Pápa és Vidéke, 27. évfolyam 1-52. sz. (1930)

1930-02-23 / 8. szám

vas­it gyor­l tartja, gtökéle­ny. Fa­jgyarání t. minden­yárt és lllít. QZSEF íji-atca )• iból ái­:let, legnagyobb kitüntetést, Pápa város díszpolgárává választotta. A közgyű­lés az üdvözlést jegyzőkönyvbe iktatta. Ezután dr. Kende alelnök ismertette az igazgatósig jelentését, mult évi zárszámadásokat és javaslatot leit a nyereség felosztása iránt, melyet a közgyűlés változatlanul elfogadott. Eszerint a muli üzletév 79.283-02 pengő tiszta nyereségéből osztalékra fordít a bank 40000 pengőt, rész­vényenkint 10 pengői, ami a névér ték 20%-a. A tartalékalapra fordít 10.000 pengőt, jutalékokra 15.287-91 pengőt, feltigyelöbizoítság tisztelet­díjára 2 300 pengőt, tisztviselők drá gaségi pótlékára 4460 pengőt, jóté kony célra 1 500 pengőt, a dr. Antal Géza jubileumi alapra 3.000 pengőt és átvisz a kővetkező évre 2.735*11 pengőt. Ezután dr. Sulyok Dezsőnek, az intézet ügyészének előadása mel­lett az alapszabályok kisebb változ­tatását fogad a el a közgyűlés, majd megállapította az 1930. évre az elnök, alelnök tiszteletdíját és jelenléti díja­kat. Ezu:án megejtették a választást, melynek eredményeként a régi veze­tőséget egyhangúlag újra megválasz­tották. Az intézel saját tőkéi a mos­tani tartalékolás figyelembe vételével 445.000 pengőre emelkedjek, ami az 50 pengős részvények 110 pengős belér^éliét jelenti. A város nevében dr. Uzonyi Kálmán helyettes polgár­mester üdvözölte az intézetet és mél­tatta a szép üzleti eredményt. Esküvő. Neumann Enci és Her­czog Gyula e hó 23 án tartják eskü­vőjüket Komáromban, Csehszlovákia. (Minden külön értesítés helyett.) m Az Anya és Csecsemővédő Intézet febr. 23-án délután 1 órakor a színházban ismeretterjesztő mozi­előadást tart. A Pápai Felsővárosi Róm. Kat. Olvasókor rrárc. 2-án d u. 3 órakor tarja évi rendefi közgyűlé­sét saját helyiségében (Csáki u. 5), meíyre a tagokat ezúton tisztelettel meghívja az elnökség. Sáli Újság jelenik meg a Test­vériség motorosbálján a szürióra alatt, amely már az összes megjelent hölgyek névsorát tartalmazza. Közgyűlés. A pápai Kat, Legény­egyesület márc. 9-én d. u. 3 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlé­sét, amelyre tisztelettel meghívja az egyesület rendes és pártoló tagjait. Határozatképtelenség esetén március 16 án lesz a közgyűlés, amely a ta­gok létszámára való tekintel nélkül határoz. Az elnökség. Gyümölcsfát most rendeljen, hogy idejében ülteihessen 1 Oktató árjegyzéket 1Bzámííásokkal ingyen küld Unghváry József faiskolája, Cegléd A Kat, Munkásnő Egyesület és az Iparos Dalkör bálja. Va­sárnap este ismét fényárban úszott sz öreg Griff, Nem a megszokott s banális farsangi fényárban, hanem egészen máskép. Volt benne valami a régi idők levegőjéből, a jelen tö­rekvéseiből s a jövő sziluettjeiből, szóval évszázadok történetéből. Olt honolt a Griff termeiben a munka, vaílás, megértés és szeretet, úgy amint azt a legeszményibben csak elkép­zelni lehet. Munkásnők s iparo sok vitték ezen eszméket oda, a Kat. Munkásnő Egyesület és az Ipa­ros Dalkör tagjai, kik Mayer Istvánné, Sólymoss Vendel és Borossay Jusztin vezetése mellett ma már városunk egyik legproduktivabb társadalmi egyesületévé fejiődtek. Ezen társa­dalmi faktorrá való kinövésük, vala­mint hatalmas, szinte elképzelhetet­len nagy táboruk tették azután lehe tővé, hogy az idén bár közösen, de oly fényes és nagyszerű bált ren­dezzenek, melynél jobb nagyon kevés volt az idei farsangban. A Griff, jóllehet a bál csak V2 9 óra­kor kezdődött, már 7* 9 órakor meg­telt. Megtöltötték az egyesületek tag­jai, valamint azok, akik az egyesü­letek ügyét a szívükön viselik. Ke ­délyes társalgás s a gyönyörűen fel­díszített terem szemlélésével telt el az idő fél 9 óráig, mikor Sóíyraoss Vendel karnagy, egyesületi elnök vezetése mellett az Iparos Dalkör elénekelte jeligéjét, a „Dalt zengje­tek a-et. Csudás, s bámulatos volt a nagyszerűen összeszokott s finoman kicsiszolódott együttes énekét hall­gatni. Tavaly óta oly nagyot változtak, hogy aiig lehet rájuk ismerni. De nem hagyták az énektől nugbűvöl­tekei soká gondolkodni, mert Birkás Jenő ropogós csárdására: „Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom, Ottó ki­vette a tárc. A csárdást valcer, fox és tangó követte s mindenki úgy mulatott, ahogy akart. Fél 11 óra tájban jelentek meg a városi elő­kelőségek. Msgr. Németh József, dr. Niszler Teodóz, vitéz Karcsay Béla és dr. Sulyok Dezső (ott lát­tuk még a fentieken kivül Hajnóczky Ferencet nejével, dr. Sulyok Dezső­nét, Hajnóczky Margitot és sok más városi előkelő hölgyet és urat) egy­másután vonultak be a terembe. Az öröm leírhatatlan volt. A notabilitá­sok tiszteletére a Dalkör a .Piros hajnal, fehér álom, zöld remény" s „Az Alföldön halász legény vagyok én" című dalokat énekelte el teljes precizitással, majd folytatódott a vigasság, mely a legjobb hangulat­ban a reggeli órákig tartott. Asszonyok: Anconberger Istvánné, Ábrahám Istvánné, Ács Jánosné, Berta Józsefné, Bódai Józsefné, Czafit Istvánné, Dekovics Józsefné, Farkas Imréné, Freimann Mártonné, Ferenczi Kálmán né, Ferenczi Kálmánná, Frisch Ferencné, Grácsmann Ferencné, Hoí­fer Károlyné, Horváth Mihályné, rály a legelső a világon" kezdetét Stanna Panna. Amerikai slágerburteszk 2 felvonásban. Metró" és „Fox" híradók. (Y@!afon : 194. sxám.) lövő héten bemutatásra keríiIS műsorát s Február 25. Kedd. „Emelka" világattrakciók! Kizárólag 16 éven felülieknek! A titokzatos szálloda. (A biat'&Jlzi kaland 3rn0.) Érdekfeszílö bűnügyi történet 8 mesteri felvonásban Főszereplök : Angelo Ferrari, Magda Sonja és Livio Pavanelli. Az egynapos asszony. (Hísasság 24 órára ) Vérbeli párisi vígjátékvilágaítrakció 8 szel­lemes, pajzán fejezetben. Főszereplők: Carmen Boni és Hans Jankermann. Február 36., 27. Szerda, csütörtök. „Metró Goldwyn" exsuperattrakció 1 „Metró" filmszenzáció! Greta Garbó és John Gilbert szenzációs világsikere, a Végzet Michael Arlen világhírű regényének film­változata 12 csodálatosan szép fejezetben. Rendezte: Clarence Brown. SZEREPOSZTÁS: Diana Greta Garbó Richárd .... John Gilbert Dr. Trevelyan . . Lewis Stone Geoffrey .... Douglas Fairbanks\x. Dávid John Mack Brown Richárd apja . . Hobart Bosworth Constance . . . Dorothy Sebastian Éljen a választás, Kacagtató amerikai burleszk 2 felvonásban. 91 Február 28. Március 1. Péutek, szombat. „Phöbus" superattrakció I „Phöbus" világsikert Életet — szerelemért. (Forradalmi nász.) Sophus Michaelis világhírű színművének filmváltozata 10 lenyűgözően szép feje­zetben. Rendezte: A. W. Sandberg. Főszereplők: Fritz Kortner, Dionora Jaco­bini, Gösta Eckmann, Karina Bell és V/altér Rilla. A Csukk család csemetéje. Kacagtató vígjátékvilágattrakció 8 pompás fejezetben. Főszereplő : Mary Ann fackson. „Ufa" világhiradó. Március 2. Vasárnap. „ Phöbus u exsuperattrakció ! Óriási kacagó-est! Zoro-Hyru és a görlicék. Vígjáték exsuperattrakció 10 mindvégig kacagtató felvonásban. Ez az idény legjobb Zoro-Huru slágere! Viktor mint piktor. Kacagtató amerikai burleszk 2 felvonásban, Le az alkohollal. Amerikai slágerburleszk 2 mulattató fel­vonásban. Magyar híradó. Aki a mai szomorú világban is jól akar mulatni, az okvetlenül megnézi ezt a műsort 1 Előadások kezdete hétköznapon xk7 és órakor. Vasár- és ünnepnap 72 3, 6, 3/é8 és 7210 órakor. legyekről ajánlatos előre gondoskodni Jegy-elővétel naponta d. e. 11—12-ig és délután mindenkor azelőadások kez­dete előtt egy órával. 104 Ihász Ferencné, Imre Ernőné, Józsa Istvánné, Kádi Károlyné, Kecskés Józsefné, Kerekes Jánosné, Keresztes Gyuláné, Kis Ferencné, Kovács Jó­zsefné, Kovárczik Józsefné, Kör­mendi Dezsőné, Lampert Józsefné, özv. László Józsefné, özv. Link Gyuláné, Maradics Józsefné, Marton Györgyné, özv. Mayer Jánosné, Mayer Jánosné, Mágocsi Ferencné, özv. Melczer Józsefné, Mészáros Istvánné, Molnár Sándorné, Nagy Józsefné, Németh Ferencné, Németh Jánosné, Németh Józsefné, Németh Józsefné, Németh Lajosné, Pethő Ignácné, Preisinger Sándorné, Réfi Istvánné, Sas Istvánné, Sikos Lajosné, Szabó Mihályné, Takó Istvánné, Takács Károlyné, Tóth Antalné, özv. Viz­doszlavszky Mihályné, Wernitz Ala­dárné és Wöller Istvánné. Leányok: Anconberger Margit, Antal Erzsi, Ábrahám Mária, Ács Terus, Árki Erzsi, Bauer Katus, Berta Manci, Bócza Mária, Bódai Juliska, Czr fit Margit, Dankő Joián, Dekovics Margit, Fiszter Terus, Fisz­ter Annus, Grácsmann Mariska, Ihász Mariska, Imre Erzsébet, Imrei Ma­riska, Józsa Bözsi, Kádi Rózsi, Kál­lai Piroska, Kecskés Manci, Kecskés Mariska, Kerekes Ilona, Kerekes Teréz, Keresztes Bözsi, Keresztes Ilonka, Kiss Margit, Kovács Mariska, Kovács Rózsi, Kovárczik Emma, Kovárczik Margit, Körmendi Iiuska, Körmendi Juliska, Körmendi Margit, Lampert Irénke, László Annus, Link Teru3, Marton Mariska, Mágocsi Magdus, Mészáros Juci, Molnár Bözsi, Németh Bözsi, Németh Eius, Németh Juliska, Orbán Erzsi, Oro­vics Anna, Pethő Magdus, Potoczky Ilona, Preisinger Bözsi, Ráfi Margit. Sas Juliska, Sas Margit, Sikos Jolán, Szabó Erzsi, Szabó Gizi, Szeibert Rózsi, Takó Anna, Takó Katalin, Tóth Juliska, Vizdoszlavszky Juliska és Wöller Mariska. A bál rendezősége kü !ön köszö­netet mond azoknak, akik önzetlen munkásságukkal biztosították a bál­nak mintaszerű menetét s a terem díszítését. Ezek voltak: Horváth István, Kerekes Károly, Török József, Kis Pál, Boross Sándor, Németh Sándor, Willmann Józssf, Meiser Józsefné, Kerekes Károlyné, Kerekes Terus, Tóth István. Felülfizettek: V. Karcsay Béla 30, gróf Jankovich­Bésán Endréné, Suiyok Dezső dr., Tóth István dr. 20-20, Rott Nándor dr. püspök, Konkoly-Thege Sándor dr, Varga Rezső (dohánynentiűt az ének­karnak 10—10 P, Sólymoss Vendel 6 P, Karlovitz Adolf, Fábián Imre, Németh József plébános, Niszler Teodóz dr., Sulyok József, Mayer Istvánné, Hoffer Károly 5—5 P, Schwarcz Mártonné 4 P, Borossay Jusztin 3 P, Bartl btván 2 P, N. N. 1*10 P. Fogadják érte mindkét egyesület hálás köszönetét. Varga János uradalmi intéző délszaki nö­vényei télikertté alakították a vén Griff patinás termét, amiért külön köszönet illeti őt. A tiszta jövedel­met kottagép vásárlására és könyv­tár gyarapítására fordítják. rosbál március hó 1-én

Next

/
Oldalképek
Tartalom