist­vánná 10 P, Ruzsás Gáborné 4 P, Bartl Jenő 5 P, Hoffer Károly 15 P, Varjas Zsigmond 20 P, Csajtay Elemér 14 P, Katula Károly 20 P, Stemmer Vince 10 P, N. N. 1 P, Péter Sándor 10 P, Geiling Gyula 10 P, Sábel Károly 10 P, Horváth Géza 2 P, Pordán János 5 P, Szalay Ká­roly 10 P, Süth Miklós 5 P, Polgár Imre 5 P, Másszi Ferenc 5 P, özv. Pék Józsefné 2 P, Megyeri Antal 2 P, Nagy Ernő 10 P, Kalmár István 5 P, Kalmár Ferenc 10 P, Polgár István 2 P, Szegfű Károly 5 P, Nagy Károly 6 P, Márkus János 20 P, Bö­röczky Dezső 10 P, vitéz Lázár Zsigmond 15 P, Meizer János 15 P, Keresztes István 1.50 P, özv. Polgár Pálné 30 P, Bereczky László,54 P, Puchinger István 28 P, Jáger Tamásné 3 P, Lampérth Imre 2.50 P, özv. Reizer Pálné 8 P, Tőmből János 3 P, Nagy Károlyné 1 P, Szakács Dániel 16 P, ifj. Giczy Gábor 3 P, Tőmből Miklós 4 P, Giczy Kálmán 25 P, Szilágyi Géza 2 P, Törzsök Ferenc 5 P, id. Giczy Gábor 17 P, Varga Lajos 4 P, Tömbő József 7 P, Orbán Gyula 2 P, Csurgai Károlyné 12 P, Kovács Sándor 14 P, ifj. Dómján Imre 5 P, id. Dómján Imre 5 P, Legény Ferenc 10 P, Nagy László 23 P, Wohlráb Imre 2 P, Go­lovitzer József 5 P, vitéz Karcsay Béla 20 P, Ruip Jenő 2 P, Németh József 4 P, KissiGábor 5 P, N. N. 2 P, Dudás Istvánné 4 P, Erhardt Ferencné 2 P, Németh Lajos 28 P, Kecskés Dezső 14 P, Vécsei József 2 P, Heszler József 2 P, Molnár Dénes 10 P, Perepatits Gyula 10 P, Mórocz József 3 P, Korcsmáros József 10 P, Bernát Ferenc 21 P, Mátyus Móric 5 P, Vadas Kálmán 25 P, Ihász Dezső 5 P, Szuczky Ferenc 5 P, Fekete Ferenc 5 P, Horváth Gyula 10 P, Fekete István 5 P, Gyarmath Kálmán 10 P, Jankó .Mihály 10 P, Preiczer Flórián 12 P, "Polgár József 20 P, Koleszár Ferenc 2 P, Polgárdy István 17 P, Horváth Sándor 20 P, Nagy Sándorné 14 P, Süpek József 5 P, Farkas József 2 P, Tuczai Sándor 10 P, Katula Gyula 5 P, Váczi Dániel 10 P, Nagy József 10 P, Tax János 2 P, Nyáry Mihály 2 P, Rédling János 2.50 P, Hauzer József 6 P, Bauer János 11 P, Nagy József 5 P, Horváth István 2 P, Miklós János 6 P, Bor­bély József 8 P, Kapa István 10 P, Kiss Dániel 10 P, Keresztes Jánosné 10 P, Pom­her János 25 P, Merész Géza 4 P, Keresz­(Folytatás a 4. oldalon.) Jókai Mozgó Április 18-23. 6 napig! Kedd—vasárnap. A szezon egyik legnagyobb sikerű magyar filmjel Sziámi macska irta és rendezte: Kalmár László. Zene: De Fries Károly. Főszereplők: Hajmássy Miklós, Szeleczky Zita, Bilicsi Tivadar, Makláry Zoltán, Erdélyi Mici, Pethes Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom