Protestáns egyházi és iskolai lapok – 11. évfolyam – 1868.

1868-03-08 / 10. szám

özv. Tóth Benedek Istvánné (babot, szalonnát) és 10 kr, Jároli Andrásné (húst, lencsét) és 40 kr, Dénes András (lencsét, húst) és 10 kr, Varga József (húst), Fekete Ist­vánné 10 kr, Gabnai István (borsót) 10 kr, Özv. Mecsény Sámuelné 50 kr, özv. Zalay Ferencné 1 frt, ifj. Lödi Mi­hály (babot, húst), idősb Lödi Mihály (húst), Varró Jó­zsef (lencsét), özv. Pusztai Andrásné 20 kr, Pusztai Sán­dor 5 kr, Pusztai Lajos 5 kr, Györy Vilmosné (babot, húst) és 1 forint, Szula Istvánné (gyümölcs) és 10 kr, Sándor Istvánné (babot, húst) és 10 kr, Lödi György 20 krajcár, Balog Pál 10 krajcár, Iványi István (húst), Iványi Mari 5 krajcár, Iványi Juliánná 5 krajcár, özvegy Benkő Istvánné (húst, borsót), Benkő Györgyné 10 kr, Benkő Judit 10 kr, Domoki György (diót) és 5 kr, Csiz­madia Péter (babot, kolbászt), Dimák János 5 kr, özv. Tóth Sámuelné (babot) és 10 kr, Dér János 10 kr, Paulo­vics János 30 kr, öreg Fehér János (húst) és 20 kr, Gab­nai György (kolbászt, babot), Szűcs János 15 kr, Farkas Mihályné 10 kr, Kovács Mihály 10 kr, Körösi János 10 kr, Nagy Lajos (borsót, húst) és 30 kr. Bula Zsuzsánna 3 frt, özv Bor Józscfné 20 kr, Bor Zsuzsánna 10 kr, Bor Erzsébet 10 kr, Tóth Andrásné (kolbászt) és 10 kr, öreg Bertha Jánosné 10 kr, Virasztó Ferencné (húst, borsót), Szőke Molnár István 10 kr, özv. Csizmadia Zsuzsánna (lencsét, diót), Dénes István 10 kr, Dénes Istvánné 10 kr, Vitéz Istvánné 60 kr, özv. Pataki Jánosné 25 kr, Ko­csondi Mihály 10 kr, Kis Eszter 10 kr, Kis Sára 10 kr, Szemenyei András, molnár 10 kr, Kovács- és bognár céh 2 frt, Stiglicz Jánosné 20 kr, Horváth József (lencsét) és 10 kr, Beniám István és Szarka Zsuzsánna (babot) és 10 kr, Vecseri Istvánné 6 kr, Mesko Mátyás 10 kr, Özv. Nagy Andrásné (1 sodort), Csapó István 5 kr, Szoko­lay György 10 kr, Béres Erzsébet 20 kr, Hézer Mihályné 20 kr, Fehér Pálné (1 sodort) és 3 0 kr, Horváth Pálné (ba­bot, aszalt gyüm.), özv. Szemenyei Istvánné (sódort, sza­lonnát, borsót), Csiszár András 10 kr, Subkegel Róza 30 kr, Subkegel Emilia 30 kr, Molnár Andrásné (borsót) és 10 kr, Hajnal József 40 kr, Páli István 25 kr, Oskó Mi­hály 1 frt, Kocsondi Mihály (szalonnát, kolbászt), Ravasz Ferenc (2 sódort, kolbászt), Jároli Mihály (1 sonkát) és 40 kr, Dér József (1 sódor, kása, kolbász) és 20 kr, Kis Ist­ván (kása) és 1 frt, özv. Szula Jánosné 20 kr, Szabó Ist­ván 20 kr, Tóth Antal (lencsét, borsót), Csizmadia Ferenc (aszalt gyümölcs), özv. Csete Ferencné (babot), Szürszabó János 20 kr, Torkos Károlyné (1 sódor, szalonna), Tor­kos Vilma 20 kr, Torkos Kálmán 10 kr, Torkos Ilka 10 kr, Torkos Irma 10 kr, Masztis József (borsót) és 10 kr, özv. Szabó Pál Jánosné 1 frt, Hajnal József 1 frt, Hajdú András 20 kr, Hajdú Andrásné 20 kr, Hajdú Erzsébet 10 kr, Köcze Juliánná 10 kr, özv. Szabó Pálné 10 kr, Torkos Imre 1 frt, Torkos Imréné 1 frt, Torkos Jolán 50 kr, Torkos Berta 50 kr, Torkos József 50 kr, Tompa János 10 kr, Kis Jánosné (kását) és 10 kr, özv. Baki Györgyné (borsót) és 16 kr, ifj. Harsányi Sándor 40 kr, Farkas Mihály 5 kr, Gombkötő Ferenc 10 kr, özv. Sza­lay Ferencné 4 kr, Horváth Mihály 8 kr, Pusztai Ádám 70 kr, Pusztai József 10 kr, Pusztai Bálint 10 kr, Pusz­tai Éva 10 kr, N. Horváth György 10 kr, Dér András (füstölt húst, babot) és 10 kr, özv. Tóth Jánosné (hús, bab) és 10 kr, Zalay Jánosné (füstölt hús, lencse), Balogh Ádám (1 sódor) és 10 kr, özv. Győry Jánosné (babot), Győry János (babot), Benkő István (borsót) és 10 kr, Meneszdorf István (bab, dió, alma), Görbics György, gyapárhalmi la^os 5 kr, Máté Pál, Antal és Róza 10 kr, Fehér Ferenc (babot, borsót) és 10 kr, Gabnai Györgyné (húst) és 20 kr, Bella István 10 kr, özv. Gulyás Szabó Jánosné (bab, hús, szalonna) és 10 kr, Gottsztagh Ist­vánné (babot), Szabó János (húst), Ravasz Antal (babot, almát), Ravasz Jánosné (lencsét) és 20 kr, Pusztai And­rás 40 kr, Szokodi Andrásné (babot, kolbászt), Ágoston György (húst, lencsét) és 10 kr, Kovalcsik János (bab, tarhonya, megy), Gottsztagh István és neje 1 frt, Benkő János 10 kr, öreg özv. Czikora Jánosné (húst) és 40 kr, Huszár Ferenc 20 kr, Huszár Ferencné 20 kr, Huszár Lotti 10 kr, Huszár Lajos 10 kr, Huszár Peri 10 kr, Hu­szár Erzsike 10 kr, Huszár Berta 10 kr, öreg Tóth Hor­váth János 10 kr, ifjú Tóth Horváth János 10 kr, Dani Jó­zsefné 26 kr, Pataki Mihály (borsót, lencsét) és 20 kr, Pusztai János 40 kr, Szokolay Sándorné (babot), Hor­váth Mihály (hús, bab, lencse) és 40 kr, Katona Sámuelné 10 kr, Szabó Péter (sonka, lencse) és 10 kr, Fekete Mi­hály 10 kr, özv. Kovács Istvánné 12 kr, Horváth Ferenc 10 kr, Virasztó Ferenc 30 kr, Jambrik Albert 10 kr, Kovalcsik József 40 kr, Kovalcsik Józsefné 30 kr, Ko­valcsik Juliánná 10 kr, Virasztó Juliánná 10 kr, Deák Ádám 10 kr, özv. Kovalcsik Mihályné 20 kr, Prokop Györgyné (borsó), Vandlik János (1 láda, zsacskók), Da­rók József (lencsét, húst), Balázs József 1 frt, Kovalcsik János 40 kr, Pusztai Andrásné (borsó, kolbász, dió), Pusztai Juliánná 10 kr, Kunos Julcsa 5 kr, Kunos János 5 kr, Szokolay Róza 10 kr, Vitéz János 20 kr, Kovács György 10 kr, Pusztai József 10 kr, özv. Németh Fe rencné 1 frt, Bánki Horváth József 10 kr, Keresztes Já­nosné 10 kr, Kádi András 4 kr, özv. Harsányi Pálné 10 kr, Prokop János 40 kr, Héjas Istvánné 20 kr, Nagy Mihályné 10 kr, Gyopárhalmi iskolás gyerm. 32 kr, Tóth Józsefné 10 kr. — Összesen: 69 frt 68 kr. A bács-szerémi ev. egyházmegye által az em­iitett célból kiküldött bizottmány elnöke nt. T e s s é n y i János ur, folyó évi jan. 16 án a következő sorokat in­tézte az orsz. ev. árvaház pénztárnokához : Tek. ur! A nt. bács-szerémi esperesség által meg­bízatva, hogy egy kiküldött bizottmány élén az országos ev. árvaintézet emberiségi céljainak elősegélésére közre­működjem, van szerencsém tek. úrhoz, mint az emiitett intézet érdemteljes pénztárnokához az eddig begyült kö­vetkező kegyadományokat és évi illetékeket beküldeni. I. Következő régi egylettagok küldék be 1867. évre évi járulékaikat: Grósz-Tessényi Mária Kiskérről 3 frt, Gutwein-Scultety Teréz Torzsáról 3 frt, a torzsai ev.

Next

/
Oldalképek
Tartalom